Regeling vervallen per 18-01-2024

Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen

Geldend van 01-09-2023 t/m 17-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen,

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  De Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017,

Overwegende dat:

 • -

  het college meer inzicht en handelingsperspectief wil bieden aan gedupeerden van bodemdaling;

 • -

  het college met het oog op toekomstig handelen en beleidsvorming, op basis van de uitgevoerde funderingsonderzoeken, meer inzicht wil verkrijgen in de bodemdalingsproblematiek in de gemeente Emmen,

Besluit vast te stellen:

 • -

  de “Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen”.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bodemdaling: het zakken van het niveau van de bodem ten opzichte van een vast referentiepunt;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

 • c.

  eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon die alleen, of gezamenlijk, een woning volledig in eigendom verkrijgt of heeft en daarin zijn hoofdverblijf zal hebben of heeft;

 • d.

  funderingsonderzoek bodemdaling: een onderzoek naar de staat van de fundering van een woning welke is uitgevoerd conform de KCAF-Richtlijn “Fundering onder gebouwen”. Onderzoek in de vorm van een uitsluitend een quickscan bestaat ten minste uit een archiefonderzoek, een visuele inspectie en (hoogte)metingen van zaken als lintvoeg en de vloer etc. Een volledig onderzoek bestaat ten minste uit een archiefonderzoek, een visuele inspectie, metingen, een plaatselijke inspectie van de fundering en de ondergrond van de woning door middel van steekproefsgewijs vrijgraven en sonderen;

 • e.

  gemeente: de gemeente Emmen;

 • f.

  KCAF: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek;

 • g.

  KCAF-erkenningslijst: een lijst van erkende bedrijven c.q. bureaus volgens de erkenningsregeling van het KCAF;

 • h.

  richtlijn: de meest recent vastgestelde KCAF-Richtlijn “Fundering onder gebouwen”, zoals gepubliceerd in november 2022;

 • i.

  onderzoeksrapport: het rapport met bevindingen en conclusies voortvloeiende uit een funderingsonderzoek bodemdaling;

 • j.

  werkingsgebied: afgebakend gebied binnen de gemeente Emmen, waarbinnen op basis van bodemgegevens de kans op bodemdaling en daaropvolgende schade aan een woningen bestaat, zoals weergeven op de kaart (bijlage 1) behorende bij deze regeling. Het werkingsgebied is vastgesteld op basis van de historische begrenzing van het veengebied in de gemeente Emmen (bron: Paleogeografische kaart van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed);

 • k.

  reëel vermoeden van constructieve schade als gevolg van bodemdaling: een onderbouwd vermoeden van constructieve schade aan een woning als gevolg van bodemdaling, aangetoond middels foto’s;

 • l.

  regeling: de Subsidieregeling funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen;

 • m.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, zijnde een bijdrage in de kosten van een funderingsonderzoek bodemdaling;

 • n.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende één jaar door het college ten hoogste beschikbaar wordt gesteld voor het doen van een funderingsonderzoek bodemdaling. Wanneer dit bedrag is opgesoupeerd, wordt op grond van deze regeling geen subsidie meer verstrekt;

 • o.

  verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017.

Artikel 2: Reikwijdte

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op het verstrekken van een subsidie door het college voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, met inachtneming van de in artikel 4 genoemde doelgroep en toetsingskader.

Artikel 3: Doel

Het doel van deze regeling is:

 • 1.

  Het verschaffen van inzicht over de mate waarin bodemdaling bijdraagt aan opgetreden schade aan een woning, aan een eigenaar-bewoner van een woning binnen het werkingsgebied. Dit inzicht wordt geboden door middel van het uitvoeren van een gespecialiseerd onderzoek (quickscan danwel volledig onderzoek) naar de staat van de fundering van de woning en de opbouw van de bodem ter plaatse. Mocht er sprake zijn van schade door bodemdaling, dan kan een gespecialiseerd herstelbedrijf op basis van het onderzoeksrapport bepalen welke maatregelen een oplossing zouden kunnen zijn.

 • 2.

  Het verwerven van kennis en het krijgen van inzicht door het college betreffende de samenstelling van de bodem en de staat van de funderingen van de woningen in het werkingsgebied op basis van de uitgevoerde funderingsonderzoeken bodemdaling.

Artikel 4: Doelgroep en toetsingskader

 • 1. De eigenaar-bewoner van een woning in het in bijlage 1 aangegeven werkingsgebied, waarbij een reëel vermoeden bestaat dat sprake is van constructieve schade aan de woning en/of aanbouwen als gevolg van bodemdaling.

 • 2. In geval niet- of slechts gedeeltelijk wordt voldaan aan het bepaalde in het vorige lid, kan de subsidie worden geweigerd of lager worden vastgesteld.

Artikel 5: De aanvraag

 • 1. Aanvrager van de subsidie maakt gebruik van een door het college voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag moet vergezeld worden van een beschreven opzet van het funderingsonderzoek bodemdaling (=gespecificeerde offerte).

 • 3. De subsidieaanvraag moet minimaal acht weken voor de start van het funderingsonderzoek bodemdaling worden ingediend.

 • 4. De subsidieaanvraag wordt door of namens de eigenaar-bewoner van de woning ingediend.

 • 5. Het college kan van de aanvrager nadere gegevens verlangen, wanneer dat voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag nodig is.

 • 6. De opzet van het funderingsonderzoek bodemdaling (=gespecificeerde offerte) moet ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd, in geval dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een ander dan een door het college voorgesteld KCAF-gecertificeerd bedrijf.

Artikel 6: Subsidie-eisen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verleend, indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.

  De woning is gelegen binnen het in bijlage 1 weergegeven werkingsgebied.

 • 2.

  Er is sprake van een reëel vermoeden van constructieve schade aan de woning en/of aanbouwen in relatie met bodemdaling.

 • 3.

  Het funderingsonderzoek bodemdaling omvat een onderzoek naar de staat van de fundering van een woning en/of aanbouwen, welke is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijn.

 • 4.

  Uitvoering van het funderingsonderzoek bodemdaling vindt bij voorkeur plaats door een door het college voorgesteld KCAF-gecertificeerd bedrijf (onderzoeksbureau Fugro), op basis van een vooraf overeengekomen algemene onderzoeksopzet.

 • 5.

  Het funderingsonderzoek bodemdaling kan uitsluitend worden uitgevoerd door een ander dan het onder 4 voorgestelde KCAF-gecertificeerd bedrijf, wanneer het college er voldoende van wordt overtuigd dat sprake is van een kwalitatief gelijkwaardig onderzoek.

 • 6.

  Binnen twaalf maanden na het besluit tot het verlenen van subsidie moet het funderingsonderzoek bodemdaling zijn afgerond, wanneer deze termijn wordt overschreden kan de verleende subsidie worden teruggevorderd door het college.

 • 7.

  In het (volledige) onderzoeksrapport dient een integrale beoordeling van de funderingsconstructie te zijn opgenomen overeenkomstig artikel 3.2 van de richtlijn. Mocht er sprake zijn van schade door bodemdaling, dan moet een gespecialiseerd herstelbedrijf op basis van het onderzoeksrapport kunnen bepalen welke maatregelen een oplossing zouden kunnen zijn.

 • 8.

  Het onderzoeksrapport wordt binnen vier weken na vaststelling ter beschikking gesteld van het subsidiebureau van de gemeente Emmen.

 • 9.

  Aan de met de beoordeling van de aanvraag belaste ambtenaar dient, op door die ambtenaar te bepalen tijdstippen, door de aanvrager toegang worden verleend tot de plaats waar het funderingsonderzoek bodemdaling heeft plaatsgevonden.

 • 10.

  De aanvrager stemt er mee in dat het college de uitkomsten van het funderingsonderzoek bodemdaling gebruikt om meer kennis en inzicht te verkrijgen, zodat toekomstig gemeentelijk beleid en inspanningen in het kader van bodemdalingsproblematiek hierop kunnen worden afgestemd.

Artikel 7: Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht en de verordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in deze regeling;

 • b.

  de aanvrager niet heeft aangetoond dat de met de subsidie beoogde doelstelling wordt bereikt;

 • c.

  al gestart is met het funderingsonderzoek bodemdaling, voordat de aanvraag is ingediend;

 • d.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • e.

  de woning naar verwachting van het college binnen een periode van tien jaren zal worden afgebroken;

 • f.

  met een funderingsonderzoek bodemdaling is begonnen, voordat de ontvangst van een complete aanvraag door het college schriftelijk is bevestigd;

 • g.

  voor een funderingsonderzoek bodemdaling van de woning reeds eerder subsidie is verleend door het college;

 • h.

  naar het oordeel van het college een funderingsonderzoek bodemdaling overbodig is.

Artikel 8: Subsidiabele kosten

Voor subsidie op grond van deze regeling komen enkel in aanmerking de kosten van een funderingsonderzoek bodemdaling van een woning en/of aanbouw die is gebouwd binnen het in bijlage 1 weergegeven werkingsgebied. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor een funderingsonderzoek bodemdaling overeenkomstig de richtlijn door een bedrijf met een vermelding op de KCAF-erkenningslijst.

Artikel 9: Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 75% van de werkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) van een funderingsonderzoek bodemdaling. De maximale bijdrage bedraagt € 10.000 per aanvraag.

Artikel 10: Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 200.000.

 • 2. Voorafgaand aan elk kalenderjaar wordt het subsidieplafond van deze regeling door het college vastgesteld en bekendgemaakt.

 • 3. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 4. Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 5. Indien door honorering van enige aanvraag het subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor deze aanvraag geweigerd.

Artikel 11: Vaststelling en betaling

 • 1. Het college beslist over de vaststelling van de subsidie binnen acht weken na ontvangst van een complete aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 • 2. Het college kan de beslistermijn eenmaal met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3. De aanvrager verzoekt binnen twaalf maanden na subsidieverlening aan het college om vaststelling van de subsidie en dient hiertoe de volgende stukken, bij voorkeur digitaal, in:

  • Het onderzoeksrapport met de bevindingen en conclusies van het funderingsonderzoek bodemdaling.

  • Alle facturen met betrekking tot het funderingsonderzoek bodemdaling.

  • De betaalbewijzen van de facturen met betrekking tot het funderingsonderzoek bodemdaling.

Artikel 12: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken, indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, besluit het college.

Artikel 13: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2023.

Artikel 14: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 18 juli 2023.

Burgemeester en wethouders van Emmen,

De gemeentesecretaris.

M. Plantinga-Leenders

De burgemeester

H.F. van Oosterhout

Bijlage 1: Werkingsgebied subsidieregeling funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen

afbeelding binnen de regeling