Verordening rekenkamer Bernheze 2023

Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamer Bernheze 2023

Ondertekening

De raad van de gemeente Bernheze;

 • 1.

  gezien het voorstel van griffier en voorzitter van de raad van 22 mei 2023

 • 2.

  gelet op de artikelen 81a, 81k en 149 van de Gemeentewet; 

 • 3.

  gezien het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 19 juni 2023;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rekenkamer Bernheze 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

 • 2.

  raad: de gemeenteraad van Bernheze;

 • 3.

  rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • 4.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer die door de raad wordt ingesteld.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3. Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de rekenkamer voor de wettelijke termijn van 6 jaar. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 2.

  De leden kunnen geen lid zijn van een andere door of namens de raad ingestelde commissie.

 • 3.

  De raad benoemt een van de leden van de rekenkamer als voorzitter.

Artikel 4. Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad kan een lid van de rekenkamer ontslaan dan wel op non-activiteit stellen wanneer sprake is van situaties omschreven in de Gemeentewet in de artikelen 81c en 81d.

Artikel 5. Vergoeding

 • 1.

  De leden van de rekenkamer ontvangen een vergoeding per vergadering en voor de

verrichte werkzaamheden.

 • 2.

  De leden ontvangen daarnaast een vergoeding voor hun reiskosten.

 • 3.

  De hoogte van de vergoedingen zijn in de bij deze verordening behorende vergoedingentabel omschreven.

  Artikel 6. Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De rekenkamer wordt bijgestaan door een secretaris.

 • 2.

  De griffier levert voor de ondersteuning van de rekenkamer een secretaris.

Artikel 7. Begeleidingscommissie

 • 1.

  Er is een begeleidingscommissie en deze bestaat uit raadsleden.

 • 2.

  De afspraken en werkwijze tussen de begeleidingscommissie en de rekenkamer zijn omschreven in het reglement van orde.

Artikel 8. Werkwijze rekenkamer

 • 1.

  De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast en brengt dit ter kennis van de raad en college.

 • 2.

  De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol voor de wijze van uitvoeren van onderzoeken en de rekenkamerbrieven vast en brengt deze ter kennis van de raad en college.

 • 3.

  De rekenkamer voert enkele keren per jaar overleg met de begeleidingscommissie.

 • 4.

  De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur, het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden en de daarbij behorende ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. Zij zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

Artikel 9. Budget

 • .

  1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan de rekenkamer bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van de taken.

 • .

  2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

 • .

  a. de vergoedingen aan de leden;

 • .

  b. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

 • .

  c. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van de taak van de rekenkamer.

  3. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, lid 4 Gemeentewet.

 • 4. Jaarlijks vindt voor 1 april een gesprek plaats tussen de rekenkamer en de begeleidingscommissie waarbij aan de hand van het jaarverslag over het vorige jaar en het jaarplan voor het lopende jaar een evaluatie plaatsvindt en het voorstel voor het budget voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld.

Artikel 10. Monitoring voorstellen

 • 1.

  Het college zendt de raad jaarlijks voor 1 april een overzicht van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

 • 2.

  De griffie zendt de raad jaarlijks voor 1 april een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van haar standpunt en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening rekenkamercommissie Bernheze 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 oktober 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer Bernheze 2023 en treedt in werking op 1 oktober 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 6 juli 2023.

Leandra Kilian Antoine Walraven

griffier voorzitter

Vergoedingentabel behorende bij Verordening Rekenkamer Bernheze 2023

 • 1.

  De in deze vergoedingentabel opgenomen bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023;

 • 2.

  Elk jaar wordt uiterlijk in december de vergoedingentabel vastgesteld door de raad voor het volgende begrotingsjaar waarbij de vergoedingen jaarlijks worden geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden;

 • 3.

  Vergaderingen:

  • 1.

   Een vergadervergoeding wordt toegekend indien er sprake is van reguliere vergadering van de rekenkamer;

  • 2.

   De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 205 en voor gewone leden € 171 per vergadering;

  • 3.

   Voor overige vergaderingen en bijeenkomsten wordt een uurvergoeding toegekend.

  • 4.

   Uurvergoeding:

   • 1.

    De uurvergoeding wordt toegekend voor de werkelijk bestede uren;

   • 2.

    De uurvergoeding is van toepassing op het zelf uitvoeren van onderzoek alsmede op het aansturen van onderzoeksactiviteiten door derden;

   • 3.

    De uurvergoeding wordt vastgesteld op € 70 bruto per uur.

   • 4.

    Reiskosten

    • 1.

     De leden van de rekenkamer ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Dit is maximaal de belastingvrije kilometervergoeding.

    • 2.

     Kosten van openbaar vervoer worden geheel vergoed.

    • 3.

     Vergoedingen worden uitbetaald op basis van een voldoende gedetailleerde declaratie.

 

Toelichting op de Verordening rekenkamer Bernheze 2023

Algemeen

Deze verordening is een aanvulling op hetgeen in de Gemeentewet is opgenomen over de gemeentelijke rekenkamer. Zie de tekst van de Gemeentewet, zoals op 1 januari 2023 gewijzigd door de Wet versterking decentrale rekenkamers, hoofdstukken IVa (De rekenkamer) en XIa (De bevoegdheid van de rekenkamer).

De raad moet een onafhankelijke rekenkamer instellen. Zie artikel 81a van de Gemeentewet. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2023, met een overgangstermijn van een jaar, dus uiterlijk 1 januari 2024 moet de raad een rekenkamer hebben ingesteld.

Daarnaast moet de raad op grond van artikel 81k van de Gemeentewet een verordening opstellen voor een vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer en een tegemoetkoming in hun kosten. Voorts mag de raad op grond van artikel 149 van de Gemeentewet aanvullende regels stellen in het belang van de gemeente en met inachtneming van de wet.

Artikelsgewijs

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader toegelicht.

Artikel 1. Definities

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven en zodat geen twijfel kan ontstaan over de betekenis.

Artikel 2. Rekenkamer

In het eerste lid stelt de raad de rekenkamer in. Dit is een wettelijke verplichting (artikel 81a van de Gemeentewet). De raad heeft op 13 april 2006 bij de samenstelling van de rekenkamercommissie de voorkeur uitgesproken voor drie externe leden om te komen tot een institutionele en professionele rekenkamercommissie.

Artikel 3. Benoeming leden

De leden van de rekenkamer worden door de raad benoemd en kunnen door de raad ook worden herbenoemd (artikel 81c, eerste en vierde lid, van de Gemeentewet). De benoemingstermijn is wettelijk op zes jaar vastgesteld. Voordeel van deze termijn is dat over benoeming en herbenoeming in het gewone geval steeds door twee verschillend samengestelde raden wordt beslist. In de praktijk zal na verloop van tijd door tussentijds aftreden vanzelf de situatie ontstaan dat niet steeds de gehele rekenkamer opnieuw moet worden benoemd. Dit komt de continuïteit en de onafhankelijkheid van de rekenkamer ten goede.

De leden kunnen maximaal een maal voor een periode van 6 jaar worden herbenoemd. Om de onafhankelijkheid van de rekenkamer te waarborgen is opgenomen dat de leden geen lid mogen zijn van een andere door of namens de raad ingestelde commissie.

Artikel 4. Ontslag en non-activiteit De raad kan een lid van de rekenkamer ontslaan of op non-actief stellen. De situaties waarin dit mogelijk is zijn omschreven in artikel 81c en 81d van de Gemeentewet. Daarnaast kan een lid door de raad worden ontslagen wanneer deze door ziekte of in gebreken blijvend ongeschikt is de functie te vervullen.

Artikel 5. Vergoeding

De leden van de rekenkamer ontvangen een bij verordening van de raad vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten (artikel 81k van de Gemeentewet). De vergoedingen zijn opgenomen in de vergoedingentabel.

Artikel 6. Ambtelijke ondersteuning

Dit artikel voorziet in de ondersteuning van de rekenkamer door een (ambtelijk) secretaris. De taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn opgenomen in het onderzoeksprotocol. De secretaris legt verantwoording af over zijn/haar werkzaamheden aan de rekenkamer en wordt aangestuurd door de voorzitter. In de Wet versterking decentrale rekenkamers is de mogelijkheid (die rekenkamercommissies hadden) om de secretaris bij de griffie onder te brengen behouden gebleven. De griffier neemt de rechtspositionele besluiten over de secretaris in overleg met de rekenkamervoorzitter.

Artikel 7. Begeleidingscommissie

De raad kan een begeleidingscommissie instellen die fungeert als het aanspreekpunt voor de rekenkamer. De begeleidingscommissie waarborgt een goede relatie en betrokkenheid tussen de rekenkamer en de raad. Het is mogelijk om een al ingesteld gremium, zoals een presidium, als aanspreekpunt aan te wijzen. Onderwerpen die in gezamenlijkheid worden besproken zijn o.a. het aandragen van onderzoeksuggesties, de raadsbehandeling van rekenkamerrapporten, de bruikbaarheid van rekenkamerrapporten, de periodieke evaluatie van de rekenkamer en de procedure voor de voordracht voor (her)benoeming van rekenkamerleden.

Artikel 8. Werkwijze rekenkamer

De rekenkamer moet een reglement van orde voor haar werkzaamheden vaststellen op grond van artikel 81i van de Gemeentewet. Het reglement van orde omschrijft procesmatig de wijze waarop de rekenkamer werkt en vergadert. In het reglement van orde worden zaken geregeld zoals taken van de voorzitter, wijze van overleg en verslaglegging, de werkwijze met betrekking tot de begeleidingscommissie en de communicatie.

In het onderzoeksprotocol omschrijft de rekenkamer de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. In het onderzoeksprotocol worden zaken geregeld zoals de taken en verantwoordelijkheden van de rekenkamer, onderwerpselectie en beslissing tot uitvoering onderzoek, onderzoeksaanpak en wijze van rapporteren, samenwerking en afspraken met college en ambtelijke organisatie (inclusief ambtelijke en bestuurlijke hoor en wederhoor op concept-rapporten), jaarplan en jaarverslag, aansturing en takenpakket secretaris.

Artikel 9. Budget

De raad moet de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking stellen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden (artikel 81j van de Gemeentewet). Dit omvat de totale kosten van de rekenkamer en alle overige kosten voor de uitvoering van de taken. Jaarlijks voor 1 april vindt aan de hand van het jaarverslag over het vorige jaar en het jaarplan voor het lopende jaar een overleg plaats tussen de begeleidingscommissie en de rekenkamer. Daarin wordt terug- en vooruitgekeken waarbij ook het budget voor het daaropvolgende jaar besproken wordt. Het budget waarmee de begeleidingscommissie instemt, wordt als voorstel in de begroting opgenomen.

Artikel 10. Monitoring voorstellen

Volgens artikel 185a van de Gemeentewet moet het college jaarlijks aan de raad een overzicht sturen van de aan het college gedane voorstellen (aanbevelingen) van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. Niet alle voorstellen zijn voor wat betreft de uitvoering de verantwoordelijkheid van het college. Er zijn ook voorstellen die aan de raad gericht zijn. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de status van alle voorstellen uit de rekenkamerrapporten, kan de raad ervoor kiezen om de griffie jaarlijks ook een overzicht op te laten stellen met de status van de voorstellen die aan de raad zijn gericht, door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd.

Gemeenteraad Bernheze Namens deze,

Leandra Kilian Griffier Antoine Walraven Burgemeester