Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023

Geldend van 12-07-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,

overwegende dat het gewenst is de beleidsregels voor subsidiëring van dorpsbelangenorganisaties te wijzigen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

besluiten gewijzigd vast te stellen: de (geactualiseerde) beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Dorpsbelangenorganisatie: plaatselijke dorpsbelangenorganisatie die de gezamenlijke belangen behartigt van de inwoners van het dorp. De gemeente erkent één dorpsbelangenorganisatie per dorp.

 • 2.

  Dorp: in de gemeente Voorst hebben we 12 dorpen: Twello, Voorst, Terwolde, Klarenbeek, Wilp, Bussloo, Posterenk, Teuge, De Vecht, Wilp-Achterhoek, Nijbroek en Steenenkamer.

 • 3.

  Dorpsondersteuner: een persoon die zich in opdracht van de dorpsbelangenorganisatie bovenmatig inzet voor de leefbaarheid van het dorp. Dit kan iemand zijn die zich richt op verbinding tussen inwoners en organisaties óf iemand die zich projectmatig inzet.

Artikel 2. Beleidsdoelen

Door de aanwezigheid van dorpsbelangenorganisaties:

 • de leefbaarheid van de dorpen in stand houden en/of vergroten;

 • de samenwerking tussen inwoners uit het dorp versterken;

 • kennisdeling en het opbouwen van relaties bevorderen, zowel tussen de dorpen in de gemeente onderling als met de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die uitgevoerd worden door de dorpsbelangenorganisatie en die gericht zijn op het in stand houden en/of het vergroten van de leefbaarheid van het dorp.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De dorpsbelangenorganisatie dient rechtspersoonlijkheid te bezitten.

 • 2.

  De dorpsbelangenorganisatie dient statutair gevestigd te zijn in de gemeente Voorst.

 • 3.

  Per dorp wordt aan slechts één dorpsbelangenorganisatie subsidie verleend.

 • 4.

  De dorpsbelangenorganisatie vergadert minstens twee keer per jaar.

 • 5.

  De dorpsbelangenorganisatie zet zich in om actief deel te nemen aan:

 • het Dorpenplatform (2x per jaar voor besturen én dorpsondersteuners);

 • het Dorpsondersteuners-overleg (ca. 10x per jaar voor dorpsondersteuners).

Artikel 5. Bepaling subsidiehoogte

Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd:

 • een vast bedrag van € 850 per jaar per dorpsbelangenorganisatie, ten behoeve van organisatiekosten en belangenbehartiging van het dorp.

 • een bedrag van maximaal € 11.000 per jaar per dorpsbelangenorganisatie, ten behoeve van de vergoeding voor een of meerdere dorpsondersteuners.

 • een vast bedrag per dorpsbelangenorganisatie ten behoeve van het ondersteunen van nieuwe maatschappelijke initiatieven in het dorp:

 • dorpen tot 750 inwoners: € 1.000 per jaar;

 • dorpen tussen 750 en 1500 inwoners: € 2.000 per jaar;

 • dorpen tussen 1500 en 5000 inwoners: € 3.000 per jaar.

De dorpsbelangenorganisatie zorgt ervoor dat inwoners van het dorp gebruik kunnen maken van dit subsidieonderdeel en/of een stem krijgen in de besteding ervan.

Artikel 6. Nadere bepalingen

 • 1.

  Het inwoneraantal van de dorpen wordt jaarlijks op peildatum 1 januari bepaald aan de hand van de grenzen vastgelegd in de werkgebiedenkaart dorpsbelangenorganisaties (bijlage 1).

 • 2.

  De dorpsbelangenorganisatie levert bij een subsidieaanvraag de volgende stukken in:

 • een jaarverslag over het afgelopen jaar met daarin:

 • een overzicht van activiteiten;

 • een toelichting op de manier waarop zij inwoners van het dorp betrokken heeft bij het subsidieonderdeel ten behoeve van het ondersteunen van nieuwe maatschappelijke initiatieven in het dorp;

 • een financieel overzicht van de besteding van subsidie.

 • een jaarplan met een overzicht van de verwachte activiteiten en projecten in het komende jaar (voor zover al bekend).

 • 3.

  De subsidie wordt in de eerste maand van het subsidiejaar direct vastgesteld en uitbetaald.

Artikel 7. Mogelijkheid controle

Het college kan de besteding van subsidie steekproefsgewijs controleren.

Artikel 8. Intrekken oude beleidsregels

De beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021 worden ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 6 juni 2023.

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester