Aanwijzing toezichthouders RUD Drenthe

Geldend van 08-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders RUD Drenthe

Besluit van de directeur van de RUD Drenthe, houdende de aanwijzing van alle medewerkers van de teams Bodem, Toezicht en Handhaving en Juridisch als toezichthouders van de RUD Drenthe (Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Drenthe van 23-11-2022)

De directeur van de RUD Drenthe

Overwegende dat:

 • aan de RUD Drenthe opdracht is gegeven om het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens onderstaande wet- en regelgeving en de hierbij behorende uitvoeringsregelingen uit te voeren

 • de Wbb, Wabo, Wet milieubeheer en voor zover deze betrekking hebben op asbest en asbestsloop; de Woningwet, Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit;

 • het gewenst is op grond van verleende mandaten deze opdracht ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Gelet op :

 • de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe alsmede de met de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Noordenveld, Aa & Hunze, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Westerveld, Meppel, de Wolden, Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn afgesproken jaarprogramma’s en bijzondere opdrachten;

 • artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer;

 • artikel 88 en 95 van de Wet bodembescherming;

 • Omgevingswet (reeds aangenomen, maar nog niet in werking getreden);

 • artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Assen, Noordenveld, Aa & Hunze, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Westerveld, Meppel, de Wolden, Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de RUD Drenthe; ieder voor zover deze in werking zijn getreden per 1 januari 2014 of later in werking zullen treden dan wel aanvullingen daarop;

 • dat uit operationeel oogpunt medewerkers, die werkzaam zijn voor deze teams, moeten optreden als toezichthouder voor de aan de RUD Drenthe gemandateerde toezichthoudende taken. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het noodzakelijk om de medewerkers de toezichthoudende taken te laten vervullen bij meerdere van de bovengenoemde bevoegde gezagen. Ook is het efficiënter om, in dit kader, niet telkens elke afzonderlijke toezichthouder hiervoor aan te wijzen.

Besluit vast te stellen:

Als toezichthouders van de RUD Drenthe aan te wijzen alle medewerkers van Team Bodem, Team Toezicht en Handhaving, Team advies en Team Juridisch van de RUD Drenthe.

I. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

 • a. de Wabo, de in artikel 5.1. van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald en voor zover de bevoegdheden om toezicht te houden op de naleving van deze wetten aan de directeur zijn gemandateerd;

 • b. de regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;

wordt belast: Alle medewerkers die werkzaam zijn bij Team Bodem, Team Toezicht en Handhaving, Team Advies en Team Juridisch gedurende de periode dat deze werkzaam zijn in genoemde teams voor de RUD Drenthe;

II. Aan de onder I. genoemde personen wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt I. genoemde wetten of bijbehorende regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”;

III. Middels dit besluit wordt het besluit “ Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Drenthe” van 26 januari 2016 ingetrokken en door dit besluit vervangen;

IV. Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb en artikel 6 van de Bekendmakingswet bekend gemaakt door plaatsing van dit besluit in het bij de wet aangewezen publicatieblad;

V. Als voornoemde verordeningen/wetten met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit ook betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening/wet of bijbehorende regeling.

Ondertekening

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Drenthe van november 2022”.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

De directeur voornoemd,

M. Heidekamp