Regeling vervalt per 01-07-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke regels voor het verlenen van subsidie aan door hogere energiekosten in financiële nood verkerende amateursportverenigingen (Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023)

Geldend van 04-07-2023 t/m 30-06-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke regels voor het verlenen van subsidie aan door hogere energiekosten in financiële nood verkerende amateursportverenigingen (Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

gelet op de Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 9 mei 2023, kenmerk 3584767-1047110-S;

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Asv: Algemene subsidieverordening Edam-Volendam;

 • amateursport: activiteiten op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie;

 • amateursportvereniging: een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft om amateursport, niet zijnde commerciële diensten en producten, voor lokale gebruikers aan te bieden;

 • college: het college van burgemeester en wethouders Edam-Volendam;

 • energiekosten: kosten die de amateursportvereniging betaalt voor de levering van gas, elektra of warmte, zoals die worden doorbelast in servicekosten of accommodatiehuur of de kosten die door de aanvragen met een zelfstandige aansluiting rechtstreeks aan de leverancier worden betaald;

 • energiekosten 2019: het bedrag dat een amateursportvereniging heeft betaald voor het energieverbruik in 2019, of, indien sprake is van een gebroken boekjaar of contractjaar, het boekjaar of contractjaar dat in 2018/2019 valt, inclusief energiebelasting en exclusief omzetbelasting;

 • energienadeel: meerkosten voor gas en stroom die aantoonbaar het gevolg zijn van de ontwikkelingen in 2022 en 2023 op de energiemarkt en die het vastgestelde prijsplafond overschrijden;

 • prijsplafond: de door het rijk gegarandeerde maximumprijs van energie voor huishoudens, kleine ondernemingen en verenigingen;

 • RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 • TEK: de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende tijdelijke regels betreffende subsidie voor energie-intensieve mkb-ondernemingen ter tegemoetkoming van gestegen energieprijzen, Staatscourant 2023, 6510.

Artikel 2 Doel en doelgroep

 • 1. Het doel van deze regeling is het voorkomen dat amateursportverenigingen in continuïteitsproblemen komen als gevolg van de stijgende energiekosten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 tegenover de referentieperiode 2019.

 • 2. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan amateursportverenigingen,

  • a.

   die een accommodatie of meerdere accommodaties hebben of huren binnen de gemeente Edam-Volendam;

  • b.

   die niet op basis van de TEK-regeling worden ondersteund, maar ook niet op grond van het tariefplafond voor kleinverbruikers, voldoende compensatie ervaren in de stijging van energielasten;

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan amateursportverenigingen ter compensatie van de kosten voor het gebruik van energie, die uitstijgen boven het gestelde tariefplafond voor kleinverbruikers gedurende de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 • 2. De maximumtarieven als bedoeld in het tweede lid zijn:

  • a.

   € 0,40 per kilowattuur elektriciteit;

  • b.

   € 1,45 per kubieke meter gas.

 • 3. Het maximale verbruik als bedoeld in het tweede lid is:

  • a.

   2.900 kilowattuur elektriciteit;

  • b.

   601 kubieke meter gas.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • a.

  is de aanvragers een amateursportvereniging zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid;

 • b.

  had de aanvrager voor de jaren 2019, 2020, 2021,2022 en 2023:

  • i.

   een contract met een energieleverancier, of

  • ii.

   een huurcontract met een verhuurder die de huur- en/of de servicekosten voor 2022 heeft verhoogd vanwege de stijging van de prijzen voor gas en stroom;

 • c.

  kan de aanvrager aantonen dat de prijs per m3 gas en kWh voor elektra excl. voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, is gestegen ten opzichte van de prijs zoals bepaald in het tariefplafond voor kleinverbruikers door de Rijksoverheid;

 • d.

  kan de aanvrager aantonen dat hij geen gebruik kan maken van de TEK-regeling van de Rijksoverheid;

 • e.

  kan de aanvrager aantonen dat de stijgende kosten niet gedekt kunnen worden uit het eigen vermogen of de lopende exploitatie.

Artikel 5 Termijn en indieningsvereisten

 • 1. Een aanvrager als bedoeld in artikel 2, tweede lid, kan eenmaal een subsidieaanvraag indienen op grond van deze regeling.

 • 2. De aanvraag om subsidie geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3. In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam kan de subsidie alleen worden aangevraagd in de periode vanaf 3 juli 2023 tot en met 21 juli 2023.

 • 4. In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam omvat een aanvraag in ieder geval:

  • a.

   bewijs dat de aanvrager contracthouder van het energiecontract is, dan wel dat hij de amateursportvereniging is die energiekosten rechtstreeks moet betalen aan zijn verhuurder;

  • b.

   bewijs dat het tarief dat de aanvrager betaalt per m3 gas en kWh voor elektra excl. BTW in de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 is gestegen ten opzichte van 2019,of in geval van een gebroken boekjaar is gestegen ten opzichte van een periode die 2018/2019 beslaat, én het prijsplafond zoals bepaald door de Rijksoverheid overstijgt;

  • c.

   bewijzen als bedoeld onder de opsomming b, zijn:

   • i.

    een jaarafrekening van de energieleverancier of de verhuurder over de kosten van en het verbruik aan gas en stroom over het jaar 2019, of in het geval van een gebroken boek- of contractjaar een jaarafrekening van de energieleverancier of de verhuurder die de jaren 2018 en 2019 beslaat;

   • ii.

    een jaarafrekening of jaaroverzicht of maandoverzichten van de energieleverancier of verhuurder over het verbruik en de kosten voor gas en stroom over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 of dan wel de datum waarop de aanvrager deze verwacht te ontvangen;

  • d.

   een bewijs dat de aanvrager niet in aanmerking komt voor de middelen uit de TEK- compensatieregeling van de Rijksoverheid, zijnde:

   • i.

    een weigeringsbeschikking van de RVO, of

   • ii.

    een kopie van de uitkomst van de uitgevoerde- mkb toets (SME self-assessment questionnaire)op de website van de RVO;

  • e.

   een toelichting waarom de gestegen kosten voor energie niet gedekt kunnen worden uit het eigen vermogen of de lopende exploitatie;

  • f.

   een vastgestelde jaarrekening 2022 en een begroting 2023 waaruit in ieder geval blijkt:

   • i.

    de omvang van het eigen vermogen; en

   • ii.

    de specificatie van de huisvestingskosten waaronder energiekosten; en

   • iii.

    de omvang van de algemene reserve; en

   • iv.

    de omvang van de bestemmingsreserves en continuïteitsreserves; en

   • v.

    de omvang van de gerealiseerde baten of dan wel voor 2023 de geraamde baten;

 • 5. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 6. Aanvragen ingediend buiten het genoemde termijn in lid 2 worden geweigerd.

 • 7. Het college kan bepalen dat naast de in het zesde lid genoemde documenten nog andere stukken moeten worden overgelegd indien deze voor de beoordeling noodzakelijk blijken;

 • 8. Wanneer voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente: geldige statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 3 wordt uitsluitend verstrekt voor het energienadeel door de kostenstijging van energie in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De stijging van de energiekosten exclusief BTW is het gevolg van tariefverhoging(en) en niet van toegenomen verbruik.

 • 2. Energienadeel als bedoeld in het eerste lid, zijn de kosten voor energie boven de maximumtarieven en maximumverbruik als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid.

 • 3. Netbeheerkosten, vaste leveringskosten en BTW vallen niet onder het tarief als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid.

 • 4. Onredelijke kosten die zijn ontstaan door het niet doorvoeren van eigen maatregelen, dan wel onvoldoende onderbouwde verwachting van verbruik over de genoemde periodes, kan het college als niet subsidiabel afwijzen.

Artikel 7 Berekening en hoogte subsidie

 • 1. Het energienadeel voor de amateursportvereniging met een energiecontract wordt bepaald door het verschil aan energiekosten voor gas en stroom tussen het jaar 2019, of dan wel het gebroken boekjaar 2018/2019 en de energiekosten van de aanvrager per m3 gas en KWh stroom, uitstijgende het energieprijsplafond van de Rijksoverheid vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 • 2. Het energienadeel voor de amateursportvereniging met een huurcontract wordt bepaald door het verschil tussen de huur- en servicekosten voor 2019 of dan wel over het gebroken boekjaar voor 2018/2019 en de huur- en servicekosten vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 als gevolg van de gestegen prijzen voor gas en/of stroom.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt het vastgestelde energienadeel als bedoeld in het eerste of tweede lid, met een maximum van € 5.000,--.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een volledige aanvraag om subsidie uiterlijk op 27 oktober 2023.

 • 2. Het college kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 9 Vaststelling subsidie

Subsidies op grond van deze regeling worden direct vastgesteld.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. De hoogte van het voor deze subsidieregeling beschikbare bedrag is € 100.000,--.

 • 2. Dit bedrag geldt als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht, voor de gehele looptijd van deze subsidieregeling.

 • 3. Indien een aanvraag onvolledig is of anderszins niet voldoet aan de vereisten ten tijde van het sluiten van de indieningstermijn, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 14 dagen te completeren. Indien de aanvraag niet binnen deze periode wordt aangevuld wordt deze buiten behandeling gesteld.

 • 4. Indien met toekenning van alle subsidieaanvragen het subsidieplafond wordt overschreden wordt de subsidie naar rato verdeeld onder compleet ingediende aanvragen een krijgt eenieder hetzelfde percentage van het berekende subsidiebedrag op basis van de subsidiabele kosten.

 • 5. Als moment van binnenkomst van de subsidieaanvraag geldt het moment dat de aanvraag volledig is.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 30 juni 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 juni 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Toelichting

Algemeen

Amateursportverenigingen werden hard getroffen door inflatie en snel stijgende energielasten. Om noodzakelijke ondersteuning te bieden is de Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam vastgesteld. Deze tijdelijke regeling maakt het mogelijk om amateursportverenigingen financieel te ondersteunen in geval er sprake is van een energienadeel en financiële nood, waardoor dreigt dat zij hun activiteiten moeten staken of in hun voortbestaan worden bedreigd. Zo wordt ervoor gezorgd dat de amateursportverenigingen de prijsstijging niet hoeven door te berekenen in de prijs aan hun leden. Hiermee wordt het activiteitenaanbod betaalbaar gehouden voor inwoners.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel bevat de begripsbepalingen.

Artikel 2

De subsidie is bedoeld ter compensatie van energiekosten, die uitstijgen boven het door het rijk gestelde prijsplafond energie. Met deze eenmalige subsidie worden amateursportverenigingen die een locatie hebben in onze gemeente in de vaste lasten voor energie ondersteund. Het kan daarbij om de kosten van stroom en/of de kosten van gas gaan. Het is dus niet nodig dat de amateursportvereniging zowel voor gas als voor stroom boven het prijsplafond zit.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportverenigingen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. Er wordt verondersteld dat de amateursportverenigingen niet-commerciële activiteiten uitvoeren door inzet van vrijwilligers. Zij kunnen de hoge energielasten daardoor moeilijk opvangen.

Het Rijk en de Provincie Noord-Holland hebben inmiddels een reeks steunmaatregelen ter compensatie van de gestegen energielasten opengesteld waarop ook een aantal amateursportverenigingen maatschappelijke organisaties beroep op kunnen doen. Onze regeling is bedoeld voor de amateursportverenigingen binnen onze gemeente die als energie-intensief kunnen worden gezien, maar geen gebruik (mogen) maken van de TEK-regeling. Als deze verenigingen in continuïteitsproblemen raken, is het wenselijk dat deze verenigingen alsnog ondersteund kunnen worden. Daarom bakenen we onze regeling daarop af.

Wij verwachten dat de amateursportverenigingen zelf ook moeite doen om hun energielasten te verlagen. Dit is een noodzaak om ook in de toekomst het eigen bestaan veilig te stellen en veerkrachtig te kunnen blijven. De amateursportvereniging is aan set om haar bestaan veilig te stellen binnen een door crisissen gekenmerkte periode.

Artikel 3

Met deze regeling wordt voorzien in het compenseren van hoge energielasten die zijn ontstaan door extreme stijgingen van de energiekosten en als de eigen financiële mogelijkheden uitgeput zijn, waardoor het eigen bestaan in het geding kan komen.

In het compenseren van gestegen energielasten wegens een hoger verbruik aan energie wordt niet voorzien. Daarom wordt ook het verbruik van voor de energiecrisis vergeleken met het huidige verbruik.

Artikel 5

Om snel en gemakkelijk de juiste gegevens te kunnen aanleveren (en ontvangen) werken we met een digitaal aanvraagformulier.

Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen, vragen we gegevens over de aanvrager en de ruimte of locatie waarop het energieverbruik betrekking heeft.

Daarnaast vragen we om kopieën van de jaarafrekeningen of een servicekostenafrekening en overzichten van de energieleverancier of verhuurder zodat we kunnen controleren of de aangeleverde cijfers passen bij de gegevens ingevuld in het formulier. Dit is geen 100% controle, maar het geeft een indicatie.

Omdat de door ons verstrekte subsidie een aanvulling is op de eigen financiële inspanning en alleen voor die amateurverenigingen is bedoeld die geen beroep op andere financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid kunnen doen, wordt ook om beschikkingen gevraagd of een uitgevoerde toets bij de RVO.

Daarmee is een globale controle mogelijk om eventueel misbruik en fouten op tijd te kunnen signaleren en herstellen.

Tussen 3 juli 2023 en 21 juli 2023 kunnen de amateursportverenigingen hun aanvraag indienen. Deze termijn is gekozen om over de gegevens te beschikken die wij in het kader van onze verantwoordingsplicht moeten kunnen overleggen. Tegelijk is de indieningsperiode wel zo lang dat de amateursportverenigingen een redelijke termijn hebben om hun aanvraag te doen en goed voor te kunnen bereiden.

De subsidie is niet bedoeld om het afgenomen eigen vermogen weer aan te vullen.

Artikel 6

Alleen de meerkosten voor gestegen energietarieven exclusief BTW worden als subsidiabel beschouwd. Er wordt daarom geen rekening gehouden met ontstane netbeheerkosten en vaste leveringskosten. Deze moeten altijd al worden bekostigd door de amateursportvereniging en vormen geen extra aanvullende meerkosten voor energie.

Artikel 7

We berekenen het energienadeel voor alle amateursportverenigingen op dezelfde manier en met vergelijkbare cijfers. Daarbij gebruiken wij twee variabelen:

1. de prijsstijging per kWh/m3 en

2. het verbruik.

Meerkosten voor energie konden ontstaan doordat een vast contract van de amateursportvereniging in de loop van 2022 of 2023 is afgelopen waardoor nu een variabel (hoger) tarief moet worden betaald, of in die periode een nieuw energiecontract met hogere tarieven is afgesloten. Daardoor kan een amateursportvereniging meerkosten hebben voor energie ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de energiecrisis en de coronacrisis waarin verenigingen volledig open waren en een volledige bedrijfsvoering hebben gehad. Voor deze systematiek is gekozen omdat in het jaar 2020 de coronacrisis begon en amateursportverenigingen deels gesloten moesten blijven. Daarom zijn energiekosten over die periode niet representatief voor een volledige bedrijfsvoering van de amateursportvereniging

Omdat jaarcontracten voor energie en de boekjaren van sportverenigingen niet in alle gevallen een kalenderjaar omvatten, maar vaak een sportseizoen volgen (bijvoorbeeld van augustus t/m juli), is de mogelijkheid opgenomen om in dat geval een contract of financieel verslag over te leggen dat de jaren 2018 en 2019 beslaat.

Voor de prijsstijging nemen we het verschil tussen het tarief van de energieleverancier volgens het energiecontract 2019.

Ook voor het verbruik wordt gerekend met de werkelijke getallen uit het energiecontract en de afrekening van de energieleverancier of de verhuurder en het verbruik volgens de servicekosten voor energie. Hier nemen we het werkelijke verbruik in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en het werkelijke of te verwachten verbruik gedurende in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dit vertalen wij naar het gemiddelde daarvan over twaalf maanden.

Als de aanvrager een tegemoetkoming heeft gekregen door het prijsplafond, wordt dit in mindering gebracht op de prijsstijging. Dit geldt ook voor de € 190 die iedereen in november 2022 en december 2022 heeft gekregen van de energieleverancier.

De subsidie is het berekende energienadeel en wordt gemaximeerd op € 5.000,-- per amateursportvereniging. Het is bewust voor een maximaalbedrag aan subsidie gekozen omdat de amateursportvereniging gestimuleerd zal worden om maatregelen voor de toekomst te nemen en wij de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen niet volledig willen overnemen. Het is ook maximaal € 5000,--, omdat zo meer amateursportverenigingen in aanmerking voor subsidie kunnen komen. Verder geven we maximaal € 5.000, omdat we streven naar een redelijke onderlinge verhouding in de bedragen die de amateursportverenigingen ontvangen.

Artikel 8

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9

De subsidie wordt direct vastgesteld. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats over de besteding van de subsidie. Wel is er een steekproefcontrole mogelijk.

Artikel 10

In het subsidieplafond wordt het bedrag aangegeven, dat gedurende de werking van deze regeling beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Het subsidieplafond is naar zijn aard een beperking van de verplichting van het bestuursorgaan om aan aanspraken op financiële middelen te voldoen. Met het aangeven van het maximale volume van subsidiëring ten behoeve van deze regeling wordt bereikt, dat een subsidie wordt geweigerd (artikel 4:25 Awb) als de middelen zijn uitgeput die in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Het is de bedoeling dat de aanvragers financieel tegemoet wordt gekomen en niet dat een volledige compensatie van gemaakte kosten centraal staat.

Pas als alle aanvragen zijn ontvangen, weten we of we alle amateursportverenigingen compensatie van hun hogere energiekosten kunnen geven, zonder het subsidieplafond te overschrijden. Daarom bekijken we dat in één keer als alle aanvragen binnen zijn.

Indien minder middelen beschikbaar zijn dan aan subsidie is gevraagd wordt het beschikbare subsidiebedrag voor deze regeling verdeeld over alle complete aanvragen op basis van een verdeelpercentage (€ 100.000,- gedeeld door het totaal gevraagd subsidiebedrag van alle complete aanvragen keer honderd is de verdeelpercentage).

Dit betekent dat de verhouding tussen de energiekosten en de bijdrage van de gemeente voor alle amateursportverenigungen gelijk blijft.

Artikel 11

De bekendmaking en inwerkingtreding van de regeling is gebaseerd op de Bekendmakingswet. De regeling moet worden gepubliceerd in het officiële publicatieblad. Dat is het Gemeenteblad Edam-Volendam (artikel 6 Bekendmakingswet). De doorlopende (geconsolideerde) tekst wordt daarbij beschikbaar gesteld via de decentrale regelingenbank op overheid.nl (artikel 19 Bekendmakingswet).

De citeertitel bepaalt hoe deze regeling heet. Dit vergemakkelijkt de vindbaarheid.