Regeling vervallen per 30-12-2023

Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022

Geldend van 17-06-2023 t/m 29-12-2023

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022

Burgemeester en Wethouders van Vaals

en de burgemeester van Vaals

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften,

Overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om:

 • -

  bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken te mandateren;

 • -

  voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen volmacht te verlenen alsmede;

 • -

  machtiging te verstrekken voor het verrichten van feitelijke handelingen.

Overwegende dat de organisatie dusdanig is gewijzigd dat een herziening van het Mandaatbesluit 2014 noodzakelijk is.

Besluiten:

 • -

  onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit gemeente Vaals 2014 en de bijbehorende lijst;

 • -

  vast te stellen het Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022 en de bijbehorende lijst.

Afdeling 1 Verlening van mandaat

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a)

  bestuursorgaan: de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders van Vaals;

 • b)

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen (artikel 10:1 Awb);

 • c)

  gemandateerde: de functionaris die bevoegd is om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever/-verlener) een besluit te nemen;

 • d)

  volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 BW);

 • e)

  machtiging: toestemming aan een ander, tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, in naam van degene die machtigt;

 • f)

  functionaris: de ambtenaar of een andere persoon in ondergeschiktheidsverband in dienst van de gemeente Vaals;

 • g)

  de organisatie: de ambtelijke organisatie van de gemeente Vaals.

Artikel 2 Hiërarchische en organisatorische verantwoordelijkheden

De in dit besluit neergelegde bevoegdheidstoedeling laat onverlet de verdeling van de hiërarchische en organisatorische verantwoordelijkheden van de organisatie.

Artikel 3 Verlening

 • 1. De in de bij dit besluit behorende lijst genoemde bevoegdheden worden gemandateerd aan de personen die werkzaam zijn in de hierbij genoemde functies.

 • 2. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht.

Artikel 4 Algemene uitzondering

Het mandaat heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Awb, geen betrekking op besluiten:

 • 1.

  die leiden tot (gewijzigde) vaststelling van het algemeen beleid;

 • 2.

  tot het vaststellen van beleidsregels;

 • 3.

  op bezwaarschriften;

 • 4.

  tot het instellen van bezwaar of beroep en het voeren van rechtsgedingen;

 • 5.

  tot toepassing van bestuursdwang, het opleggen van dwangsommen of bestuurlijke boetes;

 • 6.

  tot het opleggen van sancties of disciplinaire maatregelen.

Artikel 5 Vervanging

In geval van afwezigheid van functionarissen aan wie bevoegdheden zijn gemandateerd wordt het mandaat geacht eveneens aan diens vervanger en/of sectorhoofd te zijn verstrekt.

Afdeling II Toepassing van het mandaat

Artikel 6 Besluitvorming door bestuursorganen

Een ambtelijk advies/voorgenomen besluit wordt in ieder geval ter verdere besluitvorming aan het verantwoordelijke bestuursorgaan voorgelegd, als:

 • -

  besluitvorming zal leiden tot bestuurlijk-politieke of andere belangrijke consequenties dan wel precendentwerking;

 • -

  afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven;

 • -

  besluitvorming zal leiden tot ingrijpende financiële consequenties, zoals overschrijding van kredieten of budgetten of meerjarige financiële verplichtingen worden aangegaan;

 • -

  het bestuursorgaan dit kenbaar heeft gemaakt;

 • -

  de gemandateerde dit wenselijk of noodzakelijk acht.

Artikel 7 Integrale besluitvorming

 • 1. Indien bij een in mandaat te nemen besluit een andere sector belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere afdeling raakt, legt de tot beslissen bevoegde functionaris de zaak vooraf aan het hoofd van die sector voor.

 • 2. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt de tot beslissen bevoegde functionaris de zaak voor aan de algemeen directeur.

Artikel 8 Eisen aan het bij mandaat genomen besluit

 • 1. Alle krachtens mandaat genomen besluiten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en naar behoren te worden gearchiveerd.

 • 2. De genomen besluiten dienen te zijn voorzien van de beweegredenen die tot dit besluit hebben geleid.

 • 3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 4. Indien tegen een besluit dat krachtens mandaat is genomen, bezwaar kan worden gemaakt, beroep of een andere administratiefrechtelijke voorziening kan worden ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt op de wijze zoals dat in de gemeente Vaals gebruikelijk is.

Artikel 9 Ondertekening

 • 1. In geval van uitoefening van bevoegdheden namens burgemeester en wethouders, worden uitgaande stukken in de wij-vorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van Vaals,

  namens dezen,

  handtekening

  naam

  functieaanduiding

 • 2. In geval van uitoefening van bevoegdheden namens de burgemeester, worden uitgaande stukken in de ik-vorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

  Burgemeester van Vaals,

  namens deze,

  handtekening

  naam

  functieaanduiding

 • 3. In het geval het mandaat uitsluitend betrekking heeft op ondertekening (ondertekeningsmandaat) worden uitgaande stukken als voornoemd geredigeerd en als volgt ondertekend:

  Overeenkomstig het door het/de (naam bestuursorgaan) genomen besluit van (datum)

  handtekening

  naam

  functieaanduiding

 • 4. In geval de bevoegdheid is gemandateerd om namens het bestuursorgaan kennisgevingen en dergelijke te publiceren, dient, voor zover van toepassing, in de ondertekening van de kennisgeving enkel het betrokken bestuursorgaan vermeld te worden.

Artikel 10 Instructies bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan bij de uitoefening van de mandaatbevoegdheid de gemandateerde instructies opleggen. Indien daarvan sprake is wordt dit vermeld in de bij dit besluit behorende lijst.

Afdeling III Volmacht en machtiging

Artikel 11 Toepasselijkheid

 • 1. De gemandateerde is eveneens ge(vol)machtigd tot het verrichten van de met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

 • 2. Op volmacht en machtiging is dit besluit voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Afdeling IV Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12 Wijziging wet- en overige regelgeving

De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten en overige regelgeving zijn gewijzigd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Dit mandaatbesluit en de bijbehorende lijst treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Na de inwerkingtreding van het Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022, vervalt het Mandaatbesluit gemeente Vaals 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Vaals op 22 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Burgemeester van de gemeente Vaals

mr. H.M.H. Leunessen

Bijlage 1

Mandaat, machtiging en volmacht door Burgemeester en B&W

Algemeen/alle sectoren

 
 
 
 

Omschrijvingbevoegdheid:

Soort handeling

van:

Aan(functiecode):

rechtsfiguurvolgens besluit:

Algemene en juridische aangelegenheden

 
 
 
 

Verzending van ontvangstbevestigingen, uitgezonderd bij: verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bezwaarschrifen gemeentelijke belastingen en Wet WOZ, milieuvergunningen, parkeervergunningen/ontheffingen, omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in de Wabo, bezwaarschriftenprocedure, wob-verzoeken, avg-verzoeken en correspondentiegerichtaan de griffier.

FH

Bgm en B&W

Medewerker informatiebeheer

Machtiging

Het ondertekenen van door (namens) de burgemeester en B&W genomenbesluiten, voor zover de desbetreffende besluitvorming tothet taakveld van de (plv.) Sectorhoofd behoort.

FH

Bgm en B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Uitvoering en afhandeling van en het voeren van correspondentie ter zake de door de Gemeenteraad, de burgemeester of college genomen besluiten, die overeenkomstig ambtelijk voorstel zijngenomen.

Exclusief het ondertekenen van beschikkingen/besluiten!!

FH

Bgm en B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het vertegenwoordigen van de gemeente of haar bestuursorganen in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, met inbegrip van bezwaar- en administratieve beroepsprocedures(artikel 160 lid 1 onder e en artikel 171 Gemeentewet), daaronder NIET begrepen procesvertegenwoordiging in privaatrechtelijke procedures waar procesvertegenwoordiging door een raadsman verplicht is.

Geldt dus voor iedereen!!

FH

Bgm en B &W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Juridisch adviseurs

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Het indienen van gedingstukken.

FH

Bgm en B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Het op grond van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellenvan de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen.

FH

Bgm en B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Het op grond van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht besluiten tothet niet behandelen van de aanvraag.

B

Bgm en B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar

Mandaat

Het op grond van art. 4:7 en 4:8 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellen van een aanvrager, geadresseerde of derde-belanghebbenden om zienswijzen naar voren te brengen.

FH

Bgm en B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

 
 
 
 

Het beschikken op een verzoek om beschikbaarstelling van gegevens in het kader van de WOB (art. 6).

B

Bgm en B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

Juridisch adviseurs

Mandaat

Overeenkomsten

 
 
 
 

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de voorwaarden dat:

 • a)

  die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving (inclusief modules/bijlagen) en/ofhet projectplan behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar;

 • b)

  en een en ander past binnen het kader van:

 • -

  een goedgekeurde begrotingspost èn

 • -

  de regeling budgethouderschap nota inkoopbeleid. 

B

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Projectleiders

Behandelend ambtenaar

Mandaat

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten en/of het geven van opdrachten (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet) in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken onder de voorwaarden dat:

 • a.

  die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving (inclusief modules/bijlagen) en/ofhet projectplan behoren tot het takenpakket van de betreffende ambtenaar;

 • b.

  en een en ander past binnen het kader van:

 • -

  een goedgekeurde begrotingspost èn

 • -

  de regeling budgethouderschap nota inkoopbeleid.

PrR

Bgm

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Projectleiders 

Behandelend ambtenaar

Volmacht

Verstrekken informatie

 
 
 
 

Verstrekken informatie over gemeentelijke producten aan burgers.

FH

Bgm en B&W 

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Projectleiders

Behandelend ambtenaar

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Verstrekken informatie over gemeentelijke producten aan de pers en media.

FH

Bgm en B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Beleidsadviseurs Kabinet

Communicatieadviseur

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het aanvragen van adviezen in het kader van de voorbereiding van beslissingen.

FH

Bgm en B&W

Algemene directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 
 
 
 

Het besluiten tot het aangaan en het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten in verband met de uitovering van gemeentelijke taken onder de voorwaarden dat:

 • a.

  die werkzaamheden blijkens de functiebeschrijving (inclusief modules/bijlagen) en/of het projectplan behoren tot het takenpakket

 • b.

  en een en ander past binnen het kader van:

 • -

  een goedgekeurde begrotingspost èn

 • -

  de regeling budgethouderschap nota inkoopbeleid.

B

PrR

B&W en Bgm

Algemeen Directeur

Directeur operationeel beleid

(plv) Sectorhoofd

Juridisch adviseur

Mandaat

Volmacht

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de AVG en het voeren van correspondentie hierover. 

FH

B&W en Bgm

Algemeen-Directeur

Directeur Operationeel beleid 

(plv.)Sectorhoofd

Functionaris Gegevensbescherming

Privacy Officer

Juridisch adviseur

Behandelend ambtenaar

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

In behandeling nemen en afhandelen van verzoeken van rechten van betrokkene in het kader van de AVG

B

B&W en Bgm

Algemeen directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

(plv.) Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Mandaat

Het melden van een datalek op grond van artikel 33 AVG

FH

B&W en Bgm

Algemeen directeur

Directeur Operationeel Beleid

Functonaris Gegevensbescherming

CISO

Gegevensbeheerder

Privacy Officer

Juridisch adviseur

Machtiging

Uitvoeren en beoordelen van een Data protection impact assessment

FH

B&W en Bgm

Algemeen directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

(plv.) Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Machtiging

Personele aangelegenheden

 
 
 
 

Administratieve afhandeling inzake werving en selectie van personeel.

FH

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Het besluiten tot het sluiten van overeenkomsten met stagiaires of de beëindiging van stages(artikel 160lid 1 onder d Gemeentewet).

B

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Behandelend ambtenaar P&O

Mandaat

Het ondertekenen van de benodigde overeenkomsten in verband met het plaatsen van stagiaires of de beëindiging van stages (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Volmacht

Het besluiten tot het afsluiten en het ondertekenen van overeenkomsten ter zake de inschakeling van personeel van externepartijen met uitzend- en detacheringsbureaus e.d., binnen het kadervan een goedgekeurde begrotingspost (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet).

B + PrR

B&W en Bgm

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat + Volmacht

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten ter zakede inschakeling van personeel van externe partijen met uitzend- en detacheringsbureaus e.d., binnenhet kader van een goedgekeurde begrotingspost (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Volmacht

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek (artikel 160 lid 1 onderd Gemeentewet).

B

B&W

Algemeen directeur 

Directeuren Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het geven van toestemming voor het vervullen van nevenwerkzaamheden of het uitoefenen van een Nevenbedrijf (Cao gemeenten)

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid

Mandaat

Het besluit tot het vaststellen, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereeenkomst tot en met functieschaal 11, binnen vaststaande regelsvoor werving en arbeidsvoorwaarden (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet).

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten inzake het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst met medewerkers tot en met functieschaal 11, binnen vaststaande regels voor werving en arbeidsvoorwaarden (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Volmacht

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

FH

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Machtiging

Arbeidsvoorwaarden

 
 
 
 

Het besluiten tot het betalen van een vergoeding op basis van declaratie van reis- of verblijfkosten ten behoeve van dienstreizen en -ritten (Cao gemeenten)

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het uitbetalen van een vergoeding op basis van declaratie van reis- of verblijfskosten ten behoeve van dienstreizen en -ritten.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Het besluiten tot het toekennen van studiefaciliteiten binnen het kader van een goedgekeurde begrotingspost en vastgesteld beleid door B&W. 

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het uitvoeren van het besluit tothet toekennen van studiefaciliteiten als hiervoor omschreven.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Het besluiten tot het toekennen van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

B

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Uitvoering van het collegebesluit (1-2-2005) tot het toekennen van een vergoeding voor woon-werkverkeer.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Het besluiten tot het toekennen van (buitengewoon) verlof metinbegrip van ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof.

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het uitvoeren van besluitentot het toekennen van (buitengewoon) verlof met inbegrip van ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Het voeren vandiverse correspondentie metABP/USZO, Belastinginspectie, Gemeenteraad van Arbeid,bedrijfsvereniging en ziektekostenverzekeraar.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Uitvoering administratie salarissen en eindejaarsuitkeringen.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Uitvoering spaarloonregeling en levensloopregeling.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Besluiten tot het betaalbaar stellen van een jubileumgratificatie.

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het uitvoeren van het besluit tothet betaalbaar stellenvan een jubileumgratificatie.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Besluiten tot secundaire beloning binnen het daarvoor vastgestelde systeem enbepaalde budget.

B

B&W

Algemeen Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd

Mandaat

Het uitvoeren van besluitentot secundaire beloning binnen het daarvoor vastgestelde systeem en bepaalde budget

FH

B&W

Behandelend ambtenaar P&O

Machtiging

Mandaat, machtiging en volmacht door Burgemeester en B&W

Sector Bedrijfsvoering

 
 
 
 

omschrijvingbevoegdheid:

Soort handeling

van:

aan(functiecode):

Rechtsfiguurvolgens besluit:

Postafhandeling

 
 
 
 

Het ontvangen en openen van alle aan:

 • -

  de gemeenteraad en het college gerichtestukken (artikel 74 Gemeentewet);

 • -

  de burgemeester en op naam gerichte stukken dan wel elektronische post.

FH

Bgm

Medewerkers informatiebeheer

Behandelend ambtenaar I&A

Machtiging

Het registreren/inboekenvan ontvangen en verzonden stukken/elektronische post (Archiefverordening 2019 en Besluit Informatiebeheer 2019).

FH

B&W

Medewerkers informatiebeheer

Behandeld ambtenaar I&A 

Machtiging

Archief

 
 
 
 

Het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats ter uitvoering van art.12, lid 1, en art. 13, lid 1, vande Archiefwet 1995.

FH

B&W

Medewerkers informatiebeheer

Behandeld ambtenaar I&A 

Machtiging

Beslissen tot het vernietigen van archiefbescheiden voorzover omschreven in de in art. 5 van de Archiefwet bedoelde selectielijsten.

Archiefverordening 2019 en Besluit Informatiebeheer 2019.

B

B&W

Algemeen directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Archivaris

Mandaat

Het vernietigen van archiefbescheiden voorzover omschreven in de in art. 5 van de Archiefwet bedoelde selectielijsten.

Archiefverordening 2019 en Besluit Informatiebeheer 2019.

FH

B&W

Medewerkers informatiebeheer

Behandeld ambtenaar I&A 

Archivaris

Machtiging

Uitvoeren van alle beheershandelingen met betrekking tot het beheer van het gemeentelijk archief ter uitvoering van de bepalingen in de Archiefwet 1995 en/of het Archiefbesluit 1995 voor zover deze archievenniet zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

FH

B&W

Medewerkers informatiebeheer

Behandeld ambtenaar I&A 

Machtiging

Wet BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de Wet BAG, zoals onder andere

 • het opstellen van 'ambtelijke verklaringen' (behalve verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in eenander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocumenten zijn opgenomen);

 • -

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG;

 • -

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • -

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweedelid van de Wet BAG, inschrijven van de in ofop grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel in het gebouwenregisters;

 • -

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werkingen beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • -

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoalsbedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeldin artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeldin de artikelen 31, 39, 40 en 41van de Wet BAG;

 • -

  het (doen) onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressenen gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de WetBAG;

FH

B&W

(plv.) Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Behandelend ambtenaar bedrijfsvoering (beheerder BAG)

Machtiging (1)

 • -

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeldin artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG;

 • -

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen,de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en debeveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

 
 
 
 

Bezwaarschriftencommissie

 
 
 
 

Het in het kader van ingediende bezwaarschriften uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in de volgende artikelen van de Awb:

 • -

  2:1 tweede lid (opvragen schriftelijke machtiging van gemachtigde);

 • -

  6:6 voor wat betreft het bieden van gelegenheid tot herstelvan verzuim;

 • -

  6:17 voor watbetreft de verzending van stukken

 • -

  7.2 tweede lid (uitnodiging hoorzitting);

 • -

  7:4 tweede lid (ter inzage leggen van stukken voorafgaand aan de zitting);

 • -

  7:6 vierde lid (afzonderlijk horen, belanghebbenden niet over en weer informeren)

  (allen in combinatie met artikel7, 10 Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016.

FH

Bgm + B&W

Voorzitter en secretaris Awb-commissie

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het in het kader van ingediende bezwaarschriften uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in de volgende artikelenvan de Awb:

 • -

  6:14 het versturen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift;

 • -

  6:15 het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift;

 • -

  7:9 aan belanghebbende meedelen van nieuw bekend gewordenfeiten en omstandigheden;

 • -

  7:10 lid 3 voor zover betrekking hebbend op verdaging met 4 weken van de beslissing op bezwaar

 • -

  7:10 lid 4 voor zover betrekking hebbend op verder uitstel van de beslissing op bezwaar.

 • -

  7:10 lid 4 voor zover betrekking hebbend op verder uitstel van de beslissing op bezwaar.

Verzekering

Het besluiten tot (art. 160lid 1 onder d Gemeentewet) en

het aanbrengen van mutaties in verzekeringen, niet zijnde veranderingen in polisvoorwaarden (art. 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

B

PrR

B&W Bgm

Algemeen-Directeur 

Directeur Operationeel beleid

Juridisch adviseur

Mandaat

Volmacht

Het besluiten tot (art. 160 lid 1 onder dGemeentewet) en

het aangaan van verzekeringen tot een bedrag van € 5.000 (art. 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

B

PrR

B&W Bgm

Algemeen-Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

Juridisch adviseur

Mandaat

Volmacht

Het besluiten tot (art. 160 lid 1 onder d Gemeentewet) en

het oversluiten van verzekeringen in het geval van gunstiger voorwaarden en premies waarbij een gelijk verzekeringspakket wordt aangeboden (art. 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

B

PrR

B&W Bgm

Algemeen-Directeur 

Directeur Operationeel beleid 

Juridisch adviseur

Mandaat

Volmacht

Betrokkenen in kennis stellen indien de claim naar de verzekeringsmaatschappij wordt doorgezonden. Inclusief de hierbij behorende correspondentie.

FH

B&W

Algemeen-Directeur 

Directeur Operationeel beleid

Juridisch adviseur

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het afhandelen van claims waarin de gemeente aansprakelijk is gesteld tot een bedrag van € 2.500,inclusief de hierbij behorende correspondentie.

FH

B&W

Algemeen-Directeur

Directeur Operationeel beleid 

Juridisch adviseur

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen namens de gemeente toteenbedrag van € 10.000,inclusief de hierbij  behorende correspondentie.

FH

B&W

Algemeen-Directeur 

Directeur Operationeel beleid

Juridisch adviseur

Behandelend ambtenaar

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Mandaat, machtiging en volmacht door B&W en burgemeester

SectorRuimte & Sector Veiligheid 

 
 
 
 

omschrijvingbevoegdheid:

Soort

handeling

van:

aan(functiecode):

Rechtsfiguurvolgens besluit:

Bijzondere wetten

 
 
 
 

Het aanvragen van inlichtingen als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

FH

Bgm

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar Veiligheid

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Alcoholwet

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de Alcoholwet.

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar Veiligheid

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het aanvragen van adviezen in het kader van de voorbereiding van beslissingen ingevolge artikel 3 Alcoholwet, artikel 31 Wegenverkeerswet en de WetBIBOB.

FH

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar Veiligheid

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Beslissing op aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 35 lid 1 Alcoholwet.

B

Bgm

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

Behandeld ambtenaar Veiligheid

Mandaat

Beslissing op aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel3 Alcoholwet.

B

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

Behandeld ambtenaar Veiligheid

Mandaat

Wet op de kansspelen

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de Wetop de Kansspelen

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Sectorhoofd Ruimte

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Beslissing op aanvraag om vergunning (artikel 3 en 30b) / ontheffing (artikel 7) / vrijstelling (artikel 1) ingevolge de Wet op de Kansspelen, met uitzondering van vergunning tot exploitatie van een gokhal

B

B&W & Bgm

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

APV  en Wabo

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van deAPV en de Wabo dienaangaande

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Wijkmanager

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Beslissing op aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:10 lid 1 APV, tot gebruik van de weg voor andere doeleinden (incl. steiger en containervergunningen, ophangenspandoeken, kermisvergunningen, op de weg zetten van goederen bij ontruimingen en huisuitzettingen enz.)of  een omgevingsvergunning voor een activiteit bedoeldin artikel 2.2 lid 1 onderdeel j en k van de Wabo.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Wijkmanager

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Het beschikken op een aanvraag om eenuitwegvergunning (art. 2:12 APV) of een omgevingsvergunning voor een activiteit bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onderdeel e van de Wabo.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Beslissing op een aanvraag om vergunning voor een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid 

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Het opvragen van informatie en het aanvragen van adviezenin het kader van de voorbereiding van beslissingen op aan-vragen om een exploitatievergunning ex. art. 2:28APV.

FH

Bgm

Behandelend ambtenaar Ruimte

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Machtiging

Beslissing op aanvraag om exploitatievergunning ex art. 2:28 APV.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar Veiligheid

Mandaat

Beslissing op aanvraag tot wijziging exploitatievergunning ex art. 2:28h APV

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandeld ambtenaar Veiligheid

Mandaat

Beslissing op aanvraag om vergunning voorterras als bedoeld in artikel 2:28 APV.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandeld ambtenaar Veiligheid

Mandaat

Beslissing op aanvraag om vergunning voor speelgelegenheden als bedoeld in artikel 2:39 APV.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

(plv) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Reactie (van de gemeente als rechthebbende) op verzoek om toestemming tot plakken en kladden als bedoeld in artikel 2:42 lid 2 APV.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Behandeld ambtenaar Veiligheid

Machtiging

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing (overige geluidhinder) als bedoeld in artikel 4:6 APV.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Behandelend ambtenaar Veiligheid

Behandelend ambtenar Vergunningen

Mandaat

Beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen op grond van de bomenverordening met bijbehorende bomenlijst zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onderdeel g van de Wabo.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Beslissing op een aanvraag om ontheffing voor groeps- kamperen als bedoeld in artikel 4:18 lid 3 APV (conform de nadere regels voor groepskamperen zoals vastgesteld doorB&W 27 mei2008, in werking getreden 7 juni 2008).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

Wijkmanager

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Beslissing op aanvraag om vergunning vooreen collecte alsbedoeld in artikel 5:13 APV.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

Wijkmanager

Behandeld ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Handhaving APV en Wabo

 
 
 
 

Signaleringsbrief ter beëindiging van de overtreding (1e aanschrijving/waarschuwing) van betreffend artikel uit deAPV of de Wabo, artikel 125 Gemw

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Vooraankondiging ter beëindiging van de overtreding en kenbaarmaken voornemen tottoepassing bestuurlijke sancties (2e aanschrijving/vooraankondiging) inzake betreffend artikel uit deAPV, of de Wabo, artikel 125 Gemw en hfdst. 5 Awb.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Mandaat, machtiging en volmacht door B&W en burgemeester

Sector KCC

 
 
 
 

omschrijvingbevoegdheid:

Soort

handeling

van:

aan(functiecode):

Rechtsfiguurvolgens besluit:

Naamsverandering

 
 
 
 

Geslachtsnaamswijziging (koninklijk besluit) Belanghebbende partijen horen en advies uitbrengen aan de minister in verband met een ingediend verzoek tot geslachtsnaamswijziging.

artikel 1:7 Burgerlijk Wetboek

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Naamsvaststelling/naamswijziging (koninklijk besluit)

Belanghebbende partijen horen en advies uitbrengen aan de minister in verband met een ingediend verzoek tot naamsvaststelling/ naamswijziging bij naturalisatie tot Nederlander

artikel 12 RWN

artikel 36, lid 3 t/m 5 BVVN.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Naamsvaststelling bij verlening Nederlanderschap door optie

artikel 6 lid 5 RWN

artikel 10 lid 3 BVVN.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Naturalisatie-aanvraag

 
 
 
 

In ontvangst nemen art. 2 en art. 33 lid 1 t/m 3 BVVN.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Administratieve behandeling art. 31, lid 5 BVVN.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Toetsing van door verstrekker verstrekte gegevens aan gemeentelijke basisadministratie en toetsing verdere naturalisatievereistenart. 35 en art. 36 lid 1 t/m 4 BVVN.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Advisering aan de minister RWN hoofdstuk 4 BVVN art. 36, lid5

BVVN art. 37

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Nederlanderschap

 
 
 
 

Afgifte bewijs van Nederlanderschap artikel 15 lid 4 RWN

artikel 61 BVVN

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Optieverklaring

 
 
 
 

in ontvangst nemen

BVVN art. 2, art. 7 lid 1 t/m 3en art. 8, lid 2.

RWN art. 21.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Inlichtingen verstrekken BVVN art. 5.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Administratieve behandeling BVVN art. 6, lid 5 en art. 8 lid 1.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Toetsing van door optant verstrekte gegevens aan gemeentelijke basisadministratie en toetsing van verdereoptievereisten

BVVN art. 9 en art. 10

RWN art. 26 en art. 28.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Bevestiging of weigering van bevestiging verkrijging Nederlanderschap door optie

RWN art. 6, lid 2 t/m 5

BVVN art. 11.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Verlies Nederlanderschap

 
 
 
 

Door verklaring van afstand

RWN art. 15, lid 1 aanhef en onder b RWN art. 16, lid 1 aanhef en onder b en d BVVN art. 62 t/m art. 64.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Door wilsverklaring

RWN art. 15A en art. 16A.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Correspondentie Nationaliteitsaangelegenheden

 
 
 
 

Correspondentie ter bijhouding van de registers van de Immigratie-en Naturalisatiedienst

RWN art. 22

BVVN art. 12 (voor Nederlanders)

BVVN art. 13 t/m 30 (voor Ned. Antillen, Arubaen buitenland)

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Paspoortwet

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Paspoortwet, zoals bijvoorbeeld:

 • -

  het bijhouden van de reisdocumentenadministratie, art. 25lid 4;

 • -

  in ontvangst nemen aanvraag, art. 26 en 28;

 • -

  in kennis stellen bij verval van rechtswege, art..47 lid 3 en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging 

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het verstrekken van een paspoort art. 40, 41, 42Paspoortwet

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het wijzigen van een paspoort art. 43 Paspoortwet

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het inhouden van een paspoort art. 52-55 Paspoortwet 

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Wegenverkeerswet / rijbewijzen

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Wegenverkeerswet voor zover het rijbewijzen betreft, zoalsbijvoorbeeld:

Het in behandeling nemen van een aanvraag, art. 113 Het innemen van een rijbewijs, art. 115 enz.

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het uitreiken van:

 • -

  een rijbewijs, art. 116;

 • -

  een nieuw rijbewijs, art. 119;

 • -

  een vervangend rijbewijs, art. 120;

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het besluiten tot het innemen van een rijbewijs, art. 115

en het voeren van correspondentie hierover

en het voeren van correspondentie hierover.

B

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Vreemdelingenbeleid

 
 
 
 

Toetsing van het gevoerde naturalisatiebeleid aan het vreemdelingenbeleid

RWN art. 8 lid 1 aanhefen onder b Vw 2000

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Inwinnen van inlichtingen omtrent verblijfsrechtelijkepositie in het kader van verzoek totverkrijging van het Nederlanderschap

BOT art. 3 t/m 5

RWN art. 13, lid 2

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Inlichtingen registers justitiële documentatie en politie

 
 
 
 

Opvragen van gegevens uit de Justitiële documentatie en de Politieregisters t.b.v.:

 
 
 
 

De beoordeling van een verzoek tot verkrijging van hetNederlanderschap

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 

art. 9 en art. 13

RWN art. 6, lid 3

RWN art. 9, lid 1 aanhefen onder a BVVN art. 10, lid 2

BVVN art. 36, lid 1

Wet politiegegevens art. 16 lid1 sub c

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

De verlening van een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding

Wet politiegegevens art. 16 lid1 sub c Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens art. 30

Wet JSGart. 9, art. 13 en art. 14

Reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de Oranje van Oranje Nassau art. 9 en art. 10

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het nemen van een beslissing tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument Paspoortwet art. 24 of art. 44

Paspoortwet art. 25

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens art. 20

B en FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van deze wet voor zover betrekking hebbend op de verklaring omtrent het gedrag(v.o.g.), zoals:

 • -

  het in ontvangst nemen van de aanvraag om een v.o.g., art. 30 lid 1 

 • -

  onderzoeken volledigheid verstrekte gegevens, art. 30 lid 2

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging 

Ondertekeningsmandaat = machtiging

Basisregistratie Personen

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de WetBRP, zoals bijvoorbeeld:

 • -

  inschrijving en uitschrijving (artt. 2.2 – 2.6 ; 2.21-2.22 Wet BRP);

 • -

  opneming persoonsgegevens (artt. 2.7 – 2.26 Wet BRP);

 • -

  de afgifte en verificatie van diverse verklaringen en uittreksels uit het bevolkingsregister ingevolgde artikel 2.55 Wet BRP.

 • -

  Verstrekken van gegevens, art.3.9 BRP

 • -

  het afnemen van een beëdigde eigen verklaring of belofte (art. 2.8.lid 2 onder e Wet BRP juncto art. 1:45BW)

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Machtiging (= ondertekeningsmandaat)

Machtiging (= ondertekeningsmandaat)

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 2.60 Wet BRP.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat

Kieswet

 
 
 
 

Uitvoering van (feitelijke) handelingen i.v.m. uitvoering van de Kieswet, voor zover betrekking hebbend op de (organisatie van) verkiezingen voor het Europees Parlement, de Gemeenteraad, PS en de Tweede Kamer

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Aangewezen ambtenaar KCC

Machtiging (2)

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het geven van een positieve beslissing op een verzoek om te stemmen bij volmacht ex artikelL11 Kieswet.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat (2)

Het geven van een positieve beslissing op een verzoek om te stemmen per brief exartikel M4 Kieswet.

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat (2)

APV Venten en standplaats

 
 
 
 

Beslissing op aanvraag om ventvergunning artikel 5:15 APV 

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) (plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Beslissing op aanvraag om standplaatsvergunning artikel artikel 5:15 APV

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Wijkmanager

Behandelend ambtenaar Vergunningen

Mandaat

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats (begraafplaatsen administratie)

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging en daarbij rekening houdende met het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zoals bijvoorbeeld;

het geven van verlof tot begraven/crematie als bedoeld in artikel 11 Wet op de Lijkbezorging

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Algemeen-Directeur 

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Machtiging (2)

Ondertekeningsmandaat (= machting

Aanwijzing van een graf (art. 12 beheersverordening gemeentelijke begraafplaats).

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Woonwagenzaken

 
 
 
 

Het besluiten tot het verstrekken van onderhouds- en keuringsopdrachten binnen het kader van daarvoor bestemde goedgekeurde begrotingsposten voor de standplaatsen, bijbehorende voorzieningen en de gemeentelijke woonwagens (artikel 160 lid 1 onder e Gemw).

B en FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Mandaat en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het verstrekken van onderhouds- en keuringsopdrachten binnen het kader van daarvoor bestemde goedgekeurde begrotingsposten voor de standplaatsen, bijbehorende voorzieningen en de gemeentelijke woonwagens (artikel 171 lid 1 en 2 Gemw).

PrR

Bgm

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Volmacht

Ondertekening brieven huurverhoging

Besluit tot jaarlijkse huurverhoging ligt bij college (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet)

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Ondertekening huursubsidiereactieformulieren.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Ondertekeningsmandaat (= machting

Algemene correspondentie en informatieverstrekking m.b.t. woonwagenzaken.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

Behandelend ambtenaar KCC

Ondertekeningsmandaat (= machting

Parkeerverordening

 
 
 
 

Het verlenen van parkeervergunningen ingevolgede Parkeerverordening gemeente Vaals 2017 (art. 3).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Mandaat, machtiging en volmacht door Burgemeester en B&W

Sector Ruimte

 
 
 
 

Omschrijvingbevoegdheid:

Soort handeling

van:

aan(functiecode):

Rechtsfiguurvolgens besluit:

Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken

 
 
 
 

Het mondeling en schriftelijk voerenvan overleg met de provincie en andere instanties in het kader van vooroverleg als bedoeld in art. 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, alsmede het toezenden van voorontwerp- bestemmingsplannen.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte 

Machtiging

Het verstrekken van informatie en afdoen van correspondentie met betrekking tot ontwerp-bestemmingsplannen, alsmedede correspondentie met hogereinstanties in het kader van de procedure tot vaststelling van bestemmingsplannen.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het beslissen omtrent en verzorgen van de benodigde publicaties als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

FH

Bgm en B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het verstrekken van informatie over de toepassing van bouwvoorschriften (in relatie totbestemmingsplanvoor- schriften) met betrekking tot bouwplannen.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het digitaal waarmerken van ruimtelijke plannen (zoals structuurvisies, bestemmingsplannen, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten, beheersverordeningen en exploitatieplannen).

FH

Gemeente-

raad

Behandelend ambtenaar Ruimte

Medewerker I&A

Machtiging 

Verkeer en vervoer

 
 
 
 

Het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten ten behoevevan evenementen, werkzaamheden e.d. (art. 15juncto art. 18 Wegenverkeerswet).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het nemen van een verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats(art. 15 juncto art. 18 Wegenverkeerswet).

B en FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het voeren van correspondentie inzake verkeersklachten en andere verkeersonderwerpen (zorgplichtBurgerlijk Wetboek en RVV 1990).

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het voeren van correspondentie inzake de uitvoering van werken met aannemers, nutsbedrijven e.d.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Planschadeclaim artikel 6.1 Wro

 
 
 
 

Het inwinnen van advies ter voorbereiding van de beslissing op een planschadeverzoek artikel 6.1 Wro, overeenkomstig de daarvoor geldende planschaderegeling.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte 

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Gemeentelijke eigendommen

 
 
 
 

Het voeren van correspondentie inzake transacties van gemeentelijk onroerend goed of de vestiging van zakelijke rechten.

FH

Bgm en B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het besluiten tot het van jaar tot jaar verhuren, verpachten ofanderszins in gebruik geven:

 • -

  van gemeentelijke onroerend goed (art. 160 lid 1 ondere Gemw);

 • -

  verhuren volkstuintjes (art. 160 lid 1 onder e Gemw).

B

Bgm en B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het aangaan van overeenkomsten m.b.t. het van jaar tot jaar verhuren, verpachten of anderszins in gebruik geven van gemeentelijk onroerend goed envis- en jachtrechten, alsmede het verhuren van volkstuintjes (artikel 171 lid 2Gemw)

en het voeren van correspondentie hieromtrent.

PrR

FH

Bgm

Bgm, B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Volmacht

Ondertekeningsmandaat (= machting

Het op basis van artikel 171 lid 2 Gemeentewet vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen tenoverstaan van de notaris, inzake de overdracht door of aan degemeente van of het vestigen van zakelijke rechten ten laste of ten behoevevan de gemeente op gemeentelijke registergoederen als bedoeld in art. 3:10 BurgerlijkWetboek.

FH

Bgm

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte 

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging en ondertekenings-mandaat (= machtiging)

Het beslissen omtrent aanvragen om toestemming voor het in of aan gemeentelijke onroerende zaken plaatsen of aanwezig hebben van kabels, buizen, leidingen en bijbehorendevoorzieningen (artikel 160 lid 1 onder e Gemw).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het (schriftelijk) verlenen van toestemming voor het in of aan gemeentelijke onroerende zakenplaatsen of aanwezighebben van kabels, buizen, leidingen en bijbehorende voorzieningen.

PrR

Bgm

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Volmacht

Kadaster

 
 
 
 

Het verschaffen van inlichtingen en uittreksels betreffende het gemeentelijke kadastrale gegevenssysteem.

FH

B &W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ambtenaar informatiebeheer

Machtiging

Telecommunicatiewet

 
 
 
 

Het beschikken op een aanvraag om een  instemmings- besluit als bedoeldin art. 5.2 Telecommunicatiewet.

B

B &W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Woningwet, Wro, Wabo, Bouwbesluit, Monumentenwet

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Woningwet, de Wro, de Wabo en de Monumentenwet dienaangaande en het Bouwbesluit

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machting)

Het voeren van correspondentie met betrekking tot constructies van bouwwerken, daaronder mede begrepen de afdoeningvan woningklachten.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het verstrekken van informatie over de toepassing van bouwvoorschriften (in relatie tothet bouwbesluit/de bouwverordening) met betrekking tot bouwplannen.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het op grond van art. 6.1, 3.8 en 3.9 Wabo mededelen dat een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte 

Machtiging

Het voeren van correspondentie met betrekking tot illegaal opgerichte of gesloopte bouwwerken.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Machtiging

WaboActiviteit ‘bouwen’ (art. 2.1 lid 1 onder a)

Het verlenen van omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1. lid 1 onderdeel a van de Wabo (met oplegging van voorschriften) voor bouwwerken mits geen vrijstelling/ontheffing van het bestemmingsplan is vereist en mits in overeenstemming met het advies van de welstandscommissie.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het kennisgeven van een aanvraag (ontvangstbevestiging) om een omgevingsvergunning voor deze activiteit ex het desbetreffende artikel van de Wabo.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het besluiten tot het aanhouden van een beslissing omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning voor deze activiteit in de gevallen als bedoeld in de artikelen van de Wabo (verdagingsbesluit).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het beslissen tot het (wegens onvolledigheid) niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor deze activiteit (artikel 4:5 Awb).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het weigeren van een omgevingsvergunning voor deze activiteit.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het op grond van het gelijkluidende artikel uit de Wabomededelen dat voor een bouwwerk een omgevingsvergunning is vereist.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging (=ondertekeningsmandaat)

Het op grond van artikel 2.1 lid 3 van de Wabo mededelen dat voor een bouwwerk geen omgevingsvergunning is vereist.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging (=ondertekeningsmandaat)

Het op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo verlengen van de beslistermijn.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Wabo

Activiteit uitvoeren van werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden (art. 2.1 lid 1 onder b)

Het verlenen van omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onderdeel b van de Wabo (met oplegging van voorschriften) mits geen vrijstelling/ontheffing van het bestemmingsplan is vereist.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het kennisgeven van een aanvraag (ontvangstbevestiging) om een omgevingsvergunning voor deze activiteit ex het desbetreffende artikel van de Wabo.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het besluiten tot het aanhouden van de beslissing omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning voor deze activiteit in de gevallen als bedoeld in de artikelen van de Wabo.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het beslissen tot het (wegens onvolledigheid) niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor deze activiteit (artikel 4:5 Awb).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het weigeren van een omgevingsvergunning voor deze activiteit.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het op grond van het gelijkluidende artikel uit de Wabomededelen dat voor deze activiteit een omgevingsvergunning is vereist.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar

Machtiging (=ondertekeningsmandaat)

Het op grond van artikel 2.1 lid 3 van de Wabo mededelen dat voor deze activiteit geen omgevingsvergunning is vereist.

FH

Bgm en B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar

Machtiging (=ondertekeningsmandaat)

Wabo

Activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ (art. 2.1 lid 1 onder c)

Het verlenen van omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1. lid 1 onderdeel c van de Wabo (met oplegging van voorschriften) mits voldaan wordt aan het vastgestelde afwijkingenbeleid van de gemeente Vaals tenzij sprake is van toepassing van de hardheidsclausule.

B

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het op grond van het bestemmingsplan verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel2.1 lid 1 onderdeel b van de Wabo.

B

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het kennisgeven van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit ex het desbetreffende artikel van de Wabo.

FH

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging (=ondertekeningsmandaat)

Het besluiten tot het aanhouden van de beslissing omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning voor deze activiteit in de gevallen als bedoeld in de artikelen van de Wabo.

B

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het beslissen tot het (wegens onvolledigheid) niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor deze activiteit (artikel 4:5 Awb).

B

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het weigeren van een omgevingsvergunning voor deze activiteit.

B

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het beslissen op principeverzoeken waarbij principemedewerking wordt verleend of wordt geweigerd op grond van het bestemmingsplan danwel waarvoor een binnenplanse c.q. buitenplanse afwijking (artikel 4 Besluit omgevingsrecht) voor is vereist.

B

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het beslissen omtrent en verzorgen van de benodigde publicaties als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening.

FH

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Wabo

ActiviteitBrandveiliggebruik art. 2.1 lid 1 onder d

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van debrandbeveiligingsverordening of de Wabo en het voeren van correspondentie hierover.

FH

C

Directeur operationeel beleid

(plv.) Sectoorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Beslissing op aanvraag om een gebruiksvergunningop basis van artikel 2.1 lid 1 onder d Wabbo

B

B&W

Algemeen Directeur

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Melding

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Vergunning

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Wabo

Activiteit ‘het oprichten en veranderen van een inrichting’ (artikel 2.1 lid 1 onder e)

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming of de Wabodienaangaande

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machting)

Het beslissen tot het (wegensonvolledigheid) niet in behandeling nemen van een aanvraag om milieuvergunning/melding ofeen omgevingsvergunning voor deze activiteit. (art. 4:5 Awb juncto art. 2.1 Wabo)

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het verlenen van een milieuvergunning of een omgevingsvergunning voor deze activiteit, mits tegen het ontwerp-besluit geenbedenkingen zijn ingediend (art. 4:5 Awb juncto art. 2.1 Wabo).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het uitvoeren van procedurevoorschriften van afd. 3.4Algemene wetbestuursrecht ingevolge de Wet milieubeheer of de Wabo dienaangaande.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van en de naleving van de Wet milieubeheerende op deze wetgebaseerde uitvoeringsbesluiten of de Wabo dienaangaande.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het beslissen op een aanvraagom stookontheffing artikel

10.63 Wm of een omgevingsvergunning voor deze activiteit.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot de uitvoering van en de naleving van de Wet bodembescherming en de op deze wet gebaseerde uitvoeringsbesluitenof de Wabo dienaangaande.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het afhandelen van milieuklachten en bedrijfscontroles.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Het afdoen van correspondentie met betrekking tot diverse milieu-bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening

(o.a. hfdst. 4 afdeling 1 en hfdst. 5 afd. 1) of de Wabo dienaangaande.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Machtiging

Wabo

Activiteit ‘slopen, verstoren en verplaatsen’ (artikel 2.1 lid 1 onder f en g)

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel2.1 lid 1 onder f of g van de Wabo.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte 

Mandaat

Het beslissen tot het (wegensonvolledigheid) niet in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsververgunning voor deze activiteit of een omgevingsvergunning voor deze activiteiten of een vergunning als bedoeld in art. 14 Monumentenwet 1988. (artikel 4:5 Awb juncto art.14Monumentenwet 1988).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het kennisgeven van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit ex het desbetreffende artikel van de Wabo.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het besluiten tot het aanhouden van de beslissing omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning voor deze activiteit in de gevallen als bedoeld in de artikelen van de Wabo.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het beslissen tot het (wegens onvolledigheid) niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor deze activiteit (artikel 4:5 Awb).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Het weigeren van de aanvraagom een omgevingsvergunning voor deze activiteit.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Handhaving Wm , Woningwet en Wabo

Signaleringsbrief ter beëindiging van de overtreding (1e aanschrijving/waarschuwing) hfdst.18 Wm, artikel 125 GemW of de Wabo dienaangaande.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Vooraankondiging ter beëindiging van de overtreding en kenbaarmaken voornemen tottoepassing bestuurlijke sancties (2e aanschrijving/vooraankondiging)hfdst. 18 WM, artikel 125 Gemw enhfdst. 5 Awb of de Wabo dienaangaande.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Kenbaar maken van het voornemen tot intrekking van een bouwvergunning (ex art. 59 Woningwet)of het voornementot het intrekken van de omgevingsvergunning voor deze activiteit (ex het gelijkluidende artikelvan de Wabo).

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Besluiten/intrekken bouwvergunning/omgevingsvergunning

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Beslissen op een verzoek om uitstel voor het starten met/ hervatten van de bouwwerkzaamheden (art. 2.33 en5.19 Wabo en hfdst. 3 van debeleidsregels intrekken omgevingsvergunningenactiviteit bouwen gemeente Vaals).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Mandaat

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

Het weigerenvan een aanvraagom het toekennen van een huisnummer en het verlenen van een huisnummer, indien verbandhoudende met een aanvraag om een woningsplitsing.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het toekennen en weigeren van een huisnummer, tenzij verband houdende met een aanvraag om een woningsplitsing.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Verkeer en vervoer

Het verlenen van ontheffingen ingevolge art. 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Het verlenen van ontheffingen ingevolge art. 148 lid 1 sub b van de Wegenverkeerswet 1994

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Ruimte

Behandelend ambtenaar Ruimte

Mandaat

Mandaat, machtiging en volmacht door Gemeenteraad, Burgemeester en B&W

Sector Maatschappij

 
 
 
 

Omschrijvingbevoegdheid:

Soort handeling

van:

Aan(functiecode):

Rechtsfiguurvolgens besluit:

Verhuur gemeentelijke (welzijns-)accommodaties

 
 
 
 

Het besluiten tot het verhuren of in gebruik geven van (ruimten van) gemeentelijke (welzijns-)accommodaties (artikel 160 lid 1 onder eGemeentewet).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten in verbandmet het verhuren of in gebruik geven van (ruimten van) gemeentelijke (welzijns-)accommodaties (artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Volmacht

Wet maatschappelijke ondersteuning en Verordening Maatschappelijke ondersteuning

 
 
 
 

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Wmo en de verordening individuele voorziening Wmo en het voeren van correspondentie hierover.

FH

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Coordinator Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machting)

Het nemen van positieve beslissingen op eenverzoek ingevolge de Wmo en de artikelen 6, 8, 13, 16, 19, 22 en 27 van de Wmo Verordening maatschappelijke ondersteuning tot een bedrag van € 20.420,-

en het ondertekenen van de daartoe benodigde beschikkingen.

B

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Coordinator Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het nemen van negatieve beslissingen op een verzoek ingevolge de Wmo ende artikelen 6, 8, 13, 16, 19, 22 en 27 van de verordening individuele voorziening Wmo tot eenbedrag van € 20.420,

en het ondertekenen van de daartoe benodigde beschikkingen

B

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Coordinator Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Het afgeven van een passendheidsverklaring als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

FH

B&W

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Machtiging en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Jeugdwet

Het verrichten van (feitelijke) handelingen i.v.m. de uitvoering van de Jeugdwet en de verordening jeugdhulp 2015 en het voeren van correspondentie hierover

FH

BgM en B&W

Directeur operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Beleidsmedewerker Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Machtiging en ondertekeningsmandaat

Het nemen van positieve beslissingen op een verzoek ingevolge de Jeugdwet en de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 van de verordening Verordening jeugdhulp versie 2019 en het ondertekenen van de daartoe benodigde beschikkingen;

En het ondertekenen van de daartoe benodigde beschikkingen

B

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Coordinator Maatschappij Beleidsmedewerker Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

Het nemen van negatieve beslissingen op een verzoek ingevolge de Jeugdwet en de artikelen 6, 8, 13, 16, 19, 22 en 27 van Verordening jeugdhulp versie 2019 en het ondertekenen van de daartoe benodigde

Beschikkingen

En het ondertekenen van de daartoe benodigde beschikkingen

B

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Coordinator Maatschappij Beleidsmedewerker Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Ondertekeningsmandaat

Subsidies

Beschikking op verzoek tot subsidieverlening, -vaststelling en -betaling op basis van de Algemene Subsidieverorde- ning Vaals voor zover de beschikking op grond van de verordening en de vastgestelde begroting in sterke mate gebondenis, dan wel het financiële gevolg van de beschikking concreet is opgenomen in een begrotingspost en over het algemeen geen verdere beoordeling meer hoeft

B en FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Informatieverstrekking aan nationale fondsen over plaatselijke:

 • -

  sport-, recreatie- en speeltuinorganisaties;

 • -

  culturele organisaties;

 • -

  vrijwillige jeugd- en jongerenwerkorganisaties; minderhedenorganisaties;

 • -

  gehandicapten-, vrouwen-, emancipatie- en welfare- organisaties;

in verband met een eventuele toekenning van een bijdrage.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Coördinator Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Machtiging en ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Marktverordening

Het verrichten van (feitelijke) handelingen in verband met de uitvoering van de marktverordening

en het voeren van correspondentie hierover.

FH

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Marktmeester

Machtiging

Ondertekeningsmandaat (= machtiging)

Toewijzing standwerkersplaatsart. 15 marktverordening.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Marktmeester

Mandaat

Beslissing op aanvraag om overschrijven standplaatsvergunning art. 12 marktverordening.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Mandaat

Beslissing op aanvraag standplaatsvergunning voor een uitbreiding of wijziging assortiment art. 12a marktverordening.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Mandaat

Regeling verkeersregelaars 2009

Besluiten tot het aanstellen van personen als jaarlijkse of eenmalige evenementenverkeersregelaar (art. 56 BABW).

B

Bgm

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Gehandicaptenparkeerkaart

Het beschikken op eenaanvraag om een gehandicapten parkeerkaart ex artikel 49 lid 1 BABW.

B

B&W

Directeur Operationeel beleid

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Mandaat

Evenementen

Het besluiten tot het op verzoek beschikbaar stellen van voorwerpenzoals dranghekken, borden, vlaggen e.d. ten behoeve van een evenement (artikel 160 lid 1 onder d Gemw).

B

B&W

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij 

Mandaat

Het aangaan van een overeenkomst ter zake het op verzoek beschikbaar stellen van voorwerpen zoals dranghekken, borden, vlaggene.d. ten behoeve van een evenement(artikel 171 lid 1 en 2 Gemeentewet).

PrR

Bgm

Directeur Operationeel beleid 

(plv.) Sectorhoofd Maatschappij

Behandelend ambtenaar Maatschappij

Volmacht

Toelichting op de kolommen in de tabellen

 • 1.

  Omschrijving bevoegdheid

Handeling en eventuele wettelijke basis.

 • 2.

  Soort handeling

Feitelijke handeling (FH), privaatrechtelijke rechtshandeling (PrR), besluit (B) of publiekrechtelijke rechtshandeling, geen besluit zijnde (PuR) Relevantie: mandaat worden verleend voor besluiten; een machtiging kan worden verleend voor een feitelijke handeling en een volmacht voor een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  Het bevoegd orgaan

 • 4.

  Omschrijving van degene die wordt gemandateerd, gevolmacht of gemachtigd.

 • 5.

  Rechtsfiguur volgens het besluit zelf

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (art. 10:13 Awb)

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen (art. 10:1 Awb)

Volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (art. 3:60 BW)

Machtiging: toestemming aan ander tot het verrichten van handelingen die nog een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn in naam van degene die machtigt