Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

Geldend van 12-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2023

Intitulé

Besluit aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de raad van de gemeente Beuningen, ieder voor zich;

gelet op de artikelen 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg) en artikel 26f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);

BESLUIT:

aan te wijzen

Mevrouw I. Elferink, werkzaam bij L2P, als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder gelijktijdige intrekking van de aanwijzing van mevrouw L.M. Smeets als Functionaris Gegevensbescherming.

Ondertekening

Artikel 1: Definitie

Onder "Functionaris Gegevensbescherming" wordt in dit besluit verstaan: de medewerker die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).

Artikel 2: Taken

De bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente en de Functionaris Gegevensbescherming ziet hier op toe, adviseert en stuurt. De AVG geeft aan welke taken de FG (minimaal) heeft:

- het informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere EU weten regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;

- het toezien op naleving van AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;

- het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;

- het toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

- het geven van advies met betrekking tot de Data Protection Impact Assessment (DPIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG;

- het samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);

- het optreden als contactpunt voor de AP.

Artikel 3: Bevoegdheden

De Functionaris Gegevensbescherming heeft ter vervulling van de taken, de aan toezichthouders toekomende bevoegdheden overeenkomstig titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor zover die benodigd zijn voor de uitoefening van het toezicht.

Artikel 4: Onafhankelijkheid

Vanuit een onafhankelijke positie houdt de Functionaris Gegevensbescherming intern toezicht op de manier waarop door de gemeente wordt omgegaan met persoonsgegevens en ontvangt daarbij geen instructies vanuit de gemeente en verwerkers. De Functionaris Gegevensbescherming rapporteert zelfstandig en onafhankelijk aan de verantwoordelijke en ondervindt geen nadeel van de uitoefening van zijn/haar taak. Er worden de Functionaris Gegevensbescherming voldoende middelen ter beschikking gesteld om de taken goed te vervullen.

Artikel 5: Belangenconflicten

Bij combinatie van de functie van Functionaris Gegevensbescherming met andere taken worden belangenconflicten vermeden.

Artikel 6: Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

2. Dit besluit werkt terug tot en met 15 maart 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 23 mei 2023 met kenmerk bb23.00156,

de voorzitter,

D.A. Bergman

de griffier,

E. Jonkman

Aldus besloten in de openbare collegevergadering 4 april 2023 met kenmerk bb23.00152,

secretaris,

D. Kocken

burgemeester,

D.A. Bergman

Aldus besloten door de burgemeester op 23 mei 2023 met kenmerk bb23.00157,

burgemeester,

D.A. Bergman