Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 10-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, en 31, tweede lid, onder m van de Participatiewet;

Besluit:

vast te stellen de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Daarnaast wordt in deze regeling verstaan onder:

  • a.

   belanghebbende: personen met een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân;

  • c.

   gift/giften: een donatie van geld, producten of voorwerpen in natura zonder verplichtend karakter door een natuurlijke persoon of door een instelling waarvoor geen tegenprestatie of wederdienst verschuldigd is;

  • d.

   de wet: de Participatiewet.

Artikel 2 Vrijlating van giften

 • 1.

  Een eenmalige gift als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder m van de wet wordt vrijgelaten tot een bedrag ter hoogte van € 2196,00 per kalenderjaar. Deze vrijlating geldt voor een vrij besteedbare gift of een gift met een specifieke bestemming.

 • 2.

  Periodieke giften als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder m van de wet worden vrijgelaten tot een bedrag ter hoogte van € 2196,00 per kalenderjaar. Deze vrijlating geldt voor vrij besteedbare giften of giften met een specifieke bestemming.

 • 3.

  Giften van charitatieve instellingen zoals de voedselbank, sociale fondsen en hulporganisaties worden geheel buiten beschouwing gelaten.

 • 4.

  De waarde van giften in natura wordt zo nodig bepaald op basis van de waarde in het economisch verkeer of de NIBUD-prijzengids.

 • 5.

  Voor giften als bedoeld in lid 1, 2 en 3 geldt niet de inlichtingenplicht van artikel 17 eerste lid van de wet.

Artikel 3 Geen vrijlating van giften

 • 1.

  Bij een overschrijding van het vrij te laten bedrag, genoemd in artikel 2, lid 1, wordt het meerdere van de eenmalige gift aangemerkt als vermogen.

 • 2.

  Bij een overschrijding van het vrij te laten bedrag, genoemd in artikel 2, lid 2, wordt het meerdere van de periodieke giften aangemerkt als inkomen in de maand waarin de overschrijding plaatsvindt.

 • 3.

  Voor giften als bedoeld in lid 1 en 2 geldt de inlichtingplicht van artikel 17 eerste lid van de wet.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling, als strikte toepassing daarvan gevolgen heeft die in redelijkheid niet te verenigen zijn met het doel van deze beleidsregels.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2023.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 23 mei 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

drs. E.K. Strijker, gemeentesecretaris