Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023

Geldend van 10-06-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid, van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is.om sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen de bewoners van Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  beweegarmoede: criterium dat minder dan 50% van de inwoners voldoet aan de Beweegrichtlijn 2020 van het RIVM;

 • c.

  sport: iedere vorm van sport en beweging.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op het beweegvriendelijker maken van wijken in Zuid-Holland of het bewegen te bevorderen van inwoners van Zuid-Holland.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan het stimuleren en motiveren van bewegen en sporten van mensen in de publieke openbare ruimte van Zuid-Holland.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  natuurlijke personen;

 • b.

  privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op het beweegvriendelijker maken van wijken in Zuid-Holland of het bewegen te bevorderen van inwoners van Zuid-Holland;

 • b.

  het project is gericht op het verlagen van de beweegarmoede in de wijken van Zuid-Holland;

 • c.

  het project draagt bij aan het motiveren en stimuleren van bewegen van mensen in de publieke openbare ruimte;

 • d.

  het project vindt plaats in de provincie Zuid-Holland.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 20 augustus 2023.

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze voor 21 augustus 2023 is ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens die ingevolge het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Asv, worden verstrekt, bevat de aanvraag in elk geval:

 • a.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage aan het stimuleren en motiveren van bewegen van mensen in de publieke openbare ruimte;

 • b.

  een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en planning;

 • c.

  een omschrijving van de communicatieactiviteiten bij de uitvoering.

Artikel 7 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 7.500,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt voor:

 • a.

  het hoogste gerangschikte project € 2.500,00 voor uitbouw van het project en € 2.500,00 voor het opzetten van een vergelijkbaar project in een andere wijk of gemeente in Zuid-Holland;

 • b.

  het tweede gerangschikte project € 1.500,00;

 • c.

  het derde gerangschikte project € 1.000,00.

Artikel 9 Verdelingswijze

 • 1. Gedeputeerde staten rangschikken alleen de projecten die voldoen aan de vereisten, bedoeld in de artikelen 4 en 6.

 • 2. De rangschikking voor de projecten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt gemaakt op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport- en beweegaanbod;

  • b.

   de mate waarin het project voor iedereen toegankelijk is;

  • c.

   de mate van originaliteit;

  • d.

   de mate van betrokkenheid van de buurtbewoners;

  • e.

   de breedte van de steun van het project;

  • f.

   de mogelijkheid om het project op een andere locatie op te zetten.

 • 3. Het totaal aantal benodigde punten voor subsidiëring van het project bedraagt minimaal 6 en wordt berekend door de som te nemen van de punten behaald voor ieder afzonderlijk criterium:

  • a.

   waarbij voor ieder van de beoordelingscriteria, genoemd in het derde lid, 0 tot en met 4 punten kunnen worden behaald; en

  • b.

   waarbij geldt dat voor elk beoordelingscriterium minimaal 1 punt wordt behaald.

 • 4. Indien toepassing van het derde en vierde lid ertoe leidt dat aanvragen een gelijke score hebben, wordt rangschikking bepaald door loting.

Artikel 10 Externe adviescommissie

Gedeputeerde staten leggen de aanvragen voor subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor advies over artikel 9 voor aan de jury verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten voor de uitvoering van het project, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor subsidie in aanmerking.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  het project niet plaatsvindt in Zuid-Holland;

 • b.

  minder dan 6 punten zijn behaald op de beoordelingscriteria, bedoeld in artikel 9, derde lid.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv, wordt aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   er wordt binnen zes maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening gestart met de uitvoering van het project;

  • b.

   het project is uiterlijk 31 december 2023 uitgevoerd;

  • c.

   er wordt een bericht opgesteld voor communicatiedoeleinden, inclusief één of meer foto’s.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid wordt, aan de subsidieontvanger van wie het project als hoogste wordt gerangschikt, de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de subsidie wordt ingezet voor uitbouw van het project;

  • b.

   er wordt een vergelijkbaar project in een andere wijk en/of gemeente in Zuid-Holland opgezet.

 • 3. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, onder a, en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij gedeputeerde staten tot verlenging met maximaal twaalf maanden.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 15 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 december 2023 met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 6 juni 2023

drs. M.J.A. van Bijnen MBA , secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023

 • I.

  Algemeen

De provincie Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren. Het ontstaan van Zuid-Holland is onlosmakelijk verbonden met het water. Als natuurlijke verbinder van stad en land levert het vaarwegennetwerk met zijn waterfronten een belangrijke bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat van Zuid-Holland. De provinciale “Startnotitie Sport en Recreatie” vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid waarin de focus wordt gelegd op het faciliteren en stimuleren van bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en te sporten. Dit is goed voor de gezondheid en vitaliteit van de Zuid-Hollandse inwoners - gericht op het behouden en/of bereiken van een goede sociale/mentale en fysieke gezondheid.

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland

De subsidie voor de verkiezing Beste beweeginitiatief wordt beschikbaar gesteld via het Openstellingsbesluit subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023 dat is vastgesteld op 30 mei 2023. Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. Ook de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze subsidieregeling zijn van toepassing op dit openstellingsbesluit. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de subsidievereisten die in artikel 4 van dit openstellingsbesluit genoemd staan.

Dit openstellingsbesluit is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen een aanvraag in te dienen.

Voor de jurering wordt gebruik gemaakt van de expertise van Team Sportservice Zuid-Holland, De jury. bestaat uit een delegatie van Team Sportservice Zuid-Holland en een medewerker van de provincie Zuid-Holland en beoordeelt alle inzendingen.

Europese staatssteunregelgeving

De provincie toetst subsidieaanvragen aan de Europese staatssteunregelgeving. Staatssteun omvat, kort gezegd, niet-marktconforme voordelen van de overheid aan ondernemingen, waarmee de mededinging wordt vervalst en het handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed. Daarbij wordt elke eenheid die goederen of diensten aanbiedt op een markt aangemerkt als onderneming. Als een aangevraagde subsidie leidt tot het verstrekken van onverenigbare staatssteun dan kan de provincie deze weigeren.

Provinciale subsidies aan ondernemingen die voldoen aan de staatssteuncriteria moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De aanmeldingsplicht kent echter een aantal uitzonderingen.

Eén van de uitzonderingen is geregeld in de de-minimisverordening. Subsidie die onder de zogenaamde de-minimisverordening valt levert geen staatssteun op. Deze verordening is in beginsel van toepassing op subsidies waarvan het bruto steunbedrag, ongeacht vorm en doel, voor een onderneming over een periode van drie belastingjaren het plafond van € 200.000,00 niet overschrijdt.

Indien de aanvrager voor de activiteit in het kader van dit openstellingsbesluit als onderneming wordt aangemerkt moet hij een ondertekende de-minimisverklaring met de subsidieaanvraag meesturen, waarmee wordt aangetoond dat het plafond niet wordt overschreden.

 • II.

  Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

Beweegarmoede

Met beweegarmoede wordt bedoeld het gebrek aan (dagelijkse) beweging. Het criterium hiervoor is dat minder dan 50% van de inwoners voldoet aan de bewegingsrichtlijn van het RIVM zoals opgenomen op webpagina https://www.rivm.nl/media/smap/richtlijnbewegen.html

Sport

Bij sport gaat het om ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten en bewegen in de publieke ruimte.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Deze subsidie is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte van Zuid-Holland te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties in Zuid-Holland.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in de provincie Zuid-Holland.

Denk hierbij aan een project opgezet door een lokale sportvereniging voor het organiseren van activiteiten

voor achterblijvende groepen, die ondervertegenwoordigd zijn in sportief en recreatief bewegen, zoals mensen in armoede, mensen met een beperking en ouderen, een project dat jongeren en ouderen met elkaar in verbinding brengt door beweging of een project vanuit buurtbewoners om kinderen met een migratieachtergrond samen te brengen door wekelijks met elkaar te voetballen.

Artikel 3 Doelgroep

Alle inwoners van Zuid-Holland worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023. Met name (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen een aanvraag in te dienen. Zie ook de toelichting op artikel 2 voor voorbeelden van projecten.

Artikel 4 Subsidievereisten en artikel 6 Aanvraagvereisten

Om voor subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de subsidievereisten die in dit artikel zijn opgenomen.

Deze subsidie is gericht op het meer laten sporten en bewegen van mensen, met name van achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en in buurten waar de beweegarmoede groot is aan de hand van de beweegrichtlijn 2020 van het RIVM. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de kaart Bewegen volgens richtlijn 2020. Deze kaart presenteert het percentage personen van 18 jaar en ouder dat aan de Beweegrichtlijn voldoet. Deze kaart kan gevonden worden via

https://www.rivm.nl/media/smap/richtlijnbewegen.html#:~:text=Doe%20minstens%20150%20minuten%20p%20er,voor%20ouderen%20gecombineerd%20met%20balansoefeningen.

Door de volgende link aan te klikken https://www.rivm.nl/media/smap/richtlijnbewegen.html?detail=buurt wordt de kaart Bewegen volgens richtlijn 2020 met gegevens op buurtniveau weergegeven.

Artikel 8 Subsidiehoogte

Uit de inzendingen wordt een top drie van de beste projecten gekozen die de volgende subsidiebedragen ontvangen:

 • a.

  Het hoogste gerangschikte project ontvangt € 2.500,00 voor uitbouw van het project en € 2.500,00 voor het opzetten van een vergelijkbaar project in een andere wijk of gemeente in Zuid-Holland;

 • b.

  het tweede gerangschikte project ontvangt € 1.500,00;

 • c.

  het derde gerangschikte project ontvangt € 1.000,00.

Artikel 9 Verdelingswijze

In totaal zijn er zes criteria waarop binnengekomen aanvragen worden beoordeeld, namelijk:

 • 1.

  de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport -en beweegaanbod;

 • 2.

  de mate waarin het project voor iedereen toegankelijk is;

 • 3.

  de mate van originaliteit;

 • 4.

  de mate van betrokkenheid van de buurtbewoners;

 • 5.

  de breedte van de steun van het project;

 • 6.

  de mogelijkheid om het project op een andere locatie op te zetten.

Van de aanvrager wordt verwacht hier invulling aan te geven door in de aanvraag een omschrijving te geven bij ieder criterium. Zo weegt mee in hoeverre het project voor iedereen toegankelijk is, dus het beweeginitiatief moet geschikt zijn voor jong en oud en mensen met een beperking. Het puntenaantal per criterium kan verschillen tussen 0,1,2,3,4 punt(en). Ieder criterium zal bij de beoordeling met een 1 of hoger moeten worden beoordeeld. Als een aanvrager op 1 of meerdere criteria 0 punten scoort, dan zal deze worden geweigerd. Het totaal aantal punten zal minimaal 6 punten, of hoger moeten bedragen. Bij een lager puntenaantal zal de aanvraag worden geweigerd.