Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Zandvoort 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Zandvoort 2023

Besluit van de raad van de gemeente Zandvoort tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Zandvoort 2023

De raad van de gemeente Zandvoort:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 maart 2023;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2023;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Zandvoort 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  Houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • d.

  Parkeerapparatuur: parkeerautomaten, betaalautomaten, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  Vergunning: een door het college verleende vergunning, bezoekersregeling of bewonersregeling, op grond waarvan het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen plaatsen zoals geregeld en beschreven in de Parkeerverordening 2023;

 • f.

  Centrale computer: computer van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, waarmee de gemeente Zandvoort een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met het gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “parkeerbelastingen” worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  Een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij dan wel op grond van, op basis van deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze.

 • b.

  Een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   Degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   Zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

   • i.

    Als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • ii.

    Als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer;

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd worden opgegeven.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren;

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer;

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend;

 • 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Heffing naar tijdsgelang

 • 1. Indien een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, in de loop van het kalenderjaar wordt verleend, is de belasting verschuldigd voor het aantal resterende dagen van het kalenderjaar met een minimum van € 10,00.

 • 2. Indien een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt ingetrokken in de loop van het kalenderjaar bestaat op aanvraag aanspraak op ontheffing voor het aantal resterende dagen van het kalenderjaar dat na het einde van de belastingplicht nog overblijft. Er bestaat geen aanspraak op ontheffing als het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de 2e woningvergunning, strandhuisjesvergunning, verhuisvergunning, caravanvergunning, werkparkeervergunning, Digitale Gehandicapten Parkeervergunning en de Maatschappelijke Vergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid, sub d, sub e, sub f, sub j en sub k van de Parkeerverordening 2022.

 • 4. Het tweede lid is niet van toepassing als de vergunning is ingetrokken in verband met wanbetaling, wanneer in strijd met de vergunningsvoorwaarden is gehandeld, of wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt als bedoeld in artikel 7, eerste lid, sub f en sub g en artikel 7, tweede lid, sub b van de Parkeerverordening 2022.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening Parkeerbelastingen Zandvoort 2022/2, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

 • 4. De verordening wordt aangehaald als "Verordening Parkeerbelastingen Zandvoort 2023"

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van18 april 2023.

De voorzitter,

De griffier,

BIJLAGE 1 TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2023

Hoofdstuk 1: Parkeren bij parkeerapparatuur

Plaats:

Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt uitgegaan van alle openbaar toegankelijke wegen of weggedeelten die vallen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Zandvoort met uitzondering van Bentveld, zoals aangegeven met een grijze arcering op kaart A in bijlage 2.

Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

 • A.

  van 1 maart tot en met 31 oktober, van 10:00 uur tot 22:00 uur (zomertarief):

  • 1.

   Zone A en Zone B: € 4,00 per uur voor de eerste 2 uur en € 7,00 per uur voor elk daaropvolgend uur, op alle openbaar toegankelijke wegen of weggedeelten die vallen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zandvoort met uitzondering van Bentveld, zoals aangegeven met een grijze arcering op kaart A in bijlage 2, met uitzondering van de straten en/of gebieden zoals genoemd onder 2 en 3.

  • 2.

   Zone C: € 2,50 per uur, op de Boulevard Barnaart tot aan de gemeentegrens Bloemendaal, Boulevard Paulus Loot, De Favaugeplein, Cort van der Lindenstraat/ Frans Zwaanstraat (haaksparkeerplekken).

   • A.

    € 15,00 voor een 24-uurskaart.

    Tevens geldt op Boulevard Barnaart, vanaf Rotonde Circuit tot gemeentegrens Bloemendaal

   • B.

    € 30,00 voor een 3-dagenkaart

   • C.

    € 50,00 voor een weekkaart

  • 3.

   Zone D: € 1,00 voor de eerste 4 uur en € 2,50 per uur voor elk daaropvolgend uur in het gebied dat wordt gevormd door de Thomsonstraat (ten noorden van huisnummer 1), Doctor Jacobus P. Thijsseweg (ten noordoosten van huisnummer 22) en Duintjesveldweg, zoals aangegeven met ‘sportvelden Nieuw Noord’ op kaart A in bijlage 2.

   • A.

    € 15,00 voor een 24-uurskaart

   • B.

    € 30,00 voor een 3-dagenkaart

   • C.

    € 50,00 voor een weekkaart

 • B.

  van 1 november tot 1 maart, van 10:00 uur tot 20:00 uur (wintertarief):

  • 1.

   Zone A en Zone B: € 1,00 per uur voor de eerste 2 uur en € 2,00 per uur voor elk daaropvolgend uur, op alle openbaar toegankelijke wegen of weggedeelten die vallen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zandvoort met uitzondering van Bentveld, zoals aangegeven met een grijze arcering op kaart A in bijlage 2, met uitzondering van de straten en/of gebieden zoals genoemd onder 2 en 3.

  • 2.

   Zone C: € 1,00 per uur, op de Boulevard Barnaart tot aan de gemeentegrens Bloemendaal, Boulevard Paulus Loot, De Favaugeplein, Cort van der Lindenstraat/ Frans Zwaanstraat (haaksparkeerplekken).

   • A.

    € 6,00 voor een 24-uurskaart.

    Tevens geldt op Boulevard Barnaart, vanaf Rotonde Circuit tot gemeentegrens Bloemendaal

   • B.

    € 18,00 voor een 3-dagenkaart

   • C.

    € 36,00 voor een weekkaart

  • 5.

   Zone D: € 0,50 voor de eerste 4 uur en € 1,00 per uur voor elk daaropvolgend uur in het gebied dat wordt gevormd door de Thomsonstraat (ten noorden van huisnummer 1), Doctor Jacobus P. Thijsseweg (ten noordoosten van huisnummer 22) en Duintjesveldweg, zoals aangegeven met ‘sportvelden Nieuw Noord’ op kaart A in bijlage 2.

   • A.

    € 6,00 voor een 24-uurskaart

   • B.

    € 18,00 voor een 3-dagenkaart

   • C.

    € 36,00 voor een weekkaart

Hoofdstuk 2: Parkeren door vergunninghouders

Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

Soort vergunning

Periode

Tarief

Eerste bewonersvergunning

Per jaar

€ 0,00

Tweede bewonersvergunning

Per jaar

€ 60,00

Bezoekersregeling

Per minuut

€ 0,002

Bewonersregeling

Per jaar

€ 0,00

Mantelzorgvergunning

Per jaar

€ 60,00

Verhuisvergunning*

Per maand

€ 10,00

Caravanvergunning*

Voor 3 dagen

€ 7,50

2e Woningvergunning*

Per jaar

€ 180,00

Strandhuisjesvergunning*

Per jaar

€ 180,00

Bedrijfsvergunning

Per jaar

€ 180,00

Werkparkeervergunning*

Per maand

€ 15,00

Hulpverlenersvergunning

Per jaar

€ 90,00

Maatschappelijke vergunning

Per jaar

€ 60,00

Vrachtwagenvergunning

Per jaar

€ 270,00

Digitale Gehandicapten Parkeervergunning

Per jaar

€ 0,00

*conform artikel 8, derde lid, geen restitutie mogelijk.

Hoofdstuk 3: Parkeren in parkeergarage LDC

De tarieven voor parkeren in de parkeergarage LDC bedragen:

 

Zomer

1 maart tot en met 31 oktober

Winter

1 november tot 1 maart

Uurtarief (van 10:00 tot 22:00 uur)

€ 3,00

€ 1,00

Nachttarief

(Voor de gehele periode van 22:00 tot 10:00 uur)

€ 2,50

€ 1,00

24-uurskaart

€ 20,00

€ 6,00

3-daagse kaart

€ 35,00

€ 18,00

7-daagse kaart

€ 60,00

€ 36,00

Maandkaart

€ 75,00

€ 50,00

Kwartaalabonnement (zwerf plek)

€ 150,00

Abonnement Pré Wonen

€ 600,00

Jaarabonnement (zwerf plek)

€ 600,00

Abonnement scholen (maandag t/m vrijdag)

€ 500,00

Service kosten vaste plek (Kwartaal)

€ 66,30

Servicekosten zwerf plek (Kwartaal)

€ 46,41

Servicekosten zwerf plek (Jaar)

€ 185,63

Vervangende pas

€ -

Hoofdstuk 4: Parkeren op Parkeerterrein De Zuid

De tarieven voor parkeren op parkeerterrein De Zuid bedragen:

 

Zomer

1 maart tot en met 31 oktober

Winter

1 november tot 1 maart

Uurtarief (van 10:00 tot 22:00 uur)

€ 2,50

€ 1,00

24-uurskaart

€ 15,00

€ 6,00

3-daagse kaart

€ 30,00

€ 18,00

7-daagse kaart

50,00

€ 36,00

Maandkaart

€ 60,00

€ 40,00

Jaarkaart

€ 200,00

Hoofdstuk 5: Camperparkeren Boulevard Barnaart

De tarieven voor parkeren op het daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen Camperparkeerterrein aan de Boulevard Barnaart bedragen:

 • Van 1 maart tot en met 31 oktober: € 35,00 per 24 uur en met een maximum van 72 uur aaneensluitend € 105,00

 • Van 1 november tot 1 maart: € 20,00 per 24 uur en met een maximum van 72 uur aaneensluitend € 60,00.

Hoofdstuk 6: Kosten naheffingsaanslag

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 onder a, bedragen € 72,90.

BIJLAGE 2:

KAART Abehorende bij de Verordening Parkeerbelastingen Zandvoort 2023

afbeelding binnen de regeling