Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

Gelet op de door het Rijk beschikte Specifieke uitkering “Middelen inhalen Covid-19 gerelateerde on- derwijsvertragingen” en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017.

Besluiten vast te stellen:

“Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom 2017.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom.

 • c.

  School: uit ’s Rijkskas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs (PO), artikel 1 van de Wet op de expertisecentra (SBO) en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs (VO).

 • d.

  Schoolbestuur: het bevoegd gezag van een school.

Artikel 2 Doel

De inzet van de subsidie heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van welzijn en welbevinden bij kinderen en aan het inhalen van vertragingen die kinderen onder wie ook de thuiszitters hebben opgelopen tijdens de coronapandemie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bestemd voor leerlingen van scholen voor primair-

, speciaal en voortgezet onderwijs op het grondgebied van Hillegom.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Inzet van schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen (PO, SBO en VO) voor individuele- en groepsondersteuning. Bijvoorbeeld inzet van jeugdhulpverleners of jongerenwerkers ter bevordering van het welbevinden van leerlingen.

 • 2. Inzet die bijdraagt aan een versterking van het schoolklimaat waarbij er aandacht is voor samenhorigheid binnen de school, in de klas of tussen leerlingen.

 • 3. Activiteiten gericht op professionalisering van onderwijspersoneel op het gebied van welszijnsbevordering, talentontwikkeling en pedagogisch handelen.

 • 4. Inzet die bijdraagt aan activiteiten voor kinderen met of zonder indicatie die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

 • 5. Inzet van sport, kunst en cultuur, koken, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering om (ook buiten school en buiten schooltijd) aan het welbevinden van leerlingen bij te dragen, voor en door leerlingen (PO, SBO en VO).

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het beschikbare budget is € 181.341,42. De uitvoeringskosten voor 2023 moeten hierop nog in mindering worden gebracht.

 • 2. Het subsidiebudget per activiteit wordt gebaseerd op een maximumbedrag van € 69 per leerling dat een schoollocatie gedurende het kalenderjaar kan aanvragen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend bij het college.

 • 2. De aanvraag kan alleen worden ingediend door schoolbesturen van scholen in Hillegom, dan wel door het schoolbestuur daartoe aangewezen persoon.

 • 3. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de naam en de plaats van de school/scholen waar de activiteiten voor bestemd zijn;

  • c.

   wanneer of in welke periode de activiteiten plaatsvinden;

  • d.

   de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten hieraan bijdragen;

  • e.

   de wijze waarop opbrengsten van de activiteiten zullen worden gemonitord en geëvalueerd;

  • f.

   de begroting van deze activiteiten;

  • g.

   het aantal te bereiken kinderen.

 • 4. Indien nodig kan het college aanvullende informatie opvragen.

Artikel 7 Criteria aanvraag

De aanvraag van de activiteiten zal beoordeeld worden op de volgende criteria:

 • 1.

  De activiteiten vallen onder de in artikel 4 genoemde bestedingsdoelen.

 • 2.

  De activiteiten worden niet (deels) gefinancierd vanuit andere subsidies die de school reeds ontvangt van de gemeente.

 • 3.

  Voor de activiteiten wordt waar mogelijk samenwerking gezocht met lokale organisaties. Indien dit niet mogelijk is met organisaties van omliggende gemeenten.

 • 4.

  Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere scholen in de gemeente of omliggende gemeenten.

 • 5.

  Voor 1 januari 2024 moet gestart worden met de activiteiten.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

Een aanvraag kan ingediend worden tot 1 juli 2023.

Artikel 9 Besluit aanvragen

Het college besluit zo snel als mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken na de indieningsdatum van de aanvraag.

Artikel 10 Wijze van verantwoording

Subsidieontvanger verantwoordt de subsidie uiterlijk voor 1 augustus 2024. Bij de verleningsbeschikking wordt vermeld op welke wijze de subsidieaanvrager de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Hillegom op 23 mei 2023. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom,

de gemeentesecretaris

C.B. Baauw

de burgemeester

A. van Erk