Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Geldend van 15-04-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

gezien:

 • de sterke de noodzaak om te besparen op energie vanwege de toegenomen energieprijzen en de grote financiële effecten die dit heeft op de verschillende, voor de gemeente Alkmaar, essentiële organisaties

  en

 • verduurzamingsopgave van maatschappelijk gebruikt vastgoed,

overwegende dat de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor eenmalige ondersteuning bij het verlagen van de energieverbruikskosten en het verduurzamen van het door maatschappelijk organisaties gebruikt vastgoed,

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Artikel 1 Definities

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV 2019.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a)

   ASV 2019: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019.

  • b)

   AWB: Algemene Wet Bestuursrecht (relevante titel 4:2).

  • c)

   College: college van burgemeester en wethouders van Alkmaar.

  • d)

   SBI-Codelijst: de codelijst van codering van type en werkzaam domein van organisaties, zoals gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK). De SBI-Codelijst die van toepassing is op deze nadere regels wordt gebruikt om vast te stellen welke niet-commerciële, maatschappelijke en/of ‘social impact’ gerichte organisaties uit Alkmaar in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie voor energiebesparende- en /of verduurzamingsmaatregelen.

  • e)

   Maatschappelijke organisaties: niet-commerciële (vrijwilligers)organisaties met maatschappelijke en/of ‘social impact’ doelen en activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, welzijn en/of anderszins, die ten behoeve deze regeling staan op de SBI-Codelijst die van toepassing is op deze nadere regels.

  • f)

   Gebruikers/huurders maatschappelijk (gebruikt) vastgoed: maatschappelijke organisaties die huurder zijn van een of meer binnen- en/of buitenruimten (van de gemeente of andere partijen) waarin/waarop zij hun activiteiten uitvoeren en staan op de SBI-Codelijst die van toepassing is op deze nadere regels.

  • g)

   Gebruikers/eigenaren maatschappelijk vastgoed: maatschappelijke organisaties die bevoegd zijn om (op het vastgoed ingrijpende) maatregelen te treffen voor het verbeteren van de binnen- en/of buitenruimten waarin/waarop zij hun activiteiten uitvoeren en staan op de SBI-Codelijst die van toepassing is op deze nadere regels. Binnen lid g van artikel 1 van nadere regels, vallen ook beheerpartijen die gerechtigd zijn om op het vastgoed ingrijpende maatregelen te treffen.

  • h)

   Verhuurders1 van (maatschappelijk gebruikt) vastgoed: In deze nadere regels wordt hieronder specifiek verstaan: niet-commerciële partijen die vastgoed (gebouwen, binnen-/buitenruimtes) verhuren aan: niet-commerciële (vrijwilligers)organisaties met maatschappelijke en/of ‘social impact’ doelen en activiteiten, die op de SBI-Codelijst van deze nadere regels staan.

  • i)

   Aanvrager: de maatschappelijke organisatie die voldoet aan definitie in artikel 1 lid 2 e, f, g, of h.

  • j)

   Energiekosten: de kosten van elektriciteit en gas voor gebruikers-huurders en gebruikers-eigenaren, al dan niet direct of middels servicekosten in rekening gebracht.

  • k)

   Energiebesparings-/verduurzamingsmaatregelen: maatregelen die zullen leiden tot een reductie van energieverbruik en/of het verder verduurzamen zoals geadviseerd in de energiescan of het adviesrapport.

  • l)

   Energiescan: een in te stellen onderzoek voor gebruikers-huurders van maatschappelijk vastgoed met daarin opgenomen, de staat van het gebouw/accommodatie op het gebied van onder andere, warmteverlies/energieverbruik en daarmee samenhangend, (de oorzaak van) het hoge energieverbruik met daarin: advies van de quick-win maatregelen die passend zijn bij de status als huurder.

  • m)

   Energieadviesrapport: een in te stellen onderzoek voor gebruikers-eigenaren en verhuurders van vastgoed aan maatschappelijke organisaties (zoals in deze nadere regels gedefinieerd), met daarin opgenomen:

   • de staat van het gebouw op het gebied van warmteverlies/energieverbruik en daarmee samenhangend, (de oorzaak van) het hoge energieverbruik en het daarbij passend energielabel.

   • de nodige verbetermaatregelen die vanuit de normeringen van de NTA 8800 voor energie labels, zullen leiden tot een eindresultaat van label G-E-F, naar minimaal label C of van C naar B-A of hoger.

  • n)

   Subsidieplafond: het maximale beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidies binnen deze nadere regels.

  • o)

   Maximaal aan te vragen/te verlenen subsidiebedrag: het maximale bedrag of percentage van de kosten of investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd binnen deze nadere regels.

  • p)

   Aanvraagportaal: de digitale omgeving waar naartoe wordt geleid vanuit de website waar de subsidie kan worden aangevraagd door in te loggen met E-Herkenning.

  • q)

   E-Herkenning: E-Herkenning is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee u bij verschillende dienstverleners zoals de gemeente Alkmaar kunt inloggen.

   Om subsidie te kunnen aanvragen heeft u minimaal E-Herkenning niveau 2+ nodig.

Artikel 2 Doel

Subsidieregeling ‘Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen’ beoogt maatschappelijke organisaties2, werkzaam in Alkmaar:

 • 2.1.

  Eenmalig tegemoet te komen in de kosten en/of investeringen voor het (doen) treffen van maatregelen die erop zijn gericht:

  • het verbruik van energie - van het vastgoed waarin/waarop zij hun activiteiten uitvoeren - en daarmee ook de exploitatiekosten voor energie structureel omlaag te brengen;

  • het vastgoed waarin organisaties hun activiteiten uitvoeren, te verduurzamen.

Artikel 3 Aanvraag doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door de volgende categorieën organisaties:

 • 3.1.

  Gebruikers-huurders van maatschappelijk vastgoed van gemeente Alkmaar en andere verhuurders, die in/op dat gehuurde vastgoed hun activiteiten uitvoeren, zoals gedefinieerd in artikel 1 - lid 2 f;

 • 3.2.

  Gebruikers-eigenaren van maatschappelijk vastgoed die dat vastgoed gebruiken voor het uitvoeren van hun activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1- lid 2g;

 • 3.3.

  Niet-commercieel verhuurders van - maatschappelijk gebruikt vastgoed aan maatschappelijke organisaties, zoals gedefinieerd in artikel 1 - lid 2 h.

Artikel 4 Rechtspersoon aanvrager

Binnen deze nadere subsidieregels kunnen voor subsidie in aanmerking komen, de volgende in Alkmaar gevestigde werkzame, niet-commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen:

 • Stichting;

 • Vereniging (met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid);

 • Vereniging van Eigenaren (VvE);

 • Coöperatie UA/BA

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond binnen deze subsidieregeling ‘energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen’ is vastgesteld op een bedrag van € 4.5 miljoen. De verdeling van dit subsidieplafond geschiedt door aanvragen die voldoen aan alle in deze nadere regels gestelde voorwaarden, op volgorde van binnenkomst, subsidie toe te kennen totdat het plafond is bereikt.

Artikel 6 Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure

Aanvragen is mogelijk vanaf de datum na publicatie in het gemeenteblad en de website van gemeente Alkmaar.

 • 6.1.

  Het aanvraagportaal wordt opengesteld op 17 april 2023 en sluit bij het bereiken van het subsidieplafond of uiterlijk op 1 oktober 2023.

 • 6.2.

  Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 6.3.

  Om subsidie aan te vragen voor het treffen van energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen, dient te worden ingelogd op het aanvraagportaal van het door het college beschikbaar gestelde digitale kanaal. Aanvragen kan met E-Herkenning 2+ of hoger.

Artikel 7 Subsidiabele maatregelen en eisen

Afhankelijk van de status van de aanvrager (conform artikel 1 lid 2 f, g, h) zijn de volgende maatregelen subsidiabel:

 • 7.1.

  Gebruikers-huurders komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de investeringen of kosten voor quick -win-maatregelen (maatregelen die geen verbouwing behoeven, vervanging van conventionele verlichting door ledlampen, vervanging van apparatuur met hoog energieverbruik, radiator isolatie, slimme meters en andere vormen van energiebesparing). Kosten of investeringen zijn gemaximeerd (zie artikel 8.1).

 • 7.1.1.

  Voor sportorganisaties met een of meerdere sportvelden, waarbij het vervangen van de conventionele verlichting door ledverlichting om een grotere investering vraagt dan het maximale bedrag binnen deze categorie (huurders), wordt een uitzondering gemaakt voor de maximale kosten of investeringen.

 • 7.1.2.

  Bij de aanvraag dient een energiescan (E-scan) en een projectplan te worden ingediend waarin staat welke van de (in de E-scan) geadviseerde maatregelen zullen worden uitgevoerd met de aangevraagde subsidie en indien van toepassing, met overige financiering.

 • 7.1.3.

  Indien de kosten van het de E-scan aantoonbaar voor het aanvragen binnen deze subsidieregeling zijn gemaakt en nog niet zijn vergoed via een andere subsidieregeling (bijvoorbeeld de meerkosten energie), kunnen deze kosten binnen deze aanvraag (achteraf) worden vergoed tot een maximum (zoals genoemd in artikel 8).

 • 7.1.4.

  De maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd maken deel uit van het advies in de energiescan.

 • 7.1.5.

  De aangevraagde, te subsidiëren maatregelen zijn gebaseerd op de status van huurder, passende energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen.

 • 7.1.6.

  Aanvragers verklaren zich akkoord mee te zullen werken aan steekproefsgewijs onderzoek naar het geven van gevolg aan de uitvoering van de maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen.

 • 7.2.

  Gebruikers-eigenaren komen in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van quick -win-maatregelen, investeringen in maatregelen voor energieopwekking en voor maatregelen waarvoor een verbouwing nodig is zoals, dak, vloer, muurisolatie (no- regret -maatregelen).

 • 7.2.1.

  Bij de aanvraag dient een energieadviesrapport (E-advies) en een projectplan te worden ingediend waarin staat welke van de (in het E-advies) geadviseerde maatregelen zullen worden uitgevoerd met de aangevraagde subsidie en welke met overige financiering.

 • 7.2.2.

  Indien de kosten van het E-advies aantoonbaar voor het aanvragen binnen deze subsidieregeling zijn gemaakt en nog niet zijn vergoed via een andere subsidieregeling (bijvoorbeeld meerkosten energie), kunnen deze kosten binnen deze aanvraag (achteraf) worden vergoed tot een maximumbedrag (zoals vermeldt in artikel 8).

 • 7.2.2.

  De maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd maken deel uit van het advies in het E-advies.

 • 7.2.3.

  De aangevraagde, te subsidiëren maatregelen in energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen resulteren erin dat - conform de adviezen uit het E-Advies en aansluitend op de normen van de NTA 8800- een verbetering van het energielabel wordt gerealiseerd van label G-E-D naar minimaal label C. Of van label C – naar label B of A (of hoger).

 • 7.2.4.

  Aanvrager maakt inzichtelijk hoe de nodige cofinanciering van 50% zal worden gefinancierd.

 • 7.2.5.

  Aanvrager verklaart dat zij de (eventueel) verkregen subsidies uitsluitend aanwendt voor het treffen van de energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 7.2.6.

  Aanvrager verklaart zich akkoord mee te zullen werken aan steekproefsgewijs onderzoek naar het geven van gevolg aan de uitvoering van de maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen en aan artikel 7.2.4 en 7.2.5.

 • 7.3.

  Niet commercieel-verhuurders komen in aanmerking voor kosten van quick -win-maatregelen, investering in maatregelen voor energieopwekking en maatregelen waarvoor een verbouwing nodig is zoals, dak, vloer, muurisolatie (no- regret -maatregelen). Voorwaarde is dat het te verbeteren vastgoed, aantoonbaar wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties.

 • 7.3.1.

  Bij de aanvraag dient een energieadviesrapport (E-advies) en een projectplan te worden ingediend waarin staat welke van de (in het E-advies) geadviseerde maatregelen zullen worden uitgevoerd bij de verschillende verhuurlocaties, welke daarvan met de aangevraagde subsidie en welke met overige financiering.

 • 7.3.2.

  Indien de kosten van het E-advies aantoonbaar voor het aanvragen binnen deze subsidieregeling zijn gemaakt en nog niet zijn vergoed via een andere subsidieregeling, kunnen deze kosten binnen deze aanvraag (achteraf) worden vergoed tot een maximumbedrag (zoals vermeldt in artikel 8).

 • 7.3.3.

  De maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd maken deel uit van het advies in het E-advies.

 • 7.3.4.

  De aangevraagde, te subsidiëren maatregelen in energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen resulteren erin dat - conform de adviezen uit het E-Advies en aansluitend op de normen van de NTA 8800 - een verbetering van het energielabel wordt gerealiseerd van label G-E-D naar minimaal label C. Of van label C – naar label B of A (of hoger).

 • 7.3.5.

  Aanvrager maakt inzichtelijk hoe de overige 50% zal worden gefinancierd.

 • 7.3.6.

  Aanvrager verklaart dat zij de (eventueel) verkregen subsidies uitsluitend aanwendt voor het treffen van de energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 7.3.7.

  Aanvrager verklaart dat de (deels gesubsidieerde) investeringskosten, niet onredelijk zullen worden afgewenteld op de huurder door deze te vertalen in een huurverhoging die gelijk of groter is dan de behaalde energiekostenbesparing.

 • 7.3.8.

  Aanvrager verklaart zich akkoord mee te zullen werken aan steekproefsgewijs onderzoek naar het geven van gevolg aan de uitvoering van de maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen en aan artikel 7.3.6. en 7.3.7.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 8.1. Categorie huurders-gebruikers

 • 8.1.1 Organisaties behorend tot de categorie huurders-gebruikers, niet zijnde een sportorganisatie met een of meerdere sportvelden (zoals gedefinieerd in 8.2.) kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor de 100% van de kosten en/of investeringen in energiebesparende maatregelen (quick-wins), tot een maximum van € 20.000.

 • 8.1.2. Sportorganisaties met een of meerdere velden waar energiebesparing in de buitenruimte voornamelijk wordt gerealiseerd door vervanging van conventionele verlichting door ledverlichting, kunnen voor maximaal 70% van de investeringen in aanmerking komen, met een maximum van € 60.000.

 • 8.1.3. Indien van toepassing, kunnen de kosten voor een E-scan achteraf, voor 100%, met een maximum €1.500 in aanmerking komen voor subsidie.

 • 8.2. Categorie eigenaars-gebruiker

 • 8.2.1. Organisaties behorend tot de categorie eigenaars-gebruikers kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor 50% van de kosten en/of investeringen in energiebesparende of verduurzamingsmaatregelen (no regret of energieopwekkende maatregelen en quick-wins), tot een maximum van € 150.000.

 • 8.2.2. Sportclubs met een eigen sportaccommodatie die onder categorie 8.1.2 subsidie aanvragen (als huurder van sportvelden), kunnen in deze categorie voor eigenaars, aanvragen voor no regret of energieopwekkende maatregelen en overige quick-wins: maximaal 50% van €150.000 – (minus) subsidiebedrag artikel 8.1.2.

 • 8.2.3. Indien van toepassing, kunnen de kosten voor een E-advies achteraf, voor 100%, met een maximum €1.500 in aanmerking komen voor subsidie.

 • 8.3. Categorie niet-commercieel verhuurders

 • 8.3.1. Organisaties behorend tot de categorie niet-commercieel verhuurders aan maatschappelijke organisaties (niet woningcorporaties), kunnen eenmalig subsidie aanvragen voor 50% van de kosten en/of investeringen in energiebesparende of verduurzamingsmaatregelen (quick-wins en no regret maatregelen) tot een maximum van € 150.000 voor al het verhuurde vastgoed samen (waarvoor maatregelen nodig zijn).

 • 8.2.1. Indien van toepassing, kunnen de kosten voor een E-advies achteraf, voor 100%, met een maximum €2.000 in aanmerking komen voor subsidie voor al het verhuurde en te verbeteren vastgoed.

Artikel 9 Weigeringscriteria

 • 9.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan subsidie worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de bepalingen in deze nadere regels.

 • 9.2. Het totale subsidiefond van € 4.5 miljoen is bereikt of dreigt door in behandeling zijnde aanvragen op het moment van indiening, te worden overschreden.

 • 9.3. Niet aannemelijk kan worden gemaakt dat - waar nodig - de benodigde cofinanciering uit eigen of andere middelen bijeen is gebracht, dan wel te brengen is.

 • 9.4. De subsidie die wordt gevraagd voor verbetermaatregelen zoals gesteld in deze nadere regels, wordt niet gebruikt voor het treffen van energiebesparende en/of verduurzamingsmaatregelen zoals geadviseerd in het energieadvies of indien de verhuur of in gebruikstelling van het vastgoed, niet is voor maatschappelijke organisaties zoals gedefinieerd in deze nadere regels.

 • 9.5. Niet aannemelijk is gemaakt dat de gevraagde subsidie past binnen de doelen (art 2) en categorie nader gestelde doelgroep-profielen (artikel 3) en de daarmee gepaard gaande budgetmaatregelen en criteria (artikel 7).

 • 9.6. De subsidie wordt lager vastgesteld (oftewel gedeeltelijk geweigerd) indien het aanvraagbedrag hoger is dan het maximaal toegestane subsidie aanvraagbedrag zoals genoemd in artikel 8).

 • 9.7. Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels.

Artikel 10 Beslistermijn

Het college beslist, uiterlijk binnen 13 weken nadat na ontvangst van de aanvraag of subsidie in deze nadere regels wordt verleend of geweigerd. In bijzondere gevallen kan het college hiervan afwijken. Het college behoudt zich het recht voor indien nodig, de genoemde termijnen te verlengen met 4 weken.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling

 • 11.1. Met toepassing van artikel 13 ASV 2019 worden subsidies onder de € 5.000 meteen vastgesteld;

 • 11.2. Overeenkomstig artikel 14 ASV 2019 en met toepassing van het derde lid van dat artikel geldt ten aanzien van subsidies meer dan € 5.000 tot maximaal € 50.000:

 • 11.2.1. Subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 11.2.2. De verantwoording bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

 • 11.2.3. De verantwoording bevat een bijbehorende financiële verantwoording met daarin een overzicht van de uitgaven en inkomsten en een overzicht van de cofinanciering van de maatregelen, inclusief de financiering van de overige 50%, naast verkregen subsidie.

 • 11.3. Overeenkomstig artikel 15 ASV 2019 en met toepassing van het derde lid van dat artikel geldt ten aanzien van subsidies meer dan € 50.000:

 • 11.3.1. Als het totaalbedrag aan subsidies in een (boek)jaar meer dan € 50.000 bedraagt, krijgt de subsidieontvanger, gerekend vanaf de datum van de subsidiebeschikking, maximaal 12 maanden de tijd voor het uitvoeren van de maatregelen. Uiterlijk 13 weken nadat de uitvoering is gerealiseerd, dient de gesubsidieerde organisatie een aanvraag tot vaststelling in.

 • 11.3.2. De vaststellingsaanvraag bevat:

  • a.

   Voor subsidies boven € 50.000 en alle subsidies bij gemeente Alkmaar zijn maximaal € 200.000:

   • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

   • een bijbehorende financiële verantwoording met daarin een overzicht van de uitgaven en inkomsten en een overzicht van de cofinanciering van de maatregelen, inclusief de financiering van de overige 50%, naast verkregen subsidie.

  • b.

   Voor subsidies boven € 50.000 en alle subsidies tezamen zijn meer dan € 200.000 en minder dan € 250.000:

   • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en waarin de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verleende subsidie wordt verantwoord;

   • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

   • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en

   • een subsidieverklaring: een verklaring waarin de accountant een oordeel geeft over de subsidieafrekening, niet zijnde een jaarrekening.

  • c.

   Indien alle bij gemeente Alkmaar verkregen subsidies tezamen, meer zijn dan € 250.000 dan geldt:

   • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en waarin de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verleende subsidie wordt verantwoord;

   • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

   • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en

   • een controleverklaring van getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan deze nadere regels - met uitzondering van de artikelen 2, 3, 6.1 en 6.2 - in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

De nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na publicaties op de website van gemeente. Alkmaar. Het aanvraagportaal wordt opengesteld op 17 april 2023 en sluiten bij het bereiken van het subsidieplafond of uiterlijk op 1 oktober 2023. Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend per 1 januari 2023.

 • 13.1.

  Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024 (of als het subsidieplafond bereikt is), met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door gemeente Alkmaar en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject en van de uitvoering van de maatregelen.

 • 13.2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als subsidieregeling “Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen”

Ondertekening

Alkmaar, 4 april 2023

Het college van burgemeester en Wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten,

burgemeester

dhr. R.M. Reus,

gemeentesecretaris

Bijlage 3 SBI-codes Subsidieregelingen Bestemmingsreserve Energie Alkmaar

Uitleg

Deze SBI-codelijst heeft als primair doel, te komen tot een afbakening van de doelgroepen van de twee Alkmaarse subsidieregelingen:

 • Subsidieregeling Meerkosten Energiekosten 2023;

 • Subsidieregeling Energiebesparende- en Verduurzamingsmaatregelen.

De SBI-codelijst geldt voor alle categorieën aanvragers van de subsidie meerkosten energie:

 • huurder-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten;

 • eigenaar-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten;

 • met als aanvullende criteria: niet-commercieel met maatschappelijke en/of social impact doelen en/of activiteiten.

De SBI-codelijst geldt voor alle categorieën aanvragers van de subsidie energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen:

 • huurder-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten; alleen relevant voor subsidies van maatregelen die niet ingrijpen op het vastgoed (zoals het vervangen van conventionele lampen met ledlampen);

 • eigenaar/beheerder-gebruiker van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed/binnen- en buitenruimten, die gerechtigd of gemachtigd zijn om maatregelen te treffen die ingrijpen op het vastgoed (verbouwingen ten behoeve van isolatiemaatregelen);

 • niet-commercieel verhuurder van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed en/of binnen- en buitenruimtes aan maatschappelijke organisaties;

 • met als aanvullende criteria: niet-commercieel met maatschappelijke en/of social impact doelen en/of activiteiten, of niet-commercieel en verhurend aan organisaties met maatschappelijke en/of social impact doelen.

A: In aanmerking komende SBI-codes uit de welzijnssector

Code

Type

Omschrijving

88993 

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Lokaal welzijnswerk Deze klasse omvat:

 • organisatie op lokaal niveau van sociale, culturele, vormende of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn, met specifieke aandacht voor individuen en groepen die in sociaal of maatschappelijk isolement verkeren. Het doel is bevordering van participatie en zelfredzaamheid;

 • buurtbeheer: bevorderen van leefbaarheid in een buurt door onderhoud en schoonhouden van openbare ruimtes en toezicht;

 • instellingen voor welzijnswerk waarin een combinatie van ten minste twee van de volgende activiteiten voorkomt: sociaal-cultureel werk, kinderopvang, welzijn ouderen, algemeen maatschappelijk werk. Geen van de onderscheiden activiteiten mag meer dan 70 % van de exploitatiekosten uitmaken;

 • opbouwwerk, clubhuiswerk, buurtwerk, jongerenwerk, scouting, speeltuinwerk etc.

88999

Idem

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen (en samenwerkingsorganen) op het gebied van welzijn.

Deze klasse omvat:

 • zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding: in georganiseerd verband omgaan met gemeenschappelijke medische, psychische of sociale problemen waarmee men zelf of als ouder/verzorger geconfronteerd wordt, zoals via zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen e.d.;

 • gemeenschapshuizen, buurthuizen: dagelijks beheer voeren over accommodaties die voornamelijk worden gebruikt voor het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten. Hierbij wordt geen directe verantwoordelijkheid gedragen voor de inhoud van de activiteiten waaraan onderdak wordt geboden;

 • overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk;

 • voorlichting en advisering over, coördinatie en begeleiding van activiteiten op het gebied van welzijnswerk zonder zelf welzijnswerk uit te voeren. - fondsen ten behoeve van individuen en instellingen op het gebied van welzijn; - verstrekken van advies en informatie of eerste opvang (lichte psychosociale hulp) bij vragen of problemen op maatschappelijk en juridisch gebied zoals slachtofferhulp, telefonische hulpdiensten; - Sociaal wijkteam (ondersteuning); - het verzorgen van personenalarmsystemen met meldcentrale; - ombudslieden-, mannen; - bemiddeling schuldsanering, budget coaching, bemiddeling thuiszorg; - mentoren, patiënten vertrouwenspersonen; - anonieme alcoholisten (AA-)organisaties; - bemiddelen en belangenbehartiging van vrijwilligers in de welzijnszorg; - gastouderbureaus (bemiddeling); - advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; - geven van advies aan en begeleiden van aanstaande emigranten; - geven van voorlichting aan consumenten en huishoudens over voeding en voedingsgewoontes, gezinsbudgetten e.d.;

 • voedsel- en kledingbanken;

 • het organiseren van recreatie, verbeteren van de leefomgeving etc. voor personen die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard.

Specifiek aandacht voor o.a.

exploitatie van gemeenschaps- en dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen, voedsel- en kleding banken

9499

Idem

Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

Deze klasse omvat: 94991 Gezelligheidsverenigingen 94992 Hobbyclubs 94993 Steunfondsen (geen steunfondsen op het gebied van welzijnszorg) 94994 Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering 94995 Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg) 94996 Overige ideële organisaties (rest) 94997 Overige belangenbehartiging (rest)

B: In aanmerking komende SBI-codes uit de kunst-, cultuur- en culturele sector

Code

Type

Omschrijving

8552 

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Cultureel onderwijs Deze klasse omvat: - geven van onderwijs op het gebied van dans aan niet-professionele beoefenaars; - zelfstandige dansleraren; - geven van onderwijs op het gebied van kunst en muziek aan niet-professionele beoefenaars; - geven van onderwijs op het gebied van ballet aan niet-professionele beoefenaars; - geven van cursussen op het gebied van creatieve handvaardigheden zoals bloemschikken, textiele handwerken, schilderen e.d. aan niet-professionele beoefenaars.

85521

Idem

Dansscholen Deze klasse omvat: - geven van onderwijs op het gebied van dans aan niet-professionele beoefenaars; - zelfstandige dansleraren. Deze klasse omvat niet: - geven van onderwijs op het gebied van dans en ballet als beroepsonderwijs

85522

Idem

Kunstzinnige vorming van amateurs Deze klasse omvat: - geven van onderwijs op het gebied van kunst en muziek aan niet-professionele beoefenaars; - geven van onderwijs op het gebied van ballet aan niet-professionele beoefenaars; - geven van cursussen op het gebied van creatieve handvaardigheden zoals bloemschikken, textiele handwerken, schilderen e.d. aan niet-professionele beoefenaars.

90041

Idem

Theaters en schouwburgen

Deze klasse omvat: - dagelijks beheer voeren over eigen accommodaties of accommodaties van derden welke specifiek worden gebruikt voor voorstellingen van podiumkunsten zoals theaters, schouwburgen, concertgebouwen e.d.

91041

Idem

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen Deze klasse omvat: - verzamelen, verzorgen en tentoonstellen van levende planten en dieren; - exploitatie van kinderboerderijen en schooltuinen

94911

Idem

Religieuze organisaties

Al dan niet in een monumentaal pand Deze klasse omvat: - belijden van en de bezinning op een religie (gekenmerkt door het geloof in een personificatie van een hogere macht) en het uitdragen van de religie buiten de eigen gemeenschap. Dit vindt plaats in en vanuit kerken, synagogen, tempels en moskeeën of andere plaatsen: w.o. kerk- en geloofsgenootschappen; w.o. predikanten, geestelijken.

 

Zorginstellingen – Niet ziekenhuis

87.20

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

87.30

Idem

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

87.30.1

Idem

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

87.30.2

Idem

Verzorgingshuizen

87.90

Idem

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

87.90.1

Idem

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

87.90.2

Idem

Maatschappelijk opvang met overnachting

88.10

Idem

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

88.10.1

Idem

Thuiszorg

88.10.2

Idem

Welzijnswerk voor ouderen

88.10.3

Idem

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

88.99

Idem

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

88.99.1

Idem

Ambulante jeugdzorg

88.99.2

Idem

Maatschappelijk werk

88.99.9

Idem

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

C: In aanmerking komende SBI-codes uit de sport- en recreatiesector

9311

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Sportaccommodaties, binnen deze klasse relevant voor de subsidieregelingen omvat o.a.:

93112 Sporthallen en -zalen, in gebruik van verenigingen met een eigen energienota of doorberekende energiekosten (servicekosten). Met uitzondering van Alkmaar Sport zelf.

93113 Sportvelden, in gebruik van verenigingen met een eigen energienota of doorberekende energiekosten (servicekosten). Met uitzondering van Alkmaar Sport zelf

93119 Overige sportaccommodaties

Zwembaden en Alkmaar Sport vallen buiten deze energie subsidieregelingen; vallen binnen de gemeente begroting en/of Rijksregelingen.

 

Idem

Sport Overig 9312 Buitensport 9314 Binnensport 9315 Watersport - 93127 Auto- en motorsport - 9319 Overige sportactiviteiten

79.90

Idem

VVV- en Toerisme Kantoren

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus Deze klasse omvat: - VVV en (aantoonbaar niet commerciële) toerisme bureaus/organisaties

D: In aanmerking komende SBI-codes overige niet-commerciële maatschappelijke organisaties

88.91

Criterium: niet-commercieel Rechtsvormen: zie artikel 4 nadere regels

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (voorschoolse opvang) 8891 Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk:

De klasse omvat: Kinderopvang Deze klasse omvat: - het verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. De volgende vormen van kinderopvang worden onderscheiden: -dagopvang: opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder; -buitenschoolse opvang: opvang voor schoolgaande kinderen. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder; -tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen.

90.01.1

Idem

Beoefening van podiumkunst

90.01.2

Idem

Producenten van podiumkunst

90.01.3

Idem

Circus en variété

90.02

Idem

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.03

Idem

Schrijven en overige scheppende kunst

91.01

Idem

Culturele uitleencentra en openbare archieven

91.01.1

Idem

Openbare bibliotheken

91.01.2

Idem

Kunstuitleencentra

91.01.9

Idem

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91.02.1

Idem

Musea

91.02.2

Idem

Kunstgalerieën en –expositieruimten

91.03

Idem

Monumentenzorg - Wordt wel in de SBI-codelijst opgenomen. Dus ook voor kerken in monumentale gebouwen

91.04

Idem

Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

91.04.1

Idem

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

91.04.2

Idem

Natuurbehoud

94.91.1

Idem

Religieuze organisaties

94.91.9

Idem

Overige levensbeschouwelijke organisaties

94.92

Idem

Politieke organisaties

Dit is een publicatie van: Gemeente Alkmaar

Datum: 4 april 2023

Contact: Subsidies energie, voor organisaties

Publicatienummer:


Noot
1

Deze verhuurders van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed die mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie voor energiebesparing en verduurzaming zijn niet-commerciële partijen zoals bepaalde, stichtingen, coöperaties en VvE’s. Woningcorporaties zijn uitgesloten van deze regeling.

Noot
2

Maatschappelijke (niet-commerciële) organisatie zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2 e, f, g en h van deze nadere regels (die staan op de SBI-codelijst van deze regeling).