Beleidsreglement ontheffingen geslotenverklaring Koelenweg, Huis ter Heide (2023)

Geldend van 13-04-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsreglement ontheffingen geslotenverklaring Koelenweg, Huis ter Heide (2023)

Korte omschrijving

Om sluipverkeer over de Koelenweg te weren is een permanente afsluiting op een klein deel van de Koelenweg gerealiseerd. Dit deel van de weg is afgesloten met behulp van verkeersborden C12 en wordt permanent gehandhaafd door middel van camerahandhaving. Om bestemmingsverkeer niet onnodig te hinderen wil het college van burgemeester en wethouders beperkt ontheffingen verlenen.

Doel van deze beleidsregels

In deze beleidsregels staat beschreven aan welke criteria wordt getoetst voor het al dan niet verlenen van een RVV-ontheffing. Daarbij wordt ook de procedure van verlening van de ontheffing beschreven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  aanvraag: een digitaal of analoog verzoek aan het college van burgemeester en wethouders voor een ontheffing van de geslotenverklaring die geldt op een deel van de Koelenweg, Huis ter Heide;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld;

 • c.

  wegafsluiting: de door het college bij besluit van 18 mei 2021 aangewezen geslotenverklaring voor motorvoertuigen op een deel van de Koelenweg, waarvan de toegang is aangeduid met het verkeersbord model C12 van bijlage I van het RVV 1990;

 • d.

  geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken;

 • e.

  motorvoertuig: "alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen" (RVV 1990);

 • f.

  ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV 1990 door het college verleende ontheffing, krachtens welke het een motorvoertuig is toegestaan om de wegafsluiting te passeren;

 • g.

  ontheffing houder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • h.

  ontheffingsbewijs: het digitale of analoge bewijs waaruit blijkt dat de ontheffinghouder de wegafsluiting mag passeren;

Artikel 2 Afwegingskader

Het college is bevoegd tot het afgeven van ontheffingen inzake verkeersmaatregelen op basis van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 Wegenverkeerswet overeenkomstig artikel 87 van het RVV 1990. Ontheffingen voor de wegafsluiting worden zo terughoudend mogelijk verleend zodat de verkeersveiligheid zo min mogelijk in het gedrang komt, de leefbaarheid op peil blijft en de hinder voor andere weggebruikers beperkt blijft.

Criteria voor het verlenen van een ontheffing zijn:

 • 1.

  Voor de navolgende adressen worden op aanvraag per adres voor maximaal drie kentekens een ontheffing verleend.

Huis ter Heide

Straatnaam

Huisnummer

Koelenweg

2, 2a, 2b, 4, 6, 8, 10

Norgervaart

1, 3, 7, 9

 • 2.

  Voor de navolgende adressen worden op aanvraag per adres voor maximaal twee kenteken een ontheffing verleend.

Huis ter Heide

Straatnaam

Huisnummer

Norgervaart

2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 16, 18, 20, 20a, 20a 1, 22, 24, 26, 26a, 28, 30

Norgervaart (Assen)

3

Norgervaart (Bovensmilde)

1, 2, 3, 5a, 5b, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 19a, 20

Kolonievaart

1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Asserstraat

131, 131m, 133, 135, 137, 139, 141, 130, 132, 132a, 134, 134a, 136, 140

Zeijerveld

Straatnaam

Huisnummer

Minister Cremerstraat

7a, 9, 11, 13, 15, 17, 23,10a, 12, 12, 14, 16, 18

Binnenweg

1, 1a, 3, 5, 2, 4, 6

Verlengde Binnenweg

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 4a, 6

Vorenkampsweg

1, 3, 7, 2, 4

Lossingpad

1

Veldweg

1

Zeijerveen

Straatnaam

Huisnummer

Ten Oeverstraat

1, 3, 11, 13, 15, 17

Jan Wittestraat

1, 2, 4

Zwarteweg

1, 2

Pitteloseweg

1, 2, 4, 4a, 4b, 6

 • 3.

  Voor de navolgende adressen wordt op aanvraag per adres voor maximaal één kenteken een ontheffing verleend.

Zeijen

Straatnaam

Huisnummer

Askampstraat

1 t/m 22

Brinksteeg

1 t/m 2

Brinkstraat

1 t/m 7

Beatrixstraat

1 t/m 22

Esstraat

1 t/m 11

Hoofdstraat

1 t/m 59

Hooidijk

2

Loop

1 t/m 28

Made

1 t/m 10

Margrietstraat

1 t/m 50

Middenstraat

1 t/m 22

Minister Cremerstraat

1 t/m 10

Noorderstraat

1 t/m 6

Oosterstraat

1 t/m 3

Oude Norgerweg

1 t/m 15a

Peesterweg

2

Plaggeveld

1 t/m 22

Rheeerweg

1 t/m 28

Ubbenaweg

1 t/m 5

Zuiderstraat

1 t/m 11

Zuidvelde

Straatnaam

Huisnummer

Asserstraat

80 t/m 123

Ter Aard

Straatnaam

Huisnummer

Zeijerweg

1 t/m 37

 • 4.

  Eigenaren of bedrijfsmatige gebruikers van percelen aan de Koelenweg of de oostzijde van de Norgervaart die niet onder artikel 2 lid 1 vallen kunnen voor maximaal drie motorvoertuigen ontheffing aanvragen.

 • 5.

  Voor incidentele, veelal plotseling opkomende gebeurtenissen, alsmede gevallen van bijzondere aard, alsmede instanties of bedrijven die met regelmaat gebruik moeten maken van het afgesloten wegvak, een en ander ter beoordeling van het college, kan een ontheffing worden verleend.

Artikel 3 Aanvraagprocedure

Op de behandeling van de aanvraag is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Een ontheffing is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De procedure is globaal als volgt:

 • 1.

  De aanvraag bestaat uit een ingevuld digitaal of analoog aanvraagformulier dat (digitaal) wordt ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag wordt namens het college getoetst en via mandaat wordt op de aanvraag beslist.

 • 3.

  Binnen 4 weken ontvangt de aanvrager een beslissing op de aanvraag.

 • 4.

  Er zijn geen legeskosten verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag noch voor het verlenen van de ontheffing.

 • 5.

  De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

 • 6.

  De aanvraag heeft betrekking op maximaal één tot drie voertuigen, afhankelijk van het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 1.

 • 7.

  De aanvraag moet digitaal worden ondertekend door de aanvrager of diens gemachtigde.

Artikel 4 Geldigheidsduur van de ontheffing

 • 1.

  De ontheffing is geldig voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven in de ontheffing, ingaande op de datum van verlening tenzij dat anders is geregeld.

 • 2.

  Bij wijziging van voertuig (kenteken) kan de ontheffinghouder deze mutatie zelf digitaal doorvoeren.

 • 3.

  Alle ontheffingen die in de pilotperiode zijn afgegeven worden automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

Artikel 5 Intrekking van de ontheffing

Het college behoudt het recht een ontheffing voortijdig in te trekken (voor het verstrijken van de reguliere geldigheidsduur, zie artikel 4) indien aan één of meer van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  voor het verkrijgen van de ontheffing zijn onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;

 • 2.

  na het verlenen van de ontheffing zijn omstandigheden of inzichten veranderd, waardoor de ontheffing niet meer het doel dient waarvoor zij oorspronkelijk is afgegeven;

 • 3.

  indien aan de ontheffing verbonden voorschriften, regels of beperkingen niet worden of zijn nagekomen;

 • 4.

  indien de ontheffinghouder niet meer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing;

 • 5.

  indien de ontheffinghouder bij herhaling blijk geeft van verkeersgedrag dat moet worden aangemerkt als strijdig met de doelstellingen van de afsluiting;

 • 6.

  indien de ontheffingshouder dit verzoekt.

Artikel 6 Aard van de ontheffing

 • 1.

  De ontheffing is persoonsgebonden, tenzij in de ontheffing anders is bepaald, en is aan een kenteken van een motorvoertuig gekoppeld.

 • 2.

  De ontheffing vermeldt ten minste:

  • a.

   naam en adres van de ontheffinghouder;

  • b.

   het kenteken van het motorvoertuig of de kentekens van de motorvoertuigen waarvoor ontheffing is verleend;

  • c.

   het gebied waarvoor de ontheffing is verleend;

  • d.

   de geldigheidsduur van de ontheffing;

  • e.

   op grond van welke artikelen de ontheffing is verleend;

  • f.

   van welk verkeersteken ontheffing is verleend.

Artikel 7 Algemene voorschriften

 • 1.

  De ontheffinghouder moet het ontheffingsbewijs of een kopie daarvan bij gebruik kunnen tonen aan de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de genoemde verkeersmaatregelen. Onder een kopie wordt ook verstaan een afbeelding van de ontheffing op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal apparaat.

 • 2.

  Alle nood- en hulpdiensten hebben in het kader van andere regelingen reeds ontheffing om in noodgevallen te kunnen reageren.

 • 3.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het aanvragen, het verlenen en het gebruik van een ontheffing.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,

Klaas Smid, burgemeester Peggy van Vliet, directeur – secretaris