Regeling vervallen per 29-03-2024

Subsidieregeling preventief domein gemeente Krimpenerwaard 2024

Geldend van 06-04-2023 t/m 28-03-2024

Intitulé

Subsidieregeling preventief domein gemeente Krimpenerwaard 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Gezien het voorstel van 28 maart 2023;

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 13 december 2022,

 • -

  het op 20 april 2021 vastgestelde Integraal beleidskader sociaal domein gemeente Krimpenerwaard 2021-2025 (Vooruitgang door verbinding),

 • -

  de Maatschappelijke Agenda Krimpenerwaard 2021-2025 (Van ambities naar uitvoering),

 • -

  titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het wenselijk is om activiteiten te ondersteunen die

 • -

  bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente,

 • -

  de maatschappelijke participatie bevorderen;

 • -

  zich richten op het vergroten van de

  • zelfredzaamheid,

  • samenredzaamheid, en

  • kwaliteit van leven van de inwoners van Krimpenerwaard.

Besluiten tot het vaststellen van de Subsidieregeling preventief domein gemeente Krimpenerwaard 2024.

Artikel 1 Grondslag

Deze subsidieregeling vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2024. De ASV geldt onverkort, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

Artikel 2 Subsidiesoort

Deze subsidieregeling heeft betrekking op de in artikel 1 lid h lid 1 ASV vermelde jaarlijkse subsidies.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze subsidieregeling bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: rechtspersoon die een aanvraag indient om een initiatief uit te voeren;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2023

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

 • d.

  IBK: Integraal beleidskader sociaal domein gemeente Krimpenerwaard 2021-2025 (Vooruitgang door verbinding);

 • e.

  initiatief: een voorgenomen activiteit die bijdraagt aan de doelstellingen in het IBK en de MAG;

 • f.

  inwoner: de persoon die zijn hoofdverblijf heeft in de gemeente Krimpenerwaard;

 • g.

  kernwaarden (IBK): verbinding, respect en resultaatgerichtheid;

 • h.

  leefbaarheid: de door de inwoners ervaren kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

 • i.

  maatschappelijke partners: organisaties die zich met, voornamelijk, vrijwilligers inzetten voor collectieve voorzieningen voor de inwoners van Krimpenerwaard;

 • j.

  MAG: De maatschappelijke agenda waarmee het college op 30 november 2021 heeft ingestemd;

 • k.

  positieve gezondheid: dit is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Die bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Hierbij wordt niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal gesteld;

 • l.

  preventie in het sociaal domein: het voorkomen of verminderen van problemen bij inwoners in het opgroeien of (zelf)redzaam zijn en normaliseren van problemen in een vroeg stadium. Investeren in preventie loont, doordat maatschappelijke doelen behaald worden, maar ook bespaard wordt op zwaardere zorg;

 • m.

  preventieteam: de sociaal professionals die, in samenwerking met de consulenten van gemeentelijke afdeling Sociaal Domein en andere partners binnen het preventief domein, ervoor zorgen dat er een breed en sluitend voorzieningenaanbod in de Krimpenerwaard ontstaat, waardoor mensen laagdrempelig en dichtbij huis hun zorg- en ondersteuningsvragen kunnen oplossen;

 • n.

  Radermodel: onderverdeling van de gemeentelijke beleidsdoelen in 8 op elkaar afgestemde maatschappelijke (sub)doelen, zoals beschreven in het IBK;

 • o.

  samenredzaamheid: initiatieven waarbij inwoners gebruik maken van elkaars kwaliteiten;

 • p.

  sociale cohesie: sociale samenhang in de samenleving, bijvoorbeeld de wijze waarop mensen uit verschillende groepen binnen een wijk met elkaar omgaan. Sociale cohesie werkt op meerdere niveaus. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen wat de leden van een gezin, de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging met elkaar verbindt. Sociale cohesie kan onder andere tot stand komen door wederzijdse afhankelijkheid, eigenbelang, macht of gedeelde normen en waarden;

 • q.

  jaarlijkse subsidie: subsidie voor activiteiten met een structureel karakter die voor een of meerdere kalenderjaren wordt verstrekt.

Artikel 4 Maatschappelijk effecten

Deze subsidieregeling is gericht op het ondersteunen en/of stimuleren van de in paragraaf 6 van bijlage 1 IBK opgenomen maatschappelijke effecten, die er toe bijdragen:

 • a.

  dat de zelfredzaamheid van de inwoners toeneemt,

 • b.

  dat de samenredzaamheid wordt versterkt,

 • c.

  dat de kwaliteit van leven van de inwoners verbetert.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten waarvan het beoogde resultaat aantoonbaar en/of meetbaar bijdraagt aan het realiseren van één of meerdere doelstellingen zoals verwoord in de beleidsraderen (zie toelichting artikel 5 onderaan deze regeling).

Artikel 6 Algemene toekenningscriteria

 • 1. De aanvrager :

  • a.

   heeft volledige rechtsbevoegdheid;

  • b.

   is een organisatie zonder winstoogmerk.

 • 2. Het initiatief waarvoor een aanvraag wordt gedaan kan geen aanspraak maken op (volledige) financiering:

  • a.

   vanuit de wet, verzekering of een fonds;

  • b.

   vanuit een Europese, rijks, provinciale, (andere) gemeentelijke of gemeenschappelijke regeling.

Artikel 7 Specifieke toekenningscriteria

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de hierna genoemde criteria:

  • a.

   het initiatief streeft een duurzame, collectieve en op preventie gerichte invulling na;

  • b.

   het initiatief kan, waar mogelijk, rekenen op draagvlak in de buurt/wijk en bij de doelgroep;

  • c.

   de aanvrager draagt zelf actief bij aan de uitvoering of realisatie van het initiatief;

  • d.

   de beoogde doelgroep is bij het initiatief betrokken en draagt naar vermogen zelf bij aan de uitvoering of realisatie.

 • 2. Bij subsidieverstrekking vanaf € 10.000 dient te worden voldaan aan één of meerdere van de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager genereert zo veel mogelijk ook ander inkomen, bijvoorbeeld bij ondernemers of fondsen;

  • b.

   de aanvrager betrekt zo veel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

  • c.

   de aanvrager werkt zo veel mogelijk met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen;

  • d.

   de aanvrager speelt in op veranderingen in de samenleving en heeft oog voor nieuwe methodes;

  • e.

   de aanvrager heeft oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door slim gebruik van materialen / diensten / energie, zoals ruilen of hergebruik.

 • 3. In aanvulling op de voorgaande leden worden de activiteiten ter uitvoering van het werkplan preventieteam tevens beoordeeld op grond van de bestuursopdracht..

Artikel 8 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks door de raad vastgesteld.

  • a.

   Voor 2024 bedraagt het subsidieplafond voor het sociaal preventieteam € 3.309.502,-.

  • b.

   Voor 2024 bedraagt het subsidieplafond voor aanvragers in het preventief domein, anders dan het sociaal preventieteam € 501.483,-.

 • 2. De maximale hoogte van de individuele subsidie is gekoppeld aan de hoogte van de door de raad vast te stellen begroting en subsidieplafond. Dat betekent dat verlaging van het subsidieplafond kan leiden tot verlaging van de individueel te verlenen subsidie.

 • 3. Indien meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten waardoor de som van de aangevraagde subsidie het in lid 1 vermelde subsidieplafond te boven gaat, wordt de subsidie naar rato over de betreffende aanvragers verdeeld tot het moment dat het plafond bereikt wordt (kaasschaafmethode).

Artikel 9 De beoordeling van de subsidieaanvraag

Het recht op subsidie wordt als volgt vastgesteld:

Bij de inhoudelijke beoordeling wordt de subsidieaanvraag beoordeeld op basis van het in de Toelichting opgenomen beoordelingsformulier. (zie toelichting artikel 9 onderaan deze regeling) De subsidie wordt verleend:

 • a.

  indien er geen vooraf vastgestelde beperking is in het aantal subsidieontvangers: aan elk initiatief dat het daartoe vereiste minimum aantal punten verzamelt;

 • b.

  indien meerdere aanvragen zich richten op hetzelfde doel (in resultaat en doelgroep): aan dat initiatief dat het hoogste aantal punten verzamelt boven het in lid 1 vermelde minimum aantal punten.

Artikel 10 Aanvraagtermijn(en)

Artikel 7 lid 1 ASV is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Aanvraag subsidie

 • 1. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2. De aanvraag bevat aanvullend op artikel 6 van de ASV:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (e-)handtekening van de contactpersoon;

  • b.

   een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief;

  • c.

   naast de begroting eventuele andere inkomstenbronnen.

 • 3. Het college kan naast het vermelde in lid 2 a tot en met c van de aanvrager aanvullende informatie verlangen.

 • 4. Indien meerdere aanvragen, naar het oordeel van het college, dermate overeenkomen dat zij kunnen worden samengevoegd (naar inhoud en bereik) kan het college de aanvragers verzoeken om de aanvragen tot 1 samen te voegen.

 • 5. Indien de aanvraag niet de volledige informatie bevat krijgt de aanvrager maximaal twee weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren. Indien de gegevens dan nog niet compleet zijn wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 12 Subsidiabele kosten

Alleen die kosten komen voor subsidie in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de te subsidiëren activiteiten.

Artikel 13 Wijze van uitbetalen

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag tot en met 10.000 euro geldt dat het bedrag in één termijn wordt uitgekeerd.

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag vanaf 10.000 euro tot 50.000 euro geldt dat het bedrag in twee termijnen wordt uitgekeerd.

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag boven de 50.000 euro geldt dat het bedrag in vier termijnen wordt uitgekeerd.

Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 14 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 11 ASV genoemde weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden wordt de subsidie geweigerd (en/of):

 • a.

  voor zover het activiteiten betreft die dezelfde zijn als de activiteiten die wij via inkoop hebben gecontracteerd;

 • b.

  voor zover het initiatief is gericht op het invullen van alleen een individuele vraag;

 • c.

  voor zover het initiatief al onderdeel uitmaakt van de regulier gesubsidieerde activiteiten van de aanvrager;

 • d.

  voor zover het initiatief een eenmalige activiteit betreft voor en door inwoners en gericht is op ontmoeting en buurtversterking en daarmee in aanmerking komt voor het initiatievenbudget via WelZijn Krimpenerwaard;

 • e.

  indien de aanvraag zich onvoldoende specifiek richt op 1 of meerdere voor deze subsidieregeling van toepassing zijnde raderen, kernwaarden of maatschappelijke doelen;

 • f.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is;

 • g.

  indien de kosten van de activiteit in verhouding tot het te behalen resultaat onevenredig hoog zijn;

 • h.

  als de te subsidiëren activiteit bij het indienen van de aanvraag al een aanvang heeft genomen;

 • i.

  indien het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de aanvrager;

 • j.

  indien het initiatief enkel betrekking heeft op een wijziging in de openbare ruimte;

 • k.

  indien het beheer en onderhoud van eventueel voorgestelde fysieke verbeteringen in de openbare ruimte niet kunnen worden gewaarborgd;

 • l.

  voor zover deze niet wordt/kan worden aangewend voor de uitvoering van het initiatief;

 • m.

  indien de aanvraag eerder is gehonoreerd op grond van deze of van een andere subsidieregeling;

 • n.

  bij onvoldoende draagvlak bij de doelgroep

 • o.

  indien niet het daartoe vereiste aantal minimum punten is verzameld;

 • p.

  indien de aanvraag niet voldoet aan de overige eisen van deze subsidieregeling.

Artikel 15 Verplichtingen van de aanvrager

Aanvullend op het in bepaalde in hoofdstuk 4 ASV

 • 1.

  Indien bijzondere maatschappelijke omstandigheden1 de uitvoering belemmeren, doet de aanvrager hiervan onverwijld, maar uiterlijk bij zijn aanvraag tot vaststelling van de subsidie melding aan de gemeente.

 • 2.

  Indien tijdig voldaan is aan lid 1 worden afspraken gemaakt over het alsnog (gedeeltelijk) realiseren van het gesubsidieerde initiatief waarbij het college als uitgangspunt hanteert dat het initiatief uiterlijk op 31 december van het opvolgende subsidiejaar uitgevoerd moet zijn.

 • 3.

  Indien aanvrager, verwijtbaar, niet tijdig heeft voldaan aan lid 1 wordt de subsidie vastgesteld als ware er geen bijzondere maatschappelijke omstandigheden.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen de artikelen 6 lid 1, artikel 9, artikel 13 b, c, en g en artikel 14 van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2. Lid 1 onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Preventief domein 2023.

 • 3. Aanvragen die zijn ingediend op basis van de Subsidieregeling Krimpenerwaard Preventief domein 2023 worden volgens die regeling afgehandeld.

Artikel 18 Tenaamstelling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling preventief domein gemeente Krimpenerwaard 2024.

Ondertekening

Krimpenerwaard, 28 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

De secretaris,

J. Hennip

De burgemeester,

P.J. Bouvy-Koene

TOELICHTING

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 

Beleidsrad

De Subsidiabele activiteiten

1

Veerkracht

Activiteiten richten zich op het ondersteunen van inwoners bij het :

 • -

  omgaan met stress, tegenslag, trends (prestatiedruk, eenzaamheid, corona-somberheid onder jongeren, armoede, geestesziekte)

 • -

  het invullen van de hulpvraag op eigen kracht en in het eigen netwerk,

 • -

  gebruikmaking van informele en sociale steun,

 • -

  het realiseren van een kansrijke start.

2

Leefstijl

Activiteiten richten zich op het ontwikkelen, stimuleren en behouden van een gezonde leefstijl:

 • -

  bewegen,

 • -

  gezond gewicht en eetpatroon,

 • -

  niet roken of drugs gebruiken,

 • -

  verantwoord middelengebruik,

 • -

  gebruik sociale media.

3

Mentale gezondheid2

Activiteiten richten zich er op dat meer mensen een goede mentale gezondheid hebben en zich gelukkig en minder eenzaam voelen door:

 • -

  terugdringen eenzaamheid,

 • -

  vroegsignalering en preventie bij psychische/psychiatrische problematiek,

 • -

  meer begrip voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid zoals eenzaamheid, dementie en depressie.

Ingezet wordt op:

 • -

  kennisdeling en onderlinge ontmoeting.

4

Sociale leefomgeving

Activiteiten richten zich op sociale veiligheid en emotionele en sociale eenzaamheid:

 • -

  de onderlinge verbondenheid van onze inwoners versterken door in te zetten op gerichte maatschappelijke voorzieningen,

 • -

  versterking van informele netwerken tegen eenzaamheid, angst en depressie,

 • -

  preventieve aanpak opvoed- en opgroeiondersteuning,

 • -

  verminderen aantal overbelaste mantelzorgers.

5

Fysieke leefomgeving

Activiteiten leveren een bijdrage aan de prettige leefomgeving, het nieuwe wonen en aan het realiseren van multifunctionele sport- en cultuurvoorzieningen. Daarbij wordt ingespeeld op de trends zoals extramuralisering, langer zelfstandig thuis wonen en uitstroom uit opvang en zorginstelling. Doel:

 • -

  meer inwoners wonen zo lang en/of zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving,

 • -

  inwoners wonen in een gezonde en cultuurrijke leefomgeving,

 • -

  meer voorzieningen zijn voor iedereen fysiek toegankelijk.

6

SES (Sociaal economische status)

Activiteiten richten zich er op dat iedereen naar vermogen aan de slag is/gaat. De activiteit is er op gericht dat:

 • -

  meer inwoners zich naar wens en vermogen kunnen ontplooien,

 • -

  meer inwoners hebben betaald werk of participeren naar vermogen,

 • -

  minder inwoners ervaren financiële belemmeringen om mee te doen in de samenleving

 • -

  meer inwoners beheersen basisvaardigheden en hebben kennis van de Nederlandse samenleving

 • -

  meer mensen maken gebruik van minimaregelingen waar zij recht op hebben.

7

Lichamelijke gezondheid:

De gemeente zet in op het faciliteren van een gezonde leefstijl door sport en bewegen laagdrempelig toegankelijk te maken voor alle inwoners. Activiteiten richten zich op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Doel is:

 • -

  dat meer inwoners zo lang als mogelijk de dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren,

 • -

  dat meer inwoners gebruik maken van de basisgezondheidszorg en vaccinatiemogelijkheden,.

 • -

  dat meer inwoners de veerkracht hebben om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet (benadering vanuit positieve gezondheid).

8

Zorggebruik

Zorggebruik richt zich op het gebruik van Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Schuldhulpverlening en op de mate waarin inwoners ervaren dat de geboden zorg het gewenste effect heeft. Voornaamste doel binnen deze beleidsregel is dat meer inwoners gebruik maken van alternatieven voor professionele ondersteuning:

 • -

  vroegtijdige en gerichte informatie,

 • -

  vroegsignalering en preventie, gebruikmaking voorveld,

 • -

  informele netwerkversterking.

Artikel 7 Specifieke toekenningscriteria

Bij de afweging wordt in ieder geval gekeken naar:

 • 1.

  Is het beoogde resultaat realistisch en meetbaar?

 • 2.

  Is het project laagdrempelig?

 • 3.

  Draagt de aanvraag bij aan het versterken van de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en kwaliteit van leven van onze inwoners?

 • 4.

  In hoeverre draagt het initiatief bij aan het voorkomen of verminderen van problemen bij inwoners in het opgroeien of zelfredzaam zijn en normaliseren van problemen in een vroeg stadium?

 • 5.

  Is het project gericht op het realiseren of versterken van voorzieningen voor alle leeftijden, bijvoorbeeld op het gebied van laagdrempelige gezondheidsbevordering) of op het vergroten van de zelf/samenredzaamheid en participatie die er toe bijdragen dat inwoners, van jong tot oud, gezond en betrokken blijven en elkaar kunnen ontmoeten?

 • 6.

  Draagt het initiatief bij aan het bevorderen van de sociale samenhang of wederzijdse betrokkenheid, het vergroten van wederzijds respect en acceptatie, of van participatie van minderheden/kwetsbaren in de maatschappij?

 • 7.

  Draagt het project bij aan het verlichten of vermijden van zwaardere vraag, zorg of professionele ondersteuning?

 • 8.

  Biedt het project een duurzame, structurele oplossing, waarvan de resultaten/effecten ook op de lange(re) termijn merkbaar zijn?

Artikel 7 lid 1 onder d eigen bijdrage

Deze bijdrage kan financieel zijn, een bijdrage in materialen of een bijdrage door mee te helpen of iets voor een ander te doen. De aanvrager beschrijft op welke wijze deelnemers naar vermogen een bijdrage leveren. Dit betekent wel dat als deelnemers niet in staat zijn om een bijdrage te leveren, de aanvrager toch hoog kan scoren op het onderdeel Samenwerking.

Artikel 8 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Voorbeeldberekening bij overschrijden plafond

 

Beschikbaar

€ 1.000

Aangevraagd door

Berekening

A € 200

200/1.100*1.000 = 182

B € 500

500/11.00*1.000 = 454

C € 400

400/1.100*1.000 = 364

Totaal aangevraagd € 1.100

Te verlenen € 1.000

Artikel 9 De beoordeling van de subsidieaanvraag

Variabele

Beoordeling

 

toe te kennen score per variabele.

vul hier per onderwerp 1 cijfer in

 

Subsidie

drempel

67

punten

35%

 
 

De activiteit is gericht op het realiseren van:

 • -

  een opgelegde wettelijke verplichting en/of 1 of meerdere beleidsdoelstelling(en)

Het gaat om het realiseren van een noodzakelijke doelstelling.

De activiteit is noodzakelijk

10

 

x3,5

35

 
 

De activiteit is dringend gewenst

7

 

x3,5

24,5

 
 

De activiteit is gewenst

3

 

x3,5

10,5

 
 

niet

0

 
 
 

 
 

15%

 
 

Concreet resultaat / maatschappelijk effect

De activiteit voldoet aan geformuleerde maatschappelijke effecten

volledig

10

 

x1,5

15

 
 

grotendeels

7

 

x1,5

10,5

 
 

op onderdelen

3

 

x1,5

4,5

 
 

niet

0

 
 
 

 
 
 
 
 
 

15%

 
 

Activiteit is conform doelen radermodel

 

volledig

10

 

x1,5

15

 
 

grotendeels

7

 

x1,5

10,5

 
 

op onderdelen

3

 

x1,5

4,5

 
 

niet

0

 
 
 

 
 
 
 
 
 

10%

 
 

Verhouding prijs/kwaliteit/inzet middelen

Goede kwaliteit tegen relatief lage kosten

volledig

10

 

x1

10

 
 

op de meeste onderdelen

7

 

x1

7

 
 

op enkele onderdelen

3

 

x1

3

 
 

niet

0

 
 
 

 
 
 
 
 
 

15%

 
 

Samenwerking

Bij het realiseren van het initiatief wordt door meerdere partners samengewerkt

volledig

10

 

x1,5

15

 
 

op onderdelen

7

 

x1,5

10,5

 
 

marginaal

3

 

x1,5

4,5

 
 

niet

0

 
 
 

 
 
 
 
 
 

10%

 
 

Betrekken doelgroep

De doelgroep is bij de organisatie of uitvoering betrokken

volledig

10

 

x1

10

 
 

op onderdelen

7

 

x1

7

 
 

marginaal

3

 

x1

3

 
 

niet

0

 
 
 

Artikel 14 lid d

Deze aanvragen kunnen vanaf 2023 worden ingediend bij het Initiatievenbudget, via WelZijn Krimpenerwaard.

Artikel 16 hardheidsclausule

De financiële positie van de aanvrager is nooit aanleiding voor het toepassen van de hardheidsclausule. Deze is alleen op inhoud gericht.


Noot
1

Zoals corona

Noot
2

gezondheid wordt benaderd vanuit de ‘positieve gezondheidsgedachte’, zie begripsbepaling