Regeling vervallen per 29-03-2024

Subsidieregeling Dierenwelzijn gemeente Krimpenerwaard 2024

Geldend van 06-04-2023 t/m 28-03-2024

Intitulé

Subsidieregeling Dierenwelzijn gemeente Krimpenerwaard 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Gezien het voorstel van 28 maart 2023

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 23 december 2022

 • -

  de beleidsnota Dierenwelzijn 2019-2022,

 • -

  de Wet dieren van 1 januari 2023,

 • -

  de Wet natuurbescherming van 1 januari 2017,

 • -

  titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het wenselijk is

 • -

  om nadere regels te stellen, niet zijnde de uitvoering van de bij wet opgedragen taak, die bijdragen aan de bewustwording van de erkenning die de Wet dieren in artikel 1.3 heeft neergelegd van de intrinsieke (eigenwaarde) van het dier,

 • -

  dat die regels bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn in algemene zin in de gemeente Krimpenerwaard,

 • -

  om organisaties en instellingen te ondersteunen die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn, en zich actief richten op het verbeteren van de genoemde bewustwording;

Besluiten tot het vaststellen van de Subsidieregeling Dierenwelzijn gemeente Krimpenerwaard 2024.

Artikel 1 Grondslag

Deze subsidieregeling vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023. De ASV geldt onverkort, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

Artikel 2 Subsidiesoort

Deze subsidieregeling heeft betrekking op de in artikel 1 lid h ASV vermelde jaarlijkse subsidies.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze subsidieregeling bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: rechtspersoon die een aanvraag indient om een initiatief uit te voeren;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2023

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

 • d.

  doelstelling: het vergroten van het dierenwelzijn in algemene zin in de gemeente Krimpenerwaard;

 • e.

  initiatief: een voorgenomen activiteit die bijdraagt aan de doelstellingen van deze subsidieregeling;

 • f.

  jaarlijkse subsidie: subsidie voor activiteiten met een structureel karakter die voor een of meerdere kalenderjaren wordt verstrekt.

Artikel 4 Maatschappelijk effecten

Deze subsidieregeling is gericht op het ondersteunen en stimuleren één of meerdere van de volgende maatschappelijke effecten, die bijdragen:

 • aan de bewustwording van de erkenning die de Wet dieren, in artikel 1.3, heeft neergelegd van de intrinsieke (eigenwaarde) van het dier,

 • aan het vergroten van het dierenwelzijn in algemene zin in de gemeente Krimpenerwaard,

 • aan de actieve bijdrage van meer vrijwilligers.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor die activiteiten die bijdragen aan het realiseren van één of meerdere van de in artikel 4 genoemde maatschappelijke effecten.

Artikel 6 Toekenningscriteria

 • 1. De aanvrager:

  • a.

   heeft volledige rechtsbevoegdheid,

  • b.

   is een organisatie zonder winstoogmerk.

 • 2. Het initiatief waarvoor een aanvraag wordt gedaan kan geen aanspraak maken op financiering:

  • a.

   vanuit de wet, verzekering of een fonds;

  • b.

   vanuit een Europese, rijks, provinciale, (andere) gemeentelijke of gemeenschappelijke regeling.

Artikel 7 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt voor 2024 €5.326,-.

 • 2. De maximale hoogte van de individuele subsidie is gekoppeld aan de hoogte van de door de raad vast te stellen begroting en subsidieplafond. Dat betekent dat verlaging van het subsidieplafond kan leiden tot verlaging van de individueel te verlenen subsidie.

 • 3. Indien meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten waardoor de som van de aangevraagde subsidie het in lid 1 vermelde subsidieplafond te boven gaat, wordt de subsidie naar rato over de betreffende aanvragers verdeeld tot het moment dat het plafond bereikt wordt (kaasschaafmethode).

Artikel 8 Wijze van uitbetalen

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag tot en met 10.000 euro geldt dat het bedrag in één termijn wordt uitgekeerd.

Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 9 Beoordeling van de subsidieaanvraag

 • 1. De te subsidiëren / gesubsidieerde activiteit wordt beoordeeld aan de hand van de vraag of deze (naar inhoud, aantal activiteiten, inzet aantal vrijwilligers, resultaat) invulling geeft aan 1 of meerdere in artikel 4 genoemde maatschappelijke effecten.

Artikel 10 Aanvraag subsidie

 • 1. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2. De aanvraag bevat aanvullend op artikel 6 van de ASV:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (e-)handtekening van de contactpersoon;

  • b.

   een beschrijving van de activiteit en de beoogde doelstelling;

  • c.

   een beschrijving van welke bijdrage het bestuur zelf levert aan de activiteit(en);

  • d.

   eventuele andere inkomstenbronnen;

 • 3. Het college kan naast het vermelde in lid 2 van de aanvrager aanvullende informatie verlangen.

 • 4. Indien de aanvraag niet de volledige informatie bevat krijgt de aanvrager maximaal twee weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren. Indien de gegevens dan nog niet compleet zijn wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 11 ASV genoemde weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden wordt de subsidie geweigerd (en/of):

 • a.

  voor zover het activiteiten betreft die dezelfde zijn als de activiteiten die wij via inkoop hebben gecontracteerd;

 • b.

  als de activiteiten een belemmering (kunnen) vormen voor de uitvoering van een wettelijke taak;

 • c.

  voor zover het initiatief is gericht op het invullen van alleen een individuele vraag;

 • d.

  indien de kosten van de activiteit in verhouding tot het te behalen resultaat onevenredig hoog zijn;

 • e.

  als de te subsidiëren activiteit bij het indienen van de aanvraag al een aanvang heeft genomen;

 • f.

  indien het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de aanvrager;

 • g.

  voor zover deze niet wordt/kan worden aangewend voor de uitvoering van het initiatief;

 • h.

  indien de aanvraag eerder is gehonoreerd op grond van deze of van een andere subsidieregeling;

 • i.

  indien de aanvraag niet voldoet aan de overige eisen van deze subsidieregeling.

Artikel 12 Verplichtingen van de aanvrager

Aanvullend op het in artikel 12 en 13 ASV bepaalde:

 • a.

  indien bijzondere maatschappelijke omstandigheden1 de uitvoering belemmeren, doet de aanvrager hiervan onverwijld, maar uiterlijk bij zijn aanvraag tot vaststelling van de subsidie melding aan de gemeente;

 • b.

  indien tijdig voldaan is aan lid a worden afspraken gemaakt over het alsnog (gedeeltelijk) realiseren van het gesubsidieerde initiatief waarbij het college als uitgangspunt hanteert dat het initiatief uiterlijk op 31 december van het opvolgende subsidiejaar uitgevoerd moet zijn;

 • c.

  indien aanvrager, verwijtbaar, niet tijdig heeft voldaan aan lid a wordt de subsidie vastgesteld als ware er geen bijzondere maatschappelijke omstandigheden.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 6 lid 1, artikel 10 lid c, artikel 10 lid e, en artikel 11 van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2. Lid 1 onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2022.

 • 3. Aanvragen die vóór 1 januari 2022 zijn ingediend op basis van de Subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2022 worden volgens die regeling afgehandeld.

Artikel 15 Tenaamstelling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Dierenwelzijn gemeente Krimpenerwaard 2024.

Ondertekening

Krimpenerwaard, 28 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

De secretaris,

J. Hennip

De burgemeester,

P.J. Bouvy-Koene

TOELICHTING

Artikel 7 lid 3 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Voorbeeldberekening bij overschrijden plafond

 

Beschikbaar

€ 1.000

Aangevraagd

Berekening

A € 200

200/1.100*1.000 = 182

B € 500

500/11.00*1.000 = 454

C € 400

400/1.100*1.000 = 364

Totaal aangevraagd € 1.100

Te verlenen € 1.000

Artikel 13 hardheidsclausule

De financiële positie van de aanvrager is nooit aanleiding voor het toepassen van de hardheidsclausule. Deze is op alleen inhoud gericht.


Noot
1

Zoals corona