Regeling vervallen per 29-03-2024

Subsidieregeling Recreatie en toerisme gemeente Krimpenerwaard 2024

Geldend van 06-04-2023 t/m 28-03-2024

Intitulé

Subsidieregeling Recreatie en toerisme gemeente Krimpenerwaard 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Gezien het voorstel van 28 maart 2023;

Gelet op

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 13 december 2022,

 • -

  het Programmaplan gebiedspromotie (vastgesteld in 2017),

 • -

  het Uitvoeringsplan recreatie en toerisme 2017-2018,

 • -

  het Recreatieprogramma Groene Hart Zuid-Holland,

 • -

  op titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het wenselijk is om de aantrekkelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard voor (potentiële) recreanten en toeristen (verder) te vergroten;

Besluiten tot het vaststellen van de Subsidieregeling Recreatie en toerisme gemeente Krimpenerwaard 2024.

Artikel 1 Grondslag

Deze subsidieregeling vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2024. De ASV geldt onverkort, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

Artikel 2 Subsidiesoort

Deze subsidieregeling heeft betrekking op de in artikel 1 lid h ASV vermelde jaarlijkse subsidies.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze subsidieregeling bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: rechtspersoon die een aanvraag indient om een initiatief uit te voeren;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2023;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

 • d.

  initiatief: een voorgenomen activiteit die bijdraagt aan de doelstellingen van deze subsidieregeling.

Artikel 4 Maatschappelijk effecten

De activiteiten dragen er toe bij (en/of) dat:

 • het aantal bezoekers en overnachtingen in de gemeente stijgt;

 • het aantal bezoekers aan musea, recreatiegebieden en evenementen in de gemeente stijgt;

 • het gebruik van recreatieve-/beleef routes en structuren langs bezienswaardigheden en recreatiegebieden in de gemeente stijgt;

 • de gemeente digitaal beter is te vinden als plek waar het goed recreëren is.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteiten (en/of) die:

 • de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten, zodat meer mensen buiten de gemeente dit gebied kennen als aantrekkelijke plek om te recreëren en te verblijven;

 • hun bijdrage leveren aan het (verder) uitbouwen van het recreatieve- en toeristische aanbod;

 • hun bijdrage leveren aan de (verdere) uitbouw van het aantal evenementen ter promotie van de gemeente Krimpenerwaard;

 • het aantal beleefroutes vergroten en/of bestaande routes promoten;

 • bijdragen aan het (verder) versterken van de fysieke netwerken;

 • er toe bijdragen dat het aantal bezoekers aan ‘websites over recreëren in de Krimpenerwaard’ stijgt.

Artikel 6 Toekenningscriteria

 • 1. De aanvrager:

  • a.

   heeft volledige rechtsbevoegdheid,

  • b.

   is een organisatie zonder winstoogmerk.

 • 2. Het initiatief waarvoor een aanvraag wordt gedaan kan geen aanspraak maken op (volledige) financiering:

  • a.

   vanuit de wet, verzekering of een fonds;

  • b.

   vanuit een Europese, rijks, provinciale, (andere) gemeentelijke of gemeenschappelijke regeling.

Artikel 7 Beoordeling van de subsidieaanvraag

Het college kan aan de hand van bepaalde indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. De indicatoren zijn onder meer gericht op de

 • aard,

 • inhoud

 • doelstelling van de concrete activiteit, en

 • op de wijze waarop de aanvrager bij het realiseren van het initiatief samenwerkt met andere organisaties of gebruik maakt van vrijwillige inzet.

Uit de individuele verleningsbeschikking volgt op welke wijze en met welke indicatoren de subsidie uiteindelijk wordt vastgesteld.

Artikel 8 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt voor 2024 €10.346.

 • 2. De maximale hoogte van de individuele subsidie is gekoppeld aan de hoogte van de door de raad vast te stellen begroting en subsidieplafond. Dat betekent dat verlaging van het subsidieplafond kan leiden tot verlaging van de individueel te verlenen subsidie.

 • 3. Het plafond is niet van toepassing op subsidie van derden die via de gemeente wordt verstrekt/doorbetaald.

 • 4. Indien meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten waardoor de som van de aangevraagde subsidie het in lid 1 vermelde subsidieplafond te boven gaat, wordt de subsidie naar rato over de betreffende aanvragers verdeeld tot het moment dat het plafond bereikt wordt (kaasschaafmethode).

Artikel 9 Aanvraagtermijn(en)

Artikel 7 lid 1 ASV is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Aanvraag subsidie

 • 1. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2. De aanvraag bevat aanvullend op artikel 6 van de ASV:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (e-)handtekening van de contactpersoon;

  • b.

   een beschrijving wat de activiteit inhoudelijk beoogt,

  • c.

   de financiële begroting;

  • d.

   een beschrijving van welke bijdrage het bestuur zelf levert aan de activiteit(en);

  • e.

   een omschrijving hoe aanvrager invulling geeft aan de samenwerking met derden bij het organiseren van de activiteiten en op gebied van promotie;

  • f.

   eventuele andere inkomstenbronnen;

  • g.

   inzicht in de algemene toegankelijkheid van de activiteit;

 • 3. Het college kan naast het vermelde in lid 2 van de aanvrager aanvullende informatie verlangen.

 • 4. Indien de aanvraag niet de volledige informatie bevat krijgt de aanvrager maximaal twee weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren. Indien de gegevens dan nog niet compleet zijn wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 11 ASV genoemde weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden wordt de subsidie geweigerd (en/of):

 • a.

  voor zover het activiteiten betreft die dezelfde zijn als de activiteiten die wij via inkoop hebben gecontracteerd;

 • b.

  voor zover het initiatief is gericht op het invullen van alleen een individuele (ondernemers) vraag;

 • c.

  indien de kosten van de activiteit in verhouding tot het te behalen resultaat onevenredig hoog zijn;

 • d.

  als de te subsidiëren activiteit bij het indienen van de aanvraag al een aanvang heeft genomen;

 • e.

  voor zover deze niet wordt/kan worden aangewend voor de uitvoering van het initiatief;

 • f.

  indien de aanvraag eerder is gehonoreerd op grond van deze of van een andere subsidieregeling;

 • g.

  indien de aanvraag niet voldoet aan de overige eisen van deze subsidieregeling.

Artikel 12 Verplichtingen van de aanvrager

Aanvullend op het in bepaalde in hoofdstuk 4 ASV

 • 1. indien bijzondere maatschappelijke omstandigheden de uitvoering belemmeren, doet de aanvrager hiervan onverwijld, maar uiterlijk bij zijn aanvraag tot vaststelling van de subsidie melding aan de gemeente.

 • 2. Indien tijdig voldaan is aan lid 1 worden afspraken gemaakt over het alsnog (gedeeltelijk) realiseren van het gesubsidieerde initiatief waarbij het college als uitgangspunt hanteert dat het initiatief uiterlijk op 31 december van het opvolgende subsidiejaar uitgevoerd moet zijn.

 • 3. Indien aanvrager, verwijtbaar, niet tijdig heeft voldaan aan lid 1 wordt de subsidie vastgesteld als ware er geen bijzondere maatschappelijke omstandigheden.

Artikel 13 Wijze van uitbetalen

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag tot en met 10.000 euro geldt dat het bedrag in één termijn wordt uitgekeerd.

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag vanaf 10.000 euro tot 50.000 euro geldt dat het bedrag in twee termijnen wordt uitgekeerd.

Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 11 onder d en artikel 12 van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2. Lid 1 onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Recreatie en toerisme 2023.

 • 3. Aanvragen die zijn ingediend op basis van de Subsidieregeling Recreatie en toerisme Krimpenerwaard 2023 worden volgens die regeling afgehandeld.

Artikel 16 Tenaamstelling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Recreatie en toerisme gemeente Krimpenerwaard 2024.

Ondertekening

Krimpenerwaard, 28 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

De secretaris,

J. Hennip

De burgemeester,

P.J. Bouvy-Koene

TOELICHTING

Artikel 7 Beoordeling van de subsidieaanvraag

Hieronder volgen enkele voorbeelden van indicatoren:

 • aantal voorgenomen en gerealiseerde activiteiten;

 • aantal deelnemers/bezoekers

 • tevredenheid van de bezoekers/deelnemers;

 • inhoud en resultaat van eventuele project(en).

Artikel 8 lid 4 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Voorbeeldberekening bij overschrijden plafond

 

Beschikbaar

€ 1.000

Aangevraagd

Berekening

A € 200

200/1.100*1.000 = 182

B € 500

500/11.00*1.000 = 454

C € 400

400/1.100*1.000 = 364

Totaal aangevraagd € 1.100

Te verlenen € 1.000

Artikel 14 hardheidsclausule

De financiële positie van de aanvrager is nooit aanleiding voor het toepassen van de hardheidsclausule. Deze is op alleen inhoud gericht.