Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023

Geldend van 01-04-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een vangnet energiekrediet 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen

b e s l u i t :

vast te stellen de Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal;

 • b.

  peildatum: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

 • c.

  ondernemer: een ieder die zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit heeft.

Artikel 2 Doelgroep energiekrediet 2023

Het Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023 is bedoeld voor ondernemers die hun onderneming hebben gevestigd in Oldenzaal en die een zakelijk energiecontract hebben.

Artikel 3 Rechthebbende

Een ondernemer heeft recht op een energiekrediet:

 • indien de ondernemer ingeschreven staat in de KvK en;

 • indien het door de energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag tussen 1 juli 2022 en 1 maart 2023 minstens 50% hoger is dan het voorschot voor 1 juli 2022 en;

 • er in beginsel sprake is van een levensvatbaar bedrijf conform de criteria Bbz en;

 • de levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar komt door het hogere voorschotbedrag;

 • er een de-minimusverklaring wordt aangeleverd waaruit blijkt dat er het de-minimusplafond niet wordt overschreden;

 • indien men geen recht heeft op reeds bestaande (voorliggende) voorzieningen.

Artikel 4 Vermogen

Voor de toepassing van deze regeling wordt geen vermogenstoets gedaan.

Artikel 5 Hoogte, rente en aflostermijn energiekrediet

Het maximaal krediet is € 10.000 voor de maanden oktober tot en met maart 2023. Het rentetarief bedraagt 2% (per jaar). Het krediet moet in maximaal 5 jaar worden afgelost en start na een half jaar gerekend vanaf de toekenningsdatum.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen digitaal of schriftelijk worden ingediend tot 1 januari 2024.

 • 2. Een aanvraag voor een energiekrediet kan met terugwerkende kracht worden ingediend over de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Slotbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 april 2023.

 • 2. Deze beleidsregels worden ingetrokken op 1 januari 2024, met dien verstande dat de bepalingen van toepassing zullen blijven op besluiten die op basis van deze regeling zijn genomen.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023.

Ondertekening

Vastgesteld op 21 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester