Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022

Geldend van 21-03-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het vaststellen van de organisatieverordening en van regels omtrent de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Het nemen van besluiten op schriftelijk ingediende klachten naar aanleiding van gedragingen van een lid van de directie of het college.

 • 4.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld.

 • 5.

  Het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht aan het college dan wel de burgemeester.

 • 6.

  Het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van het beleid, richtlijnen en/of voorschriften, bij omgevingsrechtaangelegenheden met uitzondering van binnenplans afwijken van een bestemmingsplan en bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (voorheen zogenaamde kruimelgevallen).

 • 7.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet rampen en zware ongevallen.

 • 8.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om nadeelcompensatie en verzoeken om planschade voor zover wordt afgeweken van het advies van de planschadeadviseur of voor zover de tegemoetkoming in de planschade € 20.000,- of meer bedraagt.

 • 9.

  Het nemen van besluiten, indien ter voorbereiding van deze besluiten een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is gevoerd en zienswijzen, bedenkingen of inspraakreacties zijn ingebracht.

 • 10.

  Het nemen van besluiten voor het ontzeggen van de toegang tot gebouwen die in eigendom of gebruik zijn bij de gemeente, voor zover de ontzegging geldt voor een langere periode dan 24 uur en met uitzondering van schoolgebouwen.

 • 11.

  Het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht aan:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

  • e.

   de vicepresident van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   enig bestuursorgaan van een waterschap, provincie of Rijk.

 • 12.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden het nemen van een besluit op grond van de Wet tijdelijk huisverbod en besluiten inhoudende een last tot bewaringstelling in het kader van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (vanaf 1 januari 2020 de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang).

Privaatrecht

Contracten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van PPS-constructies (publiek-private samenwerking), convenanten, intentieverklaringen, en bestuursovereenkomsten.

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten met een financiële waarde buiten de toegekende budgetten en vastgestelde kaders.

 • 3.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

 • 4.

  Het afgeven van garanties.

 • 5.

  Het vaststellen van tarieven voor commerciële dienstverlening aan derden.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 2.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen/legaten/schenkingen.

 • 3.

  Het aanvaarden van een aanbod tot sponsoring.

 • 4.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • 5.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding boven een bedrag van € 50.000,- voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen.

Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten met een ander bestuursorgaan, waarbij de wederpartij wordt vertegenwoordigd door een bestuurder.

B. Personeelsaangelegenheden

 • 1.

  Het verlenen van ontslag wegens reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering (BW 7:669 lid 3 onder a).

 • 2.

  Het vaststellen van de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst met een directeur waaronder o.a. de hoogte van het salaris, een extra salarisverhoging en/of een persoonlijke toelage.

C. Overige aangelegenheden

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college, uitgezonderd de benoeming van een planschade-adviseur.

 • 3.

  Het benoemen van personen in (bestuurs)commissies als bedoeld in artikel 83 en 84 van de Gemeentewet.

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Overige privaatrechtelijke handelingen

 • 1.

  Aan de bij een incident betrokken hoogste operationeel leidinggevende van de brandweer blijft voorbehouden de bevoegdheid om, tijdens diens taakuitvoering, overeenkomsten aan te gaan die naar zijn oordeel nodig zijn om een aanwezige of dreigende onveilige situatie te doen beëindigen of te voorkomen.

 • 2.

  Aan de (piket)ambtenaar rampenbestrijding is voorbehouden om ten tijde van een GRIP1 situatie de algehele coördinatie te verzorgen voor alle in te zetten gemeentelijke diensten.

 • 3.

  Aan de (piket)ambtenaar rampenbestrijding is voorbehouden om ten tijde van een GRIP 1 situatie tot een maximum bedrag van € 10.000,- opdrachten te verlenen aan externen ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit.

 • 4.

  Aan de (piket)ambtenaar rampenbestrijding is voorbehouden om ten tijde van een GRIP 1 situatie opdrachten te verlenen aan externen ten behoeve van het beperken of bestrijden van de gevolgen van een (dreigende) ramp of calamiteit boven het bedrag van € 10.000,- met een maximum van € 50.000,- na hier overleg over te hebben gevoerd met de burgemeester.

 • 5.

  Aan de brandweercommandant blijft voorbehouden het afgeven van een machtiging voor het gebruik van een sleutelbuissysteem.

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

b e s l u i t e n :

vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. (onder)mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen, als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b. volmacht: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet.

 • c. machtiging: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • d. HR-teamrolhouder: teamlid dat de human resourcerol vervult.

Artikel 2 Mandaat gemeentesecretaris

 • 1. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden in bijlage 1.

 • 2. De gemeentesecretaris is bevoegd om mandaten die bij dit besluit aan medewerkers zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

 • 3. Het college respectievelijk de burgemeester kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3 Mandaat wethouders

Aan de wethouder wordt mandaat verleend voor het ondertekenen van overeenkomsten namens het college met betrekking tot zijn portefeuille.

Artikel 4 Mandaat directie

 • 1. De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de leden van de directie, met uitzondering van de in bijlagen 1 en 2 genoemde bevoegdheden.

 • 2. Aan de leden van de directie wordt volmacht verleend met betrekking tot alle personeelsaangelegenheden met uitzondering van de bevoegdheden in bijlage 1. De directie wordt aangemerkt als werkgever ingevolge het arbeidsrecht (o.a. artikel 7: 610 lid 1 BW).

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1. De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de medewerkers.

 • 2. De medewerkers maken van het aan hen verleende ondermandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot werkterrein van hun team, dan wel tot de opgave of het project waaraan zij deelnemen.

 • 3. De medewerkers hebben de bevoegdheid tot het tekenen van alle besluiten, overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen die betrekking hebben op het werkterrein van hun team, tot het beschikbare budget.

Artikel 6 Ondermandaat - HR-teamrolhouder

Aan de HR-teamrolhouder wordt volmacht verleend voor:

 • 1. het opzeggen van de arbeidsovereenkomst op verzoek;

 • 2. het aanzeggen van de beëindiging van een tijdelijk contract. Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt de aanzegtermijn. De HR-teamrolhouder geeft uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract aan of de overeenkomst wordt voortgezet en geeft de voorwaarden aan;

 • 3. het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Terugkoppeling

De mandaathouder informeert het college, de burgemeester, de portefeuillehouder en/of de gemeentesecretaris voordat een besluit wordt genomen, indien:

 • a. het een aangelegenheid betreft waarover door de raad in een eerder stadium vragen aan het college of de burgemeester zijn gesteld;

 • b. het college, de burgemeester dan wel de portefeuillehouder hebben aangegeven dat zij geïnformeerd willen worden;

 • c. het besluit ingrijpende financiële consequenties heeft, zoals budgetoverschrijding;

 • d. er een niet gelijkluidend standpunt is tussen meerdere teams;

 • e. het besluit of (rechts)handeling als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig kan worden aangemerkt;

 • f. de aangelegenheid tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid of kan leiden.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1. De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan, tenzij dit anders is geregeld.

 • 2. De stukken worden als volgt ondertekend:

Namens burgemeester en wethouders, gevolgd door ondertekening, naam en team,

Of

Namens de burgemeester, gevolgd door ondertekening, naam en team.

Artikel 9 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat

gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 10 Mandaat aan externen

 • 1. Artikel 5 van dit Mandaatbesluit is tevens van toepassing op ingehuurd personeel. Dit betekent dat aan ingehuurd personeel ondermandaat wordt verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het betreffende team, dan wel tot de opgave of het project waaraan zij deelnemen.

 • 2. Het verlenen van mandaat als bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht blijft voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan. Het verleende mandaat wordt ingetrokken na beëindiging van de overeenkomst. De verleende mandaten worden bijgehouden in een apart overzicht.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Het Mandaatbesluit Hollands Kroon 2019 wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van .

Het college van burgemeester en wethouders,

W. Eppinga A. van Dam

secretaris burgemeester

De Burgemeester,

A. van Dam

Bijlage 2 Aangelegenheden voorbehouden aan de in deze bijlage genoemde medewerkers

Bijlage 1 bevoegdheden voorbehouden aan het college en/of de burgemeester

Toelichting op het Mandaatbesluit 2022

Inleiding

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (art. 10:1 Awb). Bij mandaat draagt de mandaatgever (college of burgemeester) de uitoefening van een bevoegdheid op aan een gemandateerde. De mandaatgever blijft zelf bevoegd om te beslissen en om de gemandateerde aanwijzingen te geven over de wijze waarop deze zijn bevoegdheden uitoefent. De gemandateerde treedt dus op namens een gemeentelijk orgaan. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Volmacht en machtiging

In deze mandaatregeling worden zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke bevoegdheden toegekend. Dat betekent dat mandaat wordt verleend om publiekrechtelijke beslissingen te nemen, volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en machtiging om handelingen te verrichten die geen besluit en geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Ingevolge artikel 10:12 Awb worden voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging. In het vervolg van deze toelichting wordt uitsluitend over mandaat gesproken.

Methodiek

De methodiek die sinds 2012 binnen Hollands Kroon wordt toegepast wijkt af van de methodiek die traditioneel wordt gehanteerd. Gebruikelijk is om in een mandaatregeling alle gemandateerde bevoegdheden expliciet te benoemen. Het uitgangspunt van deze regeling is dat de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. In deze mandaatregeling wordt de omgekeerde methodiek toegepast. Daarnaast vergt de mandaatregeling minder onderhoud doordat deze methode minder gevoelig is voor wijzigingen in wet- en regelgeving.

Alle bevoegdheden van het college en de burgemeester worden gemandateerd aan de gemeentesecretaris, met uitzondering van in bijlage 1 en 2 genoemde aangelegenheden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Daarom worden alle bevoegdheden van het college en de burgemeester via de gemeentesecretaris (onder)gemandateerd aan de leden van de directie en de zelfsturende teams.

Invoering Wnra per 1 januari 2020

Met de invoering van de WNRA wordt het arbeidsrecht van toepassing. In het Mandaatbesluit is mandaat gelijkgesteld met volmacht en machtiging. Daarom kunnen de bevoegdheden met betrekking tot personele zaken wel opgenomen worden in het Mandaatbesluit. Bestuursrechtelijke terminologie is vervangen voor privaatrechtelijke terminologie. De HR-teamrolhouders hebben enkele bevoegdheden gekregen (artikel 6).

Ondertekening- en beslissingsmandaat

In het mandaatbesluit is degene die bevoegd is in mandaat een besluit te nemen ook bevoegd

dit besluit te ondertekenen. In artikel 10:11 van de Awb wordt het ondertekeningsmandaat genoemd. Het ondertekeningsmandaat ziet slechts toe op het ondertekenen van een besluit, dat door het bestuursorgaan zelf is genomen. Uitgangspunt van het mandaatbesluit is dat alle bevoegdheden beslissingsmandaten betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Uitzonderingen mandaat

Om een bevoegdheid te mandateren is geen wettelijke grondslag vereist. Mandatering is

toegestaan, tenzij een wettelijk voorschrift, of de aard van de bevoegdheid zich tegen de

mandaatverlening verzet (art. 10:3, lid 1, Awb). Daarom moet bij het verlenen van een mandaat

telkens nagegaan worden of de wettelijke regeling waarop de bevoegdheid is gebaseerd iets zegt

over eventueel mandaat. Ook zal nagegaan moeten worden of er andere redenen zijn

om mandaatverlening uit te sluiten. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, beperking van grondrechten, het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, het beslissen op een bezwaarschrift etc.

In artikel 5 van het mandaatbesluit zijn een aantal criteria gegeven wanneer het college, de burgemeester dan wel de portefeuillehouder vooraf geïnformeerd worden. De criteria zijn niet allemaal even hard. Er wordt een zeker inschattingsvermogen verlangd van de betrokken medewerker of een bepaald besluit wel in mandaat moet worden genomen.

Op grond van artikel 10:8 Awb kan een mandaatgever het mandaat te allen tijde intrekken.

Treasury

In de mandaatregeling wordt de uitoefening van bevoegdheden op het gebied van treasury niet

geregeld. De reden daarvoor is dat die bevoegdheden zijn gesteld in het Treasurystatuut,

geldend voor de gemeente Hollands Kroon. Dat statuut is door de raad vastgesteld en geeft

daarom de kaders waarbinnen de treasury bevoegdheden worden uitgeoefend.

Opgavegericht werken in mandaat

Onze organisatievisie Focus 2023 introduceert de netwerkorganisatie. Het wordt mogelijk voor medewerkers hun team los te laten en zelfstandig te ondernemen in onze organisatie. Op weg naar een mee verende, flexibele en adaptieve organisatie. We werken opgavegericht en werken wisselend mee aan diverse thema's en programma's. Het nieuwe mandaatbesluit (artikel 5, tweede lid) is nu ingestoken op opgavegericht werken door het expliciet te benoemen. Ook het werken aan projecten is nu volledigheidshalve meegenomen. Dat ontbrak in de vorige besluiten.

Opgave gericht werken wordt wel omschreven als een transitie naar een organisatie die haar inwoners zo goed mogelijk kan bedienen, sensitief is voor wat er in de maatschappij gevraagd wordt en hier wendbaar op in kan spelen. Een organisatie die zich zo organiseert dat de maatschappelijke opgave centraal staat en deze samen met inwoners en partners aanpakt.