VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING HENDRIK-IDO-AMBACHT

Geldend van 18-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING HENDRIK-IDO-AMBACHT

De gemeenteraad

Gezien het voorstel van het college van 23 november 2021,

Gelet op artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Hendrik-Ido-Ambacht

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begrippen

 • College: college van burgemeester en wethouders;

 • Inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven;

 • Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • Eerste gesprek: Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld;

 • Verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Hoofdstuk 2. Beslistermijn

Artikel 2.1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 4 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Overgangsrecht

 • 1.

  De voorgaande versie van de verordening, de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Drechtsteden, vastgesteld d.d. 2 maart 2021, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van een op grond daarvan genomen besluit totdat het college, onder intrekking van dit besluit, een nieuw besluit op grond van deze verordening heeft genomen.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze verordening en waarop nog geen besluit is genomen ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld op grond van deze verordening.

 • 3.

  Bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten genomen op grond van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Drechtsteden, worden afgehandeld op grond van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Drechtsteden.

Artikel 3.2. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

Artikel 3.3. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Hendrik-Ido-Ambacht.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 17 januari 2022

de griffier, de voorzitter,

G.H. Logt, J. Heijkoop