Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw De Wolden 2023-2025.

Geldend van 18-03-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw De Wolden 2023-2025.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden,

gelezen het ambtelijk voorstel;

 • -

  gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015;

 • -

  gelet op het raadsbesluit van 30 juni 2022 met als kenmerk Nr. XI / punt 6.

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regeling:

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw De Wolden 2023-2025.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Agrarisch bedrijf: een bedrijf met een code volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) beginnend met 01: Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht; met uitzondering van 01.6 Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst en 01.7 Jacht;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Landbouwvrijstellingsverordening (LVV): Verordening (EU) 2022/2472 van de commissie van 14 december 2022, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L327);

 • f.

  Toekomstgerichte Landbouw: de stapsgewijze ontwikkeling van de huidige gangbare landbouw naar een ecologisch en economisch duurzamere landbouw;

 • g.

  Penvoerder: agrarisch bedrijf, of een stichting, vereniging of coöperatie zonder winstoogmerk, dat namens de leden van het samenwerkingsverband de subsidie-aanvraag indient en tevens gemachtigd is om de betalingen in ontvangst te nemen, voorschotten door te betalen en als vertegenwoordiger in eventuele gerechtelijke procedures op te treden;

 • h.

  Samenwerkingsverband: al dan niet formele samenwerking van minimaal drie agrarische bedrijven die tezamen een subsidieaanvraag indienen. Een van de agrarische bedrijven, of een stichting, vereniging of coöperatie zonder winstoogmerk, is door de anderen aangewezen als penvoerder;

 • i.

  SBI(-code): Standaard Bedrijfs Indeling: Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt 1 of meer SBI-codes. Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een onderneming is. KVK stelt de SBI-code vast aan de hand van een beschrijving van wat de onderneming doet;

 • j.

  Subsidiabele kosten: de kosten die bij het verlenen en vaststellen van de subsidie in aanmerking komen voor de berekening van de hoogte van de subsidie.

Artikel 2 Doel

Het doel is om de lokale economie te versterken en de leefbaarheid op het platteland te waarborgen. Dat doen we door agrarische bedrijven te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal drie agrarische bedrijven gevestigd in de gemeente De Wolden.

Artikel 4 Penvoerder

 • 1.

  Het samenwerkingsverband dient een penvoerder aan te wijzen.

 • 2.

  Alle aanvragen en verzoeken in een project dienen door de penvoerder gedaan te worden.

 • 3.

  Alleen een agrarisch bedrijf, of een stichting, vereniging of coöperatie zonder winstoogmerk, kan als penvoerder fungeren.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders verricht betalingen enkel aan de penvoerder, tenzij de penvoerder failliet is verklaard, in surséance van betaling verkeert dan wel indien op hem de wet schuldsanering 3 natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   activiteiten gericht op verwerving en/of verspreiding van kennis en vaardigheden gericht op toekomstgerichte landbouw, mits passend in artikel 21 van de LVV;

  • b.

   (praktijk)onderzoek naar innovatieve producten, diensten, technieken en toepassingen gericht op toekomstgerichte landbouw, mits passend in artikel 21 en/of artikel 32 van de LVV;

  • c.

   toepassing van innovatieve producten, diensten, technieken en toepassingen gericht op toekomstgerichte landbouw; mits passend in artikel 14 en/of artikel 32 van de LVV;

  • d.

   monitoring van de effecten van innovatieve producten, diensten, technieken en toepassingen gericht op toekomstgerichte landbouw, mits passend in artikel 14 en/of artikel 21 en/of artikel 32 van de LVV;

  • e.

   haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot innovatieve producten, diensten, technieken en toepassingen gericht op toekomstgerichte landbouw, mits passend in artikel 14 en/of artikel 21 en/of artikel 32 van de LVV;

  • f.

   ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten gericht op toekomstgerichte landbouw, mist passend in artikel 17 en/of artikel 32 van de LVV;

  • g.

   aanpassingen in de bedrijfsvoering gericht op het vergroten van de biodiversiteit en waterkwaliteit, voor zover ze passen in de catalogus van Groen-blauwe Diensten, mits passend in artikel 14 van de LVV;

  • h.

   communicatie en promotie over toekomstgerichte landbouw, mits passend in artikel 21 en/of artikel 32 van de LVV;

  • i.

   opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen en/of rechtspersonen gericht op toekomstgerichte landbouw, mits passend in artikel 19 en/of artikel 32 van de LVV.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient minimaal aan de volgende vereisten te worden voldaan:

 • a.

  De projecten die beogen het in artikel 2 genoemde doel te bereiken, dienen betrekking te hebben op twee of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren waterkwaliteit;

  • verbeteren bodemkwaliteit;

  • verlagen CO2 uitstoot;

  • verminderen gebruik chemische gewasbescherming;

  • nieuwe verdienmodellen ontwikkelen;

  • anticiperen op klimaatverandering;

  • aanleg landschapselementen;

  • verbeteren biodiversiteit;

  • bedrijfsvoering natuurinclusiever maken;

  • 10°

   verkorten voedselketen;

  • 11°

   betrekken consumenten en omwonenden bij de bedrijfsvoering (informeren, dialoog);

 • b.

  Het project wordt uitgevoerd in de gemeente De Wolden. Indien het project gemeentegrensoverschrijdend is, kunnen alleen de activiteiten die in gemeente De Wolden worden uitgevoerd voor deze subsidie in aanmerking komen;

 • c.

  Bij communicatie-uitingen over het project wordt de gemeente De Wolden als subsidieverstrekker genoemd.

Artikel 7 Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag is voorzien van:

  • a.

   Projectplan (beschrijving aanleiding, doelstelling, activiteiten, plaats van het project/de activiteiten, te verwachten eindresultaten, planning en start- en einddatum);

  • b.

   Beschrijving samenwerkingspartners/projectdeelnemers (naam en grootte van de onderneming), verklaring dat de onderneming niet in moeilijkheden verkeert en gegevens penvoerder

  • c.

   Begroting van geraamde kosten en opbrengsten;

  • d.

   De penvoerder moet gemachtigd zijn door de deelnemers van het samenwerkingsverband voor het indienen van de subsidieaanvraag, in ontvangst nemen van de betalingen, doen van doorbetalingen van voorschotten en als vertegenwoordiger in eventueel gerechtelijke procedures namens het samenwerkingsverband op te treden.

 • 3. Onverminderd artikel 5, lid 2 van de ASV bevat een aanvraag:

  • a.

   In geval de subsidie wordt aangevraagd op grond van de checken Landbouwvrijstellingsverordening (EU) nr. 2022/2472.

   • i.

    een verklaring dat de onderneming niet in financiële moeilijkheden verkeert (artikel 1, lid 6 LVV);

   • ii.

    een verklaring dat de onderneming geen uitstaand bevel tot terugvordering heeft (artikel 1, lid 4 sub a) en b) LVV)

Artikel 8 Indieningstermijn en beslistermijn

 • 1. Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per kalenderjaar worden ingediend. De periode voor indiening zal zijn:

  • -

   van 1 maart tot 1 mei (in 2023 van 15 maart tot 1 mei);

  • -

   van 1 september tot 1 november.

 • 2. Aanvragen ontvangen door het college van burgemeester en wethouders buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een subsidie zoals genoemd in deze regeling, binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend. Het college van burgemeester en wethouders kan deze termijn met ten hoogste 8 weken verlengen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 8, eerste en tweede lid van de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bepalingen, verplichtingen en vereisten zoals bepaald in deze regeling;

  • b.

   het project is gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend/toegekend;

  • c.

   de subsidieactiviteit niet (deels) binnen de gemeente De Wolden plaatsvindt.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders weigert de subsidie als sprake is van een aanvrager ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering (artikel 1, lid 5 sub a en b van de LVV) uitstaat vanwege een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Artikel 10 Procedure en toetsing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan alvorens een besluit te nemen op de aanvraag advies inwinnen bij het door hen bij besluit aangewezen Expertteam, bestaande uit drie deskundigen.

 • 2. Subsidieaanvragen van € 5.000,- of hoger worden in beginsel voorgelegd aan het expertteam als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Het expertteam adviseert op grond van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   Doelbereik;

  • b.

   Zijn de kosten subsidiabel;

 • 4. De deskundigen, zoals bedoeld in het eerste lid, worden door het college van burgemeester en wethouders per brief benoemd voor een periode van drie jaar, of tot de einddatum van deze regeling. Bij verlenging van de regeling kan de zittingsperiode worden verlengd met drie jaar.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van het advies van het expertteam.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor de onderstaande kosten:

 • a.

  personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het project bezighouden;

 • b.

  kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

 • c.

  Kosten van derden zijn subsidiabel indien deze kosten aantoonbaar aan een derde verschuldigd zijn, rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit zijn toe te rekenen zijn, doelmatig zijn en betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode uitgevoerd zijn. Het maximaal subsidiabele uurtarief van derden is € 130,- exclusief btw.

 • d.

  bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien;

 • e.

  kosten voor medewerkers in dienst van de aanvrager of voor natuurlijke personen die een onderneming drijven, tegen een vast uurtarief van € 35,-.

Artikel 12 Niet subsidiabele kosten

Er wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor:

 • a.

  inbreng van arbeid door vrijwilligers;

 • b.

  Btw is niet subsidiabel, tenzij door de subsidieaanvrager in de aanvraag kan worden aangetoond dat de btw over de subsidiabele kosten niet met de fiscus kan worden verrekend;

 • c.

  Kosten van activiteiten die buiten de subsidieperiode zijn uitgevoerd, zijn niet subsidiabel;

 • d.

  aankoop of inbreng van onroerend goed;

 • e.

  beheer- en onderhoudskosten;

 • f.

  reguliere bedrijfskosten.

Artikel 13 Staatssteun

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend op grond van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) 2022/2472, conform de algemene en procedurele bepalingen in Hoofdstuk I en II, en Hoofdstuk III, artikel 14, 17, 19, 21 en 32 van de LVV.

Artikel 15 Subsidiehoogte

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de subsidiabele kosten minimaal € 1000, - te bedragen.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000, -.

 • 3.

  Het bedrag als bedoeld in het tweede lid, wordt gehanteerd onder het voorbehoud dat het totaal van overheidsbijdragen aan de subsidieontvanger niet meer bedraagt dan volgens Europeesrechtelijke bepalingen inzake staatssteun is toegestaan.

Artikel 16 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 300.000, - voor de periode van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2025.

Artikel 17 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 18 Hardheidsclausule

 • 1.

  In aanvulling op artikel 17 van de ASV kan het college van burgemeester en wethouders in onbillijke gevallen afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 19 Inwerkingtreding en openstelling

 • 1.

  Deze subsidieregeling toekomstgerichte landbouw treedt in werking met ingang van 15 maart 2023 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2026.

 • 2.

  De subsidieregeling toekomstgerichte landbouw vastgesteld op 24 januari 2023 wordt met ingang van 15 maart 2023 ingetrokken.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 maart 2023.

Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning Inge C.J. Nieuwenhuizen

Gemeentesecretaris Burgemeester