Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregel Noodfonds energiearmoede huishoudens Valkenburg aan de Geul 2023

Geldend van 17-03-2023 t/m 30-06-2023

Intitulé

Beleidsregel Noodfonds energiearmoede huishoudens Valkenburg aan de Geul 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelet op:

 • Artikel 35 lid 4 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

 • Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in Valkenburg aan de Geul in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming uit het gemeentelijk Noodfonds energiearmoede huishoudens Valkenburg aan de Geul.

 • Het daarom wenselijk is voor dit doel aparte tijdelijke beleidsregels vast te stellen.

Besluit de volgende Beleidsregel vast te stellen:

Beleidsregel Noodfonds energiearmoede huishoudens Valkenburg aan de Geul 2023.

Artikel 1. Begripsbepaling

De wet: De Participatiewet;

College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Huishouden: De alleenstaande die zelfstandig een huishouden voert, de alleenstaande ouder met een of meer ten laste komende kinderen die zelfstandig een huishouden voert en de in gezinsverband levende gehuwden of daarmee gelijkgestelden als bedoeld in artikel 3 lid 1 en 4 van de wet, al dan niet met kinderen (allen niet student).

Zelfstandige woning: Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet. Een zelfstandige woning is of in eigendom van de bewoner of wordt door de bewoner in zijn gehele gehuurd op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde en tegen een commerciële prijs.

Tegemoetkoming: Tegemoetkoming Noodfonds Energiearmoede huishoudens gemeente Valkenburg aan de Geul 2023;

Peildatum: Datum van ontvangst van de aanvraag bij de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Budgetplafond: Een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze regeling;

Noodfonds: Het Noodfonds energiearmoede huishoudens gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. De tegemoetkomingregeling is bedoeld voor huishoudens die urgente financiële probleemsituaties ondervinden (schrijnende gevallen) als gevolg van de stijgende energieprijzen.

 • 2. Niet tot de doelgroep worden gerekend:

 • a. In een inrichting verblijvende personen;

 • b. Personen die uitsluitend met een briefadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Artikel 3. Tegemoetkoming

 • 1. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming voor de betaling van overige rekeningen (niet zijnde de energierekening) zoals de huur of hypotheek, zorgverzekering, boodschappen, benzinekosten (mits de auto wordt gebruikt om naar het werk te gaan, voor ziekenhuisbezoek of om naar een zorgverlener te gaan);

 • 2. Voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming voor huishoudens die een zelfstandige woning bewonen, wordt uitgegaan van de volgende maximale bedragen:

 • a. € 650,-- voor een alleenstaande;

 • b. € 950,-- voor een alleenstaande ouder;

 • c. €1.300,-- voor gehuwden/geregistreerd partnerschap of daarmee gelijkgestelden met of zonder kinderen;

Artikel 4. Voorwaarden

Het college verstrekt een eenmalige tegemoetkoming aan huishoudens die urgente financiële problemen ondervinden (schrijnende gevallen) als gevolg van de stijgende energieprijzen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Per huishouden kan één aanvraag worden ingediend;

 • b.

  De aanvrager staat op de peildatum ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • c.

  De aanvrager is op de peildatum 18 jaar of ouder;

 • d.

  Voor de aanvrager van 18, 19 of 20 jaar gelden de volgende aanvullende voorwaarden: De ouders van de aanvrager die 18, 19 of 20 jaar oud is kunnen niet aan hun wettelijke onderhoudsplicht voldoen, omdat ze niet meer in leven zijn, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben dat gelijk is aan het sociaal minimum of er sprake is van een ernstig verstoorde verhouding tussen de aanvrager en zijn ouders.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1. Een aanvraag kan uitsluitend per mail via info@valkenburg.nl namens de aanvrager worden ingediend door een organisatie die lid is van het Sociaal Team of door de Vincentiusvereniging;

 • 2. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij het college afgehandeld;

 • 3. Er geldt voor dit Noodfonds een budgetplafond van € 300.000,--;

 • 4. Bij het bereiken van het budgetplafond kan niet meer worden aangevraagd. Op aanvragen die dan nog in behandeling zijn maar die nog niet zijn beoordeeld, zal afwijzend worden beslist vanwege het bereiken van het budgetplafond;

 • 5. Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023.

Artikel 6. Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en vervalt op 30 juni 2023;

 • 2. De beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel noodfonds energiearmoede huishoudens Valkenburg aan de Geul 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 14 maart 2023

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester