Regeling vervallen per 26-04-2024

Beleidsregel toepassing spoedeisende bestuursdwang bij Fietsparkeren in het Stationsgebied

Geldend van 15-03-2023 t/m 25-04-2024

Intitulé

Beleidsregel toepassing spoedeisende bestuursdwang bij Fietsparkeren in het Stationsgebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83, 1:3, vierde lid en 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:32 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (APV);

Overwegende dat;

  • Met het Stationsgebied wordt bedoeld het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten: Croeselaan 1 tot gevel Veemarktplein, middenberm Croeselaan t/m oversteek Rabostraat, Spoorpassage, Moreelsebrug, Moreelsehoek, Laan van Puntenburg tot Park Nieuweroord, trottoirs rondom Moreelsepark 1 en Moreelsepark 2, Spoorstraat, Stationsplein, Stationsplateau, Smakkelaarshoek, Smakkelaarsveld, Van Sijpesteijntunnel, Van Sijpesteijnkade, Jaarbeursplein tot hoek Croeselaan 1;

  • Dit gebied in samenhang met de verbouwing van Utrecht Centraal en Hoog Catharijne een metamorfose heeft ondergaan met een hoge ambitie voor de kwaliteit van de openbare ruimte;

  • Het Stationsgebied vrij moet blijven van geparkeerde (snor)fietsen en bromfietsen zodat in geval van calamiteiten er veel mensen uit de omliggende kantoren, winkels en de stationshal tegelijkertijd veilig kunnen evacueren;

  • Het Stationsgebied mede is ingericht om door grote hoeveelheden voetgangers comfortabel en veilig gebruikt te worden;

  • In de module Fietsparkeren, die op 16 juni 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld als onderdeel van de Parkeervisie, is opgenomen dat op locaties waar de stallingscapaciteit op orde is en de druk op de openbare ruimte groot is, gebruik gemaakt wordt van fietsparkeerverboden en daarmee ruimte gemaakt wordt voor voetgangers en verblijven;

  • Er in het Stationsgebied voldoende gereguleerde capaciteit is om (snor)fietsen en bromfietsen te parkeren;

  • Geparkeerde (snor)fietsen en bromfietsen het gebruik van het Stationsgebied ernstig kunnen hinderen of een gevaarlijke situatie kunnen opleveren als zij buiten vakken, rekken, nietjes en inpandige stallingen worden geparkeerd;

  • In artikel 2:32 van de APV een verbod is opgenomen om (snor)fietsen en bromfietsen te parkeren als daardoor op een voetpad of trottoir de doorgang wordt gehinderd of belemmerd, de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt gehinderd of als op of aan een openbare plaats hinder, overlast of schade ontstaat;

  • Er een spoedeisend belang is om geparkeerde (snor)fietsen en bromfietsen direct te verwijderen uit het Stationsgebied indien deze buiten vakken, rekken, nietjes en inpandige stallingen staan, om de aanzuigende werking te voorkomen van geparkeerde (snor)fietsen en bromfietsen en zo de doorstroming en veiligheid (bij calamiteiten) van voetgangers en het overige verkeer worden gewaarborgd;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel Toepassing spoedeisende bestuursdwang bij Fietsparkeren in het Stationsgebied.

Artikel 1 Spoedeisende Bestuursdwang

Binnen de ter beschikking staande bevoegdheden past het college van burgemeester en wethouders spoedeisende bestuursdwang toe in geval van handhaving op hinderlijk en gevaarlijke geparkeerde (snor)fietsen en bromfietsen in het Stationsgebied.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel toepassing spoedeisende bestuursdwang bij handhaving bij fietsparkeren in het Stationsgebied.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 7 maart 2023,

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen