Regeling vervallen per 22-03-2023

Aanwijzingsbesluit maatregelen voorjaarskermis 2023

Geldend van 16-03-2023 t/m 21-03-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit maatregelen voorjaarskermis 2023

De burgemeester van de gemeente Gooise Meren,

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren en artikel 3 Politiewet 2012;

Overwegende dat:

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • Er tijdens de najaarskermis 2018 en voorjaarskermis 2019 op vrijdag en zaterdag in de aanloopstraten rond de kermis ongeregeldheden hebben plaatsgevonden. In verband met de covid-pandemie hebben de kermissen in 2020 en 2021 niet plaatsgevonden;

 • De gemeente Gooise Meren door de voorjaarskermis 2022 positieve ervaringen heeft met tijdelijk cameratoezicht ten behoeve van de handhaving van de openbare orde op de aanloopstraten rond de kermis.

 • dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de inwoners;

 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • dat het instellen van cameratoezicht op deze locatie een onderdeel is van meerdere maatregelen om de openbare ordeverstoringen rondom de kermis in Bussum tegen te gaan;

 • dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheid rondom de kermis, het voorkomen van openbare ordeverstoringen en overlast; dat daardoor onveiligheidsgevoelens kunnen worden teruggedrongen en toezicht en handhaving effectiever kan worden ingezet;

 • dat hierover overleg met de politie en de Officier van Justitie in het driehoeksoverleg heeft plaatsgevonden;

Besluit:

 • I.

  De plaatsing van camera’s in het centrum van Bussum ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats, betreffende het gebied van de volgende straten en de straten die binnen dit gebied vallen: Julianaplein, Veerstraat, Veerplein, Brinklaan, Wilhelminaplantsoen, Nieuwe Raadhuisstraat;

 • II.

  De in artikel 1 genoemde gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart. Genoemde gebieden worden middels borden aangekondigd (kenbaarheidsvereiste).

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit op 16 maart 2023 om 12.00 uur in werking treedt en op 21 maart 2023 om 12:00 uur vervalt;

 • IV.

  Dat de camerabeelden gedurende deze periode worden opgenomen gedurende 24 uur per dag en opgeslagen.

 • V.

  Dat beelden die zijn opgenomen worden bekeken als er calamiteiten en/of incidenten hebben plaatsgevonden.

 • VI.

  Dat de beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde politie functionarissen.

 • VII.

  Dat de opgenomen beelden ten hoogste 28 dagen worden bewaard.

 • VIII.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit maatregelen voorjaarskermis 2023”

Ondertekening

Gooise Meren, 1 maart 2023

Burgemeester van Gooise Meren,

drs. H.M.W. Ter Heegde,

BIJSLUITER bij primair besluit van de burgemeester / het college van burgemeester en wethouders

 • I.

  Bezwaarschrift tegen beschikking

  (Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt een bezwaarschrift indienen. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een bezwaarschrift indienen.

 • U dient dit bezwaarschrift te richten:

  Aan: De burgemeester van Gooise Meren

  Adres: Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM

  Termijn: Binnen zes weken na bekendmaking van de beschikking

  Kosten: Geen

 • II.

  Inhoud bezwaarschrift

  Het bezwaarschrift dient aan enkele eisen te voldoen:

  • het moet ondertekend zijn;

  • het bevat de naam en het adres van de indiener;

  • het bevat de dagtekening (datum);

  • het bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • het bevat de gronden van het bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

 • III.

  Verzoek om voorlopige voorziening

  (artikel 8.81 e.v. van de Awb)

 • Als u een bezwaarschrift bij de burgemeester indient, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening.

 • U dient dit verzoek te richten:

  Aan: De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, Sector bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening

  Adres: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

  Termijn: geen, mits nog geen uitspraak is gedaan op het bezwaarschrift

  Kosten: € 174,-- ( natuurlijk persoon), € 345,-- (rechtspersoon)

 • Het verzoekschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift.