Regeling vervalt per 01-01-2026

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025

Geldend van 15-03-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het ten behoeve van de bewustwording van de aanpak van klimaatadaptatie op Goeree-Overflakkee en de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen gewenst is de Tijdelijke subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen te vervangen door een geactualiseerde subsidieregeling voor het stimuleren van initiatieven tot het vergroenen van pleinen;

gelet op de artikelen 3 en 19 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: onderwijsinstelling of koepelorganisatie voor het primair, voortgezet of beroepsonderwijs of een vereniging of stichting op Goeree-Overflakkee;

 • -

  cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan het project voor activiteiten die anders hadden moeten worden gesubsidieerd;

 • -

  plein: buitenruimte behorende bij een school of vereniging of stichting waarvan leerlingen of leden gebruik maken;

 • -

  vergroenen: het treffen van duurzame maatregelen om meer groen en opvang van regenwater op het plein te realiseren;

 • -

  vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van het project.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op projectsubsidies voor groenblauwe pleinen binnen de bebouwde kom van Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen gevestigd op Goeree-Overflakkee.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie ingevolge deze regeling wordt met behulp van het formulier uit bijlage 1 ingediend.

 • 2. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 3. Rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen vindt plaats door middel van loting.

Artikel 5 Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Voor een subsidie komen in aanmerking projecten:

 • a.

  waarvan de uitvoering plaatsvindt in de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • b.

  waarbij sprake is van een inzichtelijk inrichtingsplan met voorstellen voor wateropvang (klimaatbestendig) en vergroenen (biodiversiteit);

 • c.

  waarbij sprake is van een inzichtelijk onderhoud- en beheerplan voor de komende vijf jaar;

 • d.

  waarbij sprake is van een inzichtelijke begroting en offerte(s);

 • e.

  waarbij het plein (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk is;

 • f.

  waarvoor toestemming is van de grondeigenaar;

 • g.

  waarbij naar verwachting het groenblauwe plein voor een periode van minimaal vijf jaar wordt gebruikt; en

 • h.

  die binnen 24 maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De projectsubsidie wordt verstrekt voor activiteiten gericht op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene pleinen.

 • 2. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Subsidie voor de uitvoering van het project wordt verleend voor kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

 • 4. Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

 • 5. Subsidie wordt alleen verstrekt als er sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 7 Niet subsidiabele projecten

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  reeds voor de indiening van de aanvraag is begonnen met de uitvoering van het project;

 • b.

  al eerder voor de betreffende locatie subsidie op basis van deze regeling is verstrekt;

 • c.

  de hoogte van de gevraagde subsidie minder dan € 1.000,- bedraagt; of

 • d.

  er geen eigen (financiële) bijdrage vanuit de school wordt geleverd.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 6, tweede lid, komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  vrijwilligerskosten; en

 • b.

  interne loonkosten.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2. De maximale bijdrage bedraagt € 5.000,- per aanvraag.

Artikel 10 Beoordeling

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a.

  voor het jaar 2023: € 20.000,-;

 • b.

  voor het jaar 2024: € 20.000,-;

 • c.

  voor het jaar 2025: € 20.000,-.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

 • 1. Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de invulling en de uitvoering van het project.

 • 2. Subsidieaanvrager levert desgevraagd nadere informatie over het project waarvoor de projectsubsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Subsidieaanvrager geeft aan op welke wijze de bijdrage van de gemeente in media of op andere uitingen wordt vermeld.

Artikel 13 Verantwoording

Na afronding van het project moet een verantwoording worden overgelegd. Deze bestaat uit de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een activiteitenverslag;

 • b.

  foto- of videomateriaal van de situatie na het project.

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De Tijdelijke subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, werkt terug tot en met 1 maart 2023 en geldt tot en met 31 december 2025.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptatieve maatregelen rechtspersonen Goeree-Overflakkee 2023-2025.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 februari 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

BIJLAGE 1: formulier voor indienen subsidieaanvraag

A. Persoonsgegevens

Naam subsidieaanvrager

Naam stichting of vereniging

Omschrijving locatie te treffen maatregelen

Correspondentieadres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Rekeningnummer

B. Begroting en hoogte aanvraag subsidie

Wat bedragen de projectkosten?

NB De projectkosten zijn de kosten na aftrek van interne loonkosten en/of vrijwilligerskosten

Vul het gevraagde subsidiebedrag in:

NB De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en ten hoogste € 5.000,- per aanvraag

Hoeveel kosten draagt u zelf bij:

NB Vul het geldbedrag in dat u uit eigen middelen bijdraagt

Heeft u behoefte aan een verkennend gesprek? Neem contact op via info@goeree-overflakkee.nl of via 14 0187

C. Bij te voegen documenten

1

Kostenraming en/of offertes

2

Inrichtingsplan

3

Beheer en onderhoudsplan voor 5 jaar

4

Zo nodig: toestemmingsverklaring van de eigenaar

5

Foto’s bestaande toestand