Verordening op de raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II

Geldend van 11-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-02-2023

Intitulé

Verordening op de raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 20 februari 2023;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de raadscommissie – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II

Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

- commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

- commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

- griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

- wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Instelling raadscommissie

Er is een algemene raadscommissie.

Artikel 3. Taken

De raadscommissie:

 • a. brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a, en

 • c. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. De raadscommissie bestaat uit de leden van de gemeenteraad.

 • 2. Elke fractie kan aan de raad schriftelijk een voorstel indienen voor de benoeming van ten hoogste twee commissieleden niet zijnde raadslid, met dien verstande dat per agendapunt van de raadscommissie per fractie slechts één commissielid niet zijnde raadslid kan deelnemen.

 • 3. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een commissielid niet zijnde raadslid.

 • 4. Een niet-raadslid dat wordt voorgedragen als commissielid niet zijnde raadslid overlegt zijn of haar geloofsbrieven aan de raad. De geloofsbrieven worden door de raadscommissie voor de geloofsbrieven onderzocht. De raad gaat niet tot benoeming over dan nadat de raadscommissie voor de geloofsbrieven heeft verklaard dat daartegen geen bezwaren bestaan.

 • 5. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de commissieleden niet zijnde raadslid tijdens een vergadering van de raad, in de handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

 • "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

 • Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

 • Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.

 • Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

 • (Dat verklaar en beloof ik!").

Artikel 4a. Commissievoorzitter

 • 1. De raad benoemt uit zijn midden drie commissievoorzitters.

 • 2. De agendacommissie stelt een rooster van voorzitterschap vast.

 • 3. De commissievoorzitter kan besluiten dat de vergadering in een digitale omgeving wordt gehouden.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1. De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. Het lidmaatschap van een commissielid eindigt als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3. De raad kan een commissielid niet zijnde raadslid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4. De raad kan een commissievoorzitter ontslaan.

 • 5. Een commissielid en -voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7. Het lidmaatschap van commissieleden, benoemd op voordracht van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt van rechtswege.

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1. De griffier van de raad wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.

 • 2. Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen.

 • 3. Bij verhindering of afwezigheid wordt de commissiegriffier vervangen door een door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 4. Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. - Vergaderingen

Paragraaf 1. - Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en agenda

 • 1. De voorzitter draagt ten minste zes dagen voor een vergadering zorg voor een schriftelijke oproep van de leden van de raadscommissie door plaatsing van die oproep op de gemeentelijke raadswebsite, zulks onder vermelding van de dag, tijd en plaats van de vergadering.

 • 2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na plaatsing van de oproep als bedoeld in lid 1 een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering wordt deze met de daarbij behorende stukken geplaatst op de gemeentelijke raadswebsite; de leden van de raadscommissie worden via een e-mailbericht daarop geattendeerd.

 • 3. Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 8, lid 4, van toepassing.

 • 4. De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2. Elektronisch beschikbare stukken worden op de website van de gemeente geplaatst.

 • 3. In het KlantContactCentrum van het gemeentehuis van Borger-Odoorn is voor een ieder die zelf niet over een toegang tot de gemeentelijke raadswebsite beschikt een voorziening aanwezig waarmee tijdens kantooruren toegang kan worden verkregen tot deze raadswebsite.

 • 4. Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

 • 1. Raadsvergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging op de gemeentelijke raadswebsite

 • 2. De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij horende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 15.

Paragraaf 2. - Vergadering

Artikel 10. Presentielijst

 • 1. De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening wordt vastgesteld.

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1. Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 • 2. Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

Artikel 12. Advies; geen stemmingen

 • 1. Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de commissievoorzitter over de inhoud van het advies.

 • 2. Op voorstel van de voorzitter brengt de commissie een behandeladvies aan de raad uit; de mogelijke behandeladviezen zijn:

  • a.

   Stukken ter besluitvorming zonder bespreking door de raad (Hamerstuk); en

  • b.

   Stukken ter bespreking en besluitvorming door de raad (Bespreekstuk).

 • 3. In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1. Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2. Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3. Commissieleden voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel, behoudens interrupties.

 • 4. Bij de bepaling hoeveel keer een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 13a. Woordvoerders

Tijdens de beraadslagingen is er één woordvoerder per fractie.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 15. Inspreken door burgers en organisaties

 • 1. Tijdens de commissiebijeenkomst wordt burgers en organisaties de gelegenheid gegeven in te spreken.

 • 2. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft gestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

  • d.

   de bij de raad ingekomen stukken als bedoeld in artikel 21 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II.

 • 3. De gelegenheid om in te spreken over een specifiek agendapunt wordt geboden bij aanvang van dat agendapunt en direct na de eerste termijn.

 • 4. De gelegenheid om in te spreken over een aangelegenheid die niet op de agenda staat wordt geboden bij een op de agenda opgenomen punt 'spreekrecht burgers'.

 • 5. Insprekers kunnen per geboden gelegenheid gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren en één individuele inspreker heeft een maximale spreektijd van vijf minuten bij aanvang van het agendapunt en twee minuten direct na de eerste termijn. Wanneer er meer dan zes insprekers zijn wordt de gezamenlijke maximale spreektijd van dertig minuten door de voorzitter gelijkelijk over de insprekers verdeeld.

 • 6. De voorzitter kan in bijzondere omstandigheden een ruimere spreektijd toekennen dan die in lid 5 is aangegeven.

 • 7. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk tot 12 uur ’s middags voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.

 • 8. De voorzitter kan in bijzondere omstandigheden spreekrecht toestaan indien niet voldaan wordt aan de in lid 7 gestelde termijn.

 • 9. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. De inspreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 10. De commissievoorzitter of een commissielid kan een voorstel doen voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

Artikel 16. Handhaving orde en schorsing

 • 1. De commissievoorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

 • 2. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

 • 3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4. Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Artikel 18. Verslag

 • 1. Een commissiegriffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2. Uit een verslag blijkt in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke fracties afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   het door de raadscommissie aan de raad uitgebrachte behandeladvies;

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 14 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3. Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 4. Elektronisch beschikbare verslagen worden op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 3. - Besloten vergaderingen

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 20. Verslag besloten vergadering

 • 1. Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar berusten bij de griffier.

 • 2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op het verslag.

 • 3. De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. - Toehoorders en pers

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3. De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. - Slotbepalingen

Artikel 24. Intrekking oude verordening

De Verordening op de raadscommissie – gemeente Borger-Odoorn – 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 25. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 24-02-2023

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn – 2023-II.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 23-02-2023.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn,

de locogriffier, de voorzitter,

I. Oosting MSc LLM, mr. J. Seton