Regeling vervallen per 01-05-2024

Besluit Parkeergarages 2023

Geldend van 01-05-2023 t/m 30-04-2024

Intitulé

Besluit Parkeergarages 2023

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Gelet op:

 • artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968

 • artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet

Besluit:

Vast te stellen het Besluit Parkeergarages 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel a Definities en begripsomschrijvingen

 • a.

  Parkeerder: de eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig, die dat motorvoertuig in of op de parkeergarage heeft gebracht.

 • b.

  Parkeerbewijs: parkeerkaart, uitrijkaart, chipcard, creditcard of elk ander middel dat gebruikt, of elke andere handeling die verricht moet worden om toegang tot de parkeervoorziening te verkrijgen;

 • c.

  Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990; met inbegrip van een brommobiel zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990. Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Artikel b Openingstijden

De parkeergarages zijn 24 uur per etmaal geopend voor het publiek.

Artikel c Toegang en gebruik van de parkeergarage

Een parkeerovereenkomst is tot stand gekomen wanneer een parkeerder een parkeerbewijs heeft en er gebruik gemaakt wordt van de parkeergarage.

 • 1.

  De prestatie waartoe de gemeente zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de parkeerder in de parkeergarage.

 • 2.

  Een parkeerder die zijn motorvoertuig in de parkeergarage wil parkeren neemt uit de automaat een parkeerbewijs of het kenteken wordt gescand.

 • 3.

  Een geldig parkeerbewijs geeft recht op toegang tot de parkeergarage en het parkeren van een motorvoertuig.

 • 4.

  De geldigheidsduur van een parkeerbewijs wordt bepaald door de op het parkeerbewijs vermelde datum en tijdstip van aanvang en beëindiging van de parkeerovereenkomst of door een van tevoren overeengekomen geldigheidsduur.

 • 5.

  Na betaling geeft het parkeerbewijs de parkeerder gedurende een periode van vijftien minuten, te rekenen vanaf het moment van betaling bij de betaalapparatuur, het recht en de gelegenheid zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeerbelasting verschuldigd is.

 • 6.

  Bij verlies of ontbreken van het parkeerbewijs mag een motorvoertuig alleen dan buiten de parkeergarage worden gebracht nadat de parkeerder de in dit besluit vastgestelde vergoeding voor een verloren kaart heeft betaald. Indien het tijdstip van binnenrijden is te bepalen, wordt het tarief bepaald zoals genoemd in de tarieventabel, behorende bij dit besluit.

Artikel d Gebruiksregels

 • 1. Het gebruik of betreden van de parkeergarage anders dan voor het parkeren of uitrijden van motorvoertuigen is verboden.

 • 2. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor motorvoertuigen zonder aanhangwagens. De maximale toelaatbare hoogte van motorvoertuigen in de parkeergarage staat aangegeven bij de inrit van de parkeergarage. Het maximale motorvoertuiggewicht mag inclusief belading de 1500 kg niet overschrijden.

 • 3. Voetgangers dienen de parkeergarage te verlaten en binnen te komen via de daarvoor bestemde uit- en ingangen. Voor het verlaten van de parkeergarage en het bereiken daarvan moet gebruik worden gemaakt van de aanwezige trappen of van de lift. Het is verboden om voor het verlaten respectievelijk bereiken van de etages van de parkeergarage gebruik te maken van de aanwezige rijbanen.

 • 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente mag een motorvoertuig niet langer dan vier weken ononderbroken in de parkeergarage geparkeerd zijn. Staat een auto langer dan vier weken in de parkeergarage, dan heeft de gemeente het recht deze door de politie te laten verwijderen, waarbij ze de overtreder alle gemaakte kosten in rekening kan brengen.

 • 5. De maximumsnelheid in de parkeergarage is 5 km/uur.

 • 6. De aan parkeerders door het personeel van de parkeergarage gegeven instructies dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 7. Het is verboden om buiten de aangegeven vakken te parkeren.

 • 8. Het is verplicht om alle door middel van borden of lichten aangegeven aanduidingen te volgen.

 • 9. Het is verboden motoren onnodig in werking te hebben.

 • 10. Het voortbrengen van lawaai in welke vorm dan ook is verboden.

 • 11. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel is het verboden aan een motorvoertuig in de parkeergarage werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.

 • 12. Het te koop aanbieden, verkopen of aanbieden van goederen en diensten van welke aard dan ook en het verspreiden van reclamefolders en drukwerken daaronder begrepen is verboden.

 • 13. Het is verboden in de parkeergarage te roken of open vuur te gebruiken. Behalve de gebruikelijke voorraad motorbrandstof in de normale brandstoftank van het motorvoertuig is het niet toegestaan in het te parkeren of geparkeerde motorvoertuig ontplofbare, brandbare of giftige stoffen in voorraad te hebben. Het is eveneens verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen daaronder begrepen, in de parkeergarage op te slaan, over te slaan of achter te laten.

 • 14. De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten. De autolichten moeten zijn gedoofd en de motor en het elektrische contact moeten zijn afgezet.

 • 15. De aanwezigheid van iedere bezoeker van de parkeergarage wordt geregistreerd met behulp van videocamera’s. De beelden hiervan zijn eigendom van de gemeente en worden niet ter beschikking gesteld van derden, tenzij in rechte anders wordt beslist. De Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

 • 16. Het is verboden om een gevaarlijke situatie te laten ontstaan en/of te laten voortduren in de parkeergarage.

Artikel e Bepaling voor abonnementhouders

 • 1. Een abonnement geeft recht op een beschikbare plaats in de gekozen parkeergarage.

 • 2. De looptijd van een abonnement is 1 jaar: periode van 1 mei tot en met 30 april het daaropvolgende jaar.

Artikel f Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 1. De gemeente aanvaardt noch aansprakelijkheid voor diefstal, verloren gaan of tenietgaan van, of welke andere schade ook aan een motorvoertuig, de daarin of daarop zich bevindende goederen en toebehoren, noch voor ongeval, lichamelijk letsel of schade van een parkeerder, zijn of haar mede-inzittenden en personen, die zich bevinden in de parkeergarage of in de lift en trappenhuis, behorende bij een parkeergarage, behoudens de gemeentelijke aansprakelijkheid krachtens de voor verkeer en vervoer geldende wettelijke voorschriften, dan wel voor zover door opzet of schuld van de gemeente veroorzaakt.

 • 2. De parkeerder en alle andere personen die zich bevinden in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage of in de parkeergarage zelf, zullen de gemeente alle kosten en schade(n) vergoeden die de gemeente lijdt ten gevolge van hun handelen of nalaten en zullen de gemeente vrijwaren van de door hun handelen of nalaten ontstane schadevorderingen van derden.

Artikel g Overtreding van de bepalingen

 • 1. Overtreding van de hierboven opgenomen bepalingen kan leiden tot verwijdering van de in overtreding zijnde parkeerder met het motorvoertuig, na betaling van het verschuldigde parkeertarief onverminderd de mogelijke aansprakelijkheidsstelling en de verplichting tot vergoeding van kosten of schade(n) als bedoeld in artikel f, lid 2.

 • 2. Voor het constateren van een overtreding is voldoende dat een medewerker van de parkeergarage deze overtreding bemerkt, de overtreder daarop attent maakt en de gelegenheid biedt de overtreding zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

BELEIDSREGELS

Artikel 1 Maximaal aantal uit te geven garageabonnementen per parkeergarage.

 • 1. Garageabonnementen worden verleend conform het bepaalde in deze uitgifteregels.

 • 2. Wanneer het maximale aantal garageabonnementen is uitgegeven, wordt er een wachtlijst aangemaakt.

 • 3. Voor de in onderstaande tabel genoemde parkeergarages gelden de maxima voor de uit te geven garageabonnementen:

 • Garage

  Maximum aantal

   

  Garageabonnement bewoners

  Abonnement bij een combinatievergunning

  Garageabonnement bedrijven

  De Kazerne

  17

  50

  20

  Kanaalschiereiland

  165

  1900

  150

  Karperton

  50

  45

  Schelphoek

  275

  250

  Singel

  110 + 9

  60 + 120

  De Vest

  0

  10

 • 4. De tarieven van de parkeergarages worden in de bij dit besluit behorende bijlage opgenomen.

 • 5. De 120 garageabonnementen bedrijven in de Singelgarage zijn specifiek voor personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

 • 6. De 9 garageabonnementen bewoners in de Singelgarage zijn specifiek voor bewoners van Kennemerstraatweg 21.

Artikel 2 Garage-abonnement bewoners Centrum

 • 1. Onverminderd het gestelde in artikel 1, kan het college aan een bewoner, op (digitale) aanvraag een garage-abonnement bewoners verlenen voor parkeergarage Kanaalschiereiland, Karperton, Schelphoek, of de Singelgarage, indien:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel, en

  • b.

   hij woonachtig is in de binnenstad (vigerende Aanwijzingsbesluit Parkeren, gebied C)

  • c.

   indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden.

  • d.

   indien sprake is van een lease- of bedrijfsauto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

 • 2. Er geldt geen maximum aantal garageabonnementen per adres.

 • 3. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4. Indien voor de desbetreffende parkeergarage het vastgestelde maximum aantal garageabonnementen is uitgegeven, dan wordt de naam van de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.

 • 5. De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   de aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   de aanvrager het gevraagde garageabonnement wordt verleend;

 • 6. De voor een garageabonnement verschuldigde kosten zijn geregeld in de bijlage van dit besluit.

 • 7. Het college kan in bijzondere gevallen een abonnement ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het eerste lid genoemde voorwaarden, met dien verstande dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, waarbij gelijk hierbij betrekking heeft op het parkeergedrag annex parkeernoodzakelijkheid.

Artikel 2 a Garage-abonnement bewoners Spoorbuurt

 • 1. Onverminderd het gestelde in artikel 1, kan het college aan een bewoner, op (digitale) aanvraag een garage-abonnement bewoners verlenen voor parkeergarage de Kazerne en als het maximum aantal abonnementen voor de Kazerne is bereikt voor garage Kanaalschiereiland, indien:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel, en

  • b.

   hij woonachtig is in de Spoorbuurt (vigerende Aanwijzingsbesluit Parkeren, gebied S)

  • c.

   indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden.

  • d.

   indien sprake is van een lease- of bedrijfsauto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

 • 2. Er geldt geen maximum aantal garageabonnementen per adres.

 • 3. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4. Indien voor de parkeergarage Kazerne het vastgestelde maximum aantal garageabonnementen is uitgegeven, dan wordt de naam van de aanvrager op een wachtlijst geplaatst, of:

 • 5. Indien het maximum aantal garageabonnementen voor garage Kanaalschiereiland nog niet is uitgegeven, is het ook mogelijk om een abonnement voor garage Kanaalschiereiland aan te vragen.

 • 6. De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   de aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   de aanvrager het gevraagde garageabonnement wordt verleend;

 • 7. De voor een garageabonnement verschuldigde kosten zijn geregeld in de bijlage van dit besluit.

 • 8. Het college kan in bijzondere gevallen een abonnement ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het eerste lid genoemde voorwaarden, met dien verstande dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, waarbij gelijk hierbij betrekking heeft op het parkeergedrag annex parkeernoodzakelijkheid.

Artikel 2 b Garageabonnement bewoners overige gebieden

 • 1. Onverminderd het gestelde in artikel 1, kan het college aan een bewoner wonende op lid 2 genoemde adressen, op (digitale) aanvraag een garage-abonnement bewoners verlenen voor de aldaar genoemde parkeergarage, indien:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel, en

  • b.

   indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden.

  • c.

   indien sprake is van een lease- of bedrijfsauto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

 • 2. Dit artikel is van toepassing voor de volgende adressen, gekoppeld aan een of meerdere parkeergarages:

  • a.

   Kennemerstraatweg 21, parkeergarage Singel.

 • 3. Er geldt een maximum aantal garageabonnementen van één per adres.

 • 4. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 6. De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   de aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   de aanvrager het gevraagde garageabonnement wordt verleend;

 • 7. De voor een garageabonnement verschuldigde kosten zijn geregeld in de bijlage van dit besluit.

 • 8. Het college kan in bijzondere gevallen een abonnement ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het eerste lid genoemde voorwaarden, met dien verstande dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, waarbij gelijk hierbij betrekking heeft op het parkeergedrag annex parkeernoodzakelijkheid.

Artikel 3 Abonnement bij combinatievergunning

Onverminderd het gestelde in artikel 2, zal het college aan een bewoner uit de binnenstad of gebied S, een abonnement verlenen voor een of meerdere parkeergarages, indien een bewoner beschikt over een combinatievergunning.

Artikel 4 Garageabonnement bedrijven

 • 1. Onverminderd het gestelde in artikel 1, kan het college aan een bedrijf, op aanvraag een garageabonnement verlenen voor één parkeergarage, indien:

  • a.

   het bedrijf is gevestigd in de binnenstad (vigerende Aanwijzingsbesluit Parkeren, gebied C) of in gebied begrensd door het Noordhollands Kanaal, de Kanaalkade en de Helderseweg of aan de Wilhelminalaan 12 (NoordWest Ziekenhuis);

  • b.

   de aanvrager de houder is van het motorvoertuig;

  • c.

   sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden;

  • d.

   sprake is van een leaseauto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij worden overgelegd;

  • e.

   een werknemer zijn eigen auto gebruikt dient een verklaring van de werkgever te worden overgelegd. Bij gebruik van een auto door een werknemer van een eenmanszaak dient een bewijs van inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister te worden overlegd óf bij een zogenaamd vrij beroep een verklaring van de werkgever.

 • 2. Er geldt geen maximum aantal garageabonnementen per bedrijf.

 • 3. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4. Indien voor de desbetreffende parkeergarage het vastgestelde maximum aantal garageabonnementen is uitgegeven, dan wordt de naam van de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.

 • 5. De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   de aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   de aanvrager het gevraagde garageabonnement wordt verleend;

 • 6. Het college kan in bijzondere gevallen een abonnement ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan één van de in het eerste lid genoemde voorwaarden, met dien verstande dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, waarbij gelijk hierbij betrekking heeft op het parkeergedrag annex parkeernoodzakelijkheid.

Artikel 4a Plaatsgarantie-abonnement Singelgarage

 • 1. Onverminderd het gestelde in artikel 1, kan het college aan de Noordwest Ziekenhuisgroep, op aanvraag een garageabonnement verlenen voor de Singelgarage, indien:

  • a.

   het garageabonnement bestemd is voor een medewerker van de Noordwest Ziekenhuisgroep;

  • b.

   de aanvrager de houder is van het motorvoertuig;

  • c.

   sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden;

  • d.

   sprake is van een leaseauto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij worden overgelegd;

  • e.

   een werknemer zijn eigen auto gebruikt dient een verklaring van de werkgever te worden overgelegd. Bij gebruik van een auto door een werknemer van een eenmanszaak dient een bewijs van inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister te worden overlegd óf bij een zogenaamd vrij beroep een verklaring van de werkgever.

 • 2. Het plaatsgarantie-abonnement Singelgarage biedt garantie op een parkeerplaats.

 • 3. Er geldt een maximum aantal plaatsgarantie-abonnementen van 120.

 • 4. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 5. Indien het vastgestelde maximum aantal garageabonnementen is uitgegeven, dan wordt de naam van de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.

-

Artikel 5 Uitrijkaart

 • 1. Het college kan aan een bedrijf, op aanvraag uitrijkaarten verlenen voor een of meerdere parkeergarages.

 • 2. Deze uitrijkaart geeft de gebruiker het recht om eenmalig zonder bijbetaling de parkeergarage te verlaten.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van het garageabonnement

Het college kan een garageabonnement intrekken of wijzigen:

 • a.

  Op verzoek van de garageabonnementhouder;

 • b.

  Wanneer zich een wijziging voordoet in één van de criteria op basis waarvan het garageabonnement verleend is;

 • c.

  Op het moment dat is besloten dat voor de betreffende parkeergarage of een gedeelte daarvan garageabonnementen komen te vervallen;

 • d.

  Op het moment dat wordt geconstateerd dat de garageabonnementhouder handelt in strijd met de gebruiksregels;

 • e.

  Wanneer blijkt dat bij de verlening van het garageabonnement door het college een administratieve fout is gemaakt;

 • f.

  Bij niet tijdige betaling van het garageabonnement;

 • g.

  Om redenen van openbaar belang.

Artikel 7 Wijziging

Een aanvrager of houder van een garageabonnement of combinatievergunning is verplicht elke relevante wijziging in de omstandigheden onmiddellijk en schriftelijk via E-Loket aan de parkeerdienstverlener bekend te maken, zoals bedrijfsnaam, adresgegevens en kenteken van het voertuig.

Artikel 8 Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging

 • 1. In geval van diefstal van de parkeerpas wordt slechts een vervangende parkeerpas verstrekt indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 2. Bij beschadiging waardoor de parkeerpas niet meer werkt kan een vervangende parkeerpas worden aangevraagd.

 • 3. Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende parkeerpassen zijn voor rekening van de garageabonnementhouder. De hoogte van deze kosten staan in bij dit besluit behorende tarieventabel.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Dit Besluit Parkeergarages treedt in werking op 1 mei 2023;

 • 2. Het Besluit Parkeergarages 2022 wordt met ingang van de in lid 1 genoemde datum ingetrokken;

 • 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen burgemeester en wethouders;

 • 4. Het besluit onder lid 1 wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad;

 • 5. Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit Parkeergarages 2023”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Alkmaar van 14 februari 2023

mw. drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten, burgemeester

dhr. R.M. (Robert) Reus, gemeentesecretaris

Bijlage behorende bij artikel 1 lid 4:

Tarieven parkeergarages (incl BTW)

1. Parkeergarages

2023

1.1*

Basistarief: Ma t/m za, dagelijks van 10.00 - 18.00 uur.

per uur

€ 1,99

per minuut

€ 0,0332

Daltarief: Ma t/m vr, dagelijks van 18.00 - 10.00 uur en vrijdag van 18.00 tot zaterdag 10.00 uur.

per uur

€ 1,99

per minuut

€ 0,03322

maximaal

€ 2,80

Weekendtarief:

Zaterdag 18.00 tot maandag 10.00 uur,

Nieuwjaarsdag ((31-12 18:00 tot 2-1 10:00 uur)

1e Kerstdag (24-12 18:00 tot 26-12 10:00)

per uur

€ 1,99

per minuut

€ 0,0332

maximaal

€ 6,27

1.2

Verloren kaart

€ 33,70

1.3

Uitrijkaart (per 100 stuks).

€ 627,00

*) Maximaal € 17,00 per 24 uur. De afrekeneenheid parkeren is per minuut, afgerond naar boven op € 0,10 nauwkeurig

2. Garageabonnement

2023

2.1

Garageabonnement bewoners (centrum en Spoorbuurt)

€ 470

2.2

Abonnement voor houders van een combinatievergunning

Gratis

2.3

Aanschaf toegangspas (eenmalig)

€ 22,40

2.4

Vervangen toegangspas bij verlies of diefstal

€ 22,40

2.5

Garageabonnement bedrijven binnenstad (C) geldig maandag t/m vrijdag (24/5)

€ 914

 

Garageabonnement bedrijven binnenstad (C) geldig maandag t/m zondag (24/7)

€ 1.142

2.6

Plaatsgarantie-abonnement Noordwest Ziekenhuisgroep geldig van maandag t/m vrijdag in Singelgarage

€ 1.701

Toelichting

Het vaststellen van de tarieven van de parkeergarages en de uitgifte van abonnementen is een privaatrechtelijke aangelegenheid en daarmee een bevoegdheid van het college. Hoewel het college vrij staat om met iedere gebruiker apart een tarief af te spreken, is dat in de praktijk niet werkbaar. Een tariefstelsel voor de garagetarieven en enige criteria voor de uitgifte van parkeerabonnementen is daarom wenselijk.

Artikel 1.

Omdat het aantal garageplaatsen niet onbeperkt is, en deze plaatsen ook zijn bedoeld voor de bezoekers van Alkmaar, is het niet wenselijk om onbeperkt abonnementen te verstrekken. Vandaar dat per garage in dit artikel een maximum is gedefinieerd.

Artikel 2 en 2a

Abonnementen worden niet aan iedereen verstrekt. Het blijft voorbehouden aan bewoners van het centrum en de Spoorbuurt. In dit artikel zijn de criteria voor het verkrijgen van een abonnement benoemd.

Artikel 2 b

Hierin wordt een uitzondering gemaakt voor bewoners, buiten het centrum en Spoorbuurt. Het college geeft specifieke adressen aan waarbij het mogelijk is een beperkt aantal garageabonnementen aan te schaffen.

Artikel 3.

Aan een combinatievergunning is een abonnement voor meerdere parkeergarages gekoppeld.

Artikel 4.

Aan bedrijven worden garageabonnementen verstrekt. In dit artikel zijn de criteria voor het verkrijgen van een garageabonnement benoemd.

Artikel 5.

Betreft een parkeerkaart in de vorm van een uitrijkaart die door bedrijven kan worden gekocht.