Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023

Geldend van 07-03-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 2:74a, tweede lid, onder van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021;

Overwegende:

 • dat op grond van artikel 2:48a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021 het college gebieden heeft aangewezen waar het openlijk gebruik van lachgas is verboden;

 • dat het ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat ook wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar het verboden is alle andere middelen dan lachgas als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben;

 • dat artikel 2:74a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021 het college de mogelijkheid geeft om dergelijke gebieden aan te wijzen.

BESLUITEN:

vast te stellen het hiernavolgende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023

Artikel 1. Aanwijzing gebieden verbod openlijk gebruik ander softdrugs dan lachgas

Op grond van artikel 2:74a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021 de volgende gebieden:

 • alle schoolpleinen van het Basis Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs en het gebied gelegen binnen 25 meter gerekend vanaf de grens van het schoolplein

 • alle buitenschoolse opvang terreinen en het gebied gelegen binnen 35 meter gerekend vanaf de grens van de desbetreffende locatie

 • parken met speel-/skatevoorzieningen

 • winkelcentra en het gebied gelegen binnen 25 meter daarvan:

  • o

   Lange Voort

  • o

   De Kempenaerstraat

  • o

   Boerhaaveplein

  • o

   Centrumgebied Nieuw Rhijngeest

 • parkeerterreinen:

  • o

   Lange Voort omgeving zwembad

  • o

   Klinkenbergerplas

  • o

   Lijtweg nabij winkelcentrum Lange Voort (Ommevoortzijde)

 • tunnels:

  • o

   Tunnel onder Haaswijklaan gelegen tussen Boerhaaveplein en Kees van Baarenlaan

  • o

   Tunnel onder de Lange Voort gelegen onder de H. Heukelsbrug over de Haarlemmertrekvaart

  • o

   Klinkenbergerplas zowel op het strandje aan de westzijde als ook bij de fietsbrug

 • sportlocaties:

  • o

   Gymnastieklokaal Kamperfoelielaan en directe omgeving

  • o

   Sportparken en bijbehorende (parkeer)terreinen

aan te wijzen als gebieden waar het ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat verboden is alle andere middelen dan lachgas als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden verbod openlijk gebruik andere softdrugs dan lachgas 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in onze vergadering van 21 februari 2023,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

BEZWAARMOGELIJKHEID:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit gericht te worden aan worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.