Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023

Geldend van 23-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard

gelet op art. 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvrager: organisatie die een aanvraag indient voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling;

 • b.

  NPO: Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke rijksuitkering die door het Rijk in het leven is geroepen om in te zetten op het inhalen van onderwijsachterstanden bij leerlingen die door corona zijn ontstaan;

 • c.

  Onderwijsvertraging: achterstand die kinderen en jongeren opliepen als gevolg van corona, gedacht kan worden aan cognitieve, executieve, sociale en/of emotionele achterstanden;

 • d.

  Penvoerder: de door de scholen en schoolbesturen aangewezen penvoerende persoon of organisatie, is onderdeel van een school, schoolbestuur of een lokale organisatie.

 • e.

  Regeling: Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen.

Artikel 2. Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op door het college te verstrekken subsidies aan activiteiten die bijdragen aan het inhalen van onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren die zij opliepen tijdens en na de coronapandemie en die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (hierna NPO) uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren die gebruik maken van voorschoolse educatie en/of in het primair of voortgezet onderwijs zitten in Dijk en Waard. De manier waarop uitvoering gegeven wordt aan het NPO in Dijk en Waard is in een projectplan vastgelegd.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten bijdragen aan het inhalen van onderwijsvertragingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak die kinderen en jongeren door COVID-19 hebben opgelopen. Het gaat hierbij om kinderen op de kinderopvang, leerlingen in het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 • 2. De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die voldoen aan de criteria en bestedingsdoelen die in de specifieke rijksuitkering Nationaal Programma Onderwijs zijn opgenomen (zie bijlage 1 voor de regeling vanuit het Rijk). Aan de hand van deze regeling heeft de gemeente Dijk en Waard samen met het onderwijs en de kinderopvang thema’s geformuleerd waar op ingezet wordt. Deze thema’s zijn door het college in het projectplan NPO (bijlage 2) eerder vastgesteld. Daarom geldt dat er aanvragen ingediend worden op de volgende thema’s: Sociaal- emotionele ontwikkeling, mentale gezondheid, passende kinderopvang, deskundigheidsbevordering/training, veerkracht en naschoolse activiteiten (bijvoorbeeld sport).

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

 • a.

  Kinderopvangorganisaties;

 • b.

  Schoolbesturen primair onderwijs;

 • c.

  Schoolbesturen en scholen voortgezet onderwijs;

 • d.

  Lokale maatschappelijke organisaties, anders dan kinderopvang organisaties, schoolbesturen en scholen;

 • e.

  Voor alle aanvragen, dient een penvoerder namens alle betrokkenen een aanvraag in. Dit kan iemand van het een schoolbestuur, de kinderopvang of een andere lokale partij in Dijk en Waard zijn.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De aanvrager is in staat vanaf de start van de subsidie één of meerdere onder artikel 4 genoemde activiteiten uit te voeren. In de aanvraag wordt opgenomen op welke manier de uitvoering plaatsvindt. Dit wordt uiteindelijk aan de hand van de opgenomen criteria beoordeeld.

 • 2. Aanvrager deelt ideeën over de manier waarop de uitvoering geëvalueerd kan worden en denkt mee over de mogelijkheden om succesvolle initiatieven duurzaam in te zetten.

 • 3. De activiteiten zijn gericht op de doelgroep zoals beschreven in de rijksregeling en in artikel 4 van deze subsidieregeling.

 • 4. De activiteiten moet voor 1 augustus 2025 worden uitgevoerd.

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan het college bij het verzamelen van informatie voor de monitoring en evaluatie van deze regeling.

 • 6. Artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2023 is niet van toepassing.

Artikel 6. Deelsubsidieplafonds en verdeelregels

 • 1. Het deelsubsidieplafond voor de aanvragen gedaan door het voortgezet onderwijs in Dijk en Waard op het thema mentale gezondheid bedraagt € 110.000,-;

 • 2. Het deelsubsidieplafond voor de aanvragen gedaan door de kinderopvangorganisaties in Dijk en Waard voor passende kinderopvang bedraagt € 200.000,-;

 • 3. Het deelsubsidieplafond voor de aanvragen gedaan op het thema veerkracht van de jeugd (regionaal) bedraagt € 81.036,-;

 • 4. Het deelsubsidieplafond voor de aanvragen gedaan voor inzet op naschoolse activiteiten in Dijk en Waard bedraagt € 20.000,-;

 • 5. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, waarna subsidie wordt verstrekt indien voldaan is aan de voorwaarden van deze subsidieregeling totdat het maximale subsidiebedrag is bereikt.

Artikel 7. Beoordeling subsidieaanvraag

 • a.

  Tijdige en volledige aanvragen die voldoen aan de voorwaarden in de voorgaande artikelen worden inhoudelijk, per activiteit, beoordeeld aan de hand van de volgende 6 criteria, namelijk:

  • a.

   Of de activiteit bijdraagt aan het inlopen van de opgelopen achterstanden bij kinderen;

  • b.

   Of de doelgroep passend is voor de doelgroep zoals benoemd in de regeling voor het NPO;

  • c.

   Of er samenwerking heeft plaatsgevonden in het tot stand brengen van het NPO- plan;

  • d.

   Of de gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen wordt over de uitvoering van het NPO in Dijk en Waard;

  • e.

   Of er meegedacht wordt over het borgen van de activiteit en de duurzame effecten ervan;

  • f.

   Of mee is genomen op welke manier de activiteit geëvalueerd wordt.

Artikel 8. Indieningstermijn aanvraag

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend gedurende de gehele periode van 1 januari 2022 tot 1 februari 2025.

Artikel 9. Beslistermijn en besluitvorming

 • 1. Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2. Het college beslist op een volledige aanvraag voor subsidie, die is ingediend voor de dag na bekendmaking van deze regeling, binnen 13 weken na de dag van bekendmaking van deze regeling.

Artikel 10. Verantwoording subsidies en vaststelling

 • 1. De verantwoording van de subsidie wordt door de aanvragen uiterlijk twee maanden na afloop van de activiteiten digitaal ingediend.

 • 2. De eindverantwoording bevat:

  • a.

   Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   Een financieel verslag van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Dijk en Waard 2023’.

Ondertekening