Regeling vervallen per 01-06-2023

Subsidieregeling Winterfonds voor midden- en kleinbedrijf gemeente Doetinchem

Geldend van 13-05-2023 t/m 31-05-2023 met terugwerkende kracht vanaf 03-04-2023

Intitulé

Subsidieregeling Winterfonds voor midden- en kleinbedrijf gemeente Doetinchem

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

Overwegende dat het gewenst is het mkb tegemoet te komen in de stijgende energiekosten;

gelet op artikel 2, 3, 5 en 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Winterfonds voor midden- en kleinbedrijf gemeente Doetinchem

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022;

 • c.

  Ondernemer/Onderneming: bedrijf welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heeft één of meer zelfstandig functionerende bedrijven gevestigd in de gemeente Doetinchem waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;

 • d.

  De-minimisverordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun;

 • e.

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas exclusief belastingen;

 • f.

  Staatssteun: het direct of indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden;

 • g.

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer van haar energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2 Reikwijdte regeling

 • 1. Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een subsidie op aanvraag door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 3 beschreven doel.

 • 2. Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 3 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel om ondernemers met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten eenmalig te compenseren voor de periode september 2022 t/m december 2022 voor ondernemers die in acute financiële problemen zitten, als overbrugging tot de landelijke regelingen die in 2023 van kracht worden.

Artikel 4 Subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een aanvrager die:

 • 1.

  een onderneming is waarin minimaal twee personen en maximaal vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;

 • 2.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • 3.

  haar bedrijfsactiviteiten in één of meerdere bedrijfspand(en) uitoefent, welke gevestigd zijn in de gemeente Doetinchem, en

 • 4.

  in de komende jaren haar pand of bedrijfsactiviteiten wil verduurzamen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

  Eenmalige subsidie voor energiekosten, berekend over de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023.

 • 2. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

bij energiecontract op naam, het verschil tussen:

 • 1.

  de gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022; en

 • 2.

  de gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023;

Dit verschil wordt vermenigvuldigd met 4 maanden. Van dit bedrag wordt 50% gesubsidieerd tot een maximum van € 3.000,00 per aanvraag. Voor ondernemingen wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW. Het subsidiebedrag kent een minimum van €300,-. Aanvragen lager dan €300,- worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  de subsidieaanvraag wordt ingediend via een (online) aanvraagformulier;

 • 2.

  de subsidieaanvraag gaat over één pand waarin de aanvrager zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent dient hij voor ieder pand een separate subsidieaanvraag in;

3. het college bepaalt dat de aanvrager bij de aanvraag van subsidie de volgende gegevens overlegt:

 • a.

  een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor ondernemers geldt dat op de inschrijving het aantal werkzame personen herkenbaar moet zijn en moet blijken dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Doetinchem;

 • b.

  een duidelijk leesbare kopie van de afrekening van:

 • i.

  de gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022; en

 • ii.

  ii. de gemiddelde energielasten per maand over de periode 1 september 2022 tot 1 januari 2023;

 • c.

  indien aanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektriciteit heeft, overlegt aanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

 • d.

  een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor de aanvrager leidt tot acute problemen en de bedrijfsactiviteiten daardoor per direct of op korte termijn dreigen te stoppen;

 • e.

  voor MKB-ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring;

 • f.

  korte beschrijving van welke verduurzamende maatregelen zijn genomen of van plan zijn te gaan nemen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 in de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen;

 • b.

  het subsidieplafond is bereikt zoals beschreven in artikel 12;

 • c.

  de aanvraag wordt ingediend door een individu die geen onderneming vertegenwoordigt;

 • d.

  als de aanvrager haar bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) stil legt of heeft gelegd (om energie te besparen), of;

 • e.

  subsidieverstrekking in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese Unie.

Artikel 8 Indieningstermijn

De aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 3 april tot en met 31 mei 2023. Aanvragen die na 31 mei 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

Per aanvraag wordt maximaal € 3.000,00 subsidie verleend.

Artikel 10 Beoordelen subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en deze subsidieregeling wordt de subsidie verleend en direct vastgesteld. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld en door het college is ontvangen.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op € 130.000,00.

 • 2. Als het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 3 april 2023 en vervalt van rechtswege op 1 juni 2023.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Winterfonds voor mkb gemeente Doetinchem.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Burgemeester.

Secretaris.