SUBSIDIEREGELING STERK MAKEN VOOR ZON OP DAK

Geldend van 17-02-2023 t/m heden

Intitulé

SUBSIDIEREGELING STERK MAKEN VOOR ZON OP DAK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, Overwegende dat:

 • 1.

  · het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels vast te stellen;

 • 2.

 • 3.

  de realisatie van zonnepanelen en/ of zonnecollectoren op daken bijdraagt aan de ambities van de gemeente Lochem met betrekking tot klimaatneutraliteit. Zon op dak projecten vergroten de toegankelijkheid en het efficiënte gebruik van duurzame energie voor inwoners, non-profitorganisaties en kleine ondernemers in de gemeente Lochem;

 • 4.

 • 5.

  Het potentieel zon op dak nog onvoldoende wordt benut. Dit komt mede doordat de constructie van veel daken niet sterk genoeg is voor de plaatsing van zonnepanelen dan wel zonneboilers of combinaties hiervan. In de praktijk zijn niet altijd voldoende (financiële) middelen beschikbaar om de verstevigingskosten van daken te dragen. Andere financieringsinstrumenten voorzien namelijk niet in de kosten van de versteviging van de daken. Met deze regeling wordt de realisatie van zon op dak projecten in de gemeente Lochem gestimuleerd.

gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling “Subsidieregeling Sterk maken voor zon op dak”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv).

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  o Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

 • 2.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  collectief initiatief: initiatief waarbij inwoners gezamenlijk investeren in een project om zonnepanelen en/of zonnecollectoren te plaatsen. Een collectief bestaat uit minimaal 3 deelnemers.

 • 4.

  college: College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Lochem;

 • 5.

  o duurzame energie: zonne-energie of zonnewarmte;

 • 6.

  eigenaar: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, waaronder een Vereniging van Eigenaren, die krachtens het eigendomsrecht eigenaar dan wel mede-eigenaar is van het pand of de grond;

 • 7.

  kWp: kiloWattpiek, meeteenheid voor het vermogen van een zonnestroomsysteem waarbij 1 kiloWattpiek 1.000 Wattpiek is;

 • 8.

  pand(en): appartementencomplex(en), bedrijfspand(en), kantoor (kantoren), school (scholen) verenigingsgebouw(en), (multifunctioneel) buurtgebouw(en) met bijbehorende bijgebouw(en), aanbouw(en) of uitbouw(en) die opgenomen zijn in de Basisregistratie adressen en gebouwen van de gemeente Lochem en legaal gebouwd zijn;

 • 9.

  zonnestroomsysteem: het op een dak geïnstalleerd systeem ten behoeve van de productie van elektriciteit door middel van zonnepanelen.

 • 10.

  zonnecollectorsysteem: het op een dak geïnstalleerd systeem ten behoeve van de productie van warmte door middel van zonnecollectoren.

Artikel 1.2 Doel

De subsidieregeling heeft als doel het opwekken van duurzame energie in de gemeente Lochem te stimuleren. Dit gebeurt door middel van het subsidiëren van constructieonderzoek en indien noodzakelijk de versteviging van de dakconstructie.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  onderzoek naar de geschiktheid van de dakconstructie van één of meerdere panden voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem;

 • 2.

  constructieve aanpassingen aan het dak teneinde deze geschikt te maken voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem.

Artikel 1.4 Aanvrager

 • 1.

  1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door inwoners, non-profit organisaties en kleine ondernemers (tot 10 medewerkers).

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb vast. In de begroting 2023 is dit vastgesteld op een bedrag van € 100.000,- per jaar voor de periode 2023-2026.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 1.6 Termijn voor beslissing op aanvraag

 • 1.

  1. Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

 • 2.

  Het college kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Artikel 1.7 Voorschotten

Het college verleent géén voorschotten.

Artikel 1.8 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in artikel 1.5 eerste lid, aan het hoofd van de afdeling Ruimte.

Hoofdstuk 2

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  1. Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onder a, gelden de volgende voorwaarden:

  • 1.

   Het dakconstructieonderzoek voldoet aan de norm NEN 7250;

  • 2.

   bij het dakconstructieonderzoek dient uitgegaan te worden van een zonnestroomsysteem met een vermogen van minimaal 3 kWp of minimaal 2 m2 zonnecollectoren;

  • 3.

   de aanvrager heeft de factuur van het dakconstructieonderzoek betaald op het moment van indienen van de aanvraag en levert daarvan bewijs aan;

  • 4.

   de aanvrager is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar of bewoner/gebruiker is van het pand binnen de gemeente Lochem. De woning of het pand mag geen eigendom zijn van een woningcorporatie.

  • 5.

   de aanvrager verleent medewerking aan een eventuele controle ter plaatse en geeft inzicht in alle relevante documenten.

  • 6.

  • 7.

   2. Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onder b, gelden de volgende voorwaarden:

  • 8.

   Uit het dakconstructieonderzoek moet de noodzaak blijken voor het aanpassen van de dakconstructie ten behoeve van het realiseren van een zonne-energieproject op het pand;

  • 9.

   de activiteiten zijn aantoonbaar uitgevoerd. Dit kan worden aangetoond met behulp van foto’s waaruit blijkt dat de werkzaamheden in lijn zijn met het constructieve advies;

  • 10.

   het zonnestroomsysteem dat gerealiseerd is heeft een vermogen van minimaal 3 kWp (zonnepanelen) of bestaat uit minimaal 2 m2 zonnecollectoren;

  • 11

   d. de aanvrager heeft alle facturen betaald en de activiteiten zijn voltooid op het moment van indienen van de aanvraag. Dit betekent dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de zonnepanelen en/of zonnecollectoren geïnstalleerd.

  • 12

   e. de aanvrager verleent medewerking aan een eventuele controle ter plaatse en geeft inzicht in alle relevante documenten.

Artikel 2.2. Aanvraag subsidie dakconstructieonderzoek

 • 1.

  De aanvrager dient uiterlijk binnen 4 maanden na uitvoering van het dakconstructieonderzoek een subsidieaanvraag in op het door het college vastgesteld formulier. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • 1.

   NAW gegevens;

  • 2.

   indicatie van de grootte van het zonnesysteem dat gerealiseerd wordt inclusief een situatietekening;

  • 3.

   factuur van het dakconstructieonderzoek met bijhorend betalingsbewijs. Op de factuur dient het adres van de beoogde projectlocatie te staan;

  • 4.

   de bevindingen van het dakconstructieonderzoek;

  • 5.

   eventueel een machtiging voor de subsidieaanvraag (indien van toepassing).

 • 1.

  De aanvrager dient uiterlijk binnen 4 maanden na uitvoering van de dakconstructieaanpassing alsmede plaatsing van het zonnesysteem een subsidieaanvraag in op het door het college vastgesteld formulier. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • 1.

   NAW gegevens;

  • 2.

   de bevindingen van het dakconstructieonderzoek waaruit blijkt dat de dakconstructie voor de uitvoering van de aanpassingen niet geschikt was voor het plaatsen van een zonnesysteem.

  • 3.

   · een beschrijving van de gepleegde aanpassingen alsmede de grootte van het zonnesysteem dat gerealiseerd is inclusief een situatietekening en bewijsmateriaal dat dit daadwerkelijk is aangelegd;

  • 4.

   bewijs van het uitvoeren van de werkzaamheden en plaatsing zonnesysteem;

  • 5.

   · alle facturen met specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden, met bijhorende betalingsbewijzen;

  • 6.

   eventueel een machtiging voor de subsidieaanvraag (indien van toepassing);

  • 7.

   indien het om een collectief initiatief gaat, voegt men een schriftelijke bevestiging van deelname aan het collectieve initiatief toe.

Artikel 2.3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen de loonkosten en materiaalkosten.

 • 2.

  Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:

  • 1.

   o administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • 2.

   loonkosten voor de subsidieaanvraag;

  • 3.

   door derden gesubsidieerde kosten;

  • 4.

   terug te vorderen btw;

  • 5.

   kosten die verband houden met een eventueel benodigde vergunningsaanvraag.

Artikel 2.4 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het uitvoeren van een dakconstructieonderzoek als bedoeld in artikel 1.3 onder a bedraagt de werkelijke kosten met een maximum van 1.000 euro.

 • 2.

  2. De subsidie voor het aanpassen van de dakconstructie als bedoeld in artikel 1.3, onder b bedraagt 60 euro per geplaatste zonnepaneel en 100 euro per geplaatste m2 zonnecollector. In geval van geïntegreerde zonnepanelen en thermische systemen wordt het maximale bedrag van 100 euro per m2 aangehouden. Daarnaast geldt een maximum van € 2.500 voor een particulier dak , € 5000,-- voor het dak van een non-profit organisatie of kleine onderneming en een maximum van

 • 3.

  € 10.000 bij een collectief initiatief. Deze bedragen zijn nooit hoger dan de factuur.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb wordt de subsidie geweigerd als de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden.

Artikel 2.6 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  1. Op basis van het formulier als bedoeld in artikel 2.2 stelt het college de subsidie bij verlening direct overeenkomstig artikel 18 van de Asv vast, met in achtneming van artikel 2.3 en 2.4 van deze regeling en de door het college aanvaardbaar geachte subsidiabele kosten.

 • 2.

  2. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na de beslissing tot directe vaststelling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  1. Deze regeling treedt daags na bekendmaking in werking.

 • 2.

  2. Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling sterk maken voor zon op dak”.

 • 3.

  3. De subsidie verloopt op 31 december 2026 en heeft een jaarlijks budget van 100.000 euro.

Aldus besloten in de vergadering van 13 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Lochem,