Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn 2023;

Gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Asv.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   buurthuis of dorpshuis: een openlijk toegankelijk gebouw in een buurt/dorp voor jongeren en/of volwassen in de gemeente Apeldoorn wat dient als centrum voor het sociale en culturele leven van een buurt/dorp met plaats voor vergaderingen en voorzieningen voor activiteiten van recreatieve en educatieve aard;

  • d.

   college: college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • e.

   culturele stichtingen en verenigingen: (gesubsidieerde en niet gesubsidieerde) culturele en/of erfgoed-stichtingen en verenigingen in de gemeente Apeldoorn;

  • f.

   materiële kosten: kosten van reguliere aanschaffingen of diensten voor bijvoorbeeld klein onderhoud, materialen, verzekeringen, energie of andere nutsvoorzieningen. Ook alle kosten van wat gehuurd wordt vallen onder de materiële kosten. Uitgezonderd op de werkelijke materiële kosten in 2022 zijn kosten van investeringen van bijvoorbeeld groot onderhoud of eenmalige aanschaffingen voor langdurig gebruik;

  • g.

   organisatie: een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, zoals bedoeld onder lid 2 sub c, e, h of i van dit artikel, die statutair gevestigd is in de gemeente Apeldoorn en is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel;

  • h.

   scoutingvereniging: een organisatie die activiteiten uitvoert op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell waarbij samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing centraal staan, en is aangesloten bij ‘Scouting Nederland’;

  • i.

   sportvereniging: een in de gemeente Apeldoorn gevestigde vereniging, niet zijnde een bedrijfsorganisatie of jeugdorganisatie, die uitsluitend tot doel heeft het beoefenen van sport of lichamelijke oefening in clubverband. De vereniging is aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale overkoepelende organisatie;

  • j.

   vereniging: rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 1.2 Doelstelling van de subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is organisaties gedeeltelijk te compenseren voor de hogere kosten vanwege de gestegen energieprijzen en de hogere inflatie, zodat het aanbod van activiteiten in buurt- en dorpshuizen, van sport-, erfgoed-,kunst- of cultuurorganisaties, sport- en scoutingverenigingen tegen min of meer dezelfde prijs kan blijven worden aangeboden.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten en subsidievereisten

 • 1. De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming voor de stijging van materiële kosten, waaronder de kosten van energie.

 • 2. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt 3,5% van de reguliere en werkelijke materiële kosten volgens de laatst vastgestelde jaarrekening.

 • 3. Voor organisaties met een eigen energiecontract is de maximale hoogte van de subsidie 3,5% van de reguliere en werkelijke materiële kosten, exclusief de energiekosten volgens de laatst vastgestelde jaarrekening. Daarnaast ontvangen deze organisaties een tegemoetkoming in de energie kosten.

  • a.

   Voor organisaties, die in aanmerking komen voor de rijksregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en die volgens hun energiecontract meer dan € 0,89 moeten betalen per m3 gas, bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 0,30 per m3 gas. Wanneer voor een kilowattuur elektriciteit meer dan € 0,20 moet worden betaald, bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 0,15 per kilowattuur elektriciteit. Uitgangspunt is het werkelijke verbruik over het jaar 2022. Genoemde tarieven zijn inclusief belastingen.

  • b.

   Voor organisaties, die niet in aanmerking komen voor de rijksregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en die volgens hun energiecontract meer dan € 1,15 per m3 gas betalen, bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 0,30 per m3 gas. Wanneer voor een kilowattuur elektriciteit meer dan € 0,25 moet worden betaald, bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 0,15 per kilowattuur elektriciteit. Uitgangspunt is het werkelijke verbruik over het jaar 2022. Genoemde tarieven zijn inclusief belastingen.

 • 4. Tegemoetkomingen voor energiekosten van andere algemene of specifieke regelingen met betrekking tot dit onderwerp van onder andere het Rijk of de provincie, anders dan de rijksregeling Tegemoetkoming Energiekosten, worden op de subsidie in mindering gebracht.

Hoofstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1. Aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   een buurt- of dorpshuis;

  • b.

   een culturele of erfgoedstichting of -vereniging;

  • c.

   een scoutingvereniging, of

  • d.

   een sportvereniging.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend op een digitaal aanvraagformulier en gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   de door bestuur of leden laatst goedgekeurde jaarrekening, waarbij de materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt;

  • b.

   de door het bestuur of de leden goedgekeurde begroting voor het jaar 2023;

  • c.

   indien de aanvrager een houder is van een eigen energiecontract: een kopie van het energiecontract en een overzicht van het werkelijke energieverbruik 2022, uitgesplitst in gas en elektra.

Artikel 2.2 Maximale hoogte aanvraag

 • 1. Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 2. De hoogte van de subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 15.000,-.

Artikel 2.3 De aanvraagperiode

 • 1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 15 februari 2023 tot en met 1 april 2023. Subsidieaanvragen die buiten deze periode zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Aanvragen worden beoordeeld na sluiting van de aanvraagperiode. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager een termijn, nadat de gemeente hierover contact heeft opgenomen, van 5 werkdagen gegund om de aanvraag aan te vullen.

 • 3. Indien de in het tweede lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de gevraagde aanvulling is ontvangen, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

De subsidieverlening kan, naast de in artikelen 4:25, 4:35 Awb en artikel 9 van de Asv genoemde gevallen, (gedeeltelijk) geweigerd worden wanneer:

 • a.

  de opgegeven kosten voortkomen uit grootschalig onderhoud of eenmalige aanschaffingen voor langdurig gebruik;

 • b.

  naar oordeel van het college geen sprake is van onvermijdelijke, redelijke of noodzakelijke kosten;

 • c.

  de aanvrager niet voldoet aan de in deze subsidieregeling gestelde eisen;

 • d.

  de organisatie niet gevestigd is in de gemeente Apeldoorn;

 • e.

  de activiteiten van een buurt- of dorpshuis zich hoofdzakelijk richten op één specifieke doelgroep of alleen activiteiten organiseert voor eigen leden en niet openbaar toegankelijk zijn;

 • f.

  de organisatie een gemeentelijke begrotingssubsidie voor het jaar 2023 heeft ontvangen;

 • g.

  de organisatie subsidie ontvangt vanuit één van de volgende subsidieregelingen:

  • Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning 2021-2024;

  • Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2023-2025;

  • Algemene Voorzieningen Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning 2023 t/m 2025.

Artikel 2.4 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond voor deze regeling op € 1.000.000.

 • 2. Het college kan het vastgestelde subsidieplafond verhogen.

Artikel 2.5 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 4. De eerst getrokken aanvraag voor de dag bedoeld in het derde lid wordt als hoogste gerangschikt.

 • 5. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.

 • 6. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 2.6 Termijn voor het beslissen op de aanvraag

 • 1. Het college neemt binnen 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit.

 • 2. Deze termijn kan door het college eenmaal met ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

Hoofdstuk 3 Bevoorschotting en betaling, verantwoording en vaststelling

Artikel 3.1 Subsidievaststelling en uitbetaling

 • 1. In afwijking van artikel 17 en 18 Asv wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2. De uitbetaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats.

Hoofdstuk 4 Afwijkingsbevoegdheid en slotbepalingen

Artikel 4.1 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 4.2 aan het afdelingshoofd Vitaal en Ondernemend Apeldoorn.

Artikel 4.2 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 4.3 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen Apeldoorn 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 7 februari 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

T.J.HM. Berben

de burgemeester,

A.J.M Heerts

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten en subsidievereisten

Lid 2

De in de laatst vastgestelde jaarrekening opgenomen materiele kosten zijn subsidiabel. Onder materiële kosten vallen kosten van reguliere aanschaffingen of diensten voor bijvoorbeeld klein onderhoud, materialen, verzekeringen, energie of andere nutsvoorzieningen. Ook alle kosten van wat gehuurd wordt vallen onder de materiële kosten. Uitgezonderd op de werkelijke materiële kosten in 2022 zijn kosten van investeringen van bijvoorbeeld groot onderhoud of eenmalige aanschaffingen voor langdurig gebruik. De gemeente heeft voor het bepalen van de hoogte van de subsidie een prijsindexcijfer gehanteerd van 3,5%. Op het moment van opstellen van de regeling was dit het te verwachten prijsindexcijfer in 2023 ten opzichte van 2022 uit het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau.

Lid 3

Gelet op de sterk gestegen energie prijzen is de berekening van de tegemoetkoming voor energiekosten specifiek gemaakt waarbij er een verschil is in berekening voor organisaties met een eigen energiecontract.

Voor organisaties met een eigen energiecontract wordt aangesloten bij de rijksregelingen die er zijn voor de tegemoetkoming in energie kosten. Het Rijk kent regelingen voor huishoudens en MKB. Sommige organisaties zullen onder de regeling van huishoudens vallen en andere onder de Tegemoetkomingsregeling Energie Kosten (TEK) voor het MKB vallen. Voor beide regelingen is een prijsplafond energie kosten ingesteld. Het Rijk compenseert (gedeeltelijk) de kosten die boven het prijsplafond komen. Door middel van het verder verlagen van het prijsplafond draagt de gemeente bij aan het “betaalbaar” houden van de energie rekening.

Lid 3 sub a

Hieronder volgt een voorbeeld hoe de tegemoetkoming voor energie voor organisaties die onder de TEK-regeling vallen wordt berekend:

TEK Gas:

Het te betalen tarief met een maximum € 1,19 per m3 gas – € 0,89 = vergoeding per m3 gas.

Bij een prijs van € 1,09 is de vergoeding als volgt:

€ 1,09 – € 0,89 = € 0,20 per m3 gas

Bij een prijs van € 3,00 is de vergoeding als volgt:

€ 1,19 - € 0,89 = € 0,30 per m3 gas

TEK Electra:

Het te betalen tarief met een maximum € 0,35 per kilowattuur elektra – € 0,20 = vergoeding per kilowattuur elektra.

Bij een prijs van € 0,30 is de vergoeding als volgt:

€ 0,30 – € 0,20 = € 0,10 per kilowattuur elektra

Bij een prijs van € 1,00 is de vergoeding als volgt:

€ 0,35 - € 0,20 = € 0,15 per kilowattuur elektra

Lid 3 sub b

Hieronder volgt een voorbeeld hoe de tegemoetkoming voor energie voor organisaties die niet onder de TEK-regeling vallen wordt berekend:

Gas:

Het te betalen tarief met een maximum € 1,45 per m3 gas – € 1,15 = vergoeding per m3 gas.

Bij een gasprijs van € 1,30 per m3 is de vergoeding als volgt:

€ 1,30 – € 1,15 = € 0,15 per m3 gas

Bij een prijs van € 3,00 is de vergoeding als volgt:

€ 1,45 - € 1,15 = € 0,30 per m3 gas

Electra

Het te betalen tarief met een maximum € 0,40 per kilowattuur elektra – € 0,25 = vergoeding per kilowattuur elektra.

Bij een prijs van € 0,35 per kilowattuur elektra is de vergoeding als volgt:

€ 0,35 – € 0,25 = € 0,10 per kilowattuur elektra

Bij een prijs van € 1,00 is de vergoeding als volgt:

€ 0,40 - € 0,25 = € 0,15 per kilowattuur elektra