Regeling vervallen per 01-05-2023

Beleidsregels Tijdelijk Ondersteuningsfonds (TOF)

Geldend van 03-02-2023 t/m 30-04-2023

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijk Ondersteuningsfonds (TOF)

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel d.d. 6 december 2022

Overwegende dat het fonds een vangnet is om de zwaarste persoonlijke consequenties af te wenden. Met het fonds wordt steun geboden aan inwoners in noodsituaties. Door het verstrekken van een eenmalige vergoeding krijgen mensen hun financiële zelfredzaamheid terug en worden er grotere problemen voorkomen zoals afgesloten van gas, water of elektra en/of uit huis worden geplaatst.

Gelet op de artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten: vast te stellen Beleidsregels Tijdelijk Ondersteuningsfonds (TOF) Steenbergen

Artikel 1 Definities

Voedselbanknorm: het netto besteedbaar inkomen (netto maandinkomen minus vaste lasten) per maand is lager dan de volgende bedragen:

 • a.

  Bij een eenpersoons huishouden: € 300

 • b.

  Bij een tweepersoons huishouden zonder kinderen: € 410

 • c.

  Per inwonend kind: een verhoging van de onder a. en b. genoemde bedragen met € 110

Voor de omvang van het huishouden wordt uitgegaan van het aantal personen dat in de Basisregistratie personen op een bepaald adres staat ingeschreven.

Artikel 2 Doelgroep

Voor een bijdrage uit het TOF komen in aanmerking inwoners uit de gemeente Steenbergen die in de financiële problemen als gevolg van de stijging van energiekosten. In deze beleidsregels is dan sprake van een noodsituatie.

Artikel 3 Bevoegdheid

 • 1. Het college kan op aanvraag een bijdrage van € 800,- per huishouden uit het TOF verstrekken indien is vastgesteld dat sprake is van financiële problemen als gevolg van de stijging van energiekosten.

 • 2. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van deze beleidsregels.

Artikel 4 Voorwaarden

Een bijdrage uit het TOF kan uitsluitend worden verstrekt indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  De aanvrager is 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente Steenbergen.

 • 2.

  De aanvrager heeft een huurovereenkomst of woning op eigen naam en moet kunnen aantonen dat hij een energiecontract op diens eigen naam heeft.

 • 3.

  Het netto besteedbaar inkomen van de aanvrager is per maand, als gevolg van de sinds 1 januari 2022 gestegen energieprijzen onder de voedselbanknorm komen te liggen.

 • 4.

  Het vermogen van aanvrager en zijn huisgenoten is niet hoger dan de vermogensgrens van € 5.000,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 3.500 voor een alleenstaande. Als vermogen telt mee: het totale saldo op alle bank en spaarrekeningen van aanvrager, huisgenoten en kinderen jonger dan 18 jaar en beleggingen zoals aandelen, obligaties en cryptovaluta.

 • 5.

  De aanvrager ontvangt een aanbod voor een budgetadvies gesprek.

 • 6.

  De aanvraag moet uiterlijk 30 april 2023 zijn ingediend.

 • 7.

  De aanvrager komt niet in aanmerking voor de energietoeslag (doelgroep tot 120% van het sociaal minimum).

 • 8.

  Aanvrager heeft niet eerder een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het TOF.

 • 9.

  De hoogte van de energierekening is niet het gevolg van het verrichten van illegale activiteiten.

Artikel 5 Vorm

 • 1. De bijdrage is in de vorm van een gift.

Artikel 6 Procedure

 • 1. De aanvraag wordt ingediend aan de balie van de Vraagwijzer of stadskantoor van de gemeente Steenbergen.

 • 2. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3. De aanvragen worden in volgorde van datum binnenkomst en compleetheid beoordeeld.

 • 4. Bij het onderzoek ter boordeling van de aanvraag kan advies worden ingewonnen bij derden. Aanvrager wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

 • 5. Aanvragers worden verwezen naar het regionaal energieloket voor een adviesgesprek over duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 7 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is € 800,-.

Artikel 8 Vangnet

Het TOF is een vangnetregeling. Dat betekent dat indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 1 van deze beleidsregels, een beroep gedaan kan worden op een andere (landelijke) regeling of een ander (landelijk) fonds, aanvrager zich allereerst tot die (landelijke) regeling of dat (landelijke) fonds moet wenden.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college van de gemeente Steenbergen in de geest van deze beleidsregels afwijken van het in deze beleidsregels gestelde.

Artikel 10 Looptijd TOF

 • 1. Het TOF is beschikbaar tot en met 30 april 2023. Aanvragen tot uiterlijk die datum zullen in behandeling worden genomen.

 • 2. Deze tijdelijke beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van € 294.000,- is bereikt.

 • 3. Deze tijdelijke beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat de einddatum, zoals benoemd onder lid a, is bereikt.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels Tijdelijk Ondersteuningsfonds’ en treden in werking nadat deze bekend zijn gemaakt.

Ondertekening

Hoogachtend, 31 januari 2023

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, de locoburgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA E.M.J. Prent