Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere regels tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties De Wolden 2023

Geldend van 03-02-2023 t/m 31-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nadere regels tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties De Wolden 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Gelet op: 

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015;

BESLUIT

Nadere regels tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties De Wolden 2023 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • b.

  Acute nood: het voortbestaan van de organisatie dreigt gedurende de geldigheid van deze regeling in gevaar te komen door de gestegen energielasten, ondanks ingezette maatregelen door de organisatie;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

 • e.

  Energielasten: de lasten die organisaties hebben voor de energievoorziening van het onderkomen of de onderkomens die in eigendom en/of beheer zijn;

 • f.

  Energiecontract: het contract van de energieleverancier met de organisatie op basis waarvan de organisatie de rekeningen krijgt voor de energielevering;

 • g.

  Noodfonds: de subsidieregeling ‘Nadere regels tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties De Wolden 2023;

 • h.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die de organisatie aanbiedt en die bijdragen aan de vitaliteit van inwoners.

 • i.

  Maatschappelijke organisaties: organisaties zonder winstoogmerk die maatschappelijke activiteiten aanbieden op de korte en langere termijn die van belang zijn voor de vitaliteit van inwoners, zoals dorpshuizen en (sport)verenigingen, gevestigd in de gemeente De Wolden;

 • j.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie ten behoeve van bepaalde activiteiten.

Artikel 2 Doelstelling

De subsidie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te helpen die in acute nood komen door verhoogde energielasten in afwachting van de effecten van een structurele oplossing.

Artikel 3 Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met een energiecontract bij wie het voortbestaan in gevaar komt door de verhoging van de energielasten.

Artikel 4 Subsidiesoort

De aanvrager kan eenmalig een subsidie ontvangen op basis van deze regeling.

Artikel 5 Aanvraag en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag kan op ieder moment gedurende de looptijd van deze regeling, te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 worden aangevraagd.

 • 2. De ingangsdatum van de subsidie is vanaf de eerste maand waarin het aantoonbaar nodig is het doel te behalen, maar niet eerder dan waarop deze regeling in werking is getreden.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor de subsidie levert de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens aan:

  • a.

   Het bij deze regeling behorende aanvraagformulier, volledig ingevuld en voorzien van handtekening.

  • b.

   Een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging dan wel een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   Een schriftelijk bewijs van het tarief van het energiecontract van januari 2022;

  • d.

   Een bankafschrift of betaalbewijs van een betaald voorschot van de maand januari 2022;

  • e.

   Een schriftelijk bewijs van het huidige tarief;

  • f.

   Een bankafschrift of betaalbewijs van het huidig voorschot;

  • g.

   Een schriftelijke toelichting op de nadelige gevolgen die zijn ontstaan ten gevolge van de gestegen energiekosten;

  • h.

   Bewijsstukken bij deze schriftelijke toelichting;

  • i.

   Een onderbouwing van het noodzakelijke bedrag vanuit het noodfonds;

  • j.

   Een beschrijving welke (eigen) inspanning door de aanvrager is verricht om de financiële gevolgen op te vangen of te verminderen;

  • k.

   De meest actuele en relevante jaar- en begrotingsstukken;

 • 4. Mocht blijken dat het college aanvullende stukken nodig heeft voor het kunnen beoordelen van de aanvraag, zal aanvrager hiervoor in kennis worden gesteld en de mogelijkheid krijgen tot aanleveren van deze stukken.

 • 5. Volledig ingediende aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 6. Is de aanvrager verzocht voor het aanleveren van ontbrekende gegevens of stukken, dan zal de datum van volledigheid als datum van binnenkomst gelden.

 • 7. Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn kan éénmalig voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

Artikel 6 Subsidiecriteria

 • 1.

  Maatschappelijke organisaties dienen aan te tonen dat er sprake is van acute nood door de gestegen energiekosten.

 • 2.

  Maatschappelijke organisaties zijn niet in deze situatie beland door verwijtbaar en/of onrechtmatig gedrag van de aanvrager.

 • 3.

  Organisaties hebben een plan of energiescan voor de verduurzaming van het onderkomen en daarmee een structurele oplossing. Wanneer dit plan of deze energiescan er nog niet is, zorgt de organisatie dat het plan/de energiescan er komt binnen drie maanden na datum van de aanvraag om subsidie en deelt de datum van verkrijgen energiescan zo spoedig mogelijk aan het college mee.

 • 4.

  Organisaties nemen eigen verantwoordelijkheid door een eventueel eigen vermogen in te zetten voor het dekken van de meerkosten. Reserves die bestemd zijn om het voortbestaan in de toekomst te borgen, kunnen (gedeeltelijk) buiten beschouwing worden gelaten.

 • 5.

  Organisatie vragen eventuele financiële regelingen van rijk, provincie Drenthe of derden aan (met waar nodig ondersteuning van de gemeente) die ook gericht zijn op het terugbrengen van de energielasten.

 • 6.

  Een eventuele regeling van rijk, provincie of derden gaat voor op deze subsidieregeling.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 8, eerste en tweede lid van de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien er niet is voldaan aan de bepalingen, verplichtingen en vereisten zoals bepaald in deze regeling;

Artikel 8 subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het noodfonds bedraagt € 250.000,-.

 • 2.

  Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidies het subsidieplafond, zoals bedoeld in het eerste lid, overschrijdt, neemt het college een besluit over de subsidieregeling, het subsidieplafond en de nog te behandelen aanvragen.

 • 3.

  Overgebleven middelen van het kalenderjaar 2023 worden overgeheveld naar het kalenderjaar 2024.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% per maand van de meerkosten van de energielasten, tot een maximum van € 2.500,- per maand.

 • 2.

  De meerkosten worden berekend op grond van het verschil tussen het huidige maandelijkse voorschotbedrag en het voorschotbedrag van januari 2022.

 • 3.

  Het aantal maanden voor meerkosten bedraagt 12.

 • 4.

  De subsidie wordt per maand uitbetaald.

Artikel 10 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt achteraf vastgesteld op basis van de jaarlijkse eindafrekening van de energieleverancier.

 • 2.

  Op het moment dat aanvrager de energie jaarafrekening(en) van zijn energieleverancier heeft ontvangen over het jaar 2023 dan wel 2024 zal de definitieve subsidie worden vastgesteld.

 • 3.

  Aanvrager zal binnen 4 weken na dagtekening van de definitieve jaarafrekening(en) van zijn energieleverancier zijn aanvraag om vaststelling subsidie indienen.

 • 4.

  Uit bovenstaande stukken dient duidelijk opgemaakt te kunnen worden wat het betreffende energie verbruik in het gesubsidieerde jaar is geweest en welk energietarief er betaald diende te worden per kWh uur elektriciteit en m3 gas.

 • 5.

  Indien uit de definitieve energiecompensatie betrekening blijkt dat aanvrager te veel compensatie heeft ontvangen (een terugbetaling ontvangt), zal aanvrager het te veel ontvangen bedrag terugbetalen aan de gemeente.

 • 6.

  Het terug te betalen bedrag is maximaal 75% van het terug te ontvangen voorschot, gedeeld door het aantal maanden dat de subsidieontvanger subsidie heeft ontvangen.

 • 7.

  Wanneer de subsidieontvanger minder dan 10% aan betaalde voorschotten terugontvangt, zal er geen terugvordering plaatsvinden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  In aanvulling op artikel 17 van de ASV kan het college een of meerdere bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Tijdelijk noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 24 januari 2023.

De secretaris, De burgemeester,

Roelof Pieter Koning Inge C.J. Nieuwenhuizen