Regeling vervallen per 01-07-2024

Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 gemeente Houten

Geldend van 20-01-2023 t/m 30-06-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 gemeente Houten

Het college van de gemeente Houten besluit een tijdelijk addendum op de beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 vast te stellen t.b.v. de vergoeding voor de verhoogde energiekosten;

Samenvatting

Met dit besluit stelt het college van de gemeente Houten een tijdelijk addendum vast op de beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 t.b.v. de vergoeding voor energiekosten. Dit maakt het mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken voor de verhoogde energiekosten aan rechthebbenden met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm zonder een draagkrachtberekening over het inkomen te hoeven uitvoeren. Alle aanvragen die op of na 1 januari 2023 zijn ontvangen worden behandeld conform deze beleidsregels en worden periodiek toegekend voor de duur van één jaar. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2023 worden ingediend.

Als aanvulling op artikel 5 lid 1 en 2 beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 voor de gemeente Houten geldt het volgende:

Artikel 1. Draagkracht en vermogen

Voor de vergoeding van de verhoogde energiekosten via de bijzondere bijstand wordt een inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige aanvragen bijzondere bijstand blijft de inkomensgrens van 100% van kracht.

De overige bestaande draagkrachtregels voor inkomen en vermogen (artikel 5, 6 en 7) zijn van toepassing.

Artikel 2. De wijze en het moment van aanvragen

Een aanvraag voor extra ondersteuning bij de verhoogde energiekosten vanuit de bijzondere bijstand kan worden ingediend vanaf 1 januari 2023 via het aanvraagformulier van de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand wordt periodiek voor de duur van één jaar toegekend. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2023 worden ingediend.

Artikel 3. Duur en inwerkingtreding beleidsregels

Het addendum op de beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023.

Het addendum op de beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016 vervalt op 1 juli 2024.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten van 10 januari 2022,

De secretaris,

A.J. Barink

de burgemeester,

G.P. Isabella

Toelichting

Dit addendum is een aanvulling op de beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2016

Voor de beoordeling van een aanvraag via de bijzondere bijstand voor de verhoogde energiekosten zijn mede de werkinstructies, zoals eerder door Werk en Inkomen Lekstroom vastgesteld, leidend.