Dorpenfonds Noordenveld 2022-2026

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Dorpenfonds Noordenveld 2022-2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 3 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Noordenveld 2022,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel “Dorpenfonds Noordenveld 2022-2026” hierna Dorpenfonds.

Doel

Inwoners geven met behulp van een subsidie vanuit het Dorpenfonds invulling aan:

 • Het verbeteren van hun eigen (leef)omgeving.

 • Het verbeteren van de sociale cohesie in hun (leef)omgeving.

 • Het activeren van inwoners in de wijk of buurt.

 • Het vergroten van de vitaliteit van inwoners in de wijk of buurt.

Artikel 1

Subsidie wordt verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan het doel van het Dorpenfonds Noordenveld.

Toelichting

Initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie uit het Dorpenfonds zijn bijvoorbeeld:

 • innovatieve projecten die leiden tot een langdurige en positieve verandering van de leefbaarheid en de woonkwaliteit

 • initiatieven die de vitaliteit, participatie, sociale cohesie in een dorp of een wijk versterken of bijdragen aan het behoud daarvan

 • initiatieven die bijdragen aan het activeren van inwoners en het versterken van de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving

 • initiatieven die inzetten op de zorg voor elkaar binnen de eigen buurt of het dorp

Artikel 2

1. Het college kan subsidie verlenen voor eenmalige of meerjarige activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Dorpenfonds.

2. Uit het Dorpenfonds wordt geen subsidie verstrekt aan activiteiten met een begroting van minder dan

€ 10.000,- en met een begroting van meer dan € 100.000,-

Toelichting

Om vast te stellen of het initiatief voldoet aan de eisen van artikel 2

 • wordt voor zelfwerkzaamheid gerekend met € 25,- per uur;

 • wordt het uurtarief van professionele organisaties gebaseerd op tarieven in de betreffende branche op het moment van aanvraag.

Bij een subsidie van meer dan € 50.000,- kan het initiatief gebonden zijn aan de aanbestedingsregels.

Artikel 3

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen in de gemeente Noordenveld.

Toelichting

De gemeente betaalt subsidie niet uit op het bankrekeningnummer van een privépersoon.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  U dient de subsidieaanvraag via onze website in te dienen: Subsidie Dorpenfonds | Gemeente Noordenveld

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 4.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 12 weken, nadat deze formeel is ontvangen (zie lid 1) afgehandeld. De beslistermijn kan eenmaal met 12 weken worden verlengd. De aanvrager wordt van de verlenging op de hoogte gesteld.

Toelichting

Een aanvraag bevat in ieder geval:

 • naam van de aanvrager

 • contactgegevens, in ieder geval een mailadres

 • omschrijving van de activiteit, met aandacht voor realisatie beheer, (meerjarig)onderhoud en aansprakelijkheid/verzekering.

 • omschrijving van hoe deze activiteit bijdraagt aan het doel van deze regeling en toekomstbestendigheid

 • een begroting van de kosten, het bedrag dat de aanvrager zelf bijdraagt, het bedrag dat van gemeente gevraagd wordt en het geschatte aantal uren zelfwerkzaamheid

 • antwoord op de vraag of de activiteit zonder subsidie van de gemeente plaats zal vinden

Invulling aan thema’s Duurzaamheid en Toegankelijkheid

Duurzaamheid en Toegankelijkheid zijn belangrijke thema’s voor de gemeente Noordenveld.

-omschrijf hoe dit initiatief rekenschap houdt met duurzaamheid en toegankelijkheid. (Zijn bijvoorbeeld de gebruikte materialen duurzaam, en kunnen inwoners mét en zonder beperking gebruik maken van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd). Subsidies vanuit het Dorpenfonds worden alleen maar verstrekt aan initiatieven die openbaar toegankelijk zijn.

Vereiste vergunningen

Voor sommige (ruimtelijke) initiatieven is een omgevingsvergunning nodig.

-omschrijf of voor het initiatief de vereiste vergunning aanwezig is.

Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het opstellen van een aanvraag. Neem daarvoor contact op met de afdeling Beleid & Realisatie.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die direct samenhangen met de uitvoering van de subsidiabele activiteit en overblijven na aftrek van bijdragen van derden, eigen middelen of zelfwerkzaamheid en

 • 2.

  De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   De kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voorafgaand aan de aanvraag;

  • b.

   De kosten van begeleidende/ondersteunende organisaties voor zover die reeds door het college worden gesubsidieerd;

  • c.

   De kosten voor ondersteuning van reguliere activiteiten of de exploitatie daarvan;

  • d.

   De kosten voor eten, drinken en vervoer.

Artikel 6 Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • a.

  de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de doelstelling van het Dorpenfonds Noordenveld;

 • b.

  de mate waarin er rekening is gehouden met inwoners met en zonder beperking;

 • c.

  de mate waarin er het initiatief een duurzaam karakter heeft;

 • d.

  de mate van haalbaarheid van de uitvoering van het initiatief en de beoogde resultaten;

 • e.

  de mate waarin bewoners het initiatief zelf uitvoeren;

 • f.

  de mate waarin het initiatief de samenwerking tussen (maatschappelijke) organisaties en inwoners in het gebied versterkt;

 • g.

  de mate waarin het initiatief draagvlak heeft.

Toelichting

Om vast te stellen of er voldoende draagvlak is voor het initiatief gaat de gemeente uit van onderstaande afwegingskader:

 • 1.

  Welke mensen zijn betrokken bij het initiatief en kunnen meedoen? Zijn er inwoners die niet mee kunnen doen en is dat bezwaarlijk? (Een initiatief in een straat is b.v. voor alle straatbewoners).

 • 2.

  Hoe vindt overleg plaats en kunnen argumenten voldoende uitgewisseld worden voordat een besluit wordt genomen? Kunnen mensen hun mening kwijt en vrijuit zeggen wat ze van het initiatief vinden (positief, negatief, twijfels) en kan dat op meerdere manieren: per mail, telefoon, sociale media, in een vergadering?

 • 3.

  Is het mogelijk om informatie te verkrijgen over het initiatief? Heeft iedereen evenveel informatie over de gang van zaken, over de inkomsten en uitgaven, over de plannen?

 • 4.

  Leidt het initiatief tot méér zeggenschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor inwoners?

 • 5.

  Wie bepaalt wat er gebeurt, wie neemt de besluiten? Welke mensen hebben voordeel van het resultaat of maken winst hierdoor?

 • 6.

  Het initiatief wordt door bewoners zelf uitgevoerd. De gemeente kan daarbij ondersteunen, maar zelfwerkzaamheid en eigen inbreng staan voorop.

 • 7.

  Overlast en schade voor anderen door het initiatief dienen voorkomen te worden. Is het initiatief nadelig voor sommige mensen? Wordt het algemeen en financieel belang van de gemeente niet geschaad door het initiatief (bijvoorbeeld door overlast, onveiligheid, extra kosten politie, schoonmaken openbare ruimte)?

 • Om vast te stellen of er binnen een initiatief voldoende rekening is gehouden met inwoners met en zonder beperking en duurzaamheid kan als leidraad worden gezien:

  • 8.

   Met het Dorpenfonds wil de gemeente Noordenveld alle inwoners, met en zonder beperking stimuleren om zijn of haar woonomgeving leefbaar te houden, of leefbaar te maken. Dit kan op het gebied van de woonkwaliteit, de vitaliteit, de sociale cohesie etc.

 • Subsidies vanuit het Dorpenfonds worden alleen verstrekt aan initiatieven die openbaar toegankelijk zijn.

  • 9.

   We verstrekken alleen maar subsidies vanuit het Dorpenfonds die een duurzaam karakter hebben. Dit is voor ons als gemeente van wezenlijk belang. We willen dit ook terugzien in de plannen van een initiatiefnemer die subsidie aanvraagt vanuit het Dorpenfonds.

Artikel 6A Toekenning subsidie en vaststellen hoogte subsidiebedrag of afwijzing.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 december 2022 besloten tot het instellen van een commissie vanuit de raad conform artikel 84 gemeentewet. Deze commissie brengt namens de raad een bindend advies uit over het al dan niet toekennen van een subsidie vanuit het Dorpenfonds en de hoogte hiervan. Dit advies wordt overgenomen door het college dat vervolgens een besluit neemt over de te verstekken subsidie, geheel in lijn met dat advies.

Artikel 7 Subsidiebedrag/wijze van berekenen subsidiebedrag.

 • 1.

  De aanvrager dekt minimaal 25% van de subsidiabele kosten uit bijdragen van derden, eigen middelen of zelfwerkzaamheid.

 • 2.

  Het college berekent de subsidie door de subsidiabele kosten te verminderen met de inkomsten uit eigen bijdragen van de subsidieaanvrager, fondsen van derden en de zelfwerkzaamheid.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op basis van volgorde van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Het college heeft, met inachtneming van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noordenveld 2022 het subsidieplafond voor het Dorpenfonds 2022-2026 vastgesteld op € 500.000.

Voor het budget geldt: op = op.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Noordenveld 2022 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  het initiatief gericht is op commerciële activiteiten;

 • b.

  het initiatief een politiek of religieus karakter heeft;

 • c.

  de aanvraag betrekking heeft op een niet openbaar toegankelijk initiatief;

 • d.

  de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen, verbeteren van schoolpleinen;

 • e.

  het initiatief gelijk of vergelijkbaar is met initiatieven waarvoor het college ook op grond van een andere subsidieregeling subsidie kan verstrekken dan wel voor het initiatief reeds een subsidie is verstrekt;

 • f.

  het aannemelijk is dat het initiatief ook doorgaat zonder subsidie van de gemeente.

 • g.

  het aannemelijk is dat het initiatief leidt tot een buitensporige lastenverzwaring voor de gemeente in het algemeen en in het bijzonder voor beheer, onderhoud of instandhouding van eigendommen van de gemeente.

Toelichting

De Algemene subsidieverordening Noordenveld 2022 is van toepassing op alle subsidies die aangevraagd, toegekend, afgewezen of verstrekt worden in Noordenveld. De nadere regel Dorpenfonds bevat regels die speciaal voor het Dorpenfonds gelden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

Artikel 11 Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze nadere regel treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 31 december 2026.

Toelichting

Een aanvraag moet ingediend worden voor de vervaldatum van deze regel.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van 22 november 2022 en bekrachtigd door de gemeenteraad in de vergadering van 21 december 2022.