Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023

Geldend van 18-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges Utrechtse Heuvelrug 2023 (Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het raadplegen en verstrekken van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

  • b.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • c.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

  • d.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 2. Vrijstelling van leges wordt ambtshalve verleend voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een niet-commerciële activiteit of evenement zonder enige vorm van winstoogmerk, onder de voorwaarde dat:

   • de uitoefening van een niet-commerciële activiteit of het evenement ten doel stelt van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, educatieve, culturele aard te zijn, ter bevordering van het algemeen belang;

   • inkomsten gegenereerd mogen worden, waarbij die inkomsten ten goede komen voor instandhouding van de betreffende activiteit, het evenement of het goede doel, en niet tot doel heeft enige vorm van financieel gewin te boeken; en

   • waarbij de activiteit of het evenement in hoofdzaak wordt verricht door vrijwilligers.

  • b.

   Het in behandeling nemen van een aanvraag tot een niet-commerciële activiteit of evenement geldt voor:

   • collectevergunning;

   • kledinginzameling;

   • standplaatsvergunning voor één dag;

   • evenementenvergunning;

   • muziek/geluidsontheffing voor één dag;

   • stookontheffing voor snoeihout van elzen en wilgen in het kader van landschapsonderhoud door vrijwilligers;

   • ontheffing schenktijden en bijeenkomsten aan een para commerciële rechtspersoon;

   • ontheffing inrijverbod Haarweg / De groep in Overberg.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 0-30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 0-30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 15 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2022’ van 23 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De in Titel 2 van de bij deze legesverordening behorende tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en normbladen NEN worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentekantoor, Kerkplein 2 te Doorn alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 december 2022.

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier

W. Hooghiemstra

de voorzitter

G.F. Naafs

Bijlage 1: Tarieventabel, Behorende bij “Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023”

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 (Vervallen)

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 13 (Vervallen)

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/ruimtelijk initiatief

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking of verklaring

Hoofdstuk 8 Advertentiekosten

Hoofdstuk 9 (Vervallen)

Hoofdstuk 10 Duurzaamheid

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Tarieventabel

 
 

Behorende bij "Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023"

 

 
 

Titel 1

Algemene Dienstverlening

2023

Hoofdstuk 1 Burgelijke Stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

 

1.1.1.1

Met ceremonie van maandag tot en met zaterdag/zondag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 763,55

1.1.1.2

Zonder ceremonie op een door de gemeente voorgestelde tijd en locatie

€ 381,80

1.1.1.3

Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie

€ 100,00

1.1.1.4

Vervallen

 

1.1.1.5

Vervallen

 

1.1.1.6

Vervallen

 

1.1.2

Vervallen

 

 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 50,90

1.1.3.2

Vervallen

 

 
 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,20

 
 

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 
 

1.1.6

Bij annulering van het huwelijk of geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

 

1.1.6.1

binnen 9 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 75% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.6.2

binnen 6 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 50% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.6.3

binnen 3 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 25% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 geheven leges verleend.

 

 
 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een of twee getuigen voor een huwelijk of geregistreerd, tijdens kantooruren, per getuige

€ 36,80

 
 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van buiten de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voor één dag.

€ 98,60

1.1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand inclusief beëdiging bij de Rechtbank.

€ 171,60

 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

 

1.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,85

1.2.4.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen

€ 5,00

 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

vermeerderd met de kosten conform de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 13,20

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het voorgeschreven bedrag, conform de Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 34,10

1.3.3

Het tarief van een aanvraag wordt indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, vermeerderd met administratiekosten voor een bedrag van

€ 20,35

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 5,25

1.3.5

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.3.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.4 genoemde bedragen

€ 5,00

 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan:

 
 
 • a.

  de aanvrager zelf

€ 16,45

 
 • b.

  derden

€ 17,90

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 384,40

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.523,90

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.300,85

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 7.625,20

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 11.435,10

 
 

1.4.2.3

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een opgave

 

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, twee lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 27,40

 
 

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,70

 
 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,20

 
 

1.4.6

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie personen bedraagt

€ 15,95

 
 

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

 

 
 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het elektronisch attenderen op nieuwe agenda’s van de raad en zijn commissies over andere bijeenkomsten:

nihil

 
 

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1

een afschrift van een verordening, per pagina

€ 0,45

 
 

Hoofdstuk 7 (Vervallen)

 

 
 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

 

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 15,70

1.8.3

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 15,70

1.8.4

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

€ 27,50

1.8.5

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 15,70

1.8.6

Voor elk bewijs van in leven zijn

€ 16,45

1.8.7

Voor het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,50

1.8.8

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 15,70

1.8.9

Voor elk meertalig modelformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200).

€ 15,70

 
 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,20

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,45

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 6,55

 
 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 33,20

1.10.2

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet

€ 443,75

1.10.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 443,75

1.10.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 443,75

1.10.5

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van sociale indicatie

€ 47,30

1.10.6

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van medische urgentie

€ 47,30

1.10.7

het tarief als genoemd in onderdeel 1.10.5 wordt verhoogd met de eventuele advieskosten van een onafhankelijke derde.

 

1.10.8

het tarief als genoemd in onderdeel 1.10.6 wordt verhoogd met de met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau.

 

1.10.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014

€ 443,75

 
 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke vergunning tot “verhuur” op grond van de Leegstandwet

€ 268,75

 
 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 86,40

1.12.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 86,40

 
 

Hoofdstuk 13 (Vervallen)

 

 
 

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

 

 
 

Hoofdstuk 15 Kansspelen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 
 

1.15.1.1

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.15.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.15.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.15.1.5

Bij een vergunning voor maximaal 12 maanden kan de aanvrager bij schriftelijk verzoek tot intrekking van de vergunning door de aanvrager binnen die 12 maanden het betaalde bedrag naar evenredigheid schriftelijk terugvragen. Bij intrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd is restitutie van leges niet mogelijk

 

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 51,50

 
 

Hoofdstuk 16 Kinderopvang (niet van toepassing)

 

 
 

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infra

€ 562,60

1.17.2

Het tarief genoemd onder 1.17.1 wordt verhoogd:

1.17.2.1

met een bedrag per meter bij een lengte van maximaal 4000 meter

€ 2,36

1.17.2.2

met een bedrag gelijk aan 1.17.2.1 met een korting van 50% bij een lengte van meer dan 4000 meter.

€ 1,18

1.17.3

Het tarief onder 1.17.1 wordt verhoogd:

1.17.3.1

met een bedrag per uur als op verzoek van de aanvrager een voorschouw wordt gevraagd

€ 67,00

1.17.3.2.

Het onder 1.17.3.1 vermelde tarief bedraagt minimaal

€ 67,00

1.17.4

Als een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 in rekening gebracht en vervallen de leges voor 1.17.2

1.17.5

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:

1.17.5.1

Bij intrekken in de fase tot en met de ontvankelijkheidstoets 100% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 en vervallen de leges voor 1.17.2

1.17.5.2

Bij intrekken in de fase tot en met de inhoudelijke toets 50% van de leges als bedoeld onder 1.17.1 en vervallen de leges voor 1.17.2

1.17.6

Indien op verzoek van de aanvrager een overleg gewenst is met de gemeente i.v.m. het opschorten van de behandeltermijn, wordt per overleg een tarief berekend van

€ 175,00

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) :

 

1.18.1.1

voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 57,75

1.18.1.2

voor een parkeerschijfzone voor de duur van vijf jaar

€ 67,10

1.18.1.2.1

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.18.1.2 bedoelde ontheffing

€ 50,35

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 34,00

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 43,30

1.18.4

het tarief als genoemd in onderdeel 1.18.3 wordt verhoogd met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau, indien de keuring noodzakelijk is voor beoordeling van het verzoek.

 

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) : voor een gehandicaptenparkeerplaats

€ 77,30

1.18.5.1

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.18.5 bedoelde ontheffing

€ 58,50

1.18.6

het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats (voor het plaatsen van een flespaal met bord en onderbord met kenteken)

€ 385,90

1.18.7

aanstellen verkeersregelaars op basis van artikelen 12 en 13 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 56 en 58 van het BABW, artikel 82 van het RVV 1990 en artikel 6 t/m 13 van de Regeling verkeersregelaars 2009

€ 35,00

 
 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,30

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 • per pagina op papier van A3/A4-formaat (zwart/wit)

€ 0,45

 
 • per pagina op papier van A3/A4-formaat (kleur)

€ 1,15

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 15,30

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 30,50

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,45

1.19.2.6

Een afschrift bestemmingsplan of beheersverordening, hiervoor kan vooraf een offerte opgevraagd worden.

feitelijke kosten

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een verklaring op door derden vervaardigde afschriften, dat deze afschriften overeenkomstig de oorspronkelijke stukken zijn, per verklaring, per exemplaar

€ 6,80

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning-aanvraagformulier, voor zover deze verordening niet anders belast

 

€ 2,45

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f, eerste of tweede lid, van de Pachtwet

€ 6,45

 
 

 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 
 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

Indien geen of te lage bouwkosten zijn opgegeven worden ambtshalve de kosten vastgesteld conform een van de hierna genoemde taxatieboekjes 'Vastgoedmarkt' van Vakmedianet: (her)bouwkosten woningen, (her)bouwkosten agrarische gebouwen of (her)bouwkosten bedrijfspanden” of 'gebouwschade'op basis waarvan de leges worden berekend.

 

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/ruimtelijk initiatief

 

2.2

Het tarief bedraagt voor een ingediende aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 425,00

2.2.2

is vervallen

 

2.2.3

is vervallen

 

2.2.4

om beoordeling van het verkennen van een ruimtelijk initiatief, inclusief behandeling intaketafel

€ 770,00

 

vermeerderd met per woning (en/of zelfstandige wooneenheid/bedrijfseenheid)

€ 265,00

 

met een maximum van

€ 5.350,00

2.2.5

is vervallen

 

2.2.6

om extra beoordeling intaketafel

€ 425,00

2.2.7

is vervallen

 

2.2.8

Indien binnen 6 maanden na verzenddatum van het eindadvies het bouwplan, in overeenstemming met het eindadvies, wordt ingediend, worden de kosten zoals benoemd in artikel 2.2.1 in mindering gebracht op de voor het bouwplan verschuldigde leges.

 

2.2.9

Indien voor de beoordeling van een regulier principeverzoek of ruimtelijk initatief een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de externe deskundige.

 
 

(*) Ruimtelijke principeverzoek: het plan is niet passend binnen de regels van het bestemmingsplan/de beheersverordening en het afwijkingenbeleid.

 

2.2.10

het begeleiden van een ruimtelijk initiatief (na beoordeling intaketafel) naar een ‘referentieaanvraag’ inclusief behandeling omgevingstafel(s), worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum zoals benoemd in 2.3.4.3, 2.7.2 en 2.7.4.

 
 

De kosten bedragen 50% van de door de gemeente opgestelde aanslag.

 

 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor een ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

Bij bouwkosten tot € 10.000

€ 425,00

 

Bij bouwkosten vanaf € 10.000 tot € 20.000

€ 800,00

 

Bij bouwkosten vanaf 20.000 tot € 20 miljoen

 

2,99 % van de bouwsom, met een minimum van:

€ 800,00

 

 

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20 miljoen:

€ 640.000,00

 

vermeerderd met 1,73% van de bouwsom boven € 20 miljoen.

 
 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

0,226%

van de bouwkosten, met een vermeerdering van:

€ 14,50

 
 
 

Planologische toets

 

2.3.1.3

De kosten voor een planologische toets bedragen:

 
 

bij aanvragen voor het kappen/vellen

€ 53,00

 

bij bouwplannen

€ 160,00

 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

60,00%

En een maximum van

€ 6.400,00

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 
 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Vervallen

 

 
 

2.3.1.6

Externe adviezen

 
 

Indien voor de beoordeling van het bepaalde in onderdeel 2.2 en onderdeel 2.3.1 tot 2.3.7 een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de externe deskundige. Het betreft hier in ieder geval de kosten voor:

 

 
 • 1.

  Welstand (zie tarievenbijlage Welstand)

 
 • 2.

  Constructeur (zie tarievenbijlage Constructeur)

 
 • 3.

  Brandweer

 
 • 4.

  Waterschap

 
 • 5.

  Provincie

 
 • 6.

  Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Uurtarief zijnde:

€ 110,55

 • 7.

  Agrarische beoordelingscommissie (zie tarievenbijlage Stichting Abc)

 
 
 • 8.

  GGD

 

 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,20%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 800,00

en een maximum van:

€ 59.750,00

 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 425,00

en een maximum van:

€ 7.500,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 425,00

en een maximum van:

€ 7.500,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro:

1,20%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 16.000

en een maximum van:

€ 59.750,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 425,00

en een maximum van:

€ 7.500,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.600,00

en een maximum van:

€ 7.500,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

1,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 425,00

en een maximum van:

€ 7.500,00

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 425,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 425,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een tevoren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 64.000,00

2.3.4.3.1

indien de aanvraag is voorafgegaan door het begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een ‘referentieaanvraag’ inclusief Omgevingstafel als bedoeld in 2.2.10 van hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in 2.3.4.3 50% van de vooraf door de gemeente opgestelde aanslag

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 425,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 425,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 10.000,00

 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

Voor een bouwwerk met een gebruikersoppervlakte:

 
 

Categorie Aantal m2

 
 

1 0 t/m 100

€ 965,00

 

2 101 t/m 500

€ 1.275,00

 

3 501 t/m 2.000

€ 2.350,00

 

4 2.001 t/m 5.000

€ 4.000,00

 

5 5.001 t/m 10.000

€ 6.200,00

 

6 10.001 t/m 30.000

€ 16.750,00

 

7 30.001 t/m 50.000

€ 22.250,00

 

8 meer dan 50.001

€ 27.600,00

 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 107,00

 

 

2.3.7

Vervallen

 

2.3.8

 

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 160,00

 
 

2.3.9

Vervallen

 

 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening 2013 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

Voor een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen

€ 265,00

 

vermeerderd met per boom

€ 10,00

 
 

2.3.11

Vervallen

 

 
 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 1.275,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 1.275,00

 
 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 425,00

 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 425,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 425,00

 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 
 

2.3.16

Vervallen

 

 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 640,00

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 
 

2.3.19

Veldinstallaties zonnepanelen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op plaatsen van veldinstallaties van zonnepanelen, met een oppervlakte van maximaal (twee keer) 50m², bedraagt het tarief:

€ 160,00

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg (intake) of beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) als bedoeld in 2.2.1 van hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges met 50% in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Deze teruggave geldt alleen indien binnen 6 maanden na het eindadvies de aanvraag wordt ingediend.

 

€ 212,50

2.4.2

Vervallen

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door de vaststelling van een exploitatieplan of indien het verhaal van kosten van herziening van het planologische regiem over de in het plan of de vergunning begrepen gronden als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, aanhef a en onder a van de Wet ruimtelijke ordening anderszins is verzekerd, dan worden de in artikel 2.3.3 en verder genoemde leges niet in rekening gebracht.

 

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.8 en 2.3.10, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Men is 10 % van de reguliere leges verschuldigd.

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingetrokken voor bouwen, aanleggen, kappen of slopen bedraagt voor de betreffende activiteit verschuldigde leges de teruggave:

90%

 

met een minimum te betalen legesbedrag van € 50,00

 

 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 , 2.3.8 en 2.3.10 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. Men is 75% van de reguliere leges verschuldigd. De teruggaaf bedraagt derhalve op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

25%

2.5.2.1

Indien dit verzoek in de periode tussen 24 en 120 maanden wordt ingediend, en de aanvraag wordt op verzoek van de aanvrager ingetrokken, dan volgt teruggave van 10%.

10%

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 , 2.3.8 of 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Men is 75% van de reguliere leges verschuldigd. De teruggaaf bedraagt derhalve op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 
 

2.5.4

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 
 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning

 

2.5.6.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning niet voldoet aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, wordt deze aanvraag buiten behandeling gelaten en wordt 25 % van de leges, vermeld in hoofdstuk 3, op aanslag gebracht.

25%

 
 

2.5.7

Teruggaaf overig

 

2.5.7.1

Indien de aanvraag voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten wordt ingetrokken mits een nieuwe procedure wordt opgestart, danwel sprake is van onvoorziene omstandigheden, geldt voor deze betreffende activiteit verschuldigde leges een teruggave van:

100%

 
 

Hoofdstuk 6Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6

Het tarief bedraagt voor een ingediende aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:

€ 265,00

 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking of verklaring

 

2.7.1

De kosten voor het laten opstellen van een bestemmingsplan door de gemeente worden in rekening gebracht aan de hand van een vooraf door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 48.250,00

 
 

2.7.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een partiële herziening van het bestemmingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

 

opgave van kosten

€ 64.000,00

 
 

2.7.2.1

Indien het verzoek is voorafgegaan door het begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een ‘referentieaanvraag’ inclusief Omgevingstafel als bedoeld in 2.2.10 van hoofdstuk 2, waarop het eerstgenoemde verzoek betrekking heeft, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een partiële herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in 2.7.2 50% van de vooraf door de gemeente opgestelde aanslag.

 

 
 

2.7.3

De kosten voor het laten opstellen van een wijziging of uitwerkingsplan worden in rekening gebracht aan de hand van een vooraf door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 15.000,00

 
 

2.7.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een wijziging- of uitwerkingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 26.800,00

 
 

2.7.4.1

Indien het verzoek is voorafgegaan door het begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een ‘referentieaanvraag’ inclusief Omgevingstafel als bedoeld in 2.2.10 van hoofdstuk 2, waarop het eerstgenoemde verzoek betrekking heeft, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een wijziging- of uitwerkingsplan als bedoeld in 2.7.4 50% van de vooraf door de gemeente opgestelde aanslag.

 

 
 

2.7.5

De in onderdeel 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 vermelde bedragen worden verhoogd met externe advieskosten op basis van een vooraf opgestelde aanslag.

 

 
 

2.7.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om of de ambtshalve verstrekking van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf bedraagt:

€ 425,00

 
 

2.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen:

€ 425,00

 
 

2.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist (zogenaamde verklaring vergunningvrij bouwen)

€ 425,00

 
 

Hoofdstuk 8 Advertentiekosten

 

2.8

Voor bekendmakingen (via publicatieborden, plaatselijke en/of landelijke bladen) zijn per publicatie de volgende leges verschuldigd:

 

2.8.1

Een publicatie betreffende een ingediende aanvraag omgevingsvergunning

€ 19,00

2.8.2

Een publicatie betreffende een procedure van doorbreken aanhouding ivm nieuw bestemmingsplan ex artikel 3.3 lid 1 sub b Wabo, een procedure van doorbreken aanhouding voor stads- en dorpsgezichten ex artikel 3.3 lid 4 Wabo, een procedure voor binnenplanse afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo; een procedure voor wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 onder a, een procedure voor tijdelijke ontheffing ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo, een procedure voor buitenplanse ontheffing ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo en procedure voor afwijken van beheersverordening ex artikel 2.12 lid 1 sub b Wabo

€ 64,00

2.8.3

Een publicatie betreffende een procedure ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 130,00

2.8.4

Een publicatie betreffende een procedure ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 800,00

2.8.5

Een publicatie betreffende een ingediende aanvraag Alcoholwetvergunning en/of Exploitatievergunning

€ 19,00

 
 

Hoofdstuk 9 Huisnummering (Vervallen)

 

 
 

Hoofdstuk 10 Duurzaamheid

 

2.10.1

Kleine landschapselementen

 

2.10.1.1

Voor het aanleggen van kleine landschapselementen buiten de bebouwde kom (houtachtige begroeiingen zoals bosjes, houtwallen, bomenrijen en knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers en rietzomen.) wordt in rekening gebracht een bedrag van

€ 0,00

 
 

2.10.2

Isolerende maatregelen bij panden

 

2.10.2.1

Voor het aanbrengen van gevel- en dakisolatie aan het gehele pand waardoor het uiterlijk van het bouwwerk verandert worden, in afwijking van artikel 2.3.1 geen leges in rekening gebracht.

 
 

Onder het gehele pand wordt verstaan: vrijstaande woning, het gehele woongebouw, de gehele rij woningen, het gehele bedrijfsverzamelgebouw etc.

 

 
 

2.10.3

Zonnepanelen bij monument

 

2.10.3.1

Voor het plaatsen van zonnepanelen op (of bij) een monument waarbij tevens de activiteit 'bouwen' van toepassing is, wordt ten aanzien van artikel 2.3.1, 100% teruggaaf verleend

 

 
 

2.10.4

Zonnepanelen bij een beschermd dorpsgezicht

 
 

Voor het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd dorpsgezicht wordt, in afwijking van artikel 2.3.1 gerekend

€ 100,00

 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

€ 618,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 327,95

 

3.1.3

Een aanvraag voor het wijzigen van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 85,40

3.1.4

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet.

€ 85,40

3.1.5

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

€ 213,55

3.1.6

Een aanvraag tot het wijzigen van de aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet per leidinggevende

€ 141,65

3.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

€ 85,40

3.1.8

Vervallen

 

 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement (categorie A)

€ 116,20

3.2.1.2

een middelgroot evenement (categorie B)

€ 278,65

3.2.1.3

een groot evenement (categorie C)

€ 1.317,90

3.2.2

Bij intrekking van de aanvraag om een vergunning genoemd in dit hoofdstuk wordt 50% geheven.

 

3.2.3

Ontheffing zondagswet

€ 0,00

 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 993,10

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 798,25

 
 

3.3.2

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 798,25

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 603,30

 
 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

€ 443,75

 
 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.5.1

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor tien jaar

€ 700,85

3.5.2

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor tien jaar, indien geweigerd

€ 506,00

3.5.3

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor tien jaar, indien ingetrokken

€ 213,60

3.5.4

het verkrijgen van een incidentele standplaatsvergunning

€ 116,25

3.5.5

het verkrijgen van een seizoengebonden standplaatsvergunning

€ 148,30

3.5.6

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien geweigerd

€ 91,90

3.5.7

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien ingetrokken

€ 67,50

3.5.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vaste standplaatsvergunning voor een periode van 10 jaar op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 5 van de Marktverordening.

€ 323,90

3.5.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een dagstandplaatsvergunning op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 5 van de Marktverordening.

€ 15,30

3.5.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 5 van de Marktverordening.

€ 97,45

 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 45,50

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 45,50

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 45,50

 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 97,70

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2022

de griffier

W. Hooghiemstra

Bijlage 2: Tabel tarieven ABC 2023

Laag tarief

Soort advies

Advieskosten per 1-1-2023, incl. 21% BTW

Standaardadvies bestaande bedrijven

€ 1.050,00

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.230,00

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.300,00

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 650,00

Second opinion

€ 1.600,00

Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering verhoogd worden vanwege extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt € 100,00 inclusief 21% BTW.

Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente.

Bijlage 3: Kosten voor toets constructeur

Bouwkosten

TARIEF 2023

< € 10.000

 

€ 125,00

€ 10.000 < € 50.000

 

€ 250,00

€ 50.000 < € 100.000

 

€ 300,00

€ 100.000 < € 1.000.000

 

€ 750,00

€ 1.000.000 < € 3.000.000

 

€ 1.000,00

€ 3.000.000 < € 5.000.000

 

€ 1.250,00

€ 5.000.000 < € 10.000.000

 

€ 2.000,00

> € 10.000.000

 

€ 3.000,00

Bijlage 4: Brief welstand MooiSticht 2023

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5: Tarieven welstand MooiSticht 2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling