Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023 (Verordening marktgelden 2023)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Tarief

Het recht bedraagt per marktdag voor het innemen van een standplaats met kramen, tafels, weegtoestellen, hand- of andere wagen en andere soortgelijke inrichtingen, per iedere langs de voorzijde gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,18.

Artikel 5 Abonnement

Het recht bedoeld in artikel 4 kan bij wijze van abonnement per kwartaal, per halfjaar of per kalenderjaar worden voldaan. Het recht bedraagt alsdan:

 • 1.

  Per meter of gedeelte daarvan per kwartaal (90 % van het voor de standplaats te berekenen recht over 13 marktdagen) € 13,81

 • 2.

  Per meter of gedeelte daarvan per halfjaar (85 % van het voor de standplaats te berekenen recht over 26 marktdagen) € 26,08

 • 3.

  Per meter of gedeelte daarvan per jaar (80 % van het voor de standplaats te berekenen recht over 52 marktdagen) € 49,09

Artikel 6 Elektriciteitskosten

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening per marktdag, per aansluiting:

 • 1.

  Kleinverbruik (230V/16A) € 1,96

 • 2.

  Kleinverbruik op krachtstroomaansluiting (400V/16A) € 5,91

 • 3.

  Krachtstroom (400V/32A) € 11,80

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd vanaf het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet het recht worden betaald op het moment van uitreiking van de in de in artikel 7 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022 van 10 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Het Hogeland op 14 december 2022

H.J. Bolding, voorzitter

P. Norder, griffier