Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad der gemeente Wijdemeren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats “de Hornhof”, Slotlaan 4a te Nederhorst den Berg, de gemeentelijke begraafplaats “Berenstein” aan de Berensteinseweg 33 te ’s Graveland, de gemeentelijke begraafplaats aan het Stichts End naast nr. 57 te Ankeveen, de gemeentelijke begraafplaats aan de Kortenhoefsedijk 167 te Kortenhoef en de gemeentelijke begraafplaats aan de Rading 168 te Loosdrecht.

 • b.

  graf: een particulier graf, een kindergraf, een algemeen graf of een urnengraf.

 • c.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  kindergraf: een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten van kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, met as van kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen verstrooien van as van kinderen tot 12 jaar;

 • e.

  algemeen graf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

 • f.

  urnengraf: een particulier graf, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  urnennis: een nis, bij de gemeente in beheer, waarvoor aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of een asbus op gerechtelijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten, bedoeld in onderdeel 4.2.1 van de tarieventabel, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten, die gelden voor een bepaalde periode is het belastingtijdvak gelijk aan die periode.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De rechten, bedoeld in onderdeel 4.2.1 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten, bedoeld in onderdeel 4.2.1 van de tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten, bedoeld in onderdeel 4.2.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

 • 1. De rechten, die gelden voor een bepaalde periode, zijn verschuldigd bij de aanvang van die periode.

 • 2. Andere rechten dan die bedoeld in het eerste lid of in artikel 8, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Vervallen grafrechten

 • 1. Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren:

  • a.

   Indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht- ondanks een aanmaning – niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;

  • b.

   Indien de rechthebbende of de gebruiker – ondanks een aanmaning – in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;

 • 2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2022.

De raad voornoemd,

De griffier,

mevr. drs. E.B. Hörchner

de voorzitter,

mevr. drs. C.R. Larson

Bijlage 1 Tarieventabel bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

1

RECHTEN *

Tarief 2023

 
 
 

1.1

Particulier graf

 
 

uitsluitend recht op een graf:

 

1.1.1

voor 20 jaar

€ 3.627,00

1.1.2

voor 30 jaar

€ 4.681,00

1.1.3

verlenging met 5 jaar

€ 1.558,00

1.1.4

verlenging met 10 jaar

€ 2.585,00

1.1.5

verlenging met 20 jaar

€ 3.347,00

 
 
 

1.2

Kindergraf

 
 

uitsluitend recht op een kindergraf:

 

1.2.1

voor 20 jaar

€ 2.902,00

1.2.2

voor 30 jaar

€ 3.627,00

1.2.3

verlenging met 5 jaar

€ 1.558,00

1.2.4

verlenging met 10 jaar

€ 2.151,00

1.2.5

verlenging met 20 jaar

€ 2.622,00

 
 
 

1.3

Urnengraf uitsluitend bedoeld voor urnen

 
 

uitsluitend recht op een groot urnengraf:

 

1.3.1

voor 20 jaar

€ 2.558,00

1.3.2

voor 30 jaar

€ 3.094,00

1.3.3

verlenging met 5 jaar

€ 1.244,00

1.3.4

verlenging met 10 jaar

€ 1.925,00

1.3.5

verlenging met 20 jaar

€ 2.285,00

 
 
 
 

Urnengraf op een urnenveld of urnenrij

 
 

uitsluitend recht op een klein urnengraf:

 

1.3.6

voor 20 jaar

€ 2.197,00

1.3.7

voor 30 jaar

€ 2.558,00

1.3.8

verlenging met 5 jaar

€ 1.244,00

1.3.9

verlenging met 10 jaar

€ 1.688,00

1.3.10

verlenging met 20 jaar

€ 1.925,00

 
 
 

1.4

Urnennis

 
 

het gebruik van een urnennis:

 

1.4.1

voor 20 jaar

€ 2.457,00

1.4.2

voor 30 jaar

€ 2.947,00

1.4.3

verlenging met 5 jaar

€ 1.213,00

1.4.4

verlenging met 10 jaar

€ 1.860,00

1.4.5

verlenging met 20 jaar

€ 2.179,00

 
 
 

1.5

Algemeen graf

 

1.5.1

een plaats in een algemeen graf voor 10 jaar

€ 1.891,00

 
 
 

2

BEGRAVEN

 

2.1

het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 902,00

2.2

het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 12 jaar

€ 615,00

2.3

het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 1 jaar

€ 224,00

 
 
 
 
 
 

2.4

Bij begraven op buitengewone uren worden de tarieven onder 2.1 tot en met 2.3 met 75% verhoogd, tenzij het begraven op een buitengewoon uur door de burgemeester in het belang van de openbare orde of volksgezondheid is voorgeschreven.

 
 

Tijden van begraven en asbezorging; op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur met een toeslag van 75%.

 
 
 
 

3

ASBESTEMMINGEN

 

3.1

Bijzetten van een asbus of urn:

 

3.1.1

in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar)

€ 344,00

3.1.2

in een urnennis

€ 153,00

3.2

Het verstrooien van as, per asbus of urn

 

3.2.1

in een graf of bosgedeelte (biologisch afbreekbaar)

€ 344,00

3.2.2

op een verstrooiingsplaats

€ 256,00

 
 
 

4

GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een grafbedekking en/of monument op een (urnen) graf of een afdekplaat op een urnnennis

€ 186,00

 
 
 

4.2.1

Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats De Hornhof. Alleen voor graven waar vóór 1 januari 2004 een onderhoudscontract voor is afgesloten.

€ 97,00

 
 
 

5

INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN EN URNENNISSEN

5.1

Op verzoek van rechthebbende

€ 42,00

5.2

In andere gevallen

€ 274,00

 
 
 

6

OPGRAVEN, RUIMEN EN VERSTROOIEN

 

6.1.1

Het opgraven van een stoffelijk overschot, per kist

€ 1.472,00

6.1.2

Ruimte maken in een graf door het opgraven van de aanwezige stoffelijke overschotten om deze daarna te herbegraven onder de onderste laag van het graf (herschikken), per kist

€ 1.472,00

6.2

Het opgraven of verwijderen van een asbus of urn:

 

6.2.1

uit een graf

€ 373,00

6.2.2

uit een urnennis

€ 153,00

 
 
 

7

OVERIGE HEFFINGEN

 

7.1

Het luiden van de torenklok in Kortenhoef door de gemeente

€ 123,00

7.2

Reserveren van een draagbaar of rijbaar

€ 81,00

7.3

Uitzoeken van een graf met behulp van medewerker

€ 81,00

7.4

Op verzoek grond wegrijden tijdens grafdelven

€ 201,00

 
 
 

7.5

Het gebruik van de aula:

 

7.5.1

per gebeurtenis, voor het eerste uur

€ 281,00

7.5.2

per gebeurtenis, per half uur verlenging

€ 141,00

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2022.

De griffier,

mevr. drs. E.B. Horchner