Winkeltijdenverordening Gouda 2022

Geldend van 04-01-2023 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Gouda 2022

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het initiatiefvoorstel van PvdA en D66;

gelezen de wensen en bedenkingen van burgemeester en wethouders van ….

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet,

besluit:

De volgende verordening vast te stellen:

Winkeltijdenverordening Gouda 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;-

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  wet: Winkeltijdenwet;

 • -

  winkel: winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Hoofdstuk 2 Vrijstellingen

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, vervatte verboden geldt een vrijstelling op zondagen en feestdagen tussen 06.00 en 22.00 uur, en op Goede Vrijdag en 24 december van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 4. Begraafplaats

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 5. Culturele evenementen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 6. Sportcomplexen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 7. Bejaardenoorden

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 8. Allerheiligen en Allerzielen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 9. Ramadan

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 10. Carnaval

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen.

Artikel 11. Kermis

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden.

Hoofdstuk 3. Individuele ontheffingen

Artikel 12. Ontheffing voor zon- en feestdagen bij bijzondere situaties

 • 1. Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 13. Avondopenstelling

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, van de wet.

 • 2. Het college verleent de ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, tot maximaal 24.00 uur, tenzij een ontheffing wordt gevraagd voor een eenmalige activiteit van korte duur.

 • 3. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden. Het college kan de ontheffing verlenen onder beperkingen en er voorschriften aan verbinden Aan deze ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden, tenzij een ontheffing wordt gevraagd voor een eenmalige activiteit van korte duur:

  • a.

   het college verleent de ontheffing tot maximaal 24.00 uur;

  • b.

   de winkel is op zondagen en feestdagen vóór 16.00 uur gesloten;

  • c.

   de winkel is tenminste vier werkdagen van 16.00 uur tot 24.00 uur geopend, tenzij door het college anders wordt bepaald;

  • d.

   in de winkel worden hoofdzakelijk eet- en drinkwaren verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4. Het college verleent voor ten hoogste vier winkels een ontheffing als bedoeld in het eerste lid of het derde lid. Het maximum van vier ontheffingen kan slechts worden overschreden voorzover het ontheffingen betreft voor eenmalige activiteiten van korte duur.

Artikel 14. Intrekken, wijzigen of weigeren van de ontheffing

 • 1. Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   het gebruik van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de (verkeers)veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een half jaar;

  • f.

   de houder dit aanvraagt.

 • 2. De ontheffing wordt geweigerd als de woon- of leefsituatie, de (verkeers)veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel conform de verzochte ontheffing.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 15. Intrekking oude verordening

De Winkeltijdenverordening Gouda 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 16. Overgangsbepaling

 • 1. Ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de Winkeltijdenverordening Gouda 2014 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als ontheffingen krachtens deze verordening.

 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de Winkeltijdenverordening Gouda 2014 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om een ontheffing krachtens de Winkeltijdenverordening Gouda 2014 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van haar bekendmaking.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Gouda 2022

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2022.

De raad van de gemeente voornoemd,

Griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

Voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve