Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en Rijkswet tot vaststelling van de Omgevingswet (Kamerstukken 33962) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken 34.453);

Besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart  of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 5 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 5 dagen na dagtekening van kennisgeving.

  • e.

   indien een automatische incasso is afgegeven voor het innen van de gemeentelijke heffingen wordt het belastingbedrag op de kennisgeving automatisch afgeschreven in de volgende maand na die waarin in de kennisgeving is verzonden.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1. Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  a. van zuiver redactionele aard zijn;

  b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Hoofdstuk II: onderdeel 4 (reisdocumenten);

  • 2.

   Hoofdstuk II: onderdeel 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Hoofdstuk II: onderdeel 2.12 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   Hoofdstuk I: onderdeel 4 (kansspelen); 

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • 2. Indien de wijziging, als bedoeld in lid 1 onder b, de aanpassing van een tarief betreft is het vervangen of gewijzigd tarief van toepassing, met dien verstande dat het totaaltarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

Tot het moment dat de voorstellen van Rijkswet tot vaststelling van de Omgevingswet (Kamerstukken 33962) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken 34.453) tot wet zijn verheven is tarieventabel I met bijlage van kracht. Zodra de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouwen in werking treedt is tarieventabel II van kracht.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2022 vastgesteld op 9 december 2021, en de Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit vastgesteld op 18 januari 2022, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 8 december 2022.
De griffier, de voorzitter,
C. Elken–van Mierlo K.B. Loohuis

Tarieventabel I 2023

 

Legesverordening 2023

 
 

Tarieventabel I 2023

 
 
 
 
 

Titel 1 – Algemene Dienstverlening

 
 

Hoofdstuk I. Bestuurszaken

 
 
 
 

1.

Leges algemeen

Tarief

 

Voor zover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief:

 
 

a. Voor een kopie van een bouw-/milieutekening

€ 11,40

 

b. Voor een scan van een bouw-/milieutekening

€ 5,70

 

c. Voor een beschikking op verzoek

€ 35,45

 

d. Voor het toekennen van een individueel verzoek

€ 35,45

 

e. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A4-formaat*

€ 0,40

 

f. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A3-formaat*

€ 0,50

 

g. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A2-formaat*

€ 11,55

 

h. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A1-formaat*

€ 15,55

 

i. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A0-formaat*

€ 16,15

 

j. Voor het verstrekken van een bodemonderzoekrapport, per rapportage*

€ 44,60

 
 
 

2.

Leges bestuursstukken

 

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken

€ 82,70

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

Bestuursstukken en dergelijke bestaande uit:

 
 

1 t/m 25 enkelzijdige pagina's

€ 5,80

 

26 t/m 50 enkelzijdige pagina's

€ 11,65

 

51 t/m 75 enkelzijdige pagina's

€ 17,70

 

76 t/m 100 enkelzijdige pagina's

€ 23,30

 

101 t/m 150 enkelzijdige pagina's

€ 24,15

 

151 t/m 200 enkelzijdige pagina's

€ 35,05

 

201 enkelzijdige pagina's of meer en

€ 35,05

 

per enkelzijdige pagina

€ 0,10

 
 
 

3.

Leges Gemeentearchief

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,90

3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de Gemeentewinkel, bedraagt per kadastraal perceel

€ 31,20

3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporing in de bij de Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat, per object

€ 70,90

 
 
 

4.

Leges speelautomaten

 

4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 1.496,00

b.

voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 149,00

4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van één kalenderjaar bedraagt:

 

a.

per kansspelautomaat*

€ 56,50

b.

en voor iedere volgende kansspelautomaat *

€ 34,00

4.2.1

vervallen

 

4.2.2

vervallen

 

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor onbepaalde tijd:

 

a.

per kansspelautomaat*

€ 226,50

b.

en voor iedere volgende kansspelautomaat*

€ 136,00

 
 
 

5.

Leges winkeltijden

 

5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing of een wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 bedraagt

€ 102,70

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk II. Burgerzaken

 
 
 
 

1.

Leges huwelijken/partnerschap

 

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met ceremonie, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen, op:

 

a.

op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 393,55

b.

op maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur

€ 941,95

c.

op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 941,95

d.

op zaterdag vanaf 19.00 uur

€ 1.240,90

1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

€ 85,00

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

€ 35,45

1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige

€ 21,50

1.7

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke stand

€ 171,10

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in huwelijk, met ceremonie, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te annuleren of te wijzigen

€ 82,40

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in huwelijk, met ceremonie, op de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te annuleren of te wijzigen

€ 36,05

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement Burgerlijke stand, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te annuleren of te wijzigen

€ 56,65

1.11

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 15,70

 
 
 

2.

Leges diverse uittreksels

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de legalisatie van een handtekening**

€ 10,20

2.2

Voor de toepassing van verstrekkingen uit de basisregistratie personen wordt verstaan onder:

 

a.

een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

b.

selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de basisregistratie personen.

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking **

€ 10,90

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties

€ 58,55

 
 
 
 

Voor verrichtingen ogv de Wet rechten burgerlijke stand zijn de geldende tarieven van toepassing vastgesteld in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:*

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges gemeente *

€ 7,50

b.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Rijk*

€ 33,85

 
 
 

3.

Leges rijbewijzen

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs *

€ 48,15

b.

het tarief genoemd in sub a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met*

€ 34,10

 
 
 

4.

Leges reisdocumenten

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

4.1.1

van een nationaal paspoort:

 

4.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 77,85

4.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 58,85

4.2.1

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 4.1.1 (zakenpaspoort):

 

4.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 77,85

4.2.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 58,85

 
 
 

4.3.1

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

4.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 77,85

4.3.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 58,85

 
 
 

4.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen*

€ 58,85

4.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

4.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 70,35

4.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 37,95

4.5.3

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

4.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 4.1.1 tot en met 4.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van*

€ 53,00

4.7

Het tarief bedraagt voor het bezorgen van een document als genoemd in Hoofdstuk 2 binnen Nederland m.u.v. de Waddeneilanden en de luchthavens, op werkdagen*

€ 7,65

4.7.1

bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten binnen een gezin en op één bezorgadres worden geen extra kosten berekend.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk III. Wegen, straten en pleinen

 
 
 
 

1.

Leges Telecommunicatiewet

 

1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt

€ 366,00

1.2

Het in artikel 1 van dit hoofdstuk genoemde bedrag wordt verhoogd:

 

a.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met

€ 373,40

b.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met

€ 37,15

c.

indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, met

€ 1,80

d.

indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond gelegen buiten de bebouwde kom(men), per strekkende meter sleuf – voor sleuven met een lengte van 0 tot 10.000 meter, met

€ 0,32

e.

indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, voor het deel sleuflengte boven de 20.000 strekkende meter, met het bedrag blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen en verkeersontheffingen

 
 
 
 

1.

Leges gehandicaptenparkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 143,20

1.2

Wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag

€ 55,10

1.3

Het tarief bedraagt terzake bij intrekking of vervallen van de aanvraag:

 
 

Wanneer er een consult is geweest bij een medisch adviseur

€ 143,20

 
 
 

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

 

a.

bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 312,35

b.

bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 77,25

 
 
 

2.

Leges verkeersontheffingen

 

2.1

Ontheffing artikel 87 van RVV

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing:

 

a.

geldig voor één dag

€ 15,60

b.

geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen

€ 133,40

c.

geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand

€ 267,35

d.

geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar

€ 35,50

 
 
 

2.2

Leges vervoer bijzondere transporten

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 44,00

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van Regeling voertuigen

€ 44,00

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk V. Kinderopvang.

 

1.

Leges exploitatie kindercentrum of gastouderbureau

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

€ 94,95

 
 
 

2.

Leges bieden van gastouderopvang

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

€ 94,95

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk VI. Markt.

 

1.

Leges wachtlijst goederenmarkten

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

€ 22,70

 
 
 
 

Hoofdstuk VII. Kadaster en Leegstandswet

 

1.

Leges kadaster

 

1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt:

 

1.1.1

Kadastrale kaart

 
 

Inzage, kopie A3/A4

€ 9,40

1.1.2

Perceelinformatie uit de kadastrale registratie

 
 

Perceelgegevens: per perceel

€ 9,40

1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt:

 

1.2.1

Grootschalige basiskaart Hoogeveen

 
 

levering GBKH in digitale vorm:

 

a.

Vaste leveringskosten

€ 38,70

b.

Informatiekosten

 
 

- per ha. landelijk gebied

€ 17,70

 

- per ha. bebouwd gebied

€ 131,40

1.2.2

Levering GBKH of stadsplattegronden in analoge vorm:

 
 

Informatiekosten per formaat op papier:

 

a.

A0 0,84 x 1,20

€ 131,40

b.

A1 0,60 x 0,84

€ 87,75

c.

A2 0,42 x 0,60

€ 44,45

d.

A3 0,30 x 0,42

€ 21,20

e.

A4 0,21 x 0,30

€ 13,15

1.3

Stadsplattegronden digitaal

 
 

- overzichtskaart Hoogeveen ai bestand

€ 1.580,50

 

- detailkaart buitendorp, per dorp ai bestand

€ 312,40

 

- detailkaart Hoogeveen ai bestand

€ 2.378,10

 

- detailkaart centrum Hoogeveen ai bestand

€ 316,95

1.4

Bestemmingsplan per exemplaar

€ 64,50

1.5

Overzichts- en bestemmingsplankaarten, per kaart

€ 25,45

1.6

Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn.

 
 
 
 

2

Leegstandwet

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 104,90

2.1.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandwet

€ 35,50

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk VII. Diversen

 

1.

Naturalisatie

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Gemeente.D*

€ 206,00

1.1.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Rijk.D*

€ 764,00

1.2

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd - leges Gemeente.F*

€ 206,00

1.2.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd- leges Rijk.F*

€ 516,00

1.3

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Gemeente.E*

€ 351,00

1.3.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Rijk.E*

€ 887,00

1.4

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd - leges Gemeente.G*

€ 351,00

1.4.1.

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd- leges Rijk.G*

€ 640,00

1.5

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk.H*

€ 120,00

1.5.1

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente.H*

€ 23,00

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.6

Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudig) A*

€ 206,00

1.7

Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijk)B*

€ 351,00

1.8

een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C*

€ 23,00

1.9

*De in 1.1 - 1.8 opgenomen tarieven zijn de op het moment van vaststelling bekende wettelijke tarieven. De geldende tarieven op moment van in behandeling nemen van een aanvraag worden toegepast.

 
 
 
 
 

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 
 

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

 

1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 
 

1.1

Bouwkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

Wanneer de aanneemsom ontbreekt, of onvolledig is aangeleverd nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen, worden de bouwkosten bepaald door te toetsen aan de bij deze tarieventabel behorende "Kengetallenlijst voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit".

 

1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

1.3

APV: Algemene plaatselijke verordening.

 

1.4

Wkb: Wet Kwaliteitsborging

 

1.5

Zonnepark:

 
 

een vorm van duurzame energieopwekking, waarbij in veldopstelling op de grond, een groot oppervlak zonnepanelen wordt geplaatst, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

 

1.6

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

1.7

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

1.8

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk II. Conceptaanvraag

 

2

Het tarief bedraagt voor een conceptaanvraag:

 

2.1

voor het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij project

€ 114,40

2.2

voor het beoordelen van een reguliere omgevingsvergunning

€ 173,70

2.3

voor het beoordelen van een uitgebreide omgevingsvergunning

€ 337,60

2.4

voor het beoordelen van een bestemmingsplan wijziging

€ 337,60

 
 
 
 

Hoofdstuk III. Omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het toetsen/beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

1

Bouwactiviteiten

 

1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

1.2

Indien de bouwkosten: minder bedragen dan € 15.000,00

 

a.

een vast bedrag van

€ 51,30

b.

vermeerderd met 3,32 % van die bouwkosten

 

1.3

Indien de bouwkosten: € 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 

a.

een vast bedrag van

€ 631,15

b.

vermeerderd met 3,05 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

 

1.4

Indien de bouwkosten: € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 

a.

een vast bedrag van

€ 1.749,15

b.

vermeerderd met 2,46 % van het bedrag waarmee de bouwkosten€ 50.000,00 te boven gaan.

 

1.5

Indien de bouwkosten: € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 

a.

een vast bedrag van

€ 15.434,00

b.

vermeerderd met 2,22% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

 

1.6

Indien de bouwkosten: € 5.000.000,00 bedragen of meer

 

a.

een vast bedrag van

€ 124.321,00

b.

vermeerderd met 1,83% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

1.7

Indien de bouwactiviteit wordt uitgevoerd onder kwaliteitsborging vanuit de wkb, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.6 geheven leges een korting verleend van 25%

 
 
 
 

1.8

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 1.1 tot en met 1.6 bedraagt het tarief wanneer de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van een zonnepark bij een oppervlakte van:

 

a.

1 t/m 5 hectare

€ 11.414,20

b.

> 5 t/m 10 hectare

€ 22.828,45

c.

> 10 t/m 25 hectare

€ 28.535,60

d.

> 25 t/m 30 hectare

€ 45.656,90

e.

> 30 hectare

€ 74.192,45

 
 
 

2

Aanlegactiviteiten

 

2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.1.1

Indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

€ 85,25

2.1.2

€ 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,96 % van de aanlegkosten

 

2.1.3

€ 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,57 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 126,80

2.1.4

€ 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,49 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 1.905,45

2.1.5

€ 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,86 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 7.138,35

 
 
 

3

Planologisch strijdig gebruik

 

3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 352,20

3.1.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 1.000,45

3.1.2.1a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), en de aanvraag wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van het organiseren van een evenement

€ 100,00

3.1.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse tijdelijke afwijking)

€ 1.820,50

3.1.2.2.1

in afwijking van 3.1.2.2 voor een tijdelijke woonvoorziening tijdens de bouw van een nieuwe woning of verbouw van bestaande woning op hetzelfde perceel

€ 253,00

3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 8.135,00

3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 424,60

3.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel g. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 424,60

3.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel h. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 424,60

3.1.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 424,60

 
 
 

4

(gereserveerd)

 
 
 
 

5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, wordt het tarief berekent volgens onderstaande tabel.

 
 

aantal m²:

 

a.

0 t/m 100 m²

€ 393,60

 

vermeerderd met een bedrag per m²

€ 1,70

b.

101 t/m 500 m²

€ 562,30

 

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 100 m2

€ 1,06

c.

501 t/m 2.000 m²

€ 984,25

 

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 500 m2

€ 0,37

d.

2.001 t/m 5.000 m²

€ 1.630,60

 

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 2000 m2

€ 0,10

e.

vanaf 5.001 m2

€ 1.967,95

 

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 5000 m2

€ 0,01

 
 
 

6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo bedraagt het tarief

€ 185,40

 
 
 

7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 151,05

 
 
 

8

vervallen

 
 
 
 

9

Uitweg/inrit

 

9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief

€ 103,30

 
 
 

10

Vellen van een houtopstand (kappen)

 

10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 43 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief

€ 103,30

 
 
 

11

Handelsreclame

 

11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 103,30

 
 
 

12

vervallen

 
 
 
 

13

Vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming

 

13.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming (vm artikel 19d, lid 1 Nbw 1998), welke niet is gebaseerd op de ADC toets (maar bijvoorbeeld gebaseerd op saldering of een ecologische toets), bedraagt het tarief

€ 1.750,00

13.2

Vervallen

 

13.3

In afwijking van onderdeel 13.1. bedraagt het tarief voor een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming die is ingediend ter legalisatie van een PAS-melding situatie

€ 1.440,00

 
 
 

14

Ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

14.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief

€ 1.728,00

14.2

In afwijking van artikel 14.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing:

 

14.3

Ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

€ -

14.4

Ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke ontwikkelingen van ondernemers (waaronder begrepen stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest

€ 310,00

14.5

Ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen

€ 310,00

14.6

In afwijking van artikel 14.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist)

€ 310,00

 
 
 

15

(gereserveerd)

 
 
 
 

16

Advies

 

16.1

Indien bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt het bedrag in rekening gebracht van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

16.2

Indien een begroting als bedoeld in 16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

17

Verklaring van geen bedenkingen

 

17.1

Indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo worden de volgende leges opgelegd:

 

a.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 225,30

b.

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 
 
 
 

18

Achteraf ingediende aanvraag

 

18.1

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaan waarop de aanvraag betrekking heeft geld een verhoging van

€ 285,35

 
 
 

19

Beoordeling bodemrapport

 

19.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 artikel 1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

 

a.

voor de beoordeling van het bodemrapport

€ 89,80

b.

voor de beoordeling van een milieukundig rapport

€ 228,65

c.

voor de beoordeling van een archeologisch rapport

€ 228,65

 
 
 

20

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling bedraagt het tarief:

€ 443,35

 
 
 
 

Hoofdstuk IV. Vermindering

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Hoofdstuk V. Teruggaaf

 

1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

1.2

De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een besluit is genomen, 50% van de verschuldigde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in de onderdelen 1.1 t/m 1.6 hoofdstuk 3

 

1.3

De betaalde leges voor bouwactiviteiten, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1.1 t/m 1.6 in samenhang met onderdeel 5.1, over de ingetrokken aanvraag worden verrekend met een nieuwe vergelijkbare aanvraag welke binnen een half jaar na intrekking opnieuw wordt ingediend.

 
 
 
 

2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

2.2

De teruggaaf bedraagt 25 % van de betaalde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in de onderdelen 1.1 t/m 1.6 hoofdstuk 3.

 
 
 
 

3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in de onderdelen hoofdstuk 3 artikel 1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

3.2

De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in de onderdelen 1.1 t/m 1.6 hoofdstuk 3.

 

3.3

Onder een weigering wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een niet ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1, buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

4.2

De teruggaaf bedraagt 25% van de verschuldigde leges

 
 
 
 

5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 16 en 17 van hoofdstuk III wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk VI

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Hoofdstuk VII Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een geringe wijziging in het project

€ 95,55

 
 
 
 

Hoofdstuk VIII. Bestemmingswijzigingen met of zonder activiteiten

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.487,90

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a. of b. Wro

€ 5.147,95

3

Het tarief bedraagt voor het stellen van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c. of d. of artikel 6.12 lid 6 Wro

€ 110,85

4

Voor het opstellen van een bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening door de gemeente op initiatief van de aanvrager wordt het tarief verhoogd met

€ 1.176,00

 
 
 
 

Hoofdstuk IX

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Hoofdstuk X. In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

Het tarief bedraagt voor het toetsen/beoordelen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 119,15

 
 
 
 

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 

Hoofdstuk I. Horeca

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 367,35

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge de Alcoholwet

€ 146,85

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Alcoholwet**

€ 85,75

 
 
 
 

Hoofdstuk II Organiseren evenementen of markten

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld artikel 2, eerste lid, van de Evenementenverordening, indien het betreft:

 

1

een C-evenement**

€ 176,65

2

een A- of B-evenement**

€ 25,35

 
 
 
 

Hoofdstuk III. Prostitutiebedrijven

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven

€ 757,70

 
 
 
 

Hoofdstuk IV. Splitsingsvergunning woonruimte

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 106,55

 
 
 
 

Hoofdstuk V gereserveerd

 
 

vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk VI gereserveerd

 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2022. nr

 
 
 
 
 

De griffier,

 
 

C. Elken – van Mierlo

 

Tarieventabel II 2023

 

Tarieventabel II 2023

 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 
 
 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Tarief

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met ceremonie, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen, op:

 

a.

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 393,55

b.

maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur

€ 941,95

c.

zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 941,95

d.

zaterdag vanaf 19.00 uur

€ 1.240,90

e.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke stand

€ 171,10

 
 
 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

 

a.

buiten de kostenloze tijdstippen

€ 85,00

 
 
 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 21,50

 
 
 

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

 

a.

met ceremonie, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 82,40

b.

met ceremonie, op de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 36,05

c.

met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement Burgerlijke stand, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 56,65

 
 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 35,45

 
 
 
 

Voor verrichtingen ogv de Wet rechten burgerlijke stand zijn de geldende tarieven van toepassing vastgesteld in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,80

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

 
 
 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

 
 
 

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 7,65

c.

bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten binnen een gezin en op één bezorgadres worden geen extra kosten berekend.

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 
 
 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65

 

Artikel 1.13 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a.bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 
 
 
 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking (waaronder uittreksels BRP): of omwisselen van een rijbewijs**:

€ 10,90

b.

tot het verstrekken van selecties **

€ 58,55

c.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 15,70

 
 
 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

gereserveerd

 
 
 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Gereserveerd: zie 1.15

 
 
 
 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 
 
 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nota's/rapporten/stukken bestaande uit:

 

a.

0 tot 25 enkelzijdige pagina's

€ 5,80

b.

26 tot 50 enkelzijdige pagina's

€ 11,65

c.

51 tot 75 enkelzijdige pagina's

€ 17,70

d.

76 tot 100 enkelzijdige pagina's

€ 23,30

e.

101 tot 150 enkelzijdige pagina's

€ 24,15

f.

151 tot 200 enkelzijdige pagina's

€ 35,05

g.

201 enkelzijdige pagina's of meer

€ 35,05

h.

een enkelzijdige pagina

€ 0,10

 
 
 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken

€ 82,70

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 
 
 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal per mail verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, grootschalige basiskaart, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 14,90

b.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 14,90

c.

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 56,75

 
 
 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 16,00

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 16,00

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 16,00

 
 
 
 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 
 
 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges gemeente *

€ 7,50

b.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Rijk*

€ 33,85

c.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 10,20

d.

tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de Gemeentewinkel, bedraagt per kadastraal perceel

€ 31,20

e.

tot het doen van nasporing in de bij de Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat per object

€ 70,90

f.

tot het verstrekken van digitale overzichtskaart Hoogeveen

€ 1.580,50

g.

tot het verstrekken van digitale detailkaart buitendorp, per dorp

€ 312,40

h.

tot het verstrekken van digitale detailkaart Hoogeveen

€ 2.378,10

i.

tot het verstrekken van digitale detailkaart centrum

€ 316,95

j.

tot analoge levering GBKH of stadsplattegronden in A0

€ 131,40

k.

tot analoge levering GBKH of stadsplattegronden in A1

€ 87,75

l.

tot analoge levering GBKH of stadsplattegronden in A2

€ 44,45

m.

tot analoge levering GBKH of stadsplattegronden in A3

€ 21,20

n.

tot analoge levering GBKH of stadsplattegronden in A4

€ 13,15

 
 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 
 
 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 17,90

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 
 
 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 104,90

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 35,50

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 
 
 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

b. en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van één kalenderjaar bedraagt:

 
 

a. voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

 

b. en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt:

€ 1.496,00

4.

Het tarief voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 149,00

 
 
 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt:

€ 366,00

2.

Het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag wordt verhoogd:

 
 

a. als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met:

€ 373,40

 

b. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met

€ 37,15

 

c. als het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,80

 

d. als met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond gelegen buiten de bebouwde kom(men), per strekkende meter sleuf – voor sleuven met een lengte van 0 tot 10.000 meter, met:

€ 0,32

 

e. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, voor het deel sleuflengte boven de 20.000 strekkende meter, met het bedrag blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld.

 

3.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 
 

a. geldig voor één dag

€ 15,60

 

b. geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen

€ 133,40

 

c. geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand

€ 267,35

 

d. geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar

€ 35,50

2.

om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 44,00

3.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 44,00

4.

om verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 143,20

5.

om verlenging of bij afwijzing van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij kan worden volstaan met dossieronderzoek

€ 55,10

6.

om een gehandicaptenparkeerkaart welke wordt ingetrokken of vervalt waarbij wel een consult heeft plaatsgevonden bij een medisch adviseur

€ 143,20

7.

van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

 
 

a. bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 312,35

 

b. bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 77,25

 
 
 
 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 
 
 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 35,45

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 10,90

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,40

2.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,50

3.

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 11,55

4.

in formaat A1 of groter, per bladzijde:

€ 15,55

5.

in formaat A0 of groter, per bladzijde:

€ 16,15

6.

a. een kopie van een bouw-/milieutekening:

€ 11,40

7.

b. een scan van een bouw-/milieutekening:

€ 5,70

 
 
 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

van een bodemonderzoekrapport, per rapportage

€ 45,50

b.

voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

€ 94,95

c.

voor het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang

€ 94,95

 
 
 

d.

tot verkrijgen Nederlanderschap

 

1.

_enkelvoudig/standaard - leges Gemeente.D*

€ 206,00

2.

_enkelvoudig/standaard - leges Rijk.D*

€ 764,00

3.

_enkelvoudig/verlaagd - leges Gemeente.F*

€ 206,00

4.

_enkelvoudig/verlaagd- leges Rijk.F*

€ 516,00

5.

_gezamenlijk/standaard- leges Gemeente.E*

€ 351,00

6.

_gezamenlijk/standaard- leges Rijk.E*

€ 887,00

7.

_gezamenlijk/verlaagd - leges Gemeente.G*

€ 351,00

8.

_gezamenlijk/verlaagd- leges Rijk.G*

€ 640,00

9.

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk.H*

€ 120,00

10

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente.H*

€ 23,00

d.

Het tarief bedraagt voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudig) A*

€ 206,00

e.

Het tarief bedraagt voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijk) B*

€ 351,00

f.

Het tarief bedraagt voor een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C*

€ 23,00

11

*De in dit artikel opgenomen tarieven zijn de op het moment van vaststelling bekende wettelijke tarieven. De geldende tarieven op moment van in behandeling nemen van een aanvraag worden toegepast.

 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 
 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 
 
 

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

5.

Wanneer de aanneemsom ontbreekt, of onvolledig is aangeleverd nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen, worden de bouwkosten bepaald door te toetsen aan de bij deze tarieventabel behorende "Kengetallenlijst voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit".

 

6.

Zonnepark: een vorm van duurzame energieopwekking, waarbij in veldopstelling op de grond, een groot oppervlak zonnepanelen wordt geplaatst, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 
 
 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen

€ 114,40

b.

tot het beoordelen van een reguliere vergunning

€ 173,70

c.

tot het beoordelen van een uitgebreide vergunning

€ 337,60

d.

tot het beoordelen van een omgevingsplan wijziging

€ 337,60

2.

Wanneer de aanvraag als bedoeld in lid 1, ter beoordeling wordt voorgelegd aan de omgevingstafel, worden de onder 1 genoemde tarieven verhoogd met

€ 250,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Indien de bouwkosten: minder bedragen dan € 15.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 15,40

 

vermeerderd met een percentage van die bouwkosten van:

1,00%

b.

Indien de bouwkosten: € 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 189,35

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan, van:

0,92%

c.

Indien de bouwkosten: € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 524,75

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan, van:

0,74%

d.

Indien de bouwkosten: € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 4.630,25

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan, van:

0,67%

e.

Indien de bouwkosten: € 5.000.000,00 bedragen of meer

 
 

een vast bedrag van

€ 37.296,30

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan, van:

0,55%

2.

In afwijking van het bepaalde in 2.5 1 a. tot en met e. bedraagt het tarief wanneer de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van een zonnepark bij een oppervlakte van:

 

a.

1 t/m 5 hectare

€ 3.424,25

b.

> 5 t/m 10 hectare

€ 6.848,55

c.

> 10 t/m 25 hectare

€ 8.560,70

d.

> 25 t/m 30 hectare

€ 13.697,05

e.

> 30 hectare

€ 22.257,75

 
 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een bouwactiviteit die in overeenstemming is met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (binnenplanse omgevingsplanactiviteit):

 

a.

Indien de bouwkosten: minder bedragen dan € 15.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 35,90

 

vermeerderd met een percentage van die bouwkosten van:

2,32%

b.

Indien de bouwkosten: € 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 441,80

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan, van:

2,13%

c.

Indien de bouwkosten: € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 1.224,40

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan, van:

1,72%

d.

Indien de bouwkosten: € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 
 

een vast bedrag van

€ 10.803,85

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan, van:

1,55%

e.

Indien de bouwkosten: € 5.000.000,00 bedragen of meer

 
 

een vast bedrag van

€ 87.024,65

 

vermeerderd met een percentage, van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan, van:

1,28%

2.

In afwijking van het bepaalde in 2.6 1 a. tot en met e. bedraagt het tarief wanneer de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van een zonnepark bij een oppervlakte van:

 

a.

1 t/m 5 hectare

€ 7.989,95

b.

> 5 t/m 10 hectare

€ 15.979,90

c.

> 10 t/m 25 hectare

€ 19.974,00

d.

> 25 t/m 30 hectare

€ 31.959,85

e.

> 30 hectare

€ 51.934,70

 
 
 

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 424,60

4.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 5.147,95

5.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 8.135,00

6.

indien de aanvraag voor een binnen-/ buitenplanse omgevingsactiviteit als bedoeld in lid 4 of 5 wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van het organiseren van een evenement:

€ 100,00

 
 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 151,05

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 151,05

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 151,05

 
 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 185,40

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 185,40

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 185,40

 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 185,40

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 185,40

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 185,40

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 185,40

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

 

3.

Gereserveerd

 

a.als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven;

 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 185,40

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 185,40

 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 185,40

 

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 185,40

 

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 185,40

 
 
 
 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplanof paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.500,00

 
 
 
 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet

 

a.

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten

€ 3.500,00

b.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten

€ 5.000,00

 
 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 450,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, indien de aanlegkosten

 
 

a. minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

€ 85,25

 

b. € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,96 % van de aanlegkosten

 
 

c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,57 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 126,80

 

d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,49 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 1.905,45

 

e. € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,86 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 7.138,35

 
 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 103,30

 
 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 43 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 103,30

 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 44 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a. als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 103,30

 

b. als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 103,30

 
 
 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 21 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 35,40

 
 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel a en b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,20

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

1. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 352,20

 

2. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 8.135,00

 

3. voor een binnen-/ buitenplanse omgevingsactiviteit als bedoeld in b 1 of 2 gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van het organiseren van een evenement:

€ 100,00

 

4. voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 352,20

 
 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 
 
 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

 
 
 
 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief

€ 2.100,00

 
 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 
 
 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a,b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 
 
 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:*

€ 253,00

 
 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 500,00

 
 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 500,00

 
 
 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

€ 228,65

 
 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 
 

a. zonder bouwplan, als bedoeld in Artikel 8.13 van de Omgevingswet:

€ 2.721,90

 

b. met bouwplan, als bedoeld in Artikel 8.13 van de Omgevingswet worden afzonderlijke afspraken buiten de leges om gemaakt met de aanvrager

 
 
 
 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 119,15

 
 
 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

€ 285,35

 
 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.500,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.500,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 2.500,00

 
 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 228,65

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 228,65

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 228,65

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 228,65

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 228,65

f.

Voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER) of MER-beoordeling worden afzonderlijke afspraken buiten de leges om gemaakt met de aanvrager.

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 228,65

 
 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a. voor een advies van de gemeenteraad:

€ 225,30

 

b. het tarief welke door het betreffende aangewezen bestuursorgaan of andere instantie in rekening wordt gebracht.

 
 

c. Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a. als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 225,30

 

b. als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 
 
 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 
 
 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 1 week na de indiening van de aanvraag:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf een week tot vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

d.

De betaalde leges voor bouwactiviteiten, als bedoeld in artikel 2.5 en 2.6, over de ingetrokken aanvraag worden verrekend met een nieuwe vergelijkbare aanvraag welke binnen een half jaar na intrekking opnieuw wordt ingediend.

 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2jaren na onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 10 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN

 

(NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2)

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 
 
 
 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 367,35

b.

een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge de Alcoholwet

€ 146,85

c.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 85,75

 
 
 
 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 
 
 
 
 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven

€ 757,70

 
 
 
 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing of een wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013

€ 102,70

 
 
 
 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 
 
 
 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2. eerste lid, van de Evenementenverordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

a.

een C-evenement**

€ 176,65

b.

een A- of B-evenement**

€ 25,35

 
 
 
 

Artikel 3.7 Organiseren markt

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning:

 

a.

Gereserveerd

 

b.

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 
 
 
 
 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

€ 22,70

 
 
 
 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 
 
 
 
 

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014:

€ 106,55

 
 
 
 

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 
 
 
 

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2022

 
 
 
 
 

De griffier van Hoogeveen

 

KENGETALLENLIJST bouwkosten

KENGETALLENLIJST voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit als bedoeld in Titel II artikel 1.1. van de legestabel I en Hoofdstuk 2, 2.1 lid 5 Tarieventabel II 2023 gemeente Hoogeveen

Bouwkosten excl. BTW

Richtprijzen: gemiddelde prijzen per m1, m2, m3 en plaats

1. Woningen

 

eenheid

richtprijs

Sociale huurwoningen

projectmatig < 25 won.

m3

€ 250

Sociale huurwoningen

projectmatig > 25 won.

m3

€ 225

Rijtjeswoningen

projectmatig < 25 won.

m3

€ 300

Rijtjeswoningen

projectmatig > 25 won.

m3

€ 275

Halfvrijstaande woningen

projectmatig < 25 won.

m3

€ 330

Halfvrijstaande woningen

projectmatig > 25 won.

m3

€ 300

Vrijstaande woningen

Projectmatig

m3

€ 350

Vrijstaande woningen

Particulier opdrachtgeverschap

m3

€ 375

Gestapeld, appartementen

 

m3

€ 350

 
 
 
 

2. Aanbouwen/ bijgebouwen bij woningen

 

eenheid

richtprijs

Uitbreidingen < 75m3

woonruimte

m3

€ 550

Uitbreidingen > 75m3

woonruimte

m3

€ 450

Kelder

prefab/in werk gestort

m3

€ 330

Garage / berging

hout

m3

€ 190

Garage / berging

halfsteens plat / kap

m3

€ 250

Garage / berging

spouw plat / kap

m3

€ 330

Carport / overkapping

open constructie

m2

€ 170

Dakkapel

breedte

m1

€ 1.300

 
 
 
 

3. Verbouwingen

 

eenheid

richtprijs

Interne verbouwingen

constructieve verbouwingen

m2

€ 385

Externe verbouwingen

constructieve verbouwingen 

m2

€ 385

 
 
 
 

4. Agrarische bouwwerken

 

eenheid

richtprijs

Kippenstal

 

m3

€ 50

Varkensstal

 

m3

€ 48

Rundveestal

 

m3

€ 33

Paardenstal

 

m3

€ 44

Overige bouwwerken t.b.v. veeteelt

simpele stalsystemen

m3

€ 28

Mestopslag

boven

m3

€ 28

Mestopslag

beneden de grond

m3

€ 38

 
 
 
 

5. Bedrijfsgebouw

 

eenheid

richtprijs

Kantoren/showroom

1 bouwlaag

m3

€ 440

Kantoren

> 1 bouwlaag 

m3

€ 380

Bedrijfs- industriehal

< 5000 m2

m3

€ 55

Bedrijfs- industriehal

> 5000 m2

m3

€ 45

Romneyloods

 

m3

€ 38

Unit

tijdelijk/ definitief

m3

€ 165

Elke extra verdiepingsvloer

in een bedrijfs-industriehal

 

m2

€ 110

 
 
 
 

6. Winkelgebouwen

 

eenheid

richtprijs

Winkelruimte

 

m3

€ 350

 
 
 
 

7. Schoolgebouwen

 

eenheid

richtprijs

Schoolgebouw

permanente bouw

m3

€ 300

Schoolgebouw

semi permanente bouw

m3

€ 165

Kinderdagverblijf

 

m3

€ 300

 
 
 
 

8. Zorggebouwen

 

eenheid

richtprijs

Woonzorgcentrum

 

m3

€ 330

Apotheker/ huisartsenpost/ tandartspraktijk

 

m3

€ 380

 
 
 
 

9. Logies/ bijeenkomst gebouwen

 

eenheid

richtprijs

Logiesgebouw

 

m3

€ 340

Recreatiewoningen

 

m3

€ 340

Horeca 

 

m3

€ 350

 
 
 
 

10. Sportgebouw

 

eenheid

richtprijs

Manege

 

m3

€ 65

Sport- gymhal

 

m3

€ 165

Kleedgebouw

 

m3

€ 300

Sportkantine

 

m3

€ 225

 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2022. Nr

De griffier,

C. Elken – van Mierlo

 

TOELICHTING KENGETALLENLIJST voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit als bedoeld in Titel II artikel 1.1. van de legestabel I en Hoofdstuk 2, 2.1 lid 5 Tarieventabel II 2023 gemeente Hoogeveen

De kengetallenlijst is opgesteld aan de hand van voorbeelden van andere gemeenten, getoetst aan ingediende aanvragen omgevingsvergunning en vastgestelde bouwkosten uit het jaar 2017. Na een update en wijziging in 2019 zijn voor het jaar 2022 opnieuw de prijzen geïndexeerd. Hierbij is rekening gehouden met ervaringen van aanvragen uit 2021.

Enkele begrippen uit de kengetallenlijst lichten wij toe:

Wanneer is er sprake van een dakkapel en wanneer van een dakopbouw?

Er bestaan in de bouwregelgeving geen definities van ‘dakkapel’ en ‘dakopbouw’.

Een dakkapel wordt geplaatst in een schuin dakvlak. Dit wil zeggen dat er rondom de dakkapel sprake moet zijn van dak/dakbedekking/dakpannen. Is dit niet het geval en is de dakkapel direct op een gevel doorgebouwd dan is er geen sprake van een dakkapel maar van een dakopbouw. Ook indien er boven of gelijk aan de bestaande nok wordt uitgebouwd is geen sprake van een dakkapel.

Uitzonderingsgevallen zijn kleine (ondergeschikte) dakkapellen die aan de voorzijde beginnen op/boven de bouwmuur. Dit zijn dakkapellen, omdat in deze gevallen de goot doorloopt voor de dakkapel.

Voorbeelden van een dakopbouw zijn geheel nieuwe verdiepingen op een plat dak, het verhogen van de nok van een schuin dak of het doortrekken van een gevel.

Interne verbouwingen/ constructieve verbouwingen

Onder interne verbouwingen behoren verbouwingen binnen een woning, stal etc.

Externe verbouwingen/ constructieve verbouwingen

Onder externe verbouwingen behoren verbouwingen aan de buitenkant van een woning, stal etc.

Kippenstal, varkensstal, rundveestal en paardenstal

Alle stalsystemen voor de specifiek genoemde dieren die niet vallen binnen de omschrijving overige bouwwerken t.b.v. veeteelt.

Overige bouwwerken t.b.v. veeteelt

Een luifelstal, loopstal en serrestal en andere agrarische bouwwerken zoals schuren.