Huisregels gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Amersfoort

Geldend van 31-12-2022 t/m heden

Intitulé

Huisregels gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Amersfoort

Artikel 1

Deze huisregels zijn van toepassing op:

 • a.

  Begraafplaats Rusthof en gemeentelijk crematorium, gelegen aan de Dodeweg Oost 31 te Leusden;

 • b.

  Rooms Katholieke gedeelte van Rusthof, de begraafplaats Maranatha gelegen aan de Dodeweg West 28 te Amersfoort;

 • c.

  Begraafplaats Soesterweg, gelegen aan de Soesterweg 187 te Amersfoort.

Artikel 2

 • 1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende de volgende tijden:

  • a.

   van 1 maart tot 1 mei van 08.00 uur tot 19.00 uur;

  • b.

   van 1 mei tot 1 september van 08.00 uur tot 21.00 uur;

  • c.

   van 1 september tot 1 november van 08.00 uur tot 19.00 uur;

  • d.

   van 1 november tot 1 maart van 08.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2. De aanvangstijden voor asbezorging zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

 • 3. Het is verboden buiten de openingstijden zoals opgenomen in het eerste lid, zich op de begraafplaatsen te bevinden, met uitzondering van het bijwonen van condoleance, een begrafenis of bezorging van as.

 • 4. De begraafplaatsen zijn met schriftelijke toestemming van de directeur CBA toegankelijk voor plechtigheden en activiteiten, waaronder dodenherdenkingen, jaarlijkse herdenking oorlogsslachtoffers Sovjet Ereveld, Allerzielen, Lichtjesavond, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden. Het verzoek om deze toestemming wordt ten minste vier weken voor de beoogde datum van de plechtigheid of activiteit ingediend. Datum en uur van de plechtigheid of activiteit en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg door de directeur CBA vastgesteld.

 • 5. Toestemming voor plechtigheden en activiteiten kan worden verleend indien de plechtigheid of activiteit past bij de aard van de begraafplaats en de plechtigheid of activiteit de (graf-)rust niet verstoort. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 6. In overleg kunnen ’s avonds en op zondag condoleances plaatsvinden.

 • 7. Ter handhaving van de orde, rust en veiligheid op de begraafplaatsen kunnen de toegangen of delen van de begraafplaats tijdelijk worden gesloten.

Artikel 3

 • 1. Het is verboden zonder toestemming van de directeur CBA de as uit een asbus op de begraafplaats te verstrooien.

 • 2. Aan de toestemming worden voorwaarden gesteld, zoals de locatie, datum, tijdstip en wijze van asverstrooiing.

Artikel 4

 • 1. Een ieder is verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de directeur CBA.

 • 2. De directeur CBA kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

Artikel 5

 • 1. Het is verboden op de begraafplaatsen:

  • a.

   artikelen te koop aan te bieden of aanbiedingen te doen met betrekking tot de verzorging van graven en grafbedekkingen;

  • b.

   op enigerlei wijze reclame te maken voor handel, beroep of bedrijf;

  • c.

   onaangelijnde honden mee te nemen. Eventuele ontlasting van de hond dient te worden opgeruimd door de eigenaar van de hond;

  • d.

   planten of voorwerpen buiten de grafmaat te plaatsen.

 • 2. Kapotte en niet-onderhouden vazen en bloembakken, dode en uitgebloeide planten en bloemen en ook planten en voorwerpen als bedoeld in het eerste lid, onder d, worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige vergoeding.

 • 3. De op het graf aanwezige grafbedekking of beplanting mag vóór het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kan hij geen aanspraken hierop doen gelden.

Artikel 6

 • 1. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden.

 • 2. In afwijking van het verbod in het eerste lid kan de directeur CBA de toestemming geven om met een motorrijtuig op de begraafplaats te rijden aan:

  • a.

   steenhouwers, hoveniers, rouwvervoer en daarmee gelijk te stellen personen;

  • b.

   personen die voor grafbezoek als gevolg van invaliditeit zijn aangewezen op vervoer met een motorrijtuig en in bezit zijn van een GPK (GehandicaptenParkeerKaart).

 • 3. Aan de toestemming zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a.

   er geldt een maximum snelheid van 10km per uur;

  • b.

   er mag slechts worden gereden op de asfaltwegen, met uitzondering van de asfaltweg langs het Sovjet Ereveld en de asfaltweg na de rotonde tussen de afdelingen 10 en D op begraafplaats Rusthof.

Ondertekening

TOELICHTING

Artikel 2, tweede lid: in artikel 4 van de Verordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen Maranatha en Soesterweg en de Verordening voor het crematorium en de begraafplaats Rusthof zijn de aanvangstijden voor begraafplechtigheden en crematieplechtigheden geregeld. In aanvulling hierop zijn hier de aanvangstijden voor asbezorging geregeld.

Artikel 2, vierde lid: zowel voor plechtigheden als voor activiteiten binnen en buiten openingstijden is toestemming vereist. Bij het afwegen of al dan niet toestemming wordt verleend wordt rekening gehouden met de aard van de begraafplaats en geldt dat de (graf-) rust niet mag worden verstoord. Bij de afweging geldt een meerogenprincipe. Een activiteit wordt begeleid of er wordt effectief toezicht gehouden door een medewerker van de begraafplaats. Via de website en/of aankondiging op de begraafplaats worden nabestaanden geïnformeerd over de plechtigheden en activiteiten. Indien een activiteit nabij een graf is gepland, worden nabestaanden actief geïnformeerd met een mail of brief.

Artikel 3: Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt bij de administratie van CBA. Bij een asverstrooiing is een medewerker van de begraafplaats aanwezig.

Artikel 4, eerste lid: “Een ieder” betreft onder meer bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen, personen die werkzaamheden op de begraafplaats(en) hebben te verrichten, deelnemers plechtigheden. Onder ordentelijk gedrag wordt in ieder geval bedoeld andere bezoekers niet te hinderen en de rust op de begraafplaats niet te verstoren.

Artikel 5, onder a: het is verboden om artikelen, zoals bloemen te koop aan te bieden.

Artikel 5, eerste lid, onder d: ook is het verboden om bijvoorbeeld vogelhuisjes aan bomen te hangen. Ook mogen er bijvoorbeeld geen banken worden geplaatst naast het graf of grind en tegels worden geplaatst voor of achter het graf. Er mogen slechts voorwerpen op het graf worden geplaatst en niet buiten de grafmaat.

Artikel 5, tweede lid: niet blijvende beplantingen of voorwerpen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de directeur CBA worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen, en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de directeur CBA worden verwijderd.

Artikel 6, tweede lid: ondernemers, zoals hoveniers en steenhouwers (onder a) die regelmatig bij Rusthof komen kunnen een tag bij de administratie van CBA aanvragen, maar moeten zich altijd aanmelden bij aankomst.

Personen als bedoeld bij b kunnen ook een tag aanvragen, maar behoeven zich niet aan te melden.