Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening 2023

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2022, nummer 2022/73

gelet op Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

s t e l t v a s t:

de “Legesverordening 2023”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00:00 uur tot 24:00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het onderdeel aanleggen of verandering brengen aan de wijze van aanleg van de openbare weg, door of ten behoeve van een waterleidingbedrijf, enkel en alleen voor het (ver)leggen en plegen van onderhoud aan het collectief leidingnet, zoals omschreven in de Drinkwaterwet van 18 juli 2009.

 • e.

  geen leges worden geheven voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Maatstaven en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval van de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2022” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, of zo dit later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2023”.

Ondertekening

Ouder-Amstel, 22 december 2022

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

de voorzitter,

J. Langenacker

Bijlage 1: Tarieventabel legesverordening 2023

Volgnr.

Omschrijving:

Tarief 2023

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1

De in dit hoofdstuk genoemde tarieven zijn exclusief huur- en overige kosten van de eigen gekozen trouwlocatie.

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap:

 

1.1.1.1

- in het gemeentehuis op maandag tussen 9.00 en 10.00 uur

€ 0,00

1.1.1.2

- in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van het gestelde onder 1.1.1.1

€ 435,00

1.1.1.3

- in het gemeentehuis op zaterdag

€ 710,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor een eenvoudige voltrekkingsceremonie van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis op dinsdag en donderdag om 10.00 uur

€ 135,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eigen gekozen locatie:

 

1.1.3.1

- op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

€ 435,00

1.1.3.2

- op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur en zaterdag tussen 11.00 en 21.00 uur

€ 710,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eigen gekozen locatie

€ 130,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 220,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 27,00

1.1.7

Voltrekking van een huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand die niet in dienst is van de gemeente Ouder-Amstel

€ 130,00

1.1.8

Per getuige (aangeleverd door de gemeente) bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap (inclusief kosteloze):

 

1.1.8.1

- binnen het gemeentehuis

€ 48,00

1.1.8.2

- van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.2

€ 48,00

1.1.8.3

- op een andere tijd op de vrije keuze locatie zoals bedoeld in artikel 1.1.2

€ 96,00

1.1.9

Voor een teruggave van leges wegens:

 

1.1.9.1

- annulering van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

25%

1.1.9.2

- annulering van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

75%

1.1.10

Kosten voor het verzetten van een huwelijk:

 

1.1.10.1

- verzetten van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum:

€ 80,00

1.1.10.2

- verzetten van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum:

€ 30,00

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 25,00

1.1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag max. tarief de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet , die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.3

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.4

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.5

de tarieven genoemd onder 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden max. tarief op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.3.2

Het tarief als bedoeld in 1.3.1 wordt, indien de dienstverlening verband houdt met de vermissing of diefstal van een reeds eerder verstrekt rijbewijs, verhoogd met

€ 27,50

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.3.4

Het tarief als bedoeld in 1.3.2 komt te vervallen indien uit een door een bevoegde politiefunctionaris opgemaakt proces-verbaal blijkt, dat die vermissing het gevolg is van beroving of diefstal.

 

1.3.5

Indien het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs niet plaatsvindt, wordt op verzoek de rijksleges, zoals deze door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgesteld, gerestitueerd.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 14,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 14,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (maximumtarief wettelijk toegestaan)

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 

Met ingang van 2014 wordt voor onderstaande verstrekking geen tarief meer geheven.

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

1.6.1 t/m 1.6.3

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 
 

Met ingang van 2014 wordt voor onderstaande verstrekkingen geen tarief meer geheven, maar verwezen naar de webpublicaties en/of Hoofdstuk 19 van deze tabel

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting of -rekening (gemeenteraad)

 

1.7.1.2

een afschrift van de productenbegroting of -rekening (college)

 

1.7.1.3

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

 

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

 

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

 

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

 

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

 

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

1.7.4.2

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1 t/m

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

1.8.2.4

1.8.2.5

Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 11,35

1.8.3 t/m 18.3.3

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) het tarief zoals vastgelegd in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand

Wettelijke max. tarief

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of portret

€ 12,50

1.9.4

Naturalisaties

 

1.9.4.1

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 1984 (Staatsblad 629): gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,39

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 10,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

om een urgentieverklaring, als bedoeld in artikel 12 en 13 van de Huisvestingswet 2014

€ 45,15

 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 171,55

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 85,85

 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 
 

Niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in 5.18 van de APV

€ 152,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 152,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,00

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3 t/m 1.16.1.4

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

1.16.2

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 86,25

1.16.4

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.17.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m¹

€ 363,95

1.17.1.2

indien het betreft tracés van 250 m¹ tot 1.500 m¹

€ 444,15

1.17.1.3

indien het betreft tracés van 1.500 m¹ tot 5.000 m¹

€ 578,20

1.17.1.4

indien het betreft tracés van 5.000 m¹ of meer, per m¹ tracé

€ 0,10

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 10 m¹

€ 101,15

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 284,55

 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 36,00

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 36,00

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 14,65

1.18.4

een eerste medische keuring door een arts van een door de gemeente gecontracteerd onafhankelijk medisch adviesbureau, in verband met de in het vorige onderdeel bedoelde aanvraag, geen dossierkeuring zijnde

€ 135,00

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ten behoeve van het parkeren op een parkeerplaats in het blauwe zonegebied voor de eerste afgifte, voor een wijziging daarvan of nieuwe verstrekking in verband met vermissing

€ 43,60

1.18.6

verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 116,65

 
 
 
 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 36,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,90

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,44

1.19.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,35

 
 
 
 

Hoofdstuk 20 Landelijke tarieven

 

1.20.1

Indien er zich, na de vaststelling van de onderliggende Legesverordening, dan wel daaropvolgende wijzigingsverordening, wijzigingen voordoen in de door de Rijksoverheid vastgestelde tarieven, middels ministerieel of koninklijk besluit, dan wel op enigerlei andere wijze vastgesteld of bekend gemaakt, dan worden deze gewijzigde tarieven als heffingsmaatstaf aangehouden in afwijking van de in deze tarieventabel vermelde tarieven.

 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratievevoorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De bouwkosten worden vastgesteld aan de hand van het boek “Basisbedragen Gebouwen 2022”. Bij een verschil van minder dan 10% worden de in de aanvraag opgegeven bouwkosten gehanteerd. Er wordt een onderbouwing opgevraagd indien: - de opgegeven bouwkosten een afwijking hebben van meer dan 10%; of - het boek “Basisbedragen Gebouwen 2022” niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden. De opgevraagde onderbouwing wordt beoordeeld op aannemelijkheid;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2 t/m 2.2.2

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij de volgende bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 5.000: € 109.

 

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000, doch niet meer dan € 50.000: € 109 te vermeerderen met 3,533% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000.

 

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 200.000: € 1.694 te vermeerderen met 3,425% van de bouwkosten boven het bedrag van € 50.000.

 

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 200.000, doch niet meer dan € 500.000: € 6.831 te vermeerderen met 3,316% van de bouwkosten boven het bedrag van € 200.000.

 

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000, doch niet meer dan € 1.000.000: € 16.779 te vermeerderen met 2,990% van de bouwkosten boven het bedrag van € 500.000.

 

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 1.500.000: € 31.728 te vermeerderen met 2,718% van de bouwkosten boven het bedrag van € 1.000.000.

 

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.500.000, doch niet meer dan € 2.000.000: € 45.318 te vermeerderen met 2,392% van de bouwkosten boven het bedrag van € 1.500.000.

 

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.000.000, doch niet meer dan € 3.000.000: € 57.278 te vermeerderen met 1,848% van de bouwkosten boven het bedrag van € 2.000.000.

 

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000.000, doch niet meer dan € 4.000.000: € 75.760 te vermeerderen met 1,522% van de bouwkosten boven het bedrag van € 3.000.000.

 

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 4.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000: € 90.981 te vermeerderen met 1,087% van de bouwkosten boven het bedrag van € 4.000.000.

 

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 10.000.000: € 101.853 te vermeerderen met 0,544% van de bouwkosten boven het bedrag van € 5.000.000.

 

2.3.1.1.12

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 10.000.000, doch niet meer dan € 20.000.000: € 129.034 te vermeerderen met 0,326% van de bouwkosten boven het bedrag van € 10.000.000.

 

2.3.1.1.13

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000.000: € 161.650 te vermeerderen met 0,109% van de bouwkosten boven het bedrag van € 20.000.000.

 
 
 
 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

2.3.1.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden, wordt indien hierover het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het overeenkomstig het onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 38,04

 

te vermeerderen met

€ 0,33

per € 100,00 bouwkosten, met een maximum van

€ 2.540,60

2.3.1.2.2

De in het onderdelen 2.3.1.2.1 genoemde tarieven worden verhoogd met 40% van de in het onderdeel genoemde tarief, voor iedere keer dat een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een herhaalde behandeling aan de welstandscommissie moet worden aangeboden.

 
 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1,77

 

per € 100,00 aanlegkosten, met een minimum van

€ 138,66

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 281,17

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 281,17

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.965,29

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 281,16

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 281,16

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 281,16

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.965,29

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 281,17

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 281,17

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 281,17

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.965,29

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 281,17

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 281,17

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.965,29

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.965,29

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 281,17

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk niet meer dan 200 m² bedraagt

€ 447,63

2.3.5.2

indien de vloeroppervlakte van het bouwwerk meer dan 200 m² bedraagt

€ 2,25

 

per m², met een maximum van

€ 4.475,73

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2016 van de Gemeente Ouder-Amstel aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 2,79

 

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

€ 138,66

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 2,79

 

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

€ 138,66

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 2,79

 

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

€ 138,66

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 2,79

 

Per € 100,00 sloopkosten met een minimum van

€ 138,66

 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 388,11

2.3.8.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd tot

€ 626,74

2.3.8.3

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 2.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel, verhoogd tot

€ 626,74

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 138,92

 
 
 

2.3.10

Vellen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bomenverordening, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

voor bomen in privaatrechtelijke eigendom

€ 65,37

2.3.10.2

voor bomen in publiekrechtelijk eigendom

€ 198,82

2.3.10.3

voor meer dan zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

€ 431,61

 
 
 

2.3.10A

Handelsreclame

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.12 van de Algemene plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

2.3.10A.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo.

€ 135,12

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.9, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 78,33

 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 78,33

 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 103,17

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 103,17

 
 
 

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 103,17

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 103,17

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 103,17

2.3.14.2.1

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 242,65

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 242,65

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 103,35

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1 t/m 2.4.2.3

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeetelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

2.5.2

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan hier vermeld wordt niet teruggegeven

€ 138,67

2.5.3

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht. Met een minimum van € 124,- en een maximum van € 620,-.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Ouder-Amstel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project wordt aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die is opgesteld door de in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar.

 
 

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.965,29

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.965,29

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude

 

2.10.1

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1.

 

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1.

 

2.10.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.1,, 2.10.2 en 2.10.3 zijn de subonderdelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5 en 2.3.16 en 2.3.17 van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 

2.10.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

 

2.10.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening worden toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur);

 

2.10.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring beheersverordening);

 

2.10.4.4

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan);

 

2.10.4.5

subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 36,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Tijdelijke omgevingsvergunningen

 
 

Tijdelijke omgevingsvergunningen (oprichten tenten)

 

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het oprichten van een tent als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht:

 
 

indien de brutovloeroppervlakte niet meer dan 200 m² bedraagt

€ 338,93

 

indien de brutovloeroppervlakte meer dan 200 m² bedraagt

 
 

per m² Brutovloeroppervlakte

€ 1,75

 

met een maximum van

€ 126.494,80

2.12.2

De tarieven zoals bedoeld in de artikelen 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.1.3. worden gesteld op:

 

2.12.2.1

75% van de in die onderdelen genoemde tarieven, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning als bedoeld in die onderdelen genoemde vergunning wordt verleend voor een beperkte tijdsperiode als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht.

 

2.12.2.2

10% van de in die onderdelen genoemde tarieven, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning als bedoeld in die onderdelen genoemde vergunning opnieuw wordt verleend als bedoeld in artikel 45 van de Woningwet (verlenging tijdsperiode van een reeds eerder verleende tijdelijke omgevingsvergunning).

 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 264,13

3.1.2

Indien naar het Landelijk Bureau Bibob wordt gegaan zal daarvoor naast het bedrag in 3.1.1 een extra bedrag in rekening worden gebracht van

€ 583,45

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30a lid 1 sub a, van de Drank- en Horecawet

€ 170,83

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 134,35

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning van hotels, restaurants, cafe's en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV

€ 338,22

 
 
 
 

Horeca ontheffing sluitingsuur

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur van hotels, cafés, restaurants en daarmee gelijk te stellen inrichtingen op grond van de APV:

 

3.1.6.1

indien de ontheffing geldt tot einde looptijd exploitatievergunning

€ 525,75

3.1.6.2

indien de ontheffing niet tot einde looptijd exploitatievergunning geldt

€ 196,33

3.1.6.3

indien de ontheffing voor één keer geldt

€ 124,48

 
 
 
 

Horeca terrasvergunning

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op grond van de APV

€ 72,24

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 4 jaar op grond van de APV

€ 288,81

3.1.9

Het tarief bedragt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 5 jaar op grond van de APV

€ 361,03

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, indien het het aantal te verwachten bezoekers bedraagt:

 

3.2.1.1

minder dan 750

€ 152,11

3.1.1.2

750 of meer, doch minder dan 2.500

€ 532,24

3.1.1.3

2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van niet meer dan twaalf dagen heeft

€ 1.773,94

3.1.1.4

2.500 of meer, waarbij de vergunning een geldigheidsduur van meer dan twaalf dagen heeft

€ 5.118,83

3.1.1.5

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.4 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementvergunning voor een evenement in de ren- of wielersport, waarbij het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel slechts doorkruist wordt, het tarief voor een evenement met het aantal te verwachten bezoekers van minder dan 750.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, escortbedrijf of sexinrichting)

€ 471,64

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 35,98

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 35,98

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhindernormen op grond van artikel 4.5 en 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Ouder-Amstel

€ 50,61

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Cumulatiebepaling

 

3.6.1

Toepassing van dit onderdeel vindt plaats in de gevallen waarin het geheel van de aangevraagde vergunningen en/of ontheffingen verband houdt met eenzelfde activiteit dan wel activiteiten, en voor de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing, waarvoor het hoogste tarief is verschuldigd, het volledige bedrag van tarief is geheven.

 

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2022, nr. 2022/73

De raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

De voorzitter,

J. Langenacker