Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Oldebroek 2023

Geldend van 08-06-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Oldebroek 2023

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Oldebroek 2023.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.
  • a.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen;

  • b.

   diensten waarvan de kosten volgens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • c.

   diensten die volgens wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 2.

  Leges zoals omschreven in onderdeel 2.3.6 van de tarieventabel worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als het gaat om de activiteiten die volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, Hoofdstuk II, artikel 2, lid 6, vergunningsvrij zouden zijn, maar waarvoor om het enkele feit dat het gaat om een monument, wel een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven volgens de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet is het tarief de som van de bedragen die volgens deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project. Dit, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Bij de mondelinge kennisgeving wordt na betaling een kassabon afgegeven. Schriftelijke kennisgeving gebeurt bij wege van nota.

 • 2. Als sprake is van een digitale aanvraag, waarbij vooraf het totale te betalen legesbedrag bekend is, moeten de leges, in afwijking van lid 1, elektronisch worden betaald.

 • 3. In afwijking van de leden 1 en 2 worden de leges zoals bedoeld in titel 2 van de tarieventabel bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de bij wege van nota of aanslagbiljet in rekening gebrachte leges worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum van de nota c.q. de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de via mondelinge kennisgeving geheven leges betaald worden op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 3. Als sprake is van een digitale aanvraag, waarbij vooraf het totale te betalen legesbedrag bekend is, moeten de leges, in afwijking van lid 1 en 2 en van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, gelijktijdig met de aanvraag van de dienstverlening worden betaald.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden vermelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend volgens een over die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het gaat om de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 15 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De 'Legesverordening Oldebroek 2022' van 16 december 2021, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023. Die verordening blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Legesverordening Oldebroek 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 15 december 2022

, griffier J. Tabak,

, voorzitter T.H. Haseloop-Amsing.

Bijlage 1 behorende bij de verordening: tarieventabel.

Tarieventabel behorende bij de ‘Legesverordening Oldebroek 2023’ (nummer 1083526)

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Gereserveerd

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Bestrijding geluidshinder

Hoofdstuk 20 Afvalstoffenverordening

Hoofdstuk 21 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Standplaatsvergunningen

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief is voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

in de trouwzaal in het gemeentehuis:

 

1.1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur:

€ 474,25;

1.1.1.1.2

op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur:

€ 567,00;

1.1.1.1.3

met dien verstande dat op dinsdag om 8.30 en 8.45 uur gelegenheid wordt geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, volgens de bepalingen in artikel 4, lid 4 van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Oldebroek;

 

1.1.1.2

in overige door de gemeente aangewezen vaste trouwlocaties, exclusief de vergoeding voor de betreffende locatie:

 

1.1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur:

€ 506,70;

1.1.1.2.2

op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur:

€ 548,80;

1.1.1.3

in trouwlocaties die niet onder de subonderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.2.2 vallen en die eenmalig door de gemeente worden aangewezen, exclusief de vergoeding voor de betreffende locatie:

 

1.1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur:

€ 637,40;

1.1.1.3.2

op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur:

€ 679,50.

1.1.2

Het tarief is voor het aan het loket of in een spreekkamer in het gemeentehuis omzetten van een geregi­streerd partnerschap in een huwelijk, zonder ceremonie:

€ 52,65.

1.1.3

Het tarief is voor het verstrekken van een trouwboekje of partner-

schapsboekje:

€ 25,50.

1.1.4

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschaps­boekje:

€ 23,00.

1.1.5

Het tarief is voor het door de gemeente beschikbaar stellen van

één of twee personeelsleden voor het fungeren als getuige bij een huwelijk of de registratie van een partnerschap, per personeelslid:

€ 15,40.

1.1.6

Het tarief is voor een besluit tot afwijken van de openingstijd voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door het college van burgemeester en wethouders, zoals bedoeld in artikel 5, lid 5 van het Reglement burgerlijke stand:

€ 103,20.

1.1.7.1

Het tarief is voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,55.

1.1.7.2

Het op grond van subonderdeel 1.1.7.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren:

€ 100,00.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85;

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85;

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85;

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85;

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85;

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85;

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85;

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35;

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95;

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25.

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15.

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met:

€ 34,10.

1.3.3

Als aan de aanvrager van een rijbewijs al eerder een rijbewijs werd afgegeven dat bij de aanvraag niet geheel kan worden ingeleverd en waarbij de aanvrager zich niet kan legitimeren met een paspoort of Nederlandse identiteitskaart, wordt het tarief in artikel 1.3.1 verhoogd met:

€ 22,55.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 9,65;

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen:

€ 181,90;

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen:

€ 444,95;

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 624,00;

1.4.2.2.4

voor 2.500 verstrekkingen:

€ 798,75;

1.4.2.2.5

voor 5.000 verstrekkingen:

€ 1.097,30;

1.4.2.2.6

voor 10.000 verstrekkingen:

€ 1.189,65;

1.4.2.2.7

voor 25.000 verstrekkingen:

€ 2.115,10;

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van:

 

1.4.2.3.1

verhuizingen binnen de gemeente:

€ 571,45;

1.4.2.3.2

vestigingen in de gemeente:

€ 341,15;

1.4.2.3.3

vertrekken uit de gemeente:

€ 341,15.

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50.

1.4.4.1

Het tarief is voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,55.

1.4.4.2

Het op grond van subonderdeel 1.4.4.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Gereserveerd

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35;

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 9,65;

1.9.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap:

€ 9,65.

1.9.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is overeenkomstig het tarief zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag, ongeacht het resultaat:

 

1.10.1.1

voor het doen van onderzoek in de in het ge­meentearchief bewaarde stukken voor het eerste daaraan bestede kwartier, inclusief 10 kopieën of scans op A3 of A4 formaat van schriftelijke stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 22,55.

1.10.1.2

Voor ieder kwartier dat daaraan meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd in subonderdeel 1.10.1.1 verhoogd met:

€ 22,55.

1.10.1.3

Het op grond van de subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 109,65.

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Kansspelen

1.15.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning zoals bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50;

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00.

 

Als een aanwezigheidsvergunning in de loop van het jaar wordt verleend, geldt een tarief volgens onderdeel 1.15.1 van zoveel twaalfde gedeelten als in het jaar nog volle maanden overblijven.

 

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 48,20.

Hoofdstuk 16 Kabels en leidingen

1.16.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een melding om:

 

1.16.1.1

een instemmingsbesluit te verkrijgen voor de uitvoering van (spoedeisende) werkzaamheden van minder ingrijpende aard, met betrekking tot het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen met een lengte van minder dan 25 meter binnen het grondgebied van de gemeente:

€ 180,45;

1.16.1.2

een instemmingsbesluit te verkrijgen voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen met een lengte van 25 meter of meer binnen het grondgebied van de gemeente:

€ 631,55.

1.16.1.3

Als over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstaat, provincie, Waterschap e.d., wordt het in subonderdeel 1.16.1.2 vermelde tarief verhoogd met:

€ 360,90.

1.16.1.4

Als over een melding voor een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het in subonderdeel 1.16.1.2 vermelde tarief verhoogd met het bedrag dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Deze begroting van de kosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeeld.

 

1.16.2

Als een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.16.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder is bekendgemaakt, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.18.1

het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 109,65;

1.18.2

het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 109,65;

1.18.3

het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW):

€ 45,10;

1.18.4

het verlenen van een ontheffing of vrijstelling zoals bedoeld in de artikelen 148 en 149 van de Wegenverkeerswet 1994:

€ 54,80.

1.18.5

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt toegekend:

€ 166,60.

1.18.6

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt afgewezen:

€ 144,00.

1.18.7

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt toegekend:

€ 46,05.

1.18.8

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt afgewezen:

€ 45,00.

1.18.9

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in verband met vermissing, diefstal of vernieling:

€ 46,05.

Hoofdstuk 19 Bestrijding geluidhinder

1.19

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 

het verlenen van een ontheffing volgens artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 67,65.

Hoofdstuk 20 Afvalstoffenverordening

1.20

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 
 

het verlenen van een vergunning volgens artikel 11 van de Afvalstoffenverordening gemeente Oldebroek:

€ 381,75.

Hoofdstuk 21 Diversen

1.21

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.21.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, per pagina:

€ 7,55;

1.21.2

Afschriften of fotokopieën van schriftelijke stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, per pagina op:

 
 

A4- of A3-formaat, zwart/wit:

€ 0,75;

 

A4- of A3-formaat, kleur:

€ 0,80;

 

A4-formaat, op fotopapier, kleur:

€ 1,00;

1.21.3

een digitale scan van een document op A3-formaat of kleiner, bestaande uit maximaal 10 pagina’s:

€ 0,75.

1.21.4

kaarten, tekeningen, lichtdrukken, prints en scans, groter dan A3-formaat, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, lichtdruk, print of scan:

€ 23,25;

1.21.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 24,10;

1.21.6

stukken of uittreksels die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wet­telijke regeling een tarief staat, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,55.

1.21.7

De in de subonderdelen 1.21.2 en 1.21.3 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als maximaal 10 kopieën of scans van informatie op A3- of A4-formaat worden verstrekt of toegestuurd.

 

1.21.8

Het op grond van de subonderdelen 1.21.5 en 1.21.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de som van de bedragen die volgt uit toepassing van de “Normkosten leges van de gemeente Oldebroek 2022”, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze verordening, op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit. Indien of voor zover het overzicht “Normkosten leges van de gemeente Oldebroek 2022” niet voorziet in het aanlegwerk of in de aanlegactiviteiten waarop de aanvraag betrekking heeft of niet kan worden toegepast, wordt voor dat deel onder aanlegkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald, exclusief BTW, voor het aanleggen van het werk of de aanlegactiviteiten waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de som van de bedragen die volgt uit toepassing van de “Normkosten leges van de gemeente Oldebroek 2022”, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze verordening, op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Indien of voor zover het overzicht “Normkosten leges van de gemeente Oldebroek 2022” niet voorziet in het bouwwerk of in de bouwactiviteiten waarop de aanvraag betrekking heeft of niet kan worden toegepast, wordt voor dat deel onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald, exclusief BTW, voor het bouwen van het bouwwerk of de bouwactiviteiten waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.4

snelle omgevingsvergunning: een gewone omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen, waarbij de aanvrager, met hulp van zijn architect, zorgt dat de gemeente de vergunning in één dag kan afhandelen.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet verder in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning c.q. een aanvraag tot het houden van vooroverleg (eventueel inclusief een principeverzoek), voor het verkrijgen van een aanwijzing of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 125,00,

 

en voor de verschillende activiteiten, handelingen of extra toetsen waarop de aanvraag betrekking heeft of die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd vermeerderd met:

 

2.2.1.1

als het gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in de subonderdelen 2.3.2.1, 2.3.2.1.2 en/of een planologische afwijking als bedoeld in de subonderdelen 2.3.4.1, 2.3.4.2 en 2.3.4.7:

€ 416,15;

2.2.1.2

als het gaat om een welstandstoets zoals bedoeld in het subonderdeel 2.3.2.2 per welstandsadvies:

€ 49,50;

2.2.1.3

als het gaat om een planologische afwijking zoals bedoeld in de subonderdelen 2.3.4.3 en 2.8.1:

€ 884,30;

2.2.1.4

als enkel een oordeel gegeven kan worden op het vooroverleg / principeverzoek, als door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe een milieuadvies wordt uitgebracht:

€ 727,35.

2.2.2

Als op een aanvraag zoals bedoeld onder subonderdeel 2.2.1, na beoordeling of de aanvraag compleet is, moet worden besloten tot het beëindigen van de behandeling is het tarief:

€ 125,00.

2.2.3

Als een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2.1 wordt ingetrokken binnen 5 dagen na het in behandeling nemen daarvan, zijn voor de subonderdelen 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 en 2.2.1.4 geen leges verschuldigd.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project:

€ 125,00,

 

vermeerderd met de som van de verschuldigde leges volgens het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 9 van deze titel voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd.

 
 
 
 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo:

2,85%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 125,00.

2.3.2.1.2

In afwijking van subonderdeel 2.3.2.1 en onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een civiel­technisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis en dergelijke 50% van het tarief berekend volgens subonderdeel 2.3.2.1.

 

2.3.2.1.3

Vervallen.

 

2.3.2.1.4

Voor een schriftelijke verklaring dat een activiteit vergunningvrij is, is het tarief:

€ 125,00.

 
 
 
 

Welstandstoets

 

2.3.2.2

Als voor een bouwactiviteit een welstandstoets is vereist wordt het tarief wat is bepaald in subonderdeel 2.3.2.1 vermeerderd met 0,15% van de bouwkosten, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 30.000,00.

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.2.3

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 en subonderdeel 2.3.2.1 is het tarief, als volgens wettelijk voorschrift voor de in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 116,90.

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.2.4

De volgens subonderdeel 2.3.2.1 verschuldigde leges worden verhoogd met:

10%

 

als de in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, maar hoogstens met:

€ 1.000,00.

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.2.5

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 en subonderdeel 2.3.2.1 is het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens, die worden ingediend nadat de in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

10%

 

van de volgens subonderdeel 2.3.2.1 verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo:

 
 
 
 

2.3.3.1

als de aanleg gaat om andere terreinwerkzaamheden dan uitsluitend het kappen of rooien van houtopstanden en de kosten niet meer dan € 15.000 bedragen:

€ 553,35;

2.3.3.2

als de aanleg gaat om andere terreinwerkzaamheden dan uitsluitend het kappen of rooien van houtopstanden en de kosten meer dan € 15.000 bedragen:

€ 1.361,60.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo:

 

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 € 550,20;

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 € 550,20;

2.3.4.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (uitgebreide procedure, buitenplanse afwijking):

 € 7.306,85;

2.3.4.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 € 1.302,35;

2.3.4.5

als de aanvraag gaat om een project van provinciaal belang, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld volgens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 € 1.302,35;

2.3.4.6

als de aanvraag gaat om een project van nationaal belang, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld volgens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 € 1.302,35;

2.3.4.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 € 1.302,35.

2.3.4.8

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning direct is gecombineerd met de voorafgaande procedure voor grondverkoop in het kader van het afstoten openbaar groen door de gemeente, wordt het tarief in subonderdeel 2.3.4.3 verlaagd naar:

 

€ 748,40.

2.3.4.9

Als voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning de coördinatieregeling wordt toegepast, zoals bepaald in afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, en sprake is van het in behandeling nemen van een aanvraag zoals beschreven in onderdeel 2.8.1 én subonderdeel 2.3.4.3 van toepassing is, wordt het tarief in subonderdeel 2.3.4.3 verlaagd naar:

€ 1.296,75.

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

 € 337,15.

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Monumentenverordening Oldebroek:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 568,00;

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 568,00.

 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 207,25.

 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 385,45.

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

In afwijking van wat is bepaald in onderdeel 2.3, maar onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 116,60.

 
 
 

2.3.10

Kappen of rooien van houtopstanden

 
 

In afwijking van wat is bepaald in onderdeel 2.3, maar onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het vellen of laten vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, in samenhang met een provinciale verordening of de Kapverordening van de gemeente Oldebroek of, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, als de aanlegactiviteit zich beperkt tot uitsluitend het kappen of rooien van houtopstanden:

€ 125,00.

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Gereserveerd.

 
 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit):

€ 341,10.

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit):

€ 244,55.

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, is het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 279,95;

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, is het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het gaat om een gemeentelijke verordening:

€ 279,95;

2.3.14.2.2

als het gaat om een provinciale of waterschapsverordening:

€ 279,95.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, zoals bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat volgt door toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat volgt door toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling rapport of onderzoek bij aanvraag

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als volgens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag één of meerdere rapporten worden beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een bij de aanvraag behorende en voor de aanvraag vereist rapport of onderzoek, per rapport of onderzoek:

€ 375,00.

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd wat is bepaald in de andere onderdelen van dit hoofdstuk is het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de kosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Als een begroting zoals bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, zoals bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 404,45;

2.3.18.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de kosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Als een begroting zoals bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.19

Procedure voor toekennen hogere waarde geluidbelasting gevel

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, is het tarief, als volgens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een procedure voor het toekennen van een hogere waarde voor de toegestane geluidbelasting aan de gevel moet worden gevolgd:

€ 1.439,00.

 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Als voor de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, conform de daarvoor gestelde regels, de preventieve toetsing aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor de gemeente vervalt, omdat deze toets door de aanvrager is meegeleverd bij de aanvraag, wordt het in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde tarief verminderd met 50%.

 

2.4.2

In afwijking van onderdeel 2.4.1 wordt, als voor de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, conform de daarvoor gestelde regels, de preventieve toetsing aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor de gemeente vervalt, omdat deze toets door de aanvrager is meegeleverd bij de aanvraag en ook het toezicht op de uitvoering door de gemeente vervalt, wordt het in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde tarief verminderd met 80%.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf door intrekking aanvraag nog niet verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, maar de vergunning nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 bedraagt de teruggaaf:

 

2.5.1.1

als de aanvraag wordt ingetrokken binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan:

60%

van de op grond van de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

als de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

van de op grond van de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf door intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, geeft de gemeente een deel van de betaalde leges terug, als van de vergunning geen gebruik is gemaakt en deze aanvraag binnen drie jaar na verzenddatum van de vergunning is ingediend. Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 bedraagt dit deel:

30%

 

van de op grond van de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf door weigering van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 bedraagt de teruggaaf:

30%

van de op grond van de onderdelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 en 2.3.7 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering zoals bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt 85% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met uitzondering van de op grond van artikel 2.3 verschuldigde leges.

 

2.5.5

Teruggaaf bij intrekking aanvraag op verzoek van de gemeente

Indien een aanvrager op verzoek van de gemeente zijn aanvraag geheel of gedeeltelijk intrekt, zijn geen leges verschuldigd.

2.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Gereserveerd.

 
 
 
 

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Gereserveerd.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 478,35.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening maximaal:

€ 12.500,00.

2.8.1.1

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag zoals bedoeld in onderdeel 2.8.1 wordt het te heffen bedrag, blijkend uit een begroting, die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, aan de aanvrager ter kennis gebracht.

 

2.8.1.2

Als een begroting zoals bedoeld in subonderdeel 2.8.1.1 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.8.1.3

Als het college van burgemeester en wethouders besluit om, voordat het ontwerp van een plan als bedoeld in onderdeel 2.8.1 ter inzage is gelegd, hieraan geen medewerking te verlenen, wordt op verzoek van de aanvrager voor 50% van de geheven leges teruggaaf verleend, met uitzondering van de leges in onderdeel 2.3.

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 381,00.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief is voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 886,75;

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor een paracommercieel horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:34i van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 246,15;

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 246,15;

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 408,55;

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 453,65;

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 201,05;

4083.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 408,55.

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het gaat om:

 

3.2.1.1

een evenement met 0 tot 500 bezoekers:

€ 108,75;

3.2.1.2

een evenement met 500 tot 1.000 bezoekers:

€ 368,65;

3.2.1.3

een evenement met 1.000 tot 2.500 bezoekers:

€ 553,00;

3.2.1.4 

een evenement met meer dan 2.500 bezoekers:

€ 645,20.

3.2.1.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor evenementen, ongeacht het aantal bezoekers, georganiseerd door inwoners van de gemeente Oldebroek die zich hiervoor als vrijwilliger inzetten en/of voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's):

€ 108,75.

 

In onderdeel 3.2.1.5 wordt onder ‘vrijwilliger’ verstaan: iemand die voor anderen of de samenleving in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werk verricht.

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting:

€ 1.135,00;

3.3.1.2

voor een escortbedrijf:

€ 1.135,00;

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, zoals bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting:

€ 412,70;

3.3.2.2

voor een escortbedrijf:

€ 412,70.

Hoofdstuk 4 Standplaatsvergunningen

3.4

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.4.1

het verlenen van een vergunning voor het innemen van een incidentele standplaats, zoals staat in het standplaatsenbeleid van de gemeente Oldebroek:

€ 67,65;

3.4.2

het verlenen van een vergunning voor het innemen van een reguliere standplaats, zoals staat in het standplaatsenbeleid van de gemeente Oldebroek:

€ 270,65;

3.4.3

Als een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in de subonderdelen 3.4.1 en 3.4.2, te verlenen via loting, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.5.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang of het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang:

€ 274,10;

3.5.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang:

€ 219,25.

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,55.

3.6.1

Het op grond van onderdeel 3.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Bijlage 2 behorende bij de verordening: ‘Normkosten leges van de gemeente Oldebroek 2023’.

Overzicht normkosten behorende bij de ‘Legesverordening Oldebroek 2023’ (nummer 1083526)

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld, exclusief BTW. BRON: Bouwkostenkompas.nl juli 2022. Waar van toepassing worden vierkante meters bruto en per verdieping berekend.

 
 

normbedrag

Eenheid

1.

WONINGEN

 
 

1.1

Rijenwoning

€  1.083,00

1.2

Halfvrijstaande woning

€  1.298,00

1.3

Vrijstaande woning

€  1.242,00

1.4

Vrijstaande woning luxe

€  1.591,00

1.5

Tijdelijke woonunit (tijdens de bouwtijd)

€ 125,00

*)

1.6

Tijdelijke woning (pré mantelzorg)

€  1.246,00

1.7

Recreatiewoning

€  1.363,00

1.8

Appartement

€  1.491,00

1.9

(Parkeer)kelder

€ 993,00

 
 
 
 

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 
 

2.1

Uitbreiding woonruimte

€  1.797,00

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

€  1.334,00

2.3

Kelder

€  1.168,00

2.4

Serre

€  3.197,00

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

€ 259,00

2.6

Dakkapel (plat, breedte)

€  1.633,00

2.7

Dakkapel (aangekapt, breedte)

€  2.191,00

2.8

Nieuw dak

€ 156,00

2.9

Erker (breedte)

€  2.811,00

2.10

Dakopbouw

€ 846,00

 
 
 
 

3.

BIJGEBOUWEN

 
 

3.1

Berging/garage/tuinhuisje ongeïsoleerd

€  1.116,00

3.2

Berging/garage/tuinhuisje geïsoleerd

€  1.377,00

3.3

Carport / Overkapping

€ 557,00

 
 
 
 

4.

TUIN EN STRAATMEUBILAIR

 
 

4.1

Houten schutting/pergola

€ 125,00

*)

4.2

Gemetselde tuinmuur

€ 125,00

*)

4.3

Hout + metselwerk tuinmuur

€ 125,00

*)

4.4

Gaashekwerk

€ 125,00

*)

 
 
 
 

5.

BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 

5.1

Geïsoleerde opslagloods

€ 305,00

5.2

Ongeïsoleerde opslagloods

€ 249,00

5.3

Open loods

€ 229,00

5.4

Bedrijfspand met nevenruimte/kantoor/showroom in bedrijfsgebouw

€ 702,00

5.5

Tijdelijke unit

€ 563,00

 
 
 
 

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 
 

6.1

Kantoor

€  1.325,00

6.2

Showroom

€ 951,00

6.3

Winkel

€ 682,00

6.4

Bouwmarkt

€ 612,00

6.5

Horeca

€  1.079,00

6.6

Sporthal

€  1.738,00

6.7

Kleedgebouw

€  1.455,00

6.8

School / kinderdagverblijf

€  1.553,00

6.9

Noodschool

€  1.014,00

6.10

Interne wijzigingen overig gebouw

€ 602,00

 
 
 
 

7.

VEESTALLEN

 
 

7.1

Veestal (rundvee- /paardenstal)

€ 488,00

7.2

Mestkelder onder nieuwbouw veestal

€ 218,00

 
 
 
 
 

OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 

8.1

Opslagloods

€ 310,00

8.2

Werktuigen-/wagenloods (max. 3 wanden)

€ 249,00

8.3

Veldschuur

€ 249,00

 
 
 
 

9.

MESTSILO / -KELDER

 
 

9.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

€ 227,00

9.2

Mestkelder (losse kelder)

€ 328,00

9.3

Sleufsilo

€ 12,00

 
 
 
 

10.

UITVOEREN VAN WERK C.Q. AANLEGVERGUNNING

 
 

10.1

Grondwerk tot 2.000 m³

€ 553,35

**)

10.2

Verharding tot 200 m²

€ 553,35

**)

10.3

Uitsluitend kappen of rooien houtopstanden

€ 125,00

****)

10.4

Grondwerk meer dan 2.000 m³

€  1.361,60

***)

10.5

Verharding aanleggen meer dan 200 m²

€  1.361,60

***)

 
 
 
 

*) minimumtarief volgens subonderdeel 2.3.2.1 tarieventabel

**) tarief volgens onderdeel 2.3.3.1 van de tarieventabel

***) tarief volgens onderdeel 2.3.3.2 van de tarieventabel

****) tarief volgens onderdeel 2.3.10 van de tarieventabel

De griffier van de gemeente Oldebroek,

J. Tabak.