Regeling vervallen per 30-12-2023

Nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2022

Geldend van 30-12-2022 t/m 29-12-2023

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2022

Het college van Gooise Meren,

gelet op artikel 23, derde lid van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluit

de volgende nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2022 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a.

graf:

een ruimte bestemd voor het begraven van overledenen en/of het bijzetten van asbussen;

b.

verstrooiingsplaats:

een plaats waarop as wordt verstrooid, ook wel strooiveld genoemd;

c.

grafbedekking:

gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, grafkelder, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

d.

gedenkteken:

steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

e.

zerk:

langwerpige, rechthoekige liggende steenplaat;

f.

boomschijf:

een onbehandelde houten schijf van max. 0,75 meter ( bij urnengraven max. 0,60 meter) doorsnede met inscriptie, geleverd door de gemeente;

g.

natuurstenen tegel:

een natuurstenen monument met de afmeting 50 bij 50 cm met inscriptie, geleverd door de gemeente.

h.

herdenkingsplaatje:

een plaatje van beperkte afmetingen op een gedenkteken voor

algemeen gebruik waarop de aanvrager een inscriptie kan laten aanbrengen

i.

grafbeplanting:

winterharde beplanting op een graf.

Artikel 2. Grafbedekking

 • 1. Op graven waar een grafbedekking naar keuze is toegestaan geldt het volgende:

  • a.

   Voor het aanbrengen van een gedenkteken is een vergunning noodzakelijk waarbij de aanvraag voldoet aan de vereisten uit artikel 3, 4 en 5 van dit uitvoeringsbesluit;

  • b.

   De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze beplanting mag niet hoger zijn dan 125cm bij particuliere graven en niet hoger dan 50cm bij algemene graven en particuliere urnengraven;

  • c.

   Op een graf kunnen potplanten, eenjarige gewassen, losse bloemen en bloemen in vazen worden geplaatst;

  • d.

   Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

 • 2. Op graven met een voorgeschreven grafbedekking geldt het volgende:

  • a.

   De grafbedekking wordt geleverd door de gemeente;

  • b.

   Op het graf kunnen alleen losse bloemen worden geplaatst;

  • c.

   Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

Artikel 3. Vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening op schaal 1:20 te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3. De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

 • 4. Het gedenkteken kan pas geplaatst worden na ontvangst van de schriftelijke beslissing.

Artikel 4. Eisen aan een gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4. Verheven letter en dergelijke dienen tenminste 3mm boven het vlak uit te steken, ingehakte letters en dergelijke dienen tenminste 3mm in het vlak te zijn verzonken.

 • 5. Met uitzondering van roestvrije, metalen letters mogen op gedenktekens geen losse letters en dergelijke worden aangebracht.

 • 6. Een gedenkteken mag slechts worden geplaatst, indien het is voorzien van het nummer van het graf. Het nummer, met cijfers ter grootte van minimaal 4 cm moet bij staande grafstenen zijn ingehakt aan de achterzijde, in het midden op 10 cm onder de bovenkant. Bij liggende grafstenen dient het nummer te worden ingehakt aan de achterzijde in het midden;

 • 7. Wanneer bij de bedekking marmerslag, grind of een ander los materiaal wordt gebruikt, dan mag dit slechts geschieden op een vloer van gewapend beton, welke is voorzien van een waterafvoer.

 • 8. Voor het afnemen en/of meenemen van (gedeelten van) gedenktekens is vooraf toestemming nodig van de beheerder van de begraafplaatsen. De materialen die bij tijdelijke afname niet mee genomen worden dienen op een door de beheerder aangewezen plaats tijdelijk opgeslagen te worden.

Artikel 5. Afmetingen gedenkteken

De aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen per graf zijn opgenomen in de maatvoeringstabel.

Artikel 6. Herdenkingsplaatjes

Op een gedenkteken voor algemeen gebruik kunnen, door de gemeente, voor een periode van tien jaar herdenkingsplaatjes worden aangebracht. De herdenkingsplaatjes kunnen worden voorzien van een kort, door de rechthebbende gewenst, opschrift. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met telkens tien jaar te verlengen.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. Op dat tijdstip vervalt het ‘Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2021’.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december 2022,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

drs. E.M. Voorhorst

Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde

Burgemeester

Bijlage 1. Maatvoeringstabel horend bij uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2022

Graftype

Monumenttype

Afmetingen monument (in centimeters)

Opmerkingen

lang

breed

hoog

dik

Particulier graf

Muiden

190

90

100

6-12 (staand)

4-6 (liggend)

 

Staand Naarden

 

30-100

50-100

Min. 7 (glas 1,9-5)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering

Liggend Naarden

200

100

 

12-20

De steen moet worden gesteld op een betonraam

Staand Bussum

 

70-100

Max 100

6-12 (glas 1,9-5)

 

Liggend/Zerk Bussum

200

100

 

Min. 8

Op fundering achterzijde 20cm (hoog), voorzijde 10 cm hoog

Particulier dubbel graf type A

 

200

30-200

50-100

Min. 7 (staand monument)

12-20cm (liggend monument)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering.

De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.

Particulier dubbel graf type B

 

200

30-240

50-100

Min 7 (bij staand monument)

12-20cm (bij liggend monument)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering.

De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.

Particulier kindergraf

Type A/foetusgraven (Naarden, Bussum)

Max 50

Max 50

 

Maximaal 10

De steen moet worden gesteld op een betonraam

Type B (Naarden)

Max 50 (geldt niet voor de omlijsting)

Max 50

Max 50

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Type C (Naarden, Muiden, Muiderberg)

Max 75 (geldt niet voor omlijsting)

Max 75

Max 75

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Type D liggend (Bussum)

Max 120

Max 60

 

6-12

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Type D staand (Bussum)

 

40-50

60-70

6

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Particulier urnengraf, urnentuin of urnenkelder

Bussum/Muiden/ Muiderberg/Naarden

Max 50

Max 50

Max 50

4-5

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Particulier urnennis

Muiden

 

48,5

56

 

Hulzen + bouten M8 met afdekdopjes worden beschikbaar gesteld

Bussum

 

48,5

50

1,5-3

Schroefgaten op alle 4 de hoeken 3 cm uit de kant. Schroeven worden beschikbaar gesteld.

Natuurgraf

Boomschijf

 
 
 
 

Doorsnede maximaal 75cm, alleen levering door gemeente

Natuur-urnengraf

Boomschijf

 
 
 
 

Doorsnede maximaal 60cm, alleen levering door gemeente

Natuur-urnengraf

Duurzaam

 

50

50

 

Alleen levering door gemeente

Algemeen graf

Muiden/Muiderberg

60

60

60

 
 

Naarden

45

45

 

8

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje

Bussum

 

50

40

4-6

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm

Algemeen kindergraf

Naarden

50

50

50

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Bussum

 

45

35

4-5

De steen moet worden geplaatst op een schuin blok (20cm breed en 18cm dik) waarbij de hoogte kant 14cm is en de laagste kant 6cm