Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland N.V.

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland N.V.

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van recreatieschap Geestmerambacht.

 • -

  overwegende dat het voor een adequate en doelmatige uitvoering van de taken van het recreatieschap binnen het recreatiegebied noodzakelijk is om beslissingen ten aanzien van het beheer, exploitatie en planontwikkeling uit te besteden aan de uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke recreatieschappen in Noord-Holland;

 • -

  overwegende dat het bestuur in hoofdlijnen sturing geeft aan het beheer, exploitatie en planontwikkeling door middel van plannen, begrotingen en daarop gebaseerde besluiten;

 • -

  overwegende dat de taken, bevoegdheden en werkwijze van de uitvoeringsorganisatie geregeld is in de Organisatieverordening 2022 van het recreatieschap, waardoor bestuurders politieke verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de besluiten en handelingen van de uitvoeringsorganisatie; overwegende dat in eerdergenoemde organisatieverordening onder meer het mandaat op hoofdlijnen is vastgelegd van het hoofd van de uitvoeringsorganisatie;

 • -

  overwegende dat op grond van artikel 5, tweede lid van de eerdergenoemde organisatieverordening het algemeen bestuur nadere regels kan vaststellen ten aanzien van het mandaat aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie;

 • -

  gelet op artikel 57 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

verlenen mandaat, volmacht en machtiging aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie om:

 • 1.

  te beslissen op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, het toevoegen en wijzigen van voorschriften van vergunningen en ontheffingen, het intrekken van vergunningen en ontheffingen op basis van door het recreatieschap vastgestelde verordeningen;

 • 2.

  heffings-, leges-, invorderings- en kwijtscheldingsbeschikkingen te nemen op basis van door het schap vastgestelde verordeningen;

 • 3.

  alle civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die voor uitvoering van het beheer en exploitatie, de planontwikkeling c.q. de beleidsvoorbereiding nodig kunnen zijn;

 • 4.

  het in rechte opkomen voor de belangen van het recreatieschap en vertegenwoordiging van het recreatieschap in gerechtelijke procedures zowel publiek- als privaatrechtelijk;

 • 5.

  brieven en andere documenten te ondertekenen waardoor rechten en/of verplichtingen kunnen ontstaan voor het recreatieschap;

 • 6.

  het nemen van beslissingen omtrent de handhaving van de bepalingen uit de van toepassing zijnde Algemene Verordening op grond van hoofdstuk 5. van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7.

  personen aan te wijzen als personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verordeningen van het recreatieschap;

 • 8.

  beslissingen te nemen inzake verzoeken om informatie, waaronder begrepen informatie op grond van de Wet open overheid (Woo);

 • 9.

  uitvoering te geven aan én toe te zien op de naleving van de Verordening financieel beheer van het recreatieschap;

 • 10.

  uitvoering te geven aan én toe te zien op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 • 11.

  beslissingen te nemen in het kader van (de uitvoering van) de Archiefwet;

 • 12.

  te besluiten tot het (doen) instellen van een Bibob-onderzoek.

Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie heeft de bevoegdheid om voornoemde bevoegdheden op te dragen aan medewerkers van de uitvoeringsorganisatie of aan derden, door middel van een ondermandaat, -volmacht en/of –machtiging. Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie stuurt een afschrift van de regeling tot het verlenen ondermandaat, -volmacht en/of –machtiging aan het algemeen bestuur van het recreatieschap.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht d.d. 16 november 2022.

de voorzitter,

Mw. A. Groot