Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023

Geldend van 21-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-04-2024

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 december 2022, nr. 230408 , houdende vaststelling van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat ter uitvoering van de door provinciale staten vastgestelde Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 nadere regels dienen te worden gesteld voor het verstrekken van subsidies;

 • gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023;

 • gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023;

besluiten vast te stellen het navolgende Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

§ 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant: een Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent, die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep;

 • b.

  arrangement: een vaste set van specifieke regels, voorwaarden en verplichtingen, die gerelateerd is aan de hoogte van het subsidiebedrag;

 • c.

  financiële verantwoording: een verantwoording over de werkelijke kosten en opbrengsten, die gerelateerd zijn aan de te subsidiëren activiteit;

 • d.

  instelling: een rechtspersoon, een vennootschap of een eenmanszaak;

 • e.

  integrale kosten subsidie: een subsidie voor de directe kosten van de gesubsidieerde activiteit en de indirecte kosten die daarmee samengaan;

 • f.

  prestatieafspraak: één of meerdere activiteiten geformuleerd in de beschikking tot subsidieverlening, die dienen te worden gerealiseerd om in aanmerking te komen voor subsidie of voor een deel daarvan;

 • g.

  prestatiebewijs: een op basis van dit besluit dan wel in de beschikking tot subsidieverlening als zodanig aangeduid geheel van bewijsmiddelen waarmee onweerlegbaar wordt aangetoond dat de prestatieafspraak is gerealiseerd.

§ 1.2 Algemene weigeringsgronden

Artikel 1.2.1

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan een instelling.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt indien:

  • a.

   de activiteit op het moment van ontvangst van de aanvraag voor de subsidie is gerealiseerd, tenzij in dit besluit anders is bepaald;

  • b.

   de subsidie is aangemerkt als ontoelaatbare staatssteun;

  • c.

   ten aanzien van de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard; of

  • d.

   de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 2.500.

§ 1.3 Subsidiabele kosten

Artikel 1.3.1

 • 1.

  Subsidiabel zijn de voor de te subsidiëren activiteit noodzakelijke kosten, die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de betreffende activiteit.

 • 2.

  De in rekening te brengen BTW die kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze wordt terugbetaald, komt niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1.3.2

 • 1.

  Personeelskosten zijn subsidiabel:

  • a.

   indien deze aantoonbaar zijn toe te rekenen aan de activiteit en daartoe bij de instelling een door de accountant controleerbare urenadministratie wordt toegepast;

  • b.

   tegen een uurtarief dat overeenkomt met ten hoogste 1,2 procent van het betreffende bruto maandsalaris, in welk uurtarief worden geacht te zijn verwerkt: vakantiegeld, bijzondere uitkeringen, werkgeverslasten, feestdagen, verlof, improductieve uren, opslagen en overige directe of indirecte personeelskosten, in geval van een deeltijd dienstverband om te rekenen naar een maandsalaris bij een voltijds dienstverband; en

  • c.

   tot een maximum van de in de begroting opgenomen personeelskosten.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager van de subsidie in een individueel geval besluiten af te wijken van de in het eerste lid genoemde systematiek.

Artikel 1.3.3

 • 1.

  Kosten van derden zijn subsidiabel indien deze aantoonbaar aan een derde verschuldigd zijn, rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn, doelmatig zijn, betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode uitgevoerd zijn en voor zover het uurtarief niet meer bedraagt dan de geldende norm, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet normering topinkomens gedeeld door 1.600.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager van de subsidie in een individueel geval besluiten af te wijken van het maximaal subsidiabele uurtarief, bedoeld in het eerste lid.

§ 1.4 De aanvraag voor de subsidie

Artikel 1.4.1

 • 1.

  Tenzij in dit besluit anders is bepaald, wordt de aanvraag voor de subsidie ten minste acht weken voor het begin van de activiteit ingediend.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen in een individueel geval besluiten af te wijken van de in het eerste lid genoemde termijn.

Artikel 1.4.2

 • 1.

  De aanvraag om een subsidie wordt ingediend bij gedeputeerde staten met gebruikmaking van het daartoe beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag om een subsidie bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een projectplan;

  • b.

   een sluitende (meerjaren)begroting van de activiteit.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen aanvullende informatie opvragen die zij relevant achten voor de beoordeling van de aanvraag van de subsidie.

Artikel 1.4.3

De sluitende (meerjaren)begroting, bedoeld in artikel 1.4.2, tweede lid, onder b, vermeldt:

 • a.

  alle kosten en opbrengsten uitgesplitst per jaar, die direct gerelateerd zijn aan de te subsidiëren activiteit;

 • b.

  of en bij welke instanties en tot welke bedragen voorts subsidies, sponsorgelden of andere bijdragen worden aangevraagd, en welke inmiddels zijn verleend;

 • c.

  het subsidiebedrag dat van de provincie Zeeland wordt gevraagd;

 • d.

  ter zake van personeelskosten het aan de activiteit toe te rekenen aantal uren per personeelslid; en

 • e.

  of de aanvrager van de subsidie betaalde BTW kan terugvorderen of op enigerlei wijze kan terugontvangen.

§ 1.5 De beslissing op de aanvraag voor de subsidie

Artikel 1.5.1

Gedeputeerde staten betrekken bij de beoordeling van de aanvraag voor de subsidie de met de instelling in het verleden opgedane ervaringen met betrekking tot de naleving van de subsidieverplichtingen.

Artikel 1.5.2

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag voor de subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, tenzij in dit besluit anders is bepaald.

 • 2.

  Als de aanvraag voor de subsidie in verband met staatssteun aan de Europese Unie wordt voorgelegd, beschikken gedeputeerde staten daarop binnen acht weken na de beslissing van de Europese Unie.

Artikel 1.5.3

 • 1.

  Indien voor dezelfde activiteit een subsidie door het Rijk of de Europese Unie is verstrekt, dan sluit de provincie aan bij de voorwaarden, verplichtingen en de wijze van vaststelling van de hogere overheid.

 • 2.

  Indien voor dezelfde activiteit een hogere subsidie is verstrekt dan de subsidie van de provincie Zeeland door een andere dan de in het eerste lid genoemde overheid kunnen gedeputeerde staten besluiten om aan te sluiten bij de voorwaarden, verplichtingen en de wijze van bevoorschotting en vaststelling van de andere subsidieverstrekker.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen van het bepaalde in het eerste lid afwijken, indien:

  • a.

   de provincie een hogere subsidie verstrekt dan de subsidie van het Rijk of de subsidie van de Europese Unie; of

  • b.

   de provinciale subsidie wordt toegekend conform paragraaf 1.7: Arrangement 1 van dit besluit.

Artikel 1.5.4

Indien een subsidie wordt verstrekt aan een overheidsinstelling in het kader van een specifieke uitkering waarop de beginselen van Single information, Single audit van de artikelen 17a en 17b van de Financiële verhoudingswet van toepassing zijn, dan zijn verplichtingen en voorwaarden betreffende de subsidieverstrekking zoals bepaald in de artikelen 17a en 17b van de Financiële verhoudingswet van toepassing.

§ 1.6 Verplichtingen

Artikel 1.6.1

De instelling besteedt de subsidie niet in strijd met op haar rustende wettelijke verplichtingen.

Artikel 1.6.2

De instelling stelt gedeputeerde staten onverwijld schriftelijk in kennis zodra aannemelijk is dat:

 • a.

  de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zal worden verricht; of

 • b.

  niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 1.6.3

Activa aangeschaft met een subsidie van de provincie Zeeland dienen:

 • a.

  de gehele economische gebruiksduur beschikbaar te zijn voor het doel waarvoor deze zijn aangeschaft indien deze een economische gebruiksduur hebben van minder dan vijf jaar;

 • b.

  gedurende vijf jaar na vaststelling van de subsidie beschikbaar te zijn voor het doel waarvoor deze zijn aangeschaft indien deze een economische gebruiksduur hebben van meer dan vijf jaar.

Artikel 1.6.4

Bij de subsidieverlening kunnen gedeputeerde staten de instelling ook andere verplichtingen tot verwezenlijking van het doel van de subsidie opleggen dan die bedoeld in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1.6.5

Als een subsidie is aangemerkt als toelaatbare staatssteun, voldoet de instelling aan de daaraan door de Europese Unie gestelde verplichtingen.

Artikel 1.6.6

 • 1.

  Aan een subsidie verbinden gedeputeerde staten de verplichting dat de instelling in zijn bekendmakingen of publiciteitsuitingen de provincie als subsidieverstrekker vermeldt.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen gelet op de hoogte van het subsidiebedrag of de aard van de activiteit besluiten dat het eerste lid niet van toepassing is op de subsidieverstrekking.

 • 3.

  Indien niet of niet volledig is voldaan aan de in het eerste lid bedoelde verplichting, kan het uiteindelijke subsidiebedrag ten hoogste worden verlaagd met vijf procent, met een maximum van € 5.000.

§ 1.7 Arrangement 1

Artikel 1.7.1

Op het verstrekken van subsidie tot en met € 10.000 zijn de regels van arrangement 1 van toepassing zoals opgenomen in deze paragraaf.

Artikel 1.7.2

Het verstrekken van een subsidie waarop arrangement 1 van toepassing is, vindt plaats in de vorm van een vast bedrag per te realiseren prestatieafspraak.

Artikel 1.7.3

Bij een subsidie waarop arrangement 1 van toepassing is, verlenen gedeputeerde staten een voorschot van honderd procent van de maximale subsidie.

Artikel 1.7.4

 • 1.

  Op basis van een steekproef besluiten gedeputeerde staten of de instelling wel of niet een aanvraag tot vaststelling moet indienen. Gedeputeerde staten stellen de instelling binnen tweeëntwintig weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit op de hoogte van dit besluit.

 • 2.

  Indien de instelling geen aanvraag tot vaststelling hoeft in te dienen, stellen gedeputeerde staten binnen tweeëntwintig weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 1.7.5

 • 1.

  Uiterlijk vier weken na ontvangst van het in artikel 1.7.4 eerste lid bedoelde besluit dient de instelling de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Indien de aanvraag tot vaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, kunnen gedeputeerde staten acht weken na een éénmalig rappel overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 1.7.6

De aanvraag tot vaststelling bevat het prestatiebewijs over de gerealiseerde prestatieafspraken en de overige in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bescheiden.

Artikel 1.7.7

Gedeputeerde staten stellen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

Artikel 1.7.8

De instelling is verplicht aan gedeputeerde staten of aan de door hen daartoe aangewezen ambtenaar alle gewenste inlichtingen te verstrekken, voor zover dit naar het oordeel van gedeputeerde staten nodig is in verband met de subsidievaststelling.

Artikel 1.7.9

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk gerealiseerde, uit het prestatiebewijs blijkende, prestatieafspraken.

 • 2.

  Verlagingspercentages worden berekend over het verleende subsidiebedrag en zullen, evenals verlagingsbedragen, in mindering worden gebracht op het bedrag waarop de vaststelling van de subsidie ingevolge het eerste lid wordt berekend.

§ 1.8 Arrangement 2

Artikel 1.8.1

Op het verstrekken van subsidie hoger dan € 10.000 en tot en met € 50.000 zijn de regels van arrangement 2 van toepassing zoals opgenomen in deze paragraaf.

Artikel 1.8.2

Het verstrekken van een subsidie waarop arrangement 2 van toepassing is, vindt plaats in de vorm van een vast bedrag per te realiseren prestatieafspraak.

Artikel 1.8.3

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen bij een subsidie waarop arrangement 2 van toepassing is een voorschot van ten hoogste vijfenzeventig procent van de maximale subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen besluiten dat het voorschot wordt betaald in termijnen.

 • 3.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager van de subsidie kunnen gedeputeerde staten afwijken van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 1.8.4

 • 1.

  De instelling dient uiterlijk twaalf weken na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  Indien de aanvraag tot vaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, kunnen gedeputeerde staten acht weken na een éénmalig rappel overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 1.8.5

De aanvraag tot vaststelling bevat het prestatiebewijs over de gerealiseerde prestatieafspraken en de overige in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bescheiden.

Artikel 1.8.6

Gedeputeerde staten stellen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

Artikel 1.8.7

De instelling is verplicht aan gedeputeerde staten of aan de door hen daartoe aangewezen ambtenaar alle gewenste inlichtingen te verstrekken, voor zover dit naar het oordeel van gedeputeerde staten nodig is in verband met de subsidievaststelling.

Artikel 1.8.8

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk, uit het prestatiebewijs blijkende, gerealiseerde prestatieafspraken.

 • 2.

  Verlagingspercentages worden berekend over het verleende subsidiebedrag en zullen, evenals verlagingbedragen, in mindering worden gebracht op het bedrag waarop de vaststelling van de subsidie ingevolge het eerste lid wordt berekend.

Artikel 1.8.9

Gedeputeerde staten kunnen in individuele gevallen, op basis van een risicoafweging, besluiten om op een subsidie hoger dan € 10.000 en tot en met € 50.000 arrangement 1 toe te passen.

§ 1.9 Arrangement 3

Artikel 1.9.1

Op het verstrekken van subsidie hoger dan € 50.000 zijn de regels van arrangement 3 van toepassing zoals opgenomen in deze paragraaf.

Artikel 1.9.2

Het verstrekken van een subsidie waarop arrangement 3 van toepassing is, vindt plaats op basis van een vast bedrag per te realiseren prestatieafspraak en een percentage van de door gedeputeerde staten subsidiabel geachte kosten.

Artikel 1.9.3

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen bij een subsidie waarop arrangement 3 van toepassing is een voorschot van ten hoogste vijfenzeventig procent van de maximale subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen besluiten dat het voorschot wordt betaald in termijnen.

 • 3.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager van de subsidie kunnen gedeputeerde staten afwijken van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 1.9.4

 • 1.

  De instelling dient uiterlijk twaalf weken na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  Ingeval de instelling een financiële verantwoording indient overeenkomstig artikel 1.9.5, tweede lid, dient de instelling uiterlijk twaalf weken na vaststelling van de jaarrekening een aanvraag tot vaststelling in.

 • 3.

  Indien de aanvraag tot vaststelling niet voor het in het eerste lid of tweede lid genoemde tijdstip is ontvangen, kunnen gedeputeerde staten acht weken na een éénmalig rappel overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 1.9.5

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   het prestatiebewijs over de gerealiseerde prestatieafspraken;

  • b.

   de overige in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bescheiden; en

  • c.

   een financiële verantwoording voorzien van een controleverklaring van de accountant.

 • 2.

  De financiële verantwoording, bedoeld in het eerste lid onder c, kan onderdeel uitmaken van de vastgestelde jaarrekening van de instelling en hiervan worden gedeputeerde staten tijdig in kennis gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen in individuele gevallen uit economisch-rationele overwegingen afzien van de vereiste controleverklaring van de accountant en bepalen dat de vaststelling kan geschieden aan de hand van een beoordelingsverklaring dan wel bewijsstukken zoals kopieën van facturen en betalingsbewijzen van de gesubsidieerde kosten.

Artikel 1.9.6

Gedeputeerde staten stellen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

Artikel 1.9.7

De accountant voert zijn controle uit mede overeenkomstig het in Bijlage A bij dit besluit opgenomen controleprotocol.

Artikel 1.9.8

 • 1.

  De financiële administratie van een instelling ten behoeve van de verantwoording van de subsidie dient op een inzichtelijke wijze te worden gevoerd.

 • 2.

  De instelling is verplicht aan gedeputeerde staten of aan de door hen daartoe aangewezen ambtenaren of accountant inzage te verlenen in de administratie en alle gewenste inlichtingen te verstrekken, voor zover dit naar het oordeel van gedeputeerde staten nodig is in verband met de subsidievaststelling.

 • 3.

  In aanvulling op het in het tweede lid bepaalde kan de externe accountant van de provincie op verzoek van gedeputeerde staten bij de accountant van de gesubsidieerde instelling een accountantsreview instellen.

Artikel 1.9.9

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende verantwoording, waarbij:

  • a.

   het maximale te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gerealiseerde uit het prestatiebewijs blijkende prestatieafspraken; en

  • b.

   waarbij de werkelijke subsidie niet meer kan bedragen dan het in de beschikking tot subsidieverlening genoemde percentage van de totale werkelijk gemaakte subsidiabel geachte kosten.

 • 2.

  Extra opbrengsten van de activiteit ten opzichte van de begroting bij de aanvraag van de subsidie worden in mindering gebracht op de totale werkelijk gemaakte subsidiabel geachte kosten.

 • 3.

  Verlagingspercentages worden berekend over het verleende subsidiebedrag en zullen, evenals verlagingsbedragen, in mindering worden gebracht op het bedrag waarop de vaststelling van de subsidie ingevolge het eerste en tweede lid wordt berekend.

Artikel 1.9.10

Gedeputeerde staten kunnen in individuele gevallen, op basis van een risicoafweging, besluiten om op een subsidie hoger dan € 50.000 arrangement 2 toe te passen.

§ 1.10 Overige bepalingen

Artikel 1.10.1

 • 1.

  Indien na vaststelling van de subsidie blijkt dat de in artikel 1.6.3 genoemde activa zijn vervreemd en aldus de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de op basis van genoemd artikel aan de subsidie verbonden verplichting, kunnen gedeputeerde staten de beschikking tot subsidievaststelling ten nadele van de ontvanger wijzigen of intrekken.

 • 2.

  Indien de Europese Unie dat in verband met ontoelaatbare staatssteun vordert, wijzigen of trekken gedeputeerde staten de beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling in.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen afwijken van dit besluit voor zover dit voor subsidieverstrekking noodzakelijk is gelet op:

  • a.

   een wet of een daarop gebaseerde regeling;

  • b.

   Europeesrechtelijke bepalingen ter voorkoming van met de interne markt onverenigbare staatssteun; of

  • c.

   bepalingen inzake Europese cofinanciering.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van integrale kosten subsidie

§ 2.1 Weigeringsgronden

Artikel 2.1.1

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 komt een instelling slechts in aanmerking voor een integrale kosten subsidie indien:

  • a.

   wordt voldaan aan de maatstaven zoals gesteld in de subsidienota "Samen meer resultaat met subsidie"; en

  • b.

   de instelling is opgenomen in een door gedeputeerde staten samengestelde lijst.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen de in het eerste lid onder b genoemde lijst met instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kosten subsidie vast op basis van de subsidienota "samen meer resultaat met subsidie" en overig provinciaal beleid.

 • 3.

  Gedeputeerde staten publiceren de lijst met instellingen en een eventuele wijziging hiervan in het provinciaal blad.

§ 2.2 Subsidiabele kosten en subsidiabele periode

Artikel 2.2.1

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.1, eerste lid, geldt ten aanzien van het verstrekken van een integrale kosten subsidie dat:

  • a.

   de kosten die direct en indirect zijn toe te rekenen aan de te subsidiëren activiteit, subsidiabel zijn;

  • b.

   de kosten op een realistische en transparante wijze worden toegerekend aan de te subsidiëren activiteit;

  • c.

   de toevoeging aan een voorziening gerekend wordt tot de subsidiabele kosten; en

  • d.

   de toevoeging aan een reserve niet gerekend wordt tot de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen bij de aanvraag van de subsidie, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, besluiten dat de toevoeging aan een bestemmingsreserve wordt beschouwd als subsidiabele kosten.

 • 3.

  Artikel 1.3.1, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.2.2

Artikel 1.3.2 is niet van toepassing op een integrale kosten subsidie.

Artikel 2.2.3

Een integrale kosten subsidie wordt verstrekt voor een periode van maximaal het boekjaar van de instelling.

§ 2.3 De aanvraag voor de subsidie

Artikel 2.3.1

 • 1.

  Een aanvraag voor integrale kosten subsidie wordt ingediend ten minste acht weken voor aanvang van het boekjaar van de instelling.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen in een individueel geval besluiten af te wijken van de in het eerste lid genoemde termijn.

Artikel 2.3.2

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.4.2, eerste en tweede lid, bevat de aanvraag voor subsidie ten minste:

  • a.

   een toelichting op de toerekening van de kosten en opbrengsten aan de te subsidiëren activiteiten; en

  • b.

   de meest recente jaarrekening van de instelling voorzien van een controleverklaring van een accountant.

 • 2.

  Artikel 1.4.2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op een integrale kosten subsidie.

Artikel 2.3.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.4.3 vermeldt de begroting, bedoeld in artikel 1.4.2, tweede lid, onder b, bij een aanvraag voor een integrale kosten subsidie voor het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

 • a.

  alle kosten en opbrengsten van de instelling;

 • b.

  een overzicht van de kosten en opbrengsten per te subsidiëren activiteit;

 • c.

  het subsidiebedrag dat van de provincie Zeeland wordt gevraagd; en

 • d.

  of de aanvrager van de subsidie betaalde BTW kan terugvorderen of op enigerlei wijze kan terugontvangen.

§ 2.4 De beslissing op de aanvraag

Artikel 2.4.1

 • 1.

  De artikelen 1.5.1 en 1.5.2 zijn van overeenkomstige toepassing op een integrale kosten subsidie.

 • 2.

  De artikelen 1.5.3 en 1.5.4 zijn niet van toepassing op een integrale kosten subsidie.

Artikel 2.4.2

 • 1.

  Bij de beoordeling van de aanvraag voor een integrale kosten subsidie wordt de financiële positie van de instelling betrokken.

 • 2.

  Indien de financiële positie van de instelling zo gunstig is dat de instelling over voldoende vrij besteedbare financiële middelen beschikt om activiteiten zelf te realiseren, kunnen gedeputeerde staten besluiten een lagere integrale kosten subsidie te verstrekken dan aangevraagd.

§ 2.5 Egalisatiereserve

Artikel 2.5.1

 • 1.

  Het is de instelling toegestaan om een egalisatiereserve ten laste van de provinciale subsidie te vormen.

 • 2.

  Het verschil tussen de vastgestelde provinciale subsidie en de werkelijke kosten van activiteiten waarvoor deze subsidie werd verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve waarbij wordt aangegeven in hoeverre deze reserve is opgebouwd uit provinciale subsidie.

 • 3.

  De totale omvang van de egalisatiereserve, voor zover gevormd met provinciale middelen, bedraagt nooit meer dan 10% van de laatst verstrekte integrale kosten subsidie.

§ 2.6 Verplichtingen

Artikel 2.6.1

Op een integrale kosten subsidie zijn de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 van overeenkomstige toepassing.

§ 2.7 Arrangement 3

Artikel 2.7.1

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1.9.1 zijn op het verstrekken van een integrale kosten subsidie de regels van arrangement 3 van toepassing zoals opgenomen in de paragrafen 2.7 tot en met 2.10. Paragrafen 1.7 (arrangement 1) en 1.8 (arrangement 2) zijn niet van toepassing op een integrale kosten subsidie.

 • 2.

  Artikel 1.9.2 is van overeenkomstige toepassing op een integrale kosten subsidie.

§ 2.8 Voorschotten

Artikel 2.8.1

 • 1.

  Gedeputeerde staten verstrekken op een integrale kosten subsidie een voorschot van ten hoogste honderd procent van de maximale subsidie.

 • 2.

  Het voorschot op een integrale kosten subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt in termijnen uitbetaald.

§ 2.9 Aanvraag tot vaststelling

Artikel 2.9.1

 • 1.

  Bij een integrale kosten subsidie dient de instelling uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  Indien de aanvraag tot vaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, kunnen gedeputeerde staten acht weken na een éénmalig rappel overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 2.9.2

De aanvraag tot vaststelling voor een integrale kosten subsidie bevat:

 • a.

  de in de beschikking tot subsidieverlening genoemde prestatiebewijzen;

 • b.

  de overige in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bescheiden;

 • c.

  het jaarverslag over het boekjaar;

 • d.

  een verantwoording over de werkelijke kosten en opbrengsten van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen activiteiten als onderdeel van de jaarrekening;

 • e.

  een verantwoording van de omvang van de egalisatiereserve opgenomen in de jaarrekening, voor zover met toepassing van artikel 2.5.1 van dit besluit een egalisatiereserve is gevormd; en

 • f.

  de jaarrekening over het boekjaar van de instelling voorzien van een controleverklaring van de accountant.

§ 2.10 Vaststelling

Artikel 2.10.1

 • 1.

  De artikelen 1.9.6 tot en met 1.9.9 zijn van overeenkomstige toepassing op een integrale kosten subsidie.

 • 2.

  Artikel 1.9.10 is niet van toepassing op een integrale kosten subsidie.

§ 2.11 Overige bepalingen

Artikel 2.11.1

Artikel 1.10.1, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een integrale kosten subsidie.

Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor verkeersveiligheid

Vervallen

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor het doen draaien van molens

Vervallen

Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten

§ 5.1 Begripsbepalingen

Artikel 5.1.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  cofinanciering: elke vorm van aanvullende financiering buiten de provinciale restauratiesubsidie. Dit betreft zowel eigen vermogen alsook vreemd vermogen;

 • b.

  deskundig restauratiebedrijf: een bedrijf dat de restauratiewerkzaamheden uitvoert volgens de in de beroepsgroep geldende kwaliteitsrichtlijnen en normen, voor zover deze zijn vastgesteld door het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg;

 • c.

  herbestemming: het geven van een nieuwe functie aan een rijksmonument of het herstellen van de functie die het rijksmonument had voor een periode van leegstand;

 • d.

  restauratie: het verrichten van die werkzaamheden, de normale instandhouding te boven gaand, die voor het herstel van een rijksmonument noodzakelijk zijn;

 • e.

  restauratieplan: een plan bestaande uit:

  • 1°.

   een adequaat overzicht van aard en omvang van de werkzaamheden en beschrijving van de daarmee beoogde resultaten in de vorm van een bestek inclusief tekeningen van de huidige en nieuwe situatie, gecombineerd met een projectplan voor de bestemming of herbestemming;

  • 2°.

   actuele overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het rijksmonument en zijn gebreken; en

  • 3°.

   een begroting van de restauratiewerkzaamheden gespecificeerd in hoeveelheden, manuren, materialen, stelposten en onderaannemers en niet ouder dan 2 jaar;

 • f.

  rijksmonument: monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of een zelfstandig onderdeel daarvan, en dat zich fysiek in de provincie Zeeland bevindt dan wel in het rijksmonumentenregister is gekoppeld aan een zich fysiek in de provincie Zeeland bevindend rijksmonument;

 • g.

  Sim: Subsidieregeling instandhouding monumenten;

 • h.

  zelfstandig onderdeel: zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

§ 5.2 Subsidieverlening

Artikel 5.2.1

Subsidie kan worden verleend voor de restauratie van een rijksmonument.

Artikel 5.2.2

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan de eigenaar van het rijksmonument.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend aan een natuurlijk persoon.

Artikel 5.2.3

Een subsidie voor de restauratie van een rijksmonument bedraagt maximaal zeventig procent van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000.

§ 5.3 Weigeringsgronden

Artikel 5.3.1

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel a, wordt subsidie niet verstrekt indien met de activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is aangevangen voordat de subsidie is verleend.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt:

  • a.

   voor restauratie van:

   • 1°.

    een woonhuis als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel k, van de Sim, tenzij het een aanvraag betreft van een professionele organisatie voor monumentenbehoud, gemeente, waterschap of openbaar lichaam dat is ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

   • 2°.

    een groen monument als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b, van de Sim; of

   • 3°.

    een archeologisch monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

  • b.

   indien naar het oordeel van gedeputeerde staten het reguliere onderhoud van het rijksmonument niet voor zes jaar na realisatie van de restauratie waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoende is gewaarborgd;

  • c.

   indien voor dezelfde activiteit in de afgelopen tien jaren reeds door gedeputeerde staten een subsidie is verstrekt;

  • d.

   voor zover bij schade de subsidiabele kosten op grond van een verzekering worden gedekt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt subsidie niet verstrekt indien:

  • a.

   de te verstrekken subsidie € 50.000 of minder bedraagt in het geval het een restauratie betreft van een rijksmonument dat in het rijksmonumentenregister is opgenomen onder de hoofdcategorie ‘Religieuze gebouwen’ èn de subcategorie ‘Kerk en kerkonderdeel’, dan wel in de hoofdcategorie ‘Boerderijen, molens en bedrijven’;

  • b.

   de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 100.000 in het geval het een restauratie betreft van een ander rijksmonument.

§ 5.4 Subsidiabele kosten

Artikel 5.4.1.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.3.1 en artikel 1.3.2 zijn subsidiabel de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die als zodanig zijn aangemerkt in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten die als bijlage bij de Sim is opgenomen.

 • 2.

  Indien voor de instandhouding van het rijksmonument een subsidie in het kader van de Sim is verstrekt, komen de in de beschikking tot subsidieverstrekking subsidiabel geachte kosten niet in aanmerking voor subsidie op basis van dit hoofdstuk.

§ 5.5 De aanvraag voor de subsidie

Artikel 5.5.1

Een subsidie voor restauratie rijksmonumenten kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

Artikel 5.5.2

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie voor restauratie rijksmonumenten wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidie restauratie rijksmonumenten Provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor een subsidie voor restauratie rijksmonumenten:

  • a.

   een restauratieplan voor het rijksmonument;

  • b.

   een sluitende begroting, uitgevoerd in het standaard begrotingsmodel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, inclusief dekkingsplan, voorzien van stukken waaruit de hoogte van de cofinanciering blijkt;

  • c.

   een niet meer dan twee jaar oud inspectierapport dat de technische of fysieke staat van het rijksmonument beschrijft en dat is opgesteld door een ter zake deskundige en onafhankelijke persoon of instantie, zoals de Monumentenwacht Zeeland;

  • d.

   een sluitende exploitatiebegroting waaruit tevens blijkt, door middel van een meerjarenonderhoudsplan, dat het reguliere onderhoud voor zes jaar na afronding van de restauratie is gewaarborgd;

  • e.

   indien rijkssubsidie is ontvangen of is aangevraagd in het kader van de Sim: een kopie van de subsidiebeschikking dan wel de ontvangstbevestiging van de subsidieaanvraag;

  • f.

   een door een erkend bureau opgestelde bouwhistorische verkenning, voor zover sprake is van herbestemming of herstel van de oorspronkelijke bestemming na leegstand, uitgevoerd conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van de Rijksdiensten voor het Cultureel Erfgoed, 2009;

  • g.

   de naam van minimaal één deskundig restauratiebedrijf dat wordt uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de uitvoering van het restauratieplan;

  • h.

   een toelichting op de openbare toegankelijkheid waarin wordt aangegeven hoe vaak het rijksmonument vrij en zonder afspraak is opengesteld voor het publiek.

 • 3.

  Indien voor de uitvoering van de restauratie een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet vereist is, bevat de aanvraag daarnaast:

  • a.

   een onherroepelijke omgevingsvergunning; of

  • b.

   indien een omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is, maar wel is verleend: de verleende omgevingsvergunning; of

  • c.

   een ontvangstbewijs van het bevoegd gezag dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, vergezeld van een bewijsstuk waaruit de positieve grondhouding ten aanzien van de voorgenomen restauratie door de Gemeentelijke Adviescommissie blijkt.

 • 4.

  Indien voor de uitvoering van de restauratie geen omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet vereist is, bevat de aanvraag voor een subsidie daarnaast een bewijsstuk waaruit blijkt dat een omgevingsvergunning niet vereist is.

Artikel 5.5.3

Een onvolledige aanvraag voor een subsidie voor restauratie rijksmonumenten kan na het einde van de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 5.5.1, alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.

§ 5.6 Subsidieplafond en wegingsfactoren

Artikel 5.6.1

Gedeputeerde staten stellen voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 5.5.1, een subsidieplafond vast.

Artikel 5.6.2

 • 1.

  Indien de subsidieaanvragen die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een rangschikking van de aanvragen door middel van het toekennen van punten op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument: maximaal 20 punten;

  • b.

   de bouwkundige urgentie van het rijksmonument of het zelfstandig onderdeel hiervan: maximaal 45 punten;

  • c.

   de mate van cofinanciering: maximaal 25 punten;

  • d.

   de mate waarin het rijksmonument aantoonbaar openbaar toegankelijk is voor het publiek: maximaal 5 punten;

  • e.

   of de aanvraag bijdraagt aan prioritaire provinciale beleidsdoelstellingen, namelijk instandhouding van kerkgebouwen, agrarisch erfgoed en industrieel erfgoed: 5 punten.

 • 2.

  Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen op volgorde van het aantal toegekende punten.

 • 3.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

 • 4.

  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt subsidie verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten behaald op basis van het criterium, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

 • 5.

  In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 6.

  Indien naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie de activiteiten uit zal voeren, zijn gedeputeerde staten bevoegd de subsidie te weigeren en de subsidie aan de eerstvolgende in de rangschikking te verlenen.

§ 5.7 De beslissing op de aanvraag voor de subsidie

Artikel 5.7.1

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag voor de subsidie binnen zestien weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 5.5.1.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslistermijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen.

Artikel 5.7.2

Voor de beoordeling van de aanvraag kan advies worden gevraagd aan een extern deskundige.

Artikel 5.7.3

 • 1.

  Indien de omgevingsvergunning, bedoeld in de Omgevingswet, op het moment van de aanvraag voor subsidie nog niet onherroepelijk is, verstrekken gedeputeerde staten de subsidie onder de opschortende voorwaarde dat de omgevingsvergunning zal worden verleend door de daartoe bevoegde instantie en onherroepelijk is binnen een jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2.

  De voorwaarde vervalt, indien gedeputeerde staten daarop niet binnen vier weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn een beroep hebben gedaan.

 • 3.

  Het beroep op de voorwaarde geschiedt door de subsidie met toepassing van artikel 4:46, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op nihil vast te stellen.

§ 5.8 Verplichtingen

Artikel 5.8.1

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   voor de duur van de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend, wordt een casco-all-risk verzekering afgesloten;

  • b.

   de restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de in de beroepsgroep geldende normen, voor zover deze zijn vastgesteld door het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg;

  • c.

   na afloop van de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend, wordt het betreffende rijksmonument minimaal zes jaar bewaard en onderhouden in de staat waarin het door de werkzaamheden, waarvoor de subsidie is verleend, is gebracht;

  • d.

   de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend, worden binnen tien maanden na afloop van de openstellingsperiode gestart;

  • e.

   de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend, worden binnen 36 maanden na afloop van de openstellingsperiode afgerond;

  • f.

   het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan is en blijft gedurende 10 jaar na de datum van subsidieverlening adequaat verzekerd tegen in ieder geval schade als gevolg van brand, storm en bliksem.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder d en e.

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Artikel 7.1

Subsidie kan worden verleend voor MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland met toepassing van de als supplement bij dit besluit opgenomen Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025.

Artikel 7.2

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing voor zover daarvan in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 niet wordt afgeweken.

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen

Artikel 8.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  woning: een pand met een individueel adres, een eigen nutsaansluiting, al dan niet grondgebonden, bedoeld en geschikt om in te wonen, waarop de planologische bestemming Wonen rust, niet zijnde een bedrijfs- of dienstwoning of een 1- of 2- kamerappartement;

 • b.

  particuliere woning: een woning in eigendom van een particulier die niet wordt verhuurd;

 • c.

  ongewenste particuliere woning: een verouderde, voor 1980 gebouwde, particuliere woning met een meest recente WOZ-waarde of een maximaal twee jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag door een beëdigd taxateur bepaalde taxatiewaarde (inclusief bijbehorende grond) gelijk aan of lager dan € 250.000;

 • d.

  slopen van een woning: het geheel verwijderen van een woning, met inbegrip van de fundering;

 • e.

  terugbouwen van een woning: het nieuw bouwen van een woning waarbij de regels van toepassing zijn inzake nieuwbouw conform het Bouwbesluit 2012;

 • f.

  toekomstbestendig maken van een woning: het aanpassen van een woning zodanig dat deze voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van gebruikers en verandert in minimaal een levensloopbestendige en/of energieneutrale woning;

 • g.

  levensloopbestendige woning: een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Vereiste daarbij is dat de woning zonder trappen van buitenaf bereikbaar en rolstoeltoegankelijk is, waarbij de zogenaamde 'primaire ruimtes' (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden;

 • h.

  energieneutrale woning: een woning die op jaarbasis zelf voldoende energie opwekt om te voorzien in het huishoudelijk verbruik (elektra, warm water, koken, verwarming) bij een normaal leefpatroon en een hoog comfortniveau;

 • i.

  onttrokken woning: een woning die is gesloopt en niet meer wordt teruggebouwd waarbij de bestemming 'Wonen' niet meer van toepassing is, waarbij het adres/huisnummer is komen te vervallen, zichtbaar via Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

 • j.

  regionale woningmarktafspraken: afspraken die gemeenten binnen een regio met elkaar maken over de omvang en kwaliteit van te bouwen en te herstructureren woningen in de komende tien jaar, zoals omschreven in het Omgevingsplan Zeeland 2018;

 • k.

  bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

 • l.

  landelijke bebouwingsconcentratie: een concentratie van bebouwing in het landelijk gebied, ook wel buurtschap genoemd, met overwegend een woonfunctie. De grens van de landelijke bebouwingsconcentratie eindigt daar waar de bebouwing zijn aaneengesloten karakter verliest.

Artikel 8.2

Subsidie kan worden verstrekt voor een activiteit die tot doel heeft:

 • a.

  het slopen van ongewenste particuliere woningen en het niet of minder in aantal terugbouwen van woningen;

 • b.

  het samenvoegen van twee of meer woningen waaronder ten minste één ongewenste particuliere woning;

 • c.

  het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel woningen;

 • d.

  het toekomstbestendig maken van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen waarbij de minimale investering € 40.000 per woning bedraagt.

Artikel 8.3

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan de eigenaar van de woning(en) waarop de activiteit, bedoeld in artikel 8.2, betrekking heeft.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, kan aan een natuurlijk persoon subsidie worden verstrekt voor een activiteit als bedoeld in artikel 8.2.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a, wordt subsidie niet verstrekt indien de activiteit is gestart eerder dan vier weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 4.

  Subsidie wordt voorts niet verstrekt indien:

  • a.

   de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteit kan starten binnen één jaar na indiening van de aanvraag voor subsidie;

  • b.

   de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteit kan worden gerealiseerd binnen drie jaar na indiening van de aanvraag voor subsidie;

  • c.

   de activiteit een bezwaar vormt voor het gemeentelijk beleid of geldende regelgeving van de gemeente waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd;

  • d.

   de activiteit plaatsvindt in een regio waarvoor geen geldende en door de provincie onderschreven regionale woningmarktafspraken beschikbaar zijn;

  • e.

   de activiteit plaatsvindt buiten het bestaand stedelijk gebied en de landelijke bebouwingsconcentratie.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt een subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 10.000.

Artikel 8.4

De artikelen 1.3.1 en 1.3.2 zijn niet van toepassing op een subsidie in het kader van dit hoofdstuk.

Artikel 8.5

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie kan uitsluitend worden ingediend als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode een subsidieplafond vast.

 • 3.

  Subsidieaanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet volledig zijn ontvangen, worden afgewezen.

 • 4.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 5.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 6.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 7.

  Indien toepassing van het zesde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 8.6

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld aanvraagformulier Provinciale Impuls Wonen, zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat een aanvraag voor een subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen een beschrijving van de tijdplanning van het project.

Artikel 8.7

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  bij het slopen van ongewenste particuliere woningen en het niet of minder in aantal terugbouwen van woningen: maximaal € 35.000 per onttrokken woning;

 • b.

  bij het samenvoegen van twee of meer woningen waaronder ten minste één ongewenste particuliere woning: maximaal € 35.000 per samenvoeging;

 • c.

  bij het slopen van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel woningen:

  • 1˚.

   maximaal € 15.000 per gesloopte woning; en

  • 2°.

   maximaal € 10.000 ten behoeve van de kosten van het saneren van ernstige vormen van verontreiniging per gesloopte woning;

 • d.

  bij het toekomstbestendig maken van minimaal drie aaneengesloten ongewenste particuliere woningen waarbij de minimale investering € 40.000 per woning bedraagt: maximaal € 20.000 per toekomstbestendig gemaakte woning.

Artikel 8.8

Voor de beoordeling van de subsidieaanvraag kan een beroep worden gedaan op een extern deskundige.

Artikel 8.9

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen twaalf weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 8.10

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • b.

   de activiteit start binnen één jaar na indiening van de aanvraag voor subsidie;

  • c.

   de activiteit wordt binnen drie jaar na indiening van de aanvraag voor subsidie gerealiseerd.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b.

Hoofdstuk 9 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor een kernsportevenement

Artikel 9.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  kernsportevenement: wieler-, water- of strandsportevenement waarbij gebruik wordt gemaakt van het Zeeuwse landschap als decor dan wel grootschalig loopsportevenement waarbij het Zeeuwse landschap een belangrijke rol speelt;

 • 2.

  wielersport: een sport erkend door de Internationale Wielerunie UCI en NFTU;

 • 3.

  watersport: een sport erkend door één van de aan het NOC*NSF gelieerde watersportbonden;

 • 4.

  strandsport: een sport die wordt uitgeoefend op het strand en erkend wordt door één van de aan het NOC*NSF gelieerde bonden.

Artikel 9.2

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend voor een kernsportevenement, dat:

  • a.

   door de landelijke sportbond of het NOC*NSF wordt gekwalificeerd als hoogste niveau in de betreffende tak van sport voor de betreffende leeftijdscategorie;

  • b.

   potentie voor Zeeland heeft in de zin van de promotie van de provincie Zeeland door internationale of nationale zichtbaarheid en waarmee de provincie als regio wordt geprofileerd; of

  • c.

   een economische impuls oplevert voor de regio.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor een kernsportevenement waarbij er geen sprake is van verbreding van het evenement door een aanbod voor talent, breedtesport of gehandicaptensport.

 • 3.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor een kernsportevenement waarbij naar het oordeel van gedeputeerde staten:

  • a.

   het publieksbereik van het evenement onvoldoende is;

  • b.

   het niveau van de sporters die deelnemen aan het evenement onvoldoende is;

  • c.

   het provinciaal belang van het evenement onvoldoende is; of

  • d.

   de publieke uitstraling (media-impact) van het evenement onvoldoende is.

 • 4.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt een subsidie voor een kernsportevenement niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 1.000.

Artikel 9.3

De subsidie bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten met een maximum van:

 • a.

  € 50.000 voor een (inter)nationaal evenement met internationale media-aandacht, met een publieksbereik ook buiten Zeeland, met een groot aantal sporters op het hoogste niveau, met meerdere side-events en georganiseerd door een professionele organisatie;

 • b.

  € 25.000 voor een nationaal evenement met ten minste provinciale en enige (inter)nationale media-aandacht, met meerdere sporters op hoog niveau, met een provinciaal publieksbereik, met meerdere side-events en georganiseerd door een semi-professionele organisatie;

 • c.

  € 10.000 voor een meerdaags evenement met nationale en meerdere internationale deelnemers, met ten minste een provinciaal media- en publieksbereik en met ten minste één side-event;

 • d.

  € 5.000 voor een eendaags evenement met nationale deelnemers, met ten minste een provinciaal media- en publieksbereik en met ten minste één side-event.

Artikel 9.4

De aanvraag wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Subsidie Kernsportevenementen.

Artikel 9.5

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd gedurende een openstellingsperiode die gedeputeerde staten hebben vastgesteld.

 • 2.

  Subsidieaanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet volledig zijn ontvangen, worden afgewezen.

 • 3.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen acht weken na afloop van de openstellingsperiode.

 • 4.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 9.6

Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode als bedoeld in artikel 9.5, eerste lid, een subsidieplafond vast.

Artikel 9.7

Voor de beoordeling van de aanvraag kan advies worden gevraagd aan SportZeeland.

Artikel 9.8

Indien de subsidieaanvragen die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, wordt het subsidieplafond evenredig over deze aanvragen verdeeld, in die zin dat alle voor deze aanvragen op basis van artikel 9.3 maximaal te verstrekken subsidiebedragen met eenzelfde percentage worden verlaagd.

Artikel 9.9

Het kernsportevenement waarvoor subsidie wordt verleend vindt plaats in het kalenderjaar na indiening van de aanvraag.

Hoofdstuk 10 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kavelaanvaardingswerken

Artikel 10.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, PbEU, L 352 van 24 december 2013;

 • b.

  kavelaanvaardingswerken: cultuurtechnische werken die een bijdrage leveren aan de landbouwkundige structuurverbetering van toegedeelde kavels in een kavelruil;

 • c.

  Kavelruilbureau Zeeland: het bij besluit van gedeputeerde staten van 6 februari 2017 ingestelde Kavelruilbureau Zeeland;

 • d.

  onderneming: één onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

Artikel 10.2

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend voor kavelaanvaardingswerken.

 • 2.

  De kavelaanvaardingswerken hebben betrekking op toegedeelde kavels bij een kavelruil van landbouwgronden via het Kavelruilbureau Zeeland die na 4 februari 2022 door het Kavelruilbureau Zeeland is goedgekeurd en waarvan de notariële akte is gepasseerd.

Artikel 10.3

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend aan de bij een kavelruil betrokken grondeigenaar die onderneming is die actief is in de primaire productie van landbouwproducten.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt geen subsidie verstrekt indien reeds eerder subsidie is verstrekt voor kavelaanvaardingswerken die betrekking hebben op dezelfde door het Kavelruilbureau Zeeland goedgekeurde kavelruil.

 • 3.

  Artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder d is niet van toepassing.

Artikel 10.4

De subsidie:

 • a.

  bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500 per bij de kavelruil toegedeelde hectare; en

 • b.

  wordt verleend in de vorm van de-minimissteun en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 en bedraagt per onderneming, tezamen met eventueel andere verleende de-minimissteun, vóór aftrek van belastingen of andere heffingen maximaal € 20.000 over een periode van drie belastingjaren.

Artikel 10.5

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie wordt voor het begin van de activiteit ingediend.

 • 2.

  Artikel 1.4.1, tweede lid, is niet van toepassing.

Artikel 10.6

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier subsidie kavelaanvaardingswerken Provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor de subsidie een volledig ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring.

Artikel 10.7

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 10.8

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 is de subsidieontvanger verplicht de activiteit binnen 24 maanden na passering van de notariële akte van de kavelruil, bedoeld in artikel 10.2, tweede lid, te realiseren.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Hoofdstuk 11 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden

Artikel 11.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, PbEU, L 352 van 24 december 2013;

 • b.

  Faunafonds: zelfstandig bestuursorgaan, onder meer belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade aan de landbouw;

 • c.

  ganzenrustgebied: door gedeputeerde staten van Zeeland begrensde percelen landbouwgrond waar overwinterende beschermde inheemse ganzen ongehinderd kunnen foerageren gedurende de periode van 1 november tot 1 april;

 • d.

  gewasperceel: een perceel landbouwgrond dat in gebruik is bij één grondgebruiker, op grond van één gebruikstitel en dat wordt beteeld met één gewas;

 • e.

  grondgebruiker: degene die op titel van eigendom, (erf)pacht dan wel een door de grondkamer goedgekeurde of ter registratie ingezonden (teelt)pachtovereenkomst gerechtigd is de als ganzenrustgebied aangewezen gewaspercelen in gebruik te hebben en die onderneming is actief in de primaire productie van landbouwproducten;

 • f.

  onderneming: één onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013;

 • g.

  schadehectare: (deel van een) hectare waarop door het Faunafonds een tegemoetkoming in de door beschermde inheemse ganzen aangerichte schade aan de landbouw als bedoeld in de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade (Staatscourant 2014 nr. 22309) wordt verstrekt;

 • h.

  verjaging: opzettelijke verontrusting van beschermde inheemse ganzen.

Artikel 11.2

Subsidie kan worden verleend voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de periode van 1 november tot 1 april.

Artikel 11.3

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend aan de grondgebruikers van als ganzenrustgebied begrensde gewaspercelen, voor zover deze gebruikers voor de desbetreffende percelen op grond van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Faunafonds in de door beschermde inheemse ganzen aangerichte schade aan de landbouw in de periode van 1 november tot 1 april.

 • 2.

  Artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a en d, is niet van toepassing.

Artikel 11.4

De subsidie

 • a.

  bedraagt in afwijking van de artikelen 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 en 1.7.9 € 50 per schadehectare van als ganzenrustgebied begrensde gewaspercelen; en

 • b.

  wordt verleend in de vorm van de-minimissteun en bedraagt per onderneming, tezamen met eventueel andere verleende de-minimissteun, vóór aftrek van belastingen of andere heffingen maximaal € 15.000 over een periode van drie belastingjaren.

Artikel 11.5

De aanvraag voor subsidie wordt ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit van het Faunafonds op grond van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade omtrent de hoogte van de uit te betalen tegemoetkoming in de door beschermde inheemse ganzen veroorzaakte schade in de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 11.6

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier subsidie ingevolge hoofdstuk 11 van het Asb Zeeland 2023.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor de subsidie:

  • a.

   een volledig ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring; én

  • b.

   een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan het vereiste van artikel 11.2 om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • 3.

  Artikel 1.4.2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11.7

In afwijking van de artikelen 1.8.1 en 1.8.9 wordt op een subsidie hoger dan € 10.000 en tot en met € 15.000 arrangement 1 toegepast.

Artikel 11.8

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt na afloop van de activiteit, door middel van een beschikking tot vaststelling.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.7.3 vindt de volledige betaling van de subsidie plaats na vaststelling.

 • 3.

  De artikelen 1.6.6, 1.7.4 tot en met 1.7.8, artikel 1.7.9, tweede lid, en 1.8.1 tot en met 1.10.1, eerste lid, zijn niet van toepassing.

Hoofdstuk 12 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van openbaar vervoer per buurtbus

Artikel 12.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  buurtbus: een door de concessiehouder beschikbaar gesteld motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, dat wordt ingezet door de concessiehouder voor exploitatie van een lijn, uitgevoerd door in een buurtbusvereniging georganiseerde onbezoldigde chauffeurs;

 • b.

  buurtbusproject: een initiatief van vrijwilligers, waarbij een buurtbus een vaste route rijdt met bepaalde intervallen, in een bepaalde bedieningsperiode en halterend bij bepaalde halten, zoals aangegeven in de dienstregeling;

 • c.

  buurtbusvereniging: een vereniging, die bij notariële akte is opgericht en de dagelijkse uitvoering van het buurtbusproject coördineert;

 • d.

  concessiehouder: vergunninghoudende vervoerder aan wie de concessie is gegund voor het openbaar vervoer over de weg in het betreffende concessiegebied;

Artikel 12.2

Een eenmalige subsidie kan worden verleend voor de oprichting van een buurtbusvereniging, indien:

 • a.

  de statuten van de nieuwe vereniging bij notariële akte zijn gepasseerd; en

 • b.

  de ledenlijst uit minimaal 20 vrijwilligers bestaat die

  • 1°.

   zich hebben aangemeld als buschauffeur;

  • 2°.

   beschikken over een geldig rijbewijs B; en

  • 3°.

   beschikken over een geneeskundige verklaring als bedoeld in het Besluit Personenvervoer, waaruit blijkt dat ze medisch zijn goedgekeurd door een andere arts dan de eigen huisarts;

 • c.

  er een concreet buurtbusproject, zoals benoemd in artikel 12.3, eerste lid, aanwezig is.

Artikel 12.3

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend voor de uitvoering van een buurtbusproject, indien:

  • a.

   het buurtbusproject vervoer per buurtbus tussen kernen verzorgt; en

  • b.

   het buurtbusproject onderdeel uitmaakt van de voor het openbaar vervoer over de weg opgestelde dienstregeling; en

  • c.

   de buurtbusvereniging voor het buurtbusproject een overeenkomst heeft afgesloten met de concessiehouder; en

  • d.

   gemiddeld 125 reizigers per maand gebruik maken van het buurtbusproject.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen in individuele gevallen besluiten af te wijken van het in het eerste lid, onder d genoemde aantal reizigers per maand.

Artikel 12.4

In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor een subsidie voor de oprichting van een buurtbusvereniging ten minste:

 • a.

  de bij notariële akte gepasseerde statuten van de nieuwe vereniging;

 • b.

  een ledenlijst, bestaande uit minimaal 20 vrijwilligers, waarbij duidelijk blijkt dat zij:

  • 1°.

   zich hebben aangemeld als buschauffeur; en

  • 2°.

   beschikken over een geldig rijbewijs B; en

  • 3°.

   beschikken over een geneeskundige verklaring als bedoeld in het Besluit Personenvervoer, waaruit blijkt dat ze medisch zijn goedgekeurd door een andere arts dan de eigen huisarts.

Artikel 12.5

In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor een subsidie voor een buurtbusproject ten minste:

 • a.

  een ledenlijst van vrijwillige buschauffeurs, waarbij duidelijk blijkt dat zij:

  • 1°.

   beschikken over een geldig rijbewijs B; en

  • 2°.

   beschikken over een geneeskundige verklaring als bedoeld in het Besluit Personenvervoer, waaruit blijkt dat ze medisch zijn goedgekeurd door een andere arts dan de eigen huisarts;

 • b.

  een opgave van het aantal reizigers dat het afgelopen kalenderjaar van het buurtbusproject gebruik heeft gemaakt.

Artikel 12.6

 • 1.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   voor de oprichting van een buurtbusvereniging: eenmalig een vergoeding van € 1.000;

  • b.

   voor het organiserend vermogen van een buurtbusvereniging: een vast bedrag per vereniging van €1.000 per jaar;

  • c.

   voor de werving van vrijwilligers voor een buurtbusproject: een vast bedrag van € 1.000 per jaar;

  • d.

   voor de uitvoering van een buurtbusproject: een vast bedrag van € 3.000 per jaar;

  • e.

   voor elke ingezette vrijwillige buschauffeur en voor elk bestuurslid, niet zijnde buschauffeur, per vereniging: een vast bedrag van € 100 per jaar.

 • 2.

  De in het eerste lid onder d en e bepaalde bedragen worden naar rato berekend, indien er sprake is van een gedeelte van het jaar.

Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024

Artikel 13.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bodem: vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming alsmede de bodem en oevers van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet;

 • b.

  drugsafval: afval dat ontstaat bij de productie van synthetische drugs;

 • c.

  dumping van drugsafval: in strijd met wet- en regelgeving achterlaten van drugsafval in of op de bodem, dan wel het lozen of storten van drugsafval in oppervlaktewater;

 • d.

  kosten derden: kosten die op factuur aantoonbaar aan derden verschuldigd zijn en die direct ten behoeve van de subsidiabele activiteit worden gemaakt;

 • e.

  oppervlaktewater: vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen;

 • f.

  sanering van de bodem: nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd teneinde verontreiniging van de bodem en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken als bedoeld in artikel 13 van de Wet bodembescherming en artikel 6.8 van de Waterwet;

 • g.

  synthetische drugs: uit chemische grondstoffen geproduceerde verdovende middelen;

 • h.

  verwijdering: verwijdering als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel 13.2 Doelgroep

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, wordt subsidie slechts verstrekt aan:

  • a.

   gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;

  • b.

   natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;

  • c.

   Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.

 • 2.

  Artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a en d is niet van toepassing.

Artikel 13.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

 • a.

  afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;

 • b.

  afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of

 • c.

  sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.

Artikel 13.4 Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager verantwoordelijk of medeverantwoordelijk is voor de productie of dumping van het drugsafval of voor de bodemverontreiniging waarop de aanvraag is gericht;

  • b.

   het drugsafval is aangetroffen binnen een ruimte waar de productie van de synthetische drugs plaatsvond;

  • c.

   het drugsafval is gedumpt via het rioolstelsel; of

  • d.

   voor hetzelfde project reeds eerder subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere subsidieregeling.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder d, wordt de subsidie niet geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen; en

  • b.

   de subsidiabele kosten meer bedroegen dan € 24.999.

Artikel 13.5 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project is uitgevoerd in de provincie Zeeland;

  • b.

   het project is gericht op herstel van bodem of oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

   • 1°.

    afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;

   • 2°.

    afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of

   • 3°.

    sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval;

  • c.

   de locatie waarop drugsafval is gedumpt:

   • 1°.

    is in geval van een aanvrager als bedoeld in artikel 13.2, eerste lid, onder a, gelegen binnen de territoriale bevoegdheid van de aanvrager; of

   • 2°.

    behoort in geval van een aanvrager als bedoeld in artikel 13.2, eerste lid, onder b of c, tot het eigendom respectievelijk erfpachtrecht van de aanvrager;

  • d.

   de afvoer en verwijdering van het drugsafval heeft plaatsgevonden in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024;

  • e.

   aan het project ligt ten grondslag:

   • 1°.

    een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of proces-verbaalnummer;

   • 2°.

    een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval alsmede een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen; en

   • 3°.

    een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater dan wel de sanering van de bodem.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 13.3, onder a of b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het aangetroffen drugsafval dan wel verontreinigde oppervlaktewater is afgevoerd en verwijderd conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving;

  • b.

   aan het project ligt een bewijs van afvoer en verwijdering van het drugsafval dan wel verontreinigde oppervlaktewater ten grondslag in de vorm van een afvoerbon.

 • 3.

  Onverminderd het eerste lid wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 13.3, onder c, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de bodem is gesaneerd conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving;

  • b.

   aan het project ligt een bewijs van sanering van de bodem ten grondslag in de vorm van een saneringsverslag.

Artikel 13.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.3.1, eerste lid, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, voor subsidie in aanmerking de daadwerkelijk gemaakte kosten derden met betrekking tot:

  • a.

   het afvoeren en verwijderen van gedumpt drugsafval;

  • b.

   het afvoeren en verwijderen van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater;

  • c.

   het saneren van de uit de dumping voortvloeiende verontreinigde bodem.

 • 2.

  Artikel 1.3.2 is niet van toepassing.

Artikel 13.7 Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voldoet aan de volgende vereisten:

 • a.

  subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door gedeputeerde staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  een subsidieaanvraag bevat, in afwijking van artikel 1.4.2, tweede lid, ten minste de in het aanvraagformulier voorgeschreven bijlagen;

 • c.

  subsidieaanvragen worden ingediend na afloop van het project.

Artikel 13.8 Aanvraagtijdvak

Subsidieaanvragen worden ingediend van:

 • a.

  17 november 2021 tot en met 31 december 2021;

 • b.

  1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • c.

  1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;

 • d.

  1 januari 2024 tot en met 31 januari 2025.

Artikel 13.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond vast op:

 • a.

  € 27.414 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder a;

 • b.

  € 27.414 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder b;

 • c.

  € 50.000 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder c;

 • d.

  € 50.000 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder d.

Artikel 13.10 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000;

  • b.

   indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 13.2, eerste lid, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000, en 100% van de bovenliggende subsidiabele kosten tot een maximum van € 175.000.

 • 2.

  Indien de aanvrager als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling terwijl de subsidiabele kosten voor het project meer bedroegen dan € 24.999, wordt de maximaal te verstrekken subsidie van € 200.000 verminderd met de eerder verstrekte subsidie.

Artikel 13.11 Verdelingswijzen

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking, bedoeld in het eerste lid, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 4.

  De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5.

  Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 13.12 Subsidievaststelling

 • 1.

  Gedeputeerde staten stellen de subsidie direct vast.

 • 2.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats.

 • 3.

  De artikelen 1.7.1 tot en met 1.7.7 en 1.7.9 tot en met 1.9.10 zijn niet van toepassing.

Artikel 13.13 Overige bepalingen

De artikelen 1.5.3 en 1.6.6 zijn niet van toepassing.

Hoofdstuk 14 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen (Fonds Impuls Bedrijventerreinen)

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor versterking van kennis- en innovatienetwerken

Artikel 16.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  triple helix netwerk: een netwerk waar minimaal tien bedrijven, minimaal twee onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en minimaal één overheidsinstelling deel van uitmaken;

 • b.

  kennis- en innovatienetwerk: een georganiseerd triple helix netwerk gevormd door meerdere partijen binnen een economische sector met de intentie om kennis en ervaring te delen met als doel de sector te versterken en innovatie binnen de sector te stimuleren;

 • c.

  innovatieve projecten of programma’s: projecten of programma’s gericht op de ontwikkeling van:

  • 1.

   nieuwe producten, processen of diensten;

  • 2.

   wezenlijk nieuwe toepassingen van bestaande producten, processen of diensten;

 • d.

  meerjaren agenda: gezamenlijke strategische meerjaren visie inclusief jaarlijks uitvoeringsprogramma;

 • e.

  uitvoeringsprogramma: programma bestaand uit innovatieve projecten of programma’s die door deelnemende partijen binnen het netwerk worden gedefinieerd, georganiseerd en opgevolgd en waarbij de vraag vanuit de ondernemers leidend is.

Artikel 16.2

Subsidie kan worden verleend voor de versterking van het organiserend vermogen van een bestaand kennis- en innovatienetwerk:

 • a.

  dat bijdraagt aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiekracht;

 • b.

  dat actief is binnen een van de volgende Zeeuwse economische sectoren:

  • 1.

   industrie en maintenance;

  • 2.

   havens en logistiek;

  • 3.

   agrofood en seafood;

  • 4.

   water en energie;

  • 5.

   vrijetijdseconomie;

  • 6.

   zorg;

 • c.

  dat van toegevoegde waarde is binnen de betreffende economische sector in Zeeland, in die zin dat er geen of beperkte inhoudelijke overlap is met andere netwerken;

 • d.

  dat de vraag vanuit de ondernemers als belangrijkste uitgangspunt neemt;

 • e.

  dat ten minste Zeeland breed acteert;

 • f.

  dat beschikt over een meerjaren agenda;

 • g.

  waarbij de resultaten van de activiteiten van het netwerk overwegend ten goede komen aan Zeeland;

 • h.

  dat connecties of samenwerkingen heeft met programma’s en clusters elders in of buiten Zeeland en bijdraagt aan provinciale beleidsdoelstellingen en zo mogelijk het nationale en Europese beleid in de betreffende sector;

 • i.

  dat in het betreffende kalenderjaar niet eerder provinciale subsidie heeft ontvangen voor de versterking van het organiserend vermogen.

Artikel 16.3

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.1, eerste lid, wordt subsidie slechts verstrekt aan een kennis- en innovatienetwerk dan wel aan één van de deelnemende partijen binnen het netwerk.

Artikel 16.4

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1.3, zijn de subsidiabele kosten de kosten voor:

  • a.

   het initiëren en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor de leden of partners van het netwerk;

  • b.

   het initiëren en organiseren van activiteiten met als doel het werven van nieuwe leden of partners van het netwerk;

  • c.

   het onderhouden van contacten met leden of partners;

  • d.

   de ondersteuning bij het ontwikkelen en updaten van de meerjaren agenda;

  • e.

   het initiëren en organiseren van samenwerking met andere regionale, landelijke en Europese netwerken;

  • f.

   public relations en communicatie omtrent de activiteiten van het netwerk;

  • g.

   vertegenwoordiging van het netwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn de kosten voor het uitvoeren of managen van projecten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma van het netwerk.

Artikel 16.5

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van een aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 16.6

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Kennis- en Innovatienetwerken.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor de subsidie:

  • a.

   een schriftelijk vastgestelde meerjaren agenda, inclusief het uitvoeringsprogramma voor het komende kalenderjaar;

  • b.

   een beschrijving van de connecties of samenwerkingen die het netwerk heeft of zal aangaan met programma’s en clusters elders in of buiten Zeeland en op welke wijze het netwerk bijdraagt aan provinciale beleidsdoelstellingen en zo mogelijk het nationale en Europese beleid in de betreffende sector;

  • c.

   een beschrijving op welke wijze bedrijven, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheidsinstellingen betrokken zijn bij het netwerk en op welke op welke wijze en hoeveel overige bedrijven, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheidsinstellingen het netwerk gaat betrekken bij de uitvoering van projecten en andere activiteiten.

Artikel 16.7

Voor de beoordeling van de aanvraag kan advies worden gevraagd aan een extern deskundige.

Artikel 16.8

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 60.000.

Hoofdstuk 17 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling

Paragraaf 17.1 Algemene bepalingen

Artikel 17.1.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 187/1 van 26 juni 2014;

 • b.

  consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, dat als doel heeft om systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie;

 • c.

  demonstratieproject: een project dat kwalificeert als experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder 86, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten, daaronder begrepen digitale producten, processen of diensten, ongeacht domein, technologie, bedrijfstak of sector (met inbegrip van, doch niet beperkt tot digitale bedrijfstakken en technologieën, zoals supercomputers, kwantumtechnologie, blockchaintechnologie, artificiële intelligentie, cyberbeveiliging, big data en cloudtechnologie). Dit kan bijvoorbeeld ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, planning en documentering van nieuwe producten, procedés of diensten.

  Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatieomvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden.

  Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden;

 • d.

  De-minimisverordening:

  • Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj);

  • Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, Pb L 352/9 van 24 december 2013; of

  • Verordening (EU) Nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, Pb L 190/45 van 28 juni 2014;

 • e.

  Deskundigencommissie: adviescommissie ingesteld op grond van artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet;

 • f.

  haalbaarheidsonderzoek: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn;

 • g.

  innovatief product: nieuw product of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product;

 • h.

  innovatief productieproces: nieuw productieproces of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand productieproces;

 • i.

  innovatieve dienst: nieuwe dienst of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaande dienst;

 • j.

  kennispartner: een organisatie, die kennis levert aan het consortium en deelt binnen het netwerk;

 • k.

  kmo: kleine en middelgrote ondernemingen die aan de in Bijlage I van de Algemene groepsvrijstellingsverordening vastgestelde criteria voldoen;

 • l.

  maatschappelijke transities: de volgende transities uit de RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027:

  • landbouw en voeding;

  • energie;

  • klimaat;

  • grondstoffen;

 • m.

  RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027: Regionale Innovatie Strategie Slimme Specialisatie voor programma’s Europese fondsen vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg op 21 april 2020.

Artikel 17.1.2

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan een consortium werkzaam binnen één of meer van de maatschappelijke transities.

 • 2.

  Indien het consortium geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.1, eerste lid, subsidie slechts verstrekt aan één van de deelnemende partijen binnen het consortium; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het consortium.

Artikel 17.1.3

In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt indien:

 • a.

  de subsidie geen stimulerend effect heeft, als bedoeld in artikel 6 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • b.

  de aanvrager een onderneming in moeilijkheden, als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening is.

Artikel 17.1.4

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is gevestigd in Zeeland;

 • b.

  de aanvrager acteert ten minste op Zeeuws regionaal niveau;

 • c.

  de subsidiabele activiteit komt overwegend ten goede aan Zeeland;

 • d.

  de subsidiabele activiteit behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager;

 • e.

  de subsidiabele activiteit neemt de vraag vanuit de ondernemers als belangrijkste uitgangspunt;

 • f.

  de subsidiabele activiteit draagt bij aan de realisatie van ten minste één van de maatschappelijke transities;

 • g.

  de resultaten die voortvloeien uit de subsidiabele activiteit zijn openbaar en worden op niet-exclusieve en niet-discriminerende basis breed verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium;

 • h.

  de deelnemende partijen aan het consortium vormen in het kader van de subsidiabele activiteit een evenwichtig samenwerkingsverband, zowel wat betreft de verdeling van de kosten als wat betreft de inbreng in de activiteit. Geen van de deelnemende partijen neemt meer dan 70% van de kosten voor haar rekening;

 • i.

  de licenties voor onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de subsidiabele activiteit die door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd, worden tijdig tegen marktprijs en op niet-exclusieve en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld voor gebruik door geïnteresseerde partijen in de Europese Economische Ruimte.

Paragraaf 17.2 Haalbaarheidsonderzoeken

Artikel 17.2.1

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van:

 • a.

  een innovatief product;

 • b.

  een innovatief productieproces;

 • c.

  een innovatieve dienst.

Artikel 17.2.2

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder d, wordt subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie € 10.000 of minder bedraagt.

 • 2.

  Voor zover sprake is van staatssteun wordt subsidie slechts verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de De-minimisverordening.

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet het project aan de volgende criteria:

  • a.

   het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie ten behoeve van de maatschappelijke transities;

  • b.

   het project is voldoende innovatief; en

  • c.

   het projectplan heeft een voldoende kwaliteit.

Artikel 17.2.3

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1.3, zijn de subsidiabele kosten uitsluitend de kosten van het haalbaarheidsonderzoek.

 • 2.

  Kosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze worden gemaakt na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.3.2, eerste lid, aanhef en onder b, kan op verzoek van de aanvrager voor de berekening van de subsidiabele personeelskosten een vast uurtarief van € 60 worden gehanteerd. Per consortiumpartner wordt slechts één berekeningswijze gehanteerd.

Artikel 17.2.4

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 17.2.1 kan uitsluitend worden ingediend als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode een subsidieplafond vast.

 • 3.

  In het openstellingsbesluit kunnen gedeputeerde staten nadere regels stellen met betrekking tot de maatschappelijke transities waarbinnen het consortium werkzaam moet zijn en waaraan de projecten een bijdrage moeten leveren.

Artikel 17.2.5

De aanvraag voor een subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidie Zeeland in Stroomversnelling - haalbaarheidsonderzoek’.

Artikel 17.2.6

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.

 

Artikel 17.2.7

 • 1.

  Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen, die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin het project bijdraagt aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie ten behoeve van de maatschappelijke transities;

  • b.

   de mate van innovativiteit van het project; en

  • c.

   de kwaliteit van het projectplan.

 • 2.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

Artikel 17.2.8

 • 1.

  Gedeputeerde staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 17.2.1 voor advies over artikel 17.2.2, derde lid, en artikel 17.2.7, voor aan de Deskundigencommissie.

 • 2.

  Aanvragers van subsidie lichten op verzoek van de Deskundigencommissie hun subsidieaanvraag mondeling toe. 

Artikel 17.2.9

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen twaalf weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 17.2.4, eerste lid.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 17.2.10

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen

  • a.

   het project wordt binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode gestart;

  • b.

   het project wordt binnen 18 maanden na afloop van de openstellingsperiode gerealiseerd.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b.

Paragraaf 17.3 Demonstratieprojecten

Artikel 17.3.1

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een demonstratieproject gericht op de ontwikkeling van:

 • 1.

  een innovatief product;

 • 2.

  een innovatief productieproces;

 • 3.

  een innovatieve dienst.

Artikel 17.3.2

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder d, wordt subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie € 50.000 of minder bedraagt.

 • 2.

  Voor zover sprake is van staatssteun, wordt subsidie slechts verstrekt indien:

  • a.

   het project kwalificeert als experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder 86, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

  • b.

   één van de volgende voorwaarden is vervuld:

   • i.

    het project behelst daadwerkelijke samenwerking:

    • tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een kmo is, of wordt uitgevoerd in ten minste twee lidstaten, en geen van de ondernemingen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening; of

    • tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding als bedoeld in artikel 2, onder 83, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening, waarbij deze organisaties ten minste 10% van de subsidiabele kosten dragen en het recht hebben hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren;

   • ii.

    de projectresultaten worden ruim verspreid via conferenties, publicaties, open-access-repositories, of gratis opensource-software.

 • 3.

  Voor zover sprake is van staatssteun en het project niet voldoet aan de vereisten in het tweede lid, wordt subsidie slechts verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de De-minimisverordening.

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet het project aan de volgende criteria:

  • a.

   het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie ten behoeve van de maatschappelijke transities;

  • b.

   het project is voldoende innovatief;

  • c.

   het project heeft voldoende perspectief; en

  • d.

   het projectplan heeft een voldoende kwaliteit.

Artikel 17.3.3

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1.3, zijn de subsidiabele kosten:

  • a.

   personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

  • b.

   kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als subsidiabele kosten beschouwd;

  • c.

   kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als subsidiabele kosten beschouwd. Wat gronden betreft, zijn de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten subsidiabel;

  • d.

   kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

  • e.

   bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

 • 2.

  Kosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze worden gemaakt na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.3.2, eerste lid, aanhef en onder b, kan op verzoek van de aanvrager voor de berekening van de subsidiabele personeelskosten een vast uurtarief van € 60 worden gehanteerd. Per consortiumpartner wordt slechts één berekeningswijze gehanteerd.

Artikel 17.3.4

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 17.3.1 kan uitsluitend worden ingediend als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode een subsidieplafond vast.

 • 3.

  In het openstellingsbesluit kunnen gedeputeerde staten nadere regels stellen met betrekking tot de maatschappelijke transities waarbinnen het consortium werkzaam moet zijn en waaraan de projecten een bijdrage moeten leveren.

Artikel 17.3.5

De aanvraag voor een subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidie Zeeland in Stroomversnelling – demonstratieproject’.

Artikel 17.3.6

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.

Artikel 17.3.7

 • 1.

  Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen, die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin het project bijdraagt aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie ten behoeve van de maatschappelijke transities;

  • b.

   de mate van innovativiteit van het project;

  • c.

   het perspectief van het project; en

  • d.

   de kwaliteit van het projectplan.

 • 2.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

Artikel 17.3.8

 • 1.

  Gedeputeerde staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 17.3.1 voor advies over artikel 17.3.2, vierde lid, en artikel 17.3.7, voor aan de Deskundigencommissie.

 • 2.

  Aanvragers van subsidie lichten op verzoek van de Deskundigencommissie hun subsidieaanvraag mondeling toe.

Artikel 17.3.9

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen twaalf weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 17.3.4, eerste lid.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 17.3.10

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   het project wordt binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode gestart;

  • b.

   het project wordt binnen 30 maanden na afloop van de openstellingsperiode gerealiseerd.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b.

Hoofdstuk 17A Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

Artikel 17A.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie;

 • b.

  De-minimisverordening:

  • Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj);

  • Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, Pb L 352/9 van 24 december 2013; of

  • Verordening (EU) Nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, Pb L 190/45 van 28 juni 2014;

 • c.

  Deskundigencommissie: adviescommissie ingesteld op grond van artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet;

 • d.

  kennispartner: een organisatie, die kennis levert aan het consortium en deelt binnen het netwerk;

 • e.

  sociale innovatie: het streven naar een originele oplossing met een meetbare of waarneembare sociale impact op een hardnekkig maatschappelijk probleem. De innovatie kan gelegen zijn in de ontwikkeling van een nieuwe organisatorische vorm (samenwerkingsverbanden, relaties) en/of de ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuwe methode.

Artikel 17A.2

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten:

 • a.

  die bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt; en

 • b.

  die gericht zijn op de ontwikkeling van een sociale innovatie die betrekking heeft op één of meer van de volgende thema’s:

  • i.

   Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden en –methodieken;

  • ii.

   Slimmer werken: uitgaan van competenties van medewerkers;

  • iii.

   Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen;

  • iv.

   Co-Creatie sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal;

  • v.

   Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt;

  • vi.

   Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;

  • vii.

   Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid;

  • viii.

   Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen; en

 • c.

  waarbij een methodiek wordt ontwikkeld die overdraagbaar is.

Artikel 17A.3

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan een consortium werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse economische clusters:

  • a.

   industrie en maintenance;

  • b.

   havens en logistiek;

  • c.

   agrofood en seafood;

  • d.

   water en energie;

  • e.

   vrijetijdseconomie;

  • f.

   zorg;

  • g.

   onderwijs.

 • 2.

  Indien het consortium geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.1, eerste lid, subsidie slechts verstrekt aan één van de deelnemende partijen binnen het consortium; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het consortium.

Artikel 17A.4

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager is gevestigd in Zeeland;

  • b.

   de subsidiabele activiteit komt overwegend ten goede aan Zeeland;

  • c.

   de subsidiabele activiteit behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager;

  • d.

   de vraag vanuit de ondernemers vormt het belangrijkste uitgangspunt;

  • e.

   de projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium;

  • f.

   het project is additioneel aan gemeentelijke activiteiten en projecten;

  • g.

   het project voldoet aan het geheel van de volgende criteria:

   • i.

    het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie door het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt;

   • ii.

    het project is voldoende innovatief voor Zeeland;

   • iii.

    het project heeft voldoende perspectief;

   • iv.

    het projectplan heeft een voldoende kwaliteit.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder d, wordt subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie € 10.000 of minder bedraagt.

 • 3.

  Voor zover sprake is van staatssteun wordt subsidie slechts verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de De-minimisverordening.

Artikel 17A.5

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 17A.2 kan uitsluitend worden ingediend als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode een subsidieplafond vast.

Artikel 17A.6

De aanvraag voor een subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidie Zeeland in Stroomversnelling Human Capital Agenda’.

Artikel 17A.7

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.

Artikel 17A.8

 • 1.

  Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen, die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin het project bijdraagt aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie door het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt;

  • b.

   de mate van innovativiteit van het project voor Zeeland;

  • c.

   het perspectief van het project;

  • d.

   de kwaliteit van het projectplan.

 • 2.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

Artikel 17A.9

Gedeputeerde staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 17A.2 voor advies over artikel 17A.4, eerste lid, onder g, en artikel 17A.8, voor aan de Deskundigencommissie.

Aanvragers van subsidie lichten op verzoek van de Deskundigencommissie hun subsidieaanvraag mondeling toe.

Artikel 17A.10

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen twaalf weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 17A.5, eerste lid.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 17A.11

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   het project wordt binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode gestart;

  • b.

   het project wordt binnen 24 maanden na afloop van de openstellingsperiode gerealiseerd.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b.

Hoofdstuk 18 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid van bestaande halteplaatsen in Zeeland

Vervallen

Hoofdstuk 19 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak

Artikel 19.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfspand: een gebouw waarin één of meerdere bedrijven kantoor houden dan wel dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen, in eigendom van een particulier, met een individueel adres en eigen nutsaansluiting en waaronder tevens begrepen een bijgebouw gelegen op hetzelfde perceel;

 • b.

  bijgebouw: gesloten bouwwerk zoals een garage, schuur, tuinhuis of een gedeeltelijk open bouwwerk zoals een overkapping of veranda;

 • c.

  dak: samenstelling van houten of stalen balken, regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie dient zodanig te zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

 • d.

  eigenaar: eigenaar van een woning of pand, dan wel opstaller, erfpachter of vruchtgebruiker ervan;

 • e.

  gecertificeerd bedrijf: een bedrijf gecertificeerd met het ‘Groenkeur keurmerk’, verschaft door Stichting Groenkeur, of een bedrijf dat een persoon in dienst heeft met het persoonsgebonden certificaat ‘Dak- & Gevel Basismedewerker’ dan wel het persoonsgebonden certificaat ‘Dak & Gevel Gevorderde’;

 • f.

  groen dak: een plat of hellend dak van een woning, pand of bijgebouw dat is opgebouwd uit minimaal een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag, beplant met droogteresistente soorten zoals sedum;

 • g.

  standaard groen dak: groen dak beplant met hoofdzakelijk sedum en mossen, en met een waterbergingscapaciteit van minimaal 15 liter per m2;

 • h.

  biodivers groen dak: groen dak beplant met hoofdzakelijk sedum en kruiden en minimaal 30% bloemen en kruiden, en met een waterbergingscapaciteit van minimaal 50 liter per m2;

 • i.

  daktuin: groen dak beplant met maximaal 50% sedum en mossen en minimaal 50% bomen/struiken en siergrassen, en met een waterbergingscapaciteit van minimaal 70 liter per m2;

 • j.

  particuliere woning: een pand in eigendom van een particulier, met een individueel adres en eigen nutsaansluiting, bedoeld en geschikt om in te wonen, waarop de planologische bestemming Wonen rust, waaronder tevens begrepen een bijgebouw gelegen op hetzelfde perceel en niet zijnde een appartementencomplex;

 • k.

  VvE: een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vereniging van eigenaars van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren.

Artikel 19.2

Subsidie kan worden verleend voor het aanleggen van een standaard groen dak, een biodivers groen dak of een daktuin op een particuliere woning, een bedrijfspand of een appartementencomplex gelegen in de provincie Zeeland.

Artikel 19.3

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan de eigenaar van de particuliere woning of het bedrijfspand dan wel aan de VvE van het appartementencomplex waarop het groene dak wordt aangelegd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, kan subsidie worden verstrekt aan een natuurlijk persoon.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel a, wordt subsidie niet verstrekt indien op het moment van ontvangst van de aanvraag voor de subsidie met de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, is gestart.

 • 4.

  Artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, is voor een subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak niet van toepassing.

Artikel 19.4

Om voor subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak in aanmerking te komen, gelden de volgende vereisten:

 • a.

  subsidie wordt slechts eenmaal per adres of per appartementencomplex verstrekt;

 • b.

  alleen bestaande woningen, bedrijfspanden en appartementencomplexen komen in aanmerking voor subsidie;

 • c.

  de woning, het bedrijfspand of het appartementencomplex waarop het groene dak wordt aangelegd, is gelegen binnen de bebouwde kom;

 • d.

  de oppervlakte van het groene dak is minimaal 10 m²;

 • e.

  de hellingshoek van het groene dak is maximaal 35°;

 • f.

  het groene dak wordt aangelegd door een gecertificeerd bedrijf;

 • g.

  voor dezelfde activiteit is niet reeds subsidie verstrekt op grond van deze dan wel andere subsidieregelingen;

 • h.

  aanvrager beschikt over eventueel benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de activiteit;

 • i.

  ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak worden deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig uitgevoerd.

Artikel 19.5

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van:

  • a.

   € 25 per m² aan te leggen standaard groen dak;

  • b.

   € 35 per m² aan te leggen biodivers groen dak;

  • c.

   € 75 per m² aan te leggen daktuin.

 • 2.

  De subsidie bedraagt niet meer dan € 5.000 per aanvraag.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.3.1, komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   de kosten van advisering ten behoeve van het aanleggen van een groen dak;

  • b.

   de kosten voor het onderhouden van een groen dak;

  • c.

   de kosten voor de sloop en afvoer van een bestaand dak;

  • d.

   de kosten voor eventueel benodigde vergunningen.

Artikel 19.6

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘subsidie groene daken’.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag voor een subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak de mede door de aanvrager ondertekende offerte van een gecertificeerd bedrijf dat het groene dak gaat aanleggen waar in ieder geval het volgende in is opgenomen:

  • de waterbergingscapaciteit van het groene dak;

  • de lagen van het aan te leggen groene dak;

  • de oppervlakte van het groene dak;

  • de hellingshoek van het groene dak;

  • de toegepaste plantensoorten en de omvang van het percentage waarin ze worden toegepast.

Artikel 19.7

 • 1.

  Een subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 4.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 5.

  Indien toepassing van het vierde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 19.8

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1.6 heeft de subsidieontvanger de verplichting om:

 • a.

  het project binnen zes maanden na verlening van de subsidie te realiseren;

 • b.

  het groene dak minimaal 5 jaar na verlening van de subsidie in stand te houden en deugdelijk te onderhouden.

Hoofdstuk 20 Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van cofinanciering voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027

Artikel 20.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb EU L 187/1 van 26 juni 2014;

 • b.

  Beheerautoriteit: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aangewezen als beheerautoriteit als bedoeld in artikel 71 van verordening 2021/1060 voor het EFRO Programma Zuid-Nederland 2021-2027;

 • c.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj);

 • d.

  EFRO programma Zuid-Nederland 2021-2027: gezamenlijk programma als bedoeld in artikel 22 van verordening 2021/1060 van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, goedgekeurd door de Europese Commissie op 29 juni 2022, voor activiteiten die in Zuid-Nederland financiering kunnen ontvangen uit het EFRO;

 • e.

  Gedeputeerde staten: Gedeputeerde staten van provincie Zeeland;

 • f.

  REES 2021: Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021;

 • g.

  RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027: Regionale Innovatie Strategie Slimme Specialisatie voor programma’s Europese fondsen vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg op 21 april 2020;

 • h.

  Subsidieregeling OPZuid: Subsidieregeling OPZuid 2021-2027.

Artikel 20.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door de penvoerder die namens een samenwerkingsverband subsidie heeft aangevraagd op grond van de Subsidieregeling OPZuid.

Artikel 20.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  het bevorderen van innovatie met maatschappelijke en economische impact in Zuid-Nederland;

 • b.

  het bevorderen van de demonstratie, vermarkting en opschaling van kansrijke innovatieve oplossingen die de energietransitie bevorderen, in samenwerking met het mkb en maatschappelijke middenveld in Zuid-Nederland.

Artikel 20.4 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   voor het project wordt subsidie verleend op grond van artikel 3.2 van de Subsidieregeling OPZuid;

  • b.

   de subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op de subsidie op grond van de Subsidieregeling OPZuid;

  • c.

   het project komt ten goede aan de provincie Zeeland.

 • 2.

  Het project komt ten goede aan de provincie Zeeland als bedoeld in het eerste lid, onder c, als:

  • a.

   meer dan de helft van de subsidiabele kosten wordt gemaakt door deelnemers aan het project die zijn gevestigd in de provincie Zeeland; en

  • b.

   de resultaten van het project overwegend zijn gericht op de provincie Zeeland.

 • 3.

  In het projectplan, bedoeld in artikel 3.4, onder a, van de Subsidieregeling OPZuid, wordt opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan het eerste lid, onder c.

Artikel 20.5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.3.1, eerste lid, en in afwijking van artikel 1.3.3, is artikel 1.3 van de REES 2021 van toepassing.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.3.2 wordt, als de aanvrager gebruik maakt van de kostensoort personeelskosten, de berekeningswijze, genoemd in de artikelen 1.3 tot en met 1.3b van de REES 2021 gehanteerd.

Artikel 20.6 Vereisten indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Op verzoek van aanvrager wordt de aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieregeling OPZuid aangemerkt als aanvraag om subsidie op grond van dit hoofdstuk.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld in een openstellingsbesluit.

Artikel 20.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen per tenderperiode als bedoeld in artikel 20.6, tweede lid, een subsidieplafond vast in een openstellingsbesluit.

Artikel 20.8 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 857.143.

 • 2.

  Als de aanvrager minder dan 15% van de subsidiabele kosten, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt, wordt, onverminderd het eerste lid, slechts maximaal het gevraagde percentage aan subsidie verstrekt.

 • 3.

  Onverminderd de voorgaande leden, wordt, indien sprake is van staatssteun:

  • a.

   maximaal een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het van toepassing zijnde percentage uit de Algemene groepsvrijstellingsverordening niet wordt overschreden; of

  • b.

   en geen van de vrijstellingen uit de Algemene groepsvrijstellingsverordening van toepassing is, maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidies verstrekt dat voor het totale bedrag aan overheidsbijdragen over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun niet wordt overschreden.

Artikel 20.9 Verdeelcriteria

 • 1.

  Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het daarvoor vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, wordt, in geval door de Beheerautoriteit op grond van artikel 3.8 van de Subsidieregeling OPZuid een rangschikking is gemaakt, subsidie verleend op grond van de volgorde van die rangschikking.

 • 2.

  Indien de in het eerste lid bedoelde rangschikking niet is gemaakt door de Beheerautoriteit, is artikel 3.8 van de Subsidieregeling OPZuid van toepassing op subsidieverlening op grond van dit hoofdstuk.

Artikel 20.10 Beslissing op de subsidieaanvraag

De beslistermijn van artikel 4.2.4 van de REES 2021 is van toepassing.

Artikel 20.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Artikel 1.5 van de Subsidieregeling OPZuid is van toepassing.

 • 2.

  De artikelen 1.6.3 en 1.6.6, derde lid, zijn niet van toepassing.

Artikel 20.12 Vaststelling

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.6 van de Subsidieregeling OPZuid en gelet op de toepasselijke Europese regelgeving, worden de verleende subsidies vastgesteld op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.

 • 2.

  Op verzoek van de subsidieontvanger wordt de aanvraag tot vaststelling op grond van de Subsidieregeling OPZuid aangemerkt als aanvraag tot vaststelling op grond van dit hoofdstuk.

 • 3.

  De beslistermijn van artikel 4.2.17 van de REES 2021 is van toepassing.

Artikel 20.13 Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Gedeputeerde staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Gedeputeerde staten betalen het voorschot in een keer.

Hoofdstuk 21 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans voor bedrijven en bedrijventerreinen

Vervallen

Hoofdstuk 22 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen

Artikel 22.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  beeldbepalend gebouw: een leegstaand gebouw, dat door een combinatie van architectonische kwaliteit en zijn plaats in de stedenbouwkundige structuur, een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het stads- of dorpsbeeld;

 • b.

  beeldverstorend verpauperd gebouw: een leegstaand gebouw dat door een combinatie van het ontbreken van architectonische kwaliteit en zijn plaats in de stedenbouwkundige structuur, en zo mogelijk ook door de slechte staat van onderhoud, een negatieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het stads- of dorpsbeeld;

 • c.

  bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

 • d.

  herontwikkelen: het na sloop realiseren van nieuwbouw op dezelfde locatie al dan niet in combinatie met een herinrichting van de openbare ruimte;

 • e.

  leegstaand: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn;

 • f.

  rijksmonument: een zich in de provincie Zeeland bevindend rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

 • g.

  slopen: het afbreken, afvoeren van (bouw)materialen en eventueel saneren van de bodem ten behoeve van toekomstig gebruik;

 • h.

  transformeren: het omvormen van een gebouw zonder een woonfunctie tot een gebouw met een woonfunctie.

Artikel 22.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het transformeren van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen naar een woonfunctie;

 • b.

  het slopen van beeldverstorende verpauperde gebouwen die niet meer zinvol kunnen worden getransformeerd, gevolgd door herontwikkeling gericht op wonen.

Artikel 22.3 Doelgroep en weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan de eigenaar van het gebouw waarop de subsidiabele activiteit betrekking heeft.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, kan subsidie worden verstrekt aan een natuurlijk persoon.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a, wordt subsidie niet verstrekt indien de activiteit op het moment van ontvangst van de aanvraag voor de subsidie reeds is gestart.

 • 4.

  Subsidie wordt voorts niet verstrekt indien:

  • a.

   de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteit kan starten binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 22.7, eerste lid;

  • b.

   de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteit kan worden gerealiseerd binnen drie jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 22.7, eerste lid;

  • c.

   de activiteit in strijd is met het gemeentelijk beleid of geldende regelgeving van de gemeente waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd;

  • d.

   de activiteit op basis van artikel 22.10, tweede lid, aanhef en onderdeel a en b tezamen, minder dan 75 punten scoort of de som van de punten op basis van artikel 22.10, tweede lid, aanhef en onderdeel a tot en met f, minder bedraagt dan 300 punten;

  • e.

   de activiteit plaatsvindt buiten het bestaand stedelijk gebied;

  • f.

   het gebouw op het moment van ontvangst van de aanvraag minder dan één jaar leegstaat;

  • g.

   het te transformeren of te slopen gebouw een woonbestemming heeft, tenzij deze woonbestemming korter dan een jaar voor de beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 22.7, eerste lid, van kracht is geworden met als doel om de transformatie van het gebouw mogelijk te maken.

 • 5.

  Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager in een individueel geval afwijken van het in het vierde lid, aanhef en onderdeel f bepaalde.

 • 6.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt een subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 10.000.

Artikel 22.4 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.

Artikel 22.5 Vooroverleg

 • 1.

  Voordat een aanvraag wordt ingediend, kan er een vooroverleg plaatsvinden aan de hand van het op de website van de provincie Zeeland beschikbaar gestelde vooroverlegformulier. Het vooroverleg vindt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het vooroverlegformulier plaats.

 • 2.

  Tijdens het vooroverleg wordt in ieder geval aan de orde gesteld:

  • a.

   locatie en eigenaarschap van de locatie;

  • b.

   huidige en beoogde situatie van het project, inclusief leegstandsduur;

  • c.

   de financiële haalbaarheid van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   of de activiteit niet in strijd is met het gemeentelijk beleid of geldende regelgeving van de gemeente waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd;

  • e.

   de duurzaamheidsmaatregelen van het project;

  • f.

   de overige informatie die bij de aanvraag moet worden ingediend.

Artikel 22.6 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor marketing en promotie;

 • b.

  waardedaling van gronden of opstallen veroorzaakt door markt- of economische factoren;

 • c.

  kosten voor bodemsanering voor zover deze de waardevermeerdering van het terrein als gevolg van de bodemsanering niet overstijgen;

 • d.

  kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen zoals opgenomen in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten die als bijlage bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten is opgenomen;

 • e.

  kosten die gemaakt worden voor activiteiten die buiten het exploitatiegebied van het project vallen;

 • f.

  kosten van planschade.

Artikel 22.7 Openstelling, subsidieplafond en beslistermijn

 • 1.

  Een subsidie als bedoeld in artikel 22.2 kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen twaalf weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 4.

  Subsidieaanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet volledig zijn ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 22.8 Nadere eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 22.2 wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig en ondertekend ingevuld aanvraagformulier subsidie Hergebruik Leegstaande Panden voor wonen zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 22.2:

  • a.

   een plan van aanpak, met daarin:

   • een locatieaanduiding waaruit blijkt welke bouwwerken en percelen de bedoelde locatie omvat;

   • een algemene beschrijving van de transformatie of sloop en herontwikkeling in het kader waarvan de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd;

   • een onderbouwing op welke wijze en in welke mate het project bijdraagt het terugdringen van leegstand, de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en indien van toepassing de cultuurhistorie;

   • een toelichting van de te nemen maatregelen, inclusief de duurzaamheidsmaatregelen;

   • tekeningen van de bestaande en gewenste situatie, plattegrond(en) en gevelaanzichten;

   • maximaal vijf foto’s van de bestaande situatie;

  • b.

   een (onderbouwde) financieringstoelichting van het project met in ieder geval:

   • een uitgebreide begroting met een (onderbouwde) raming van de kosten per maatregel;

   • recente taxaties van de waarde van de gronden en opstallen die verband houden met de realisering van het project;

   • de waarde van de gronden en opstallen of de opbrengst door verkoop of verhuur na voltooiing van het project;

  • c.

   een beschrijving van de tijdplanning van het project;

  • d.

   een bewijs van eigendom van de locatie;

  • e.

   een schriftelijke verklaring dat de gemeente medewerking verleent aan de voorgenomen subsidiabele activiteit;

  • f.

   een toelichting waaruit de oorzaak en duur van de leegstand van het pand of de panden blijkt;

  • g.

   voor zover subsidie wordt gevraagd voor de kosten van bodemsanering: een door een onafhankelijke deskundige opgestelde taxatie van de waardestijging van het terrein als gevolg van de bodemsanering;

  • h.

   informatie waaruit blijkt dat de staatssteun- en aanbestedingsregels niet worden overtreden.

Artikel 22.9 Extern deskundige

Voor het vooroverleg en de beoordeling van de subsidieaanvraag kan een beroep worden gedaan op een extern deskundige.

Artikel 22.10 Verdeelprocedure

 • 1.

  Als de subsidieaanvragen, die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een rangschikking van de aanvragen op basis van de onderstaande criteria:

  • a.

   kwaliteitsverbetering: de mate waarin het project door hergebruik en door de bouwkundige en esthetische verbetering van het gebouw bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

  • b.

   impact: de mate waarin het project leidt tot een verbetering van de omgeving;

  • c.

   transformatie: de mate waarin door transformatie of sloop en herontwikkeling wordt bijgedragen aan de woonbehoefte of maatschappelijke doelen;

  • d.

   duurzaamheid: de mate waarin het project zorgt voor de verduurzaming van het gebouw;

  • e.

   cultuurhistorie: de mate waarin het project bijdraagt aan de cultuurhistorische waarden van het gebouw en de omgeving.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kennen voor de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, de volgende punten toe:

  • a.

   kwaliteitsverbetering: ten hoogste 200 punten;

  • b.

   impact: ten hoogste 100 punten;

  • c.

   transformatie of sloop en herontwikkeling: ten hoogste 100 punten;

  • d.

   duurzaamheid: ten hoogste 100 punten;

  • e.

   cultuurhistorie: ten hoogste 50 punten.

 • 3.

  Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen op volgorde van het aantal toegekende punten.

 • 4.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

 • 5.

  Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt subsidie verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten behaald op basis van het criterium kwaliteitsverbetering, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

 • 6.

  In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 7.

  Indien naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie de activiteiten uit zal voeren, zijn gedeputeerde staten bevoegd de subsidie te weigeren en de subsidie aan de eerstvolgende in de rangschikking te verlenen.

Artikel 22.11 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteit start binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 22.7, eerste lid;

  • b.

   de activiteit wordt binnen drie jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 22.7, eerste lid, gerealiseerd.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b.

Hoofdstuk 23 Bijzondere bepalingen Samen in zee: versterking cultuur in Zeeland

Artikel 23.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • Adviescommissie: Adviescommissie Samen in zee: versterking cultuur in Zeeland;

 • bovenlokale uitwerking: uitwerking die zijn weerslag heeft in ten minste twee van de volgende Zeeuwse gemeenten:

  • Goes;

  • Hulst;

  • Kapelle;

  • Middelburg;

  • Noord-Beveland;

  • Schouwen-Duiveland;

  • Sluis;

  • Terneuzen;

  • Veere;

  • Vlissingen.

 • culturele instelling: instelling met rechtspersoonlijkheid die blijkens haar statuten het uitvoeren van culturele activiteiten tot doel heeft of een zelfstandige die beroepsmatig werkzaam is in de culturele sector;

 • duurzame samenwerking: samenwerking die structureel van karakter is;

 • nieuwe maker: cultuurprofessional of ambachtsbeoefenaar, die maximaal vijf jaren voorafgaand aan het indienen van een subsidieaanvraag een diploma kunstvakonderwijs heeft behaald of staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige;

 • publieksbereik: het publiek dat wordt bereikt met het culturele aanbod;

 • verdienmodel: wijze om omzet te genereren;

 • vrijwilligerspotentieel: potentieel aan vrijwilligers en het potentieel aan kennis en kunde onder vrijwilligers dat nog niet is ingezet.

Artikel 23.2 Subsidieplafond

Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond vast, ten laste waarvan aanvragen kunnen worden ingediend gedurende een openstellingsperiode als bedoeld in artikel 23.9, eerste lid.

Artikel 23.3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op het versterken van de culturele sector in Zeeland en betrekking hebben op één van de volgende onderwerpen:

  • a.

   het verbreden van het publieksbereik tot doelgroepen die nu niet of beperkt gebruik maken van het aanbod in de culturele sector;

  • b.

   de totstandkoming van duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector;

  • c.

   het scheppen van randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk ten behoeve van nieuwe makers;

  • d.

   het versterken van het vrijwilligerspotentieel;

  • e.

   het doen van onderzoek naar een of meer van de onderwerpen genoemd onder a tot en met d.

 • 2.

  Voor het doen van onderzoek als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden per openstellingsperiode maximaal twee subsidies toegekend.

Artikel 23.4 Subsidieontvanger - penvoerder

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend aangevraagd door en verstrekt aan een penvoerder van een samenwerkingsverband van tenminste twee instellingen.

 • 2.

  De penvoerder is werkzaam binnen één of meer van de volgende culturele disciplines:

  • a.

   audiovisuele kunsten;

  • b.

   beeldende kunsten, architectuur en vormgeving;

  • c.

   bibliotheekwerk;

  • d.

   cultureel erfgoed;

  • e.

   letteren;

  • f.

   podiumkunsten.

 • 3.

  De penvoerder is een culturele instelling met rechtspersoonlijkheid en het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag voor alle zaken die de subsidie betreffen.

Artikel 23.5 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer:

 • a.

  de penvoerder is gevestigd in één van de volgende Zeeuwse gemeenten:

  • Goes;

  • Hulst;

  • Kapelle;

  • Middelburg;

  • Noord-Beveland;

  • Schouwen-Duiveland;

  • Sluis;

  • Terneuzen;

  • Veere;

  • Vlissingen.

 • b.

  het project binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode als bedoeld in artikel 23.9, eerste lid, wordt gestart en binnen 24 maanden na afloop van deze periode wordt gerealiseerd.

Artikel 23.6 De-minimissteun

 • 1.

  Gedeputeerde staten toetsen voor subsidieverlening of die is aan te merken als steunmaatregel in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie.

 • 2.

  Indien sprake is van een steunmaatregel, dan wordt deze verleend op basis van de Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj) en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.

 • 3.

  Wanneer de subsidieverlening is aan te merken als een steunmaatregel, legt de penvoerder op verzoek van gedeputeerde staten een de-minimisverklaring over met een opgave van alle andere ontvangen de-minimissteun in de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar.

Artikel 23.7 Hoogte subsidiebedrag en niet subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 70% van de kosten als bedoeld in artikel 1.3.1, tot een maximum van € 35.000 per project.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.3.1 wordt geen subsidie verstrekt voor kosten waarvoor door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt.

Artikel 23.8 Indieningsvereisten

 • 1.

  De aanvraag wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Subsidie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.4.2, tweede lid, wordt bij de aanvraag overgelegd:

  • a.

   het projectplan van maximaal 8 pagina’s A4 waarin het volgende wordt beschreven:

   • 1.

    een omschrijving van het project, waaronder de projectopzet en de uit te voeren activiteiten;

   • 2.

    een onderbouwing van de haalbaarheid van het project en de daarmee beoogde resultaten, waaronder de projectplanning en de risicofactoren die in de weg kunnen staan aan het behalen van het beoogde resultaat;

   • 3.

    de mate waarin het project bijdraagt aan de versterking en/of vernieuwing van de culturele sector in Zeeland;

   • 4.

    de meerwaarde ten opzichte van bestaande producten, processen, diensten, onderzoeken of ontwikkelingen;

   • 5.

    de verwachte bovenlokale uitwerking;

   • 6.

    de mate waarin de resultaten overdraagbaar of toepasbaar zijn op andere disciplines binnen de culturele sector;

  • b.

   één door alle deelnemers aan het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst;

  • c.

   een sluitende (meerjaren)begroting als bedoeld in artikel 1.4.3, voorzien van specificatie en toelichting.

Artikel 23.9 Indieningstermijn

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd gedurende een openstellingsperiode die gedeputeerde staten hebben vastgesteld.

 • 2.

  Subsidieaanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet volledig zijn ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 23.10 Beslistermijn

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen twaalf weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 23.9, eerste lid.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 23.11 Beoordelingscriteria

 • 1.

  De Adviescommissie beoordeelt en rangschikt de aanvragen op volgorde van verlening op grond van de beoordelingscriteria genoemd in het tweede lid en adviseert gedeputeerde staten over de volgorde van verlening en over het toepassen van de weigeringsgronden als genoemd in artikel 23.13, eerste lid.

 • 2.

  Een aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de haalbaarheid van het project en de daarmee beoogde resultaten;

  • b.

   de mate waarin de beoogde resultaten van het project bijdragen aan de versterking en/of vernieuwing van de culturele sector in Zeeland;

  • c.

   de mate waarin het project bovenlokale uitwerking heeft;

  • d.

   de mate van samenwerking binnen en buiten de culturele sector.

 • 3.

  Aan ieder criterium als genoemd in het tweede lid wordt een score toegekend op basis van de bij dit artikel behorende scoretabel. Naarmate een project meer bijdraagt aan het realiseren van een criterium wordt een hogere score toegekend.

 • 4.

  Na de toekenning van de scores worden de aanvragen gerangschikt op basis van de totaalscore, waarbij de aanvraag met het hoogste puntenaantal als eerste in de rangschikking wordt opgenomen.

 • 5.

  De volgorde van gelijk geplaatste subsidieaanvragen wordt als volgt bepaald wanneer subsidieverlening voor die aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond:

  • prioriteit wordt gegeven aan een aanvraag die het beste scoort op het beoordelingscriterium als genoemd in het tweede lid, onder b;

  • in het geval dat nog steeds sprake is van een gelijke score, wordt prioriteit gegeven aan een aanvraag die het beste scoort op het beoordelingscriterium als genoemd in het tweede lid, onder a;

  • in het geval dat nog steeds sprake is van een gelijke score, wordt prioriteit gegeven aan een aanvraag die het beste scoort op het beoordelingscriterium als genoemd in het tweede lid, onder d;

  • als ook dan nog steeds sprake is van een gelijke score, vindt loting tussen die betreffende aanvragen plaats. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

 • 6.

  Wanneer door toekenning van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie niet verleend.

 • 7.

  Rangschikking blijft achterwege wanneer de subsidieverlening voor de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, niet zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

 • 8.

  In geval van het zevende lid toetst de Adviescommissie of sprake is van een weigeringsgrond als genoemd in artikel 23.13, eerste lid en brengt daarover advies uit aan gedeputeerde staten.

Scoretabel behorend bij artikel 23.11, derde lid:

beoordelingscriteria

score

 • a.

  de haalbaarheid van het project en de daarmee beoogde resultaten

onvoldoende: 0 punten

voldoende: 5 punten

goed: 10 punten

excellent: 15 punten

 • b.

  de mate waarin de beoogde resultaten van het project bijdragen aan de versterking en/of vernieuwing van de culturele sector in Zeeland

onvoldoende: 0 punten

voldoende: 10 punten

goed: 20 punten

excellent: 30 punten

 • c.

  de mate waarin het project bovenlokale uitwerking heeft

onvoldoende: 0 punten

voldoende: 5 punten

goed: 10 punten

excellent: 15 punten

 • d.

  de mate van samenwerking binnen en buiten de culturele sector

onvoldoende: 0 punten

voldoende: 5 punten

goed: 10 punten

excellent: 15 punten

totaalscore (a+b+c+d)

maximaal 75 punten

Artikel 23.12 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderde het bepaalde in de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.5 is de subsidieontvanger verplicht:

  • a.

   de projectresultaten en ontwikkelde methodieken openbaar te maken en te verspreiden onder Zeeuwse instellingen;

  • b.

   de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten toe te passen dan wel toe te lichten waarom de codes niet of niet geheel worden toegepast.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.6.6, eerste lid, is de subsidieontvanger verplicht om in zijn bekendmakingen of publiciteitsuitingen naast de provincie ook ‘Samen in Zee’ te vermelden.

Artikel 23.13 Weigeringsgronden

 • 1.

  Gedeputeerde staten weigeren de subsidie wanneer op één of meer van de beoordelingscriteria de score ‘onvoldoende’ wordt toegekend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1.2.1, tweede lid, onder d, weigeren gedeputeerde staten de subsidie wanneer de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 5.000.

Hoofdstuk 24 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie bij planvorming ten behoeve van toekomstbestendige bedrijventerreinen (Toekomstbestendige bedrijventerreinen– planvorming)

Artikel 24.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijventerrein: een terrein van ten minste één hectare bruto dat planologisch bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening of industrie;

 • b.

  biodiversiteit: de verscheidenheid van plant- en diersoorten in een bepaald gebied;

 • c.

  circulaire economie: een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren;

 • d.

  collectieve maatregelen: maatregelen die bedrijven en overheden kunnen nemen die impact hebben op een (groot) deel van het bedrijventerrein en meerdere van de daarop gevestigde bedrijven;

 • e.

  energietransitie: besparing van energie én de omschakeling van fossiele energiebronnen naar volledig hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot;

 • f.

  gebiedsproces: een proces gericht op het koppelen van belangen en het verbinden van partijen in een gebied voor een goede afweging van te realiseren doelen;

 • g.

  herstructurering: alle eenmalige ruimtelijke ingrepen op een bedrijventerrein die tot doel hebbende kwaliteit van het terrein te verbeteren en veroudering tegen te gaan en die niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend. Er zijn vijf vormen van herstructurering te onderscheiden:

  • facelift;

  • revitalisering;

  • zware revitalisering;

  • herprofilering;

  • transformatie;

 • h.

  klimaatadaptatie: aanpassing aan klimaatverandering om effecten als droogte, extreme neerslagen hogere temperaturen op te kunnen vangen;

 • i.

  toekomstbestendig bedrijventerrein: een bedrijventerrein dat inspeelt op toekomstige kansen en opgaven op het gebied van economie, energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zero-emissie mobiliteit, waardoor het terrein aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie;

 • j.

  verduurzaming: maatregelen die tot doel hebben om de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zero-emissie mobiliteit op bedrijventerreinen en bij bedrijven te stimuleren;

 • k.

  zeehaventerrein: terrein dat onderdeel is van het beheersgebied van North Sea Port;

 • l.

  zero-emissie mobiliteit: mobiliteitsoplossingen die geen (CO2-)uitstoot veroorzaken.

Artikel 24.2

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de planvorming van collectieve maatregelen ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bestaande bedrijventerreinen die zich richt op het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces, het inventariseren van kansen en knelpunten (w.o. duurzaamheidsscan), het onderzoeken van de haalbaarheid of het uitwerken van ruimtelijke plannen.

 • 2.

  Deze planvorming van collectieve maatregelen dient betrekking te hebben op minimaal drie van de volgende thema’s:

  • a.

   herstructurering in de vorm van zware revitalisering, herprofilering of transformatie, voor zover deze bijdraagt aan de verduurzaming van het bedrijventerrein of de verduurzaming van de daarop gevestigde bedrijven mogelijk maakt;

  • b.

   energietransitie;

  • c.

   circulaire economie;

  • d.

   klimaatadaptatie;

  • e.

   biodiversiteit;

  • f.

   zero-emissie mobiliteit.

Artikel 24.3

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan:

  • a.

   ondernemingen gevestigd op het bedrijventerrein waarop de subsidiabele activiteit ziet;

  • b.

   gemeenten binnen de provincie Zeeland.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt als de collectiviteit van de activiteiten voldoende wordt aangetoond.

 • 3.

  Onverminderd het eerste lid wordt, indien subsidie wordt aangevraagd door ondernemingen, subsidie slechts verstrekt als de activiteit wordt ondersteund door de gemeente waarin het bedrijventerrein zich bevindt.

 • 4.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a, wordt subsidie niet verstrekt indien de activiteit op het moment van ontvangst van de aanvraag voor de subsidie reeds is gestart.

 • 5.

  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder b, c en d, wordt subsidie niet verstrekt indien:

  • a.

   de activiteit niet aanvangt binnen zes maanden na de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend;

  • b.

   de activiteit niet wordt gerealiseerd binnen vijftien maanden na de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend;

  • c.

   de activiteit plaatsvindt op een bedrijventerrein bestemd voor grondstoffenwinning, olie- en gaswinning, waterwinning, afvalstort, nutsvoorzieningen, horeca- en recreatiebedrijven, agrarische bedrijven, de vestiging van nieuwe economische dragers als bedoeld in bijlage III van de Omgevingsverordening Zeeland, de mogelijkheden voor niet-agrarische activiteiten in het landelijk gebied, niet zijnde een bedrijf gericht op de industriële verwerking van producten als bedoeld in bijlage III van de Omgevingsverordening Zeeland, energieopwekking als bedoeld in artikel 5.1, negende en tiende lid, van de Omgevingsverordening Zeeland alsmede overige krachtens de Omgevingsverordening Zeeland toegelaten bedrijvigheid, overige functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid en solitaire bedrijvigheid binnen bestaand stedelijk gebied;

  • d.

   de activiteit plaatsvindt op een zeehaventerrein.

 • 6.

  Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager gedurende de looptijd van een verleende subsidie in een individueel geval afwijken van het in het vijfde lid, aanhef en onderdeel b bepaalde.

Artikel 24.4

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per aanvraag.

Artikel 24.5

Onverminderd artikel 1.3.1 en artikel 1.3.3 en in afwijking van artikel 1.3.2 zijn uitsluitend subsidiabel de kosten van derden gemoeid met de inhuur van of uitbesteding aan een externe organisatie.

Artikel 24.6

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 24.7

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen – planvorming’.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel a en onverminderd artikel 1.4.2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, bevat een aanvraag voor een subsidie:

  • a.

   een offerte voor de inhuur van of uitbesteding aan een externe organisatie, met daarin:

   • een plan van aanpak voor de uitvoering van de activiteit;

   • een uitgewerkte prijsopgave met uren en uurtarieven;

  • b.

   indien subsidie wordt aangevraagd door ondernemingen: een ondersteuningsbrief van de gemeente waarin het bedrijventerrein zich bevindt.

Artikel 24.8

 • 1.

  Gedeputeerde staten toetsen voor subsidieverlening of die is aan te merken als steunmaatregel in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie.

 • 2.

  Indien sprake is van een steunmaatregel, dan wordt deze verleend op basis van de Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj) en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.

 • 3.

  Wanneer de subsidieverlening is aan te merken als een steunmaatregel, legt de aanvrager op verzoek van gedeputeerde staten een de-minimisverklaring over met een opgave van alle andere ontvangen de-minimissteun over de afgelopen drie jaar.

Artikel 24.9

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag voor de subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Hoofdstuk 25 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor de flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave

Artikel 25.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  aandachtsgroepen: statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen, mensen met sociale of medische urgentie, mensen die uitstromen uit een intramurale zorginstelling, uitwonende studenten, woonwagenbewoners en ouderen;

 • b.

  bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

 • c.

  betaalbare woningen:

  • 1.

   sociale huurwoningen: woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, dat wil zeggen het bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;

  • 2.

   middeldure huurwoningen: woningen met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens, dat wil zeggen het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en het bedrag dat hoort bij 186 punten volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS);

  • 3.

   betaalbare koopwoningen: koopwoningen met een verkoopprijs onder de betaalbaarheidsgrens voor koopwoningen;

 • d.

  collectief particulier opdrachtgeverschap: collectief van toekomstige bewoners van een woningbouwproject waarbij zij gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de gehele realisatie van de woningen;

 • e.

  externe expertise: externe deskundige met expertise op het gebied van woningbouw of op het gebied van knelpunten die zich binnen een specifiek project afspelen, die een gemeente ondersteunt bij het oplossen van het betreffende knelpunt;

 • f.

  flexwonen: woonvorm waarbij sprake is van een tijdelijk pand of locatie voor bewoning dan wel een permanent pand met huurwoningen bedoeld voor urgente woningzoekenden die hier in afwachting van doorstroming naar een reguliere woning tijdelijk onderdak kunnen vinden;

 • g.

  herstructureringsproject: project dat ten doel heeft meerdere woningen in een afgebakend gebied te renoveren of slopen en nieuw terug te bouwen;

 • h.

  innovatieve woonvormen: woonvormen die qua concept, product of proces niet eerder zijn toegepast in de Zeeuwse woningbouwsector en die de mogelijkheid bieden op te schalen of waarvan de leereffecten elders kunnen worden toegepast;

 • i.

  knelpunt: specifiek voorliggend probleem dat de doorgang van actieve woningbouw of herstructurering van de woningvoorraad stagneert;

 • j.

  nultredenwoningen: woningen die zonder trappen van buitenaf bereikbaar zijn en waarin de zogenaamde primaire verblijfsruimtes, zijnde keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer, zich op dezelfde woonlaag bevinden;

 • k.

  overtollige plancapaciteit voor woningbouw: planologische mogelijkheid om woningen toe te voegen aan de woningvoorraad waarvan de benutting ervan ongewenst is verklaard door het verantwoordelijke gemeentebestuur;

 • l.

  tijdelijke capaciteit: inhuur van capaciteit omdat de gemeente niet over voldoende capaciteit beschikt om knelpunten in het kader van woningbouw op te lossen;

 • m.

  transformatieproject: project dat ten doel heeft de ruimtelijke functie van een gebouw of gebied te transformeren voor de functie ‘Wonen’, waarbij zowel een ruimtelijke ingreep of verbouwing noodzakelijk is, evenals het vastleggen van de nieuwe bestemming in een bestemmings- of inpassingsplan;

 • n.

  wooncoöperatie: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt om haar leden in staat te stellen zelfstandig te voorzien in het beheer en onderhoud van de door hen bewoonde woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving;

 • o.

  zorggeschikte woningen: zelfstandige woningen die onderdeel zijn van een geclusterde vorm waarin zorg voor bewoners geleverd wordt in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wooneenheden en de toegang hiertoe zijn rolstoel- of rollatorgeschikt, met voldoende ruimte bij de entree, in de toiletruimte en in de badkamer. Ook dient de woning brandveilig te zijn en te beschikken over een goede en stabiele internetverbinding voor domotica.

Artikel 25.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise ter bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouwactiviteiten, ten behoeve van:

 • a.

  de vergunningverlening voor woningbouwprojecten;

 • b.

  de totstandkoming van lokale of regionale integrale woonzorgvisies en het realiseren van betaalbare woningen met passende zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepen;

 • c.

  het voorbereiden van een woningbouwproject of herstructureringsproject;

 • d.

  het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; of

 • e.

  het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

Artikel 25.3 Criteria

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt indien de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise waarvoor subsidie wordt gevraagd betrekking heeft op een van de volgende woningbouwactiviteiten:

  • a.

   het wegnemen van overtollige plancapaciteit voor woningbouw;

  • b.

   de totstandkoming van lokale of regionale integrale woonzorgvisies en het realiseren van betaalbare woningen met passende zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepen;

  • c.

   het versnellen van herstructureringsprojecten;

  • d.

   het versnellen van transformatieprojecten;

  • e.

   het versnellen van woningbouwprojecten voor betaalbare woningen, flexwonen, nultredenwoningen, zorggeschikte woningen, collectief particulier opdrachtgeverschap, wooncoöperaties of innovatieve woonvormen;

  • f.

   het versnellen van woningbouwprojecten voor overige doelgroepen.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt indien de woningbouwactiviteiten plaatsvinden binnen het bestaand stedelijk gebied.

Artikel 25.4 Doelgroep

Subsidie wordt slechts verstrekt aan een gemeente in de provincie Zeeland.

Artikel 25.5 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a, wordt subsidie niet verstrekt indien de activiteit is gestart vóór 1 januari 2024.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt een subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie € 10.000 of minder bedraagt.

Artikel 25.6 Subsidiehoogte

 • 1.

  Indien de activiteit betrekking heeft op een woningbouwactiviteit als bedoeld in artikel 25.3, eerste lid, onder a, b, c, d of e, bedraagt de subsidie maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 45.000,- per aanvraag.

 • 2.

  Indien de activiteit betrekking heeft op een woningbouwactiviteit als bedoeld in artikel 25.3, eerste lid, onder f, bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000,- per aanvraag.

Artikel 25.7 Subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.3.1 en artikel 1.3.3 en in afwijking van artikel 1.3.2 zijn uitsluitend subsidiabel de kosten van derden gemoeid met de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise en voor zover zij zien op de periode tot uiterlijk 31 december 2024.

Artikel 25.8 Openstelling, subsidieplafond en verdeelmethode

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 25.9 Nadere eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidie Tijdelijke Inhuur Capaciteit en Expertise voor Woningbouw zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat een aanvraag voor een subsidie:

  • a.

   een plan van aanpak, met daarin de beschrijving van de werkzaamheden en de woningbouwactiviteit waarvoor de tijdelijke capaciteit of externe expertise wordt ingezet;

  • b.

   een offerte voor de tijdelijke inhuur van capaciteit of externe expertise inclusief een uitgewerkte prijsopgave met uren en uurtarieven.

Artikel 25.10 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.5 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteit start uiterlijk binnen twee maanden na subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit is uiterlijk op 31 december 2024 afgerond.

 • 2.

  Artikel 1.6.6 is niet van toepassing.

Artikel 25.11 SiSa-verantwoording

Voor de verantwoording van de subsidie is artikel 1.5.4 van toepassing.

Hoofdstuk 26 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Wonen (GAW)

Artikel 26.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

 • b.

  betaalbare woningen:

  • °

   sociale huurwoningen: woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, dat wil zeggen het bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;

  • °

   middeldure huurwoningen: woningen met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens, dat wil zeggen het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en het bedrag dat hoort bij 186 punten volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS);

  • °

   betaalbare koopwoningen: koopwoningen met een verkoopprijs onder de betaalbaarheidsgrens voor koopwoningen;

 • c.

  biodiversiteit: de verscheidenheid van plant- en diersoorten in een bepaald gebied;

 • d.

  bovenwijkse voorzieningen: voorzieningen van openbaar nut, waarvan het nut zich uitstrekt over een groter gebied dan het exploitatiegebied;

 • e.

  circulaire economie: een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren;

 • f.

  complementaire woningtypen: woningtypen waar een gebrek aan is of in de toekomst een gebrek aan ontstaat, zoals nultredenwoningen, geclusterde woningen, zorggeschikte woningen en flexwoningen;

 • g.

  energietransitie: besparing van energie én de omschakeling van fossiele energiebronnen naar volledig hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot;

 • h.

  exploitatiegebied: afgebakend gebied waarbinnen de activiteiten ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak tot uitvoering worden gebracht;

 • i.

  flexwoningen: woonvorm waarbij sprake is van een tijdelijk pand of locatie voor bewoning dan wel een permanent pand met huurwoningen bedoeld voor urgente woningzoekenden die hier in afwachting van doorstroming naar een reguliere woning tijdelijk onderdak kunnen vinden;

 • j.

  geclusterde woningen: woningen die voldoen aan de uitgangspunten van nultredenwoningen en daarnaast zijn ingericht op het bevorderen van sociaal contact en gemeenschapsgevoel, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Er moet een ontmoetingsruimte inpandig aanwezig zijn en de woonvorm wordt voor minimaal 50% bewoond door 55-plussers of aandachtsgroepen;

 • k.

  gebiedsgerichte aanpak: de projectmatige integrale aanpak van een afgebakend gebied in het bestaand stedelijk gebied waarmee een sterke bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de woonkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit;

 • l.

  herstructurering: activiteit waarbij door woningtoevoeging (nieuwbouw en splitsing) en/of woningonttrekking (sloop en samenvoeging) de samenstelling van de bestaande woningvoorraad binnen bestaand stedelijk gebied verandert zonder ingrijpende wijziging van de planologische functie;

 • m.

  klimaatadaptatie: aanpassing aan klimaatverandering om effecten als droogte, extreme neerslag en hogere temperaturen op te kunnen vangen;

 • n.

  kwetsbaar overschot: woningen die naar verwachting op de korte of middellange termijn leeg komen te staan, omdat ze slecht scoren op een combinatie van woningkenmerken (energieprestatie, levensloopgeschiktheid, waardeontwikkeling, uitstraling) en buurtkenmerken (voorzieningenniveau, openbare ruimte, veiligheid, sociaaleconomische standaard);

 • o.

  kwetsbare woningvoorraad: woningen die op korte of middellange termijn slecht in de markt komen te liggen, met onderscheid tussen het kwetsbare overschot en overige kwetsbare woningen;

 • p.

  nultredenwoningen: woningen die zonder trappen van buitenaf bereikbaar zijn en waarin de zogenaamde primaire verblijfsruimtes, zijnde keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer, zich op dezelfde woonlaag bevinden;

 • q.

  overige kwetsbare woningen: relatief kwetsbare woningen zonder risico op leegstand, maar waarvoor een inspanning (opwaardering en isolatie) wenselijk is;

 • r.

  renovatie: het uitvoeren van ingrijpende kwalitatieve aanpassingen aan een gebouw om de woonfunctie aan te passen naar de eisen van de tijd, zoals verduurzaming en omvorming tot nultredenwoning;

 • s.

  ruimtelijke kwaliteit: de balans tussen de gebruikswaarde (functionaliteit, nut en noodzaak), belevingswaarde (beeldkwaliteit, eigenheid, gevoel van gebruikers) en toekomstwaarde (het vermogen om veranderingen op te vangen) van gebieden, projecten en gebouwen;

 • t.

  rijksmonument: een zich in de provincie Zeeland bevindend rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

 • u.

  sloop: het afbreken van gebouwen, afvoeren van (bouw)materialen en eventueel saneren van de bodem ten behoeve van toekomstig gebruik;

 • v.

  transformatie: activiteit waarbij door woningtoevoeging in gebouwen of op (bebouwde) gronden (nieuwbouw en functiewijziging) in bestaand stedelijk gebied de planologische functie van het gebouw of de (bebouwde) grond verandert, met uitzondering van een activiteit die enkel plaatsvindt op agrarische gronden en/of (onbebouwde) gronden met gebruik als stedelijk groen zoals sportvelden;

 • w.

  verduurzaming: het treffen van maatregelen voor het verminderen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie van bestaande woningen;

 • x.

  zorggeschikte woningen: zelfstandige woningen die onderdeel zijn van een geclusterde vorm waarin zorg voor bewoners geleverd wordt in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wooneenheden en de toegang hiertoe zijn rolstoel- of rollatorgeschikt, met voldoende ruimte bij de entree, in de toiletruimte en in de badkamer. Ook dient de woning brandveilig te zijn en te beschikken over een goede en stabiele internetverbinding voor domotica.

Artikel 26.2 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor een gebiedsgerichte aanpak binnen het bestaand stedelijk gebied, waarbij sprake is van een verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad door middel van renovatie, herstructurering of transformatie, gecombineerd met een herinrichting van de openbare ruimte en passend in een actuele gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het gebied.

Artikel 26.3 Doelgroep en weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan een gemeente binnen de provincie Zeeland die initiatiefnemer is van de gebiedsgerichte aanpak waarop de subsidiabele activiteit betrekking heeft.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt een subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie € 50.000 of minder bedraagt.

 • 3.

  Subsidie wordt voorts niet verstrekt indien:

  • a.

   de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteit kan starten binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 26.6, eerste lid;

  • b.

   de aanvrager niet kan aantonen dat de activiteit kan worden gerealiseerd uiterlijk binnen 3 jaar na beëindiging van de openstellingsperiode;

  • c.

   de activiteit plaatsvindt buiten het bestaand stedelijk gebied;

  • d.

   de activiteit op basis van artikel 26.9, tweede lid, aanhef en onderdeel b, 0 punten scoort;

  • e.

   de activiteit op basis van artikel 26.9, tweede lid, aanhef en onderdeel f, minder dan 60 punten scoort.

 • 4.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het derde lid, aanhef en onder b.

Artikel 26.4 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000.

Artikel 26.5 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor marketing en promotie;

 • b.

  waardedaling van gronden of opstallen veroorzaakt door markt- of economische factoren;

 • c.

  verwerving of inbrengwaarde van onroerende zaken die in de exploitatie van het project zijn opgenomen en met een hogere waarde dan de actuele getaxeerde marktwaarde op basis van het huidige gebruik of leegstand;

 • d.

  kosten voor bodemsanering voor zover deze de waardevermeerdering van het terrein als gevolg van de bodemsanering niet overstijgen;

 • e.

  kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen zoals opgenomen in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten die als bijlage bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten is opgenomen;

 • f.

  kosten die gemaakt worden voor activiteiten die buiten het exploitatiegebied van het project vallen;

 • g.

  kosten van planschade; 

 • h.

  kosten van bovenwijkse voorzieningen;

 • i.

  kosten die zijn gemaakt voor ontvangst van de volledige subsidieaanvraag;

 • j.

  kosten waarvoor door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt.

Artikel 26.6 Openstelling, subsidieplafond en beslistermijn

 • 1.

  Een subsidie als bedoeld in artikel 26.2 kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen acht weken na afloop van de openstellingsperiode, bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 26.7 Nadere eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 26.2 wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Subsidie Gebiedsgerichte Aanpak Wonen zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 26.2:

  • a.

   een plan van aanpak, met daarin:

   • een kaart waarop het exploitatiegebied is aangegeven en waaruit blijkt welke bouwwerken en percelen de bedoelde locatie omvat;

   • een algemene beschrijving van de beoogde renovatie, herstructurering en/of transformatie in het kader waarvan de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd, inclusief het aantal particuliere woningen waarop het project betrekking heeft;

   • een onderbouwing op welke wijze en in welke mate het project bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad door:

    • de toevoeging van complementaire woningtypen;

    • de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad;

   • een onderbouwing op welke wijze en in welke mate het project bijdraagt aan de realisatie van betaalbare woningen;

   • een onderbouwing op welke wijze en in welke mate het project bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte door:

    • de herinrichting van de openbare ruimte;

    • de inrichtingsmaatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid van bewoners;

   • een onderbouwing op welke wijze de gebiedsgerichte aanpak extra ruimtelijke kwaliteit levert door middel van bovenwettelijke maatregelen die bijdragen aan de volgende doelen:

    • circulaire economie;

    • klimaatadaptatie;

    • biodiversiteit;

    • energietransitie;

    • belevingswaarde;

   • een onderbouwing op welke wijze deze aanpak past binnen een gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het gebied;

   • tekeningen of schetsen van de bestaande en gewenste situatie;

  • b.

   een onderbouwde financieringstoelichting van het project met daarin:

   • grond- en opstalexploitaties, waarbij uitgegaan wordt van nominale waarden, inclusief verwachte en verleende subsidies, behorende bij het exploitatiegebied;

   • een onderbouwde raming van de kosten per maatregel, zoals opgenomen in het plan van aanpak;

  • c.

   een realistische planning die aantoont:

   • welke werkzaamheden van het project voor de indiening van de aanvraag zijn uitgevoerd;

   • dat de uitvoering van het project binnen een jaar na beëindiging van de openstellingsperiode kan starten;

   • binnen hoeveel jaar het project na beëindiging van de openstellingsperiode kan worden afgerond;

  • d.

   voor zover subsidie wordt gevraagd voor de kosten van bodemsanering: een door een onafhankelijke deskundige opgestelde taxatie van de waardestijging van het terrein als gevolg van de bodemsanering;

  • e.

   informatie waaruit blijkt dat de staatssteun- en aanbestedingsregels niet worden overtreden.

Artikel 26.8 Extern deskundige

Voor de beoordeling van de subsidieaanvraag kan een beroep worden gedaan op een extern deskundige.

Artikel 26.9 Verdeelprocedure

 • 1.

  Als de subsidieaanvragen, die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een rangschikking van de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   realisatie complementaire woningtypen: de mate waarin de activiteit door middel van renovatie, herstructurering of transformatie voorziet in de realisatie van woningtypen die complementair zijn aan de bestaande woningvoorraad;

  • b.

   realisatie betaalbare woningen: de mate waarin er betaalbare woningen worden gerealiseerd;

  • c.

   aard van de aanpak: de mate waarin er sprake is van herstructurering, renovatie van de kwetsbare woningvoorraad en/of transformatie;

  • d.

   particulier eigendom: de mate waarin er sprake is van particulier woningbezit bij aanvang van het project;

  • e.

   aanpak openbare ruimte: de mate waarin de openbare ruimte ingericht wordt ter bevordering van de leefbaarheid en de gezondheid van bewoners;

  • f.

   verbetering van de ruimtelijke kwaliteit: de mate waarin de activiteit door het opnemen van bovenwettelijke maatregelen bijdraagt aan circulaire economie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en/of de belevingswaarde van de gebouwen.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kennen voor de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, de volgende punten toe:

  • a.

   realisatie complementaire woningtypen: ten hoogste 50 punten;

  • b.

   realisatie betaalbare woningen: ten hoogste 50 punten;

  • c.

   aard van de aanpak: ten hoogste 90 punten;

  • d.

   particulier eigendom: ten hoogste 50 punten;

  • e.

   aanpak openbare ruimte: ten hoogste 60 punten;

  • f.

   verbetering van de ruimtelijke kwaliteit: ten hoogste 150 punten.

 • 3.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

 • 4.

  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt subsidie verleend aan de aanvraag met de hoogste score behaald op basis van het criterium a en b tezamen.

 • 5.

  In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 6.

  Indien naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie de activiteiten uit zal voeren, zijn gedeputeerde staten bevoegd de subsidie te weigeren en de subsidie aan de eerstvolgende in de rangschikking te verlenen.

Artikel 26.10 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteit start binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 26.6, eerste lid;

  • b.

   de activiteit wordt binnen drie jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 26.6, eerste lid, gerealiseerd.

 • 2.

  Op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b.

Hoofdstuk 27 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van mobiliteitshubs Zeeland 2022-2024

Paragraaf 27.1 Algemene Bepalingen

Artikel 27.1.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  halte: herkenbare plek die deel uitmaakt van een gestrekte buslijn, waar de reiziger kan opstappen op de grote bus, dat beschikt over tenminste de volgende voorzieningen:

  • een toegankelijke halte voor bussen en stopplek voor flextaxi;

  • haltevertrekstaat en contactinformatie;

  • duidelijke bewegwijzering;

 • b.

  hub: reguliere hub, regionale hub en stationshub;

 • c.

  knooppunt: een punt in het vervoersnetwerk waar een overstap tussen meerdere openbaar vervoerswijzen gefaciliteerd wordt;

 • d.

  regionale hub: een knooppunt met een grote regionale functie en dat beschikt over tenminste de volgende voorzieningen:

  • een toegankelijke halte voor bussen en stopplek voor flextaxi;

  • een kiss & ride-zone;

  • duidelijke bewegwijzering op de hub;

  • routeinformatie, omgevingskaarten en een overzicht van hubs en deelmobiliteithubs;

  • parkeer- en stallingsmogelijkheden voor deelmobiliteit;

  • overdekt fietsparkeren en voldoende aanbindpunten;

  • volgens de in de betreffende gemeente geldende parkeernorm voldoende ruimte voor parkeren van niet e-auto’s;

  • voorzieningen voor laadpunten voor e-fietsen, e-scooters en e-auto’s;

  • overdekte en afgesloten wachtruimte;

  • wifi en een watertappunt;

 • e.

  reguliere hub: knooppunt dat beschikt over tenminste de volgende voorzieningen:

  • een toegankelijke halte voor bussen en stopplek voor flextaxi;

  • routeinformatie, omgevingskaarten en een overzicht van hubs en deelmobiliteithubs;

  • overdekt fietsparkeren

  • autoparkeren en een kiss & ride-zone;

  • overdekte wachtruimte.

Artikel 27.1.2 Algemene subsidievoorwaarden

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, passen in de Regionale mobiliteitsstrategie Zeeland zoals vastgesteld door provinciale staten op 17 december 2021;

 • b.

  de halte of hub gelegen is in de openbare ruimte en voor alle reizigers toegankelijk is;

 • c.

  voor alle voertuigen wordt gezorgd voor een goede ondergrond, belijning en bebording;

 • d.

  de halte of hub past binnen het bestemmingsplan en ruimtelijk wordt ingepast;

 • e.

  de subsidieaanvrager die niet tevens eigenaar is van de grond waarop de subsidiabele activiteiten plaatsvinden, daarvoor toestemming van die eigenaar heeft.

Artikel 27.1.3 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger is verplicht voor het regelen van de exploitatie en het beheer en onderhoud van een halte of hub tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie.

Artikel 27.1.4 Weigeringsgrond

Gedeputeerde staten weigeren de subsidie voor zover de activiteit in een vergelijkbare vorm naar het oordeel van gedeputeerde staten, middels al verleende subsidie of (in)directe financiering, door de provincie Zeeland financieel wordt ondersteund.

Artikel 27.1.5 Niet-subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.3.2 zijn personeelskosten van medewerkers die in dienst zijn van gemeenten niet subsidiabel.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid zijn niet subsidiabel:

  • a.

   de onderhoudskosten aan infrastructuur of voorzieningen en de kosten als gevolg van achterstallig onderhoud;

  • b.

   de kosten voor de onderdelen van de infrastructuur of dienst die niet direct leiden tot het bereiken van de doelstellingen van de Regionale mobiliteitsstrategie Zeeland;

  • c.

   de kosten voor de aanschaf en het plaatsen van laadpalen;

  • d.

   de kosten voor de aanschaf en exploitatie van deelvoertuigen.

Artikel 27.1.6 Aantal halte of hub

Gedurende het tijdvak 2022-2024 wordt subsidie verleend voor maximaal vier regionale hubs, zes reguliere hubs en de benodigde nieuwe haltes voor het nieuwe busplan.

Artikel 27.1.7 Indieningstermijn, subsidieplafond en verdeling subsidieplafonds

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie kan uitsluitend worden ingediend als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode een subsidieplafond vast.

 • 3.

  Subsidieaanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet volledig zijn ontvangen, worden afgewezen.

 • 4.

  Aanvragen worden ten minste acht weken voor aanvang van de subsidiabele activiteiten ingediend.

 • 5.

  De subsidieplafonds worden op volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

 • 6.

  De datum van ontvangst is het tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 7.

  Voor zover aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ingediend en toekenning van die aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, bepalen gedeputeerde staten door middel van loting in welke volgorde de aanvragen worden behandeld.

Paragraaf 27.2 Realisatie halte en hub

Artikel 27.2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  de realisatie van een nieuwe halte in Zeeland;

 • b.

  de realisatie van een hub.

Artikel 27.2.2 Subsidieontvanger

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten in de provincie Zeeland.

Artikel 27.2.3 Aanvullende weigeringsgrond

In aanvulling op het bepaalde in artikel 27.1.4, zullen gedeputeerde staten de subsidie weigeren als het niet aannemelijk is dat de realisatie van een nieuwe halte of hub binnen twee jaar na indiening van de aanvraag om subsidie is afgerond.

Artikel 27.2.4 Indieningsvereisten

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door gedeputeerde staten vastgestelde aanvraagformulier ‘halte en hub realisatie’, te vinden op www.zeeland.nl.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag bevat, in afwijking van artikel 1.4.2, tweede lid, ten minste de volgende bijlagen:

  • a.

   sluitende begroting met kostenraming en dekkingsposten;

  • b.

   Plan van Aanpak met minimaal de volgende onderdelen:

   • onderbouwing per locatie;

   • planning;

   • foto’s van de huidige locatie;

   • (ontwerp)schetsen toekomstige invulling;

   • onderbouwing van de link met en de toegevoegde waarde op de Regionale mobiliteitsstrategie Zeeland zoals vastgesteld door provinciale staten op 17 december 2021.

Artikel 27.2.5 Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:

 • 1.

  € 55.000,- voor de realisatie van een nieuwe halte;

 • 2.

  € 165.000,- voor de realisatie van een reguliere hub;

 • 3.

  € 330.000,- voor de realisatie van een regionale hub.

Hoofdstuk 28 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor de uitvoering van fysieke maatregelen ten behoeve van toekomstbestendige bedrijventerreinen (Toekomstbestendige bedrijventerreinen – fysieke maatregelen)

Artikel 28.1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijventerrein: een terrein van ten minste één hectare bruto dat planologisch bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening of industrie;

 • a.

  biodiversiteit: de verscheidenheid in het voorkomen van verschillende dieren en planten in een bepaald gebied;

 • c.

  circulaire economie: een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren;

 • d.

  collectieve fysieke maatregelen: fysieke maatregelen die bedrijven en overheden kunnen nemen die impact hebben op een (groot) deel van het bedrijventerrein en meerdere van de daarop gevestigde bedrijven;

 • e.

  energietransitie: besparing van energie én de omschakeling van fossiele energiebronnen naar volledig hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot;

 • f.

  herstructurering: alle eenmalige ruimtelijke ingrepen op een bedrijventerrein die tot doel hebben de kwaliteit van het terrein te verbeteren en veroudering tegen te gaan en die niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend. Er zijn vijf vormen van herstructurering te onderscheiden:

  • facelift;

  • revitalisering;

  • zware revitalisering;

  • herprofilering;

  • transformatie;

 • g.

  klimaatadaptatie: aanpassing aan klimaatverandering om effecten als droogte, extreme neerslag en hogere temperaturen op te kunnen vangen;

 • h.

  toekomstbestendig bedrijventerrein: een bedrijventerrein dat inspeelt op toekomstige kansen en opgaven op het gebied van economie, energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zero-emissie mobiliteit, waardoor het terrein aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie;

 • i.

  verduurzaming: maatregelen die tot doel hebben om de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zero-emissie mobiliteit op bedrijventerreinen en bij bedrijven te stimuleren;

 • j.

  zeehaventerrein: terrein dat onderdeel is van het beheersgebied van North Sea Port;

 • k.

  zero-emissie mobiliteit: mobiliteitsoplossingen die geen (CO2-)uitstoot veroorzaken.

Artikel 28.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de realisatie van collectieve fysieke maatregelen met inbegrip van de procesbegeleiding ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bestaande bedrijventerreinen.

 • 2.

  Deze collectieve fysieke maatregelen dienen betrekking te hebben op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • a.

   herstructurering in de vorm van zware revitalisering, herprofilering of transformatie, voor zover deze bijdraagt aan de verduurzaming van het bedrijventerrein of deze de verduurzaming van de daarop gevestigde bedrijven mogelijk maakt;

  • b.

   energietransitie;

  • c.

   circulaire economie;

  • d.

   klimaatadaptatie;

  • e.

   biodiversiteit;

  • f.

   zero-emissie mobiliteit.

Artikel 28.3 Doelgroep, voorwaarden en weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan een gemeente binnen de provincie Zeeland.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt als:

  • a.

   er sprake is van een tekort in de financiering van de activiteit;

  • b.

   de activiteit aantoonbaar bijdraagt aan het toekomstbestendiger maken van het bedrijventerrein;

  • c.

   de activiteit een multiplier effect heeft voor ontwikkelingen op het bedrijventerrein;

  • d.

   de collectiviteit van de te realiseren fysieke maatregelen voldoende wordt aangetoond.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder a, wordt subsidie niet verstrekt indien de activiteit op het moment van ontvangst van de aanvraag voor de subsidie reeds is gestart.

 • 4.

  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder b, c en d, wordt subsidie niet verstrekt indien:

  • a.

   de activiteit niet aanvangt binnen één jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie;

  • b.

   de activiteit niet wordt gerealiseerd binnen drie jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie;

  • c.

   de activiteit plaatsvindt op een bedrijventerrein bestemd voor grondstoffenwinning, olie- en gaswinning, waterwinning, afvalstort, nutsvoorzieningen, horeca- en recreatiebedrijven, agrarische bedrijven, de vestiging van nieuwe economische dragers, de mogelijkheden voor niet-agrarische activiteiten in het landelijk gebied en energieopwekking als bedoeld in bijlage A van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 alsmede overige krachtens de Omgevingsverordening Zeeland 2018 toegelaten bedrijvigheid, overige functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid en solitaire bedrijvigheid binnen bestaand stedelijk gebied;

  • d.

   de activiteit plaatsvindt op een zeehaventerrein;

  • e.

   de som van het aantal toegekende punten aan de activiteit op basis van artikel 28.8, tweede lid, minder bedraagt dan 60.

 • 5.

  Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager gedurende de looptijd van een verleende subsidie in een individueel geval afwijken van het in het vierde lid, aanhef en onderdeel b bepaalde.

Artikel 28.4 Subsidie hoogte

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per aanvraag.

Artikel 28.5 Niet-subsidiabele kosten

 • 1.

  De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten gemaakt voor de indiening van de aanvraag;

  • b.

   kosten voor marketing en promotie;

  • c.

   kosten voor het afwaarderen van de boekwaarde van de gronden en opstallen;

  • d.

   kosten voor bodemsanering, voor zover deze de waardevermeerdering van het terrein als gevolg van de bodemsanering niet overstijgen;

  • e.

   kosten van maatregelen die gerekend kunnen worden tot het regulier onderhoud van de gemeente.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.3.2 komen personeelskosten van de aanvrager niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 28.6 Openstelling, subsidieplafond en beslistermijn

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag voor de subsidie binnen acht weken na beëindiging van de openstellingsperiode.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 28.7 Nadere eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen – fysieke maatregelen’, zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, bevat een aanvraag voor een subsidie:

  • a.

   een plan van aanpak voor de uitvoering van de activiteit, inclusief uitgewerkte meerjarenbegroting en realistische tijdsplanning;

  • b.

   voor zover subsidie wordt gevraagd voor de kosten van bodemsanering: een door een onafhankelijke deskundige opgestelde taxatie van de waardestijging van het terrein als gevolg van de bodemsanering;

  • c.

   informatie waaruit blijkt dat de staatssteun- en aanbestedingsregels niet worden overtreden.

Artikel 28.8 Verdeelprocedure

 • 1.

  Als de subsidieaanvragen, die voldoen aan de subsidievereisten en waarop geen weigeringsgronden van toepassing zijn, het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken gedeputeerde staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een rangschikking van de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   impact: de mate waarin de maatregel bijdraagt aan het vergroten van de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein;

  • b.

   multiplier: de mate waarin de subsidie een multipliereffect heeft op ontwikkelingen op het bedrijventerrein;

  • c.

   kwaliteit: de kwaliteit en haalbaarheid van het plan van aanpak.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kennen voor de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, de volgende punten toe:

  • a.

   impact: ten hoogste 50 punten;

  • b.

   multiplier: ten hoogste 30 punten;

  • c.

   kwaliteit: ten hoogste 20 punten.

 • 3.

  Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen op volgorde van het aantal toegekende punten.

 • 4.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

Artikel 28.9 Extern deskundige

Voor de beoordeling van de subsidieaanvraag kan een beroep worden gedaan op een extern deskundige.

Hoofdstuk 29

Hoofdstuk 29 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor maatregelen biodiversiteit en klimaatadaptatie op bedrijfspercelen

Artikel I Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfspand: gebouw of opstal gelegen op een bedrijventerrein of kantoorlocatie;

 • b.

  bedrijfsperceel: perceel gelegen op een bedrijventerrein of kantoorlocatie en waarop één of meer bedrijfspanden zijn gevestigd;

 • c.

  bedrijventerrein: terrein van ten minste één hectare dat bestemd is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening of industrie;

 • d.

  btw: belasting over toegevoegde waarde;

 • e.

  biodiversiteit: soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen;

 • f.

  groen dak: dak van een bedrijfspand met een maximale hellingshoek van 35 graden en met begroeiing;

 • g.

  kantoorlocatie: locatie die of gebied dat volgens het vigerende bestemmingsplan of omgevingsplan bestemd is voor de functie kantoren;

 • h.

  klimaatadaptatie: aanpassing van de fysieke leefomgeving, om de gevolgen van klimaatverandering door droogte, extreme neerslag en hogere temperaturen te beperken;

 • i.

  vergroening: vergroten van de biodiversiteit op een perceel, door de omvang en diversiteit aan planten en bomen te vergroten, of de mogelijkheden voor verblijf van fauna te vergroten.

Artikel 29.2 Subsidiabele maatregelen

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een projectplan dat voorziet in de realisatie van fysieke maatregelen op bedrijfspercelen in Zeeland, die:

  • a.

   bijdragen aan de vergroening van het bedrijfsperceel; en

  • b.

   de gevolgen van ten minste één van de klimaataspecten droogte, hitte en wateroverlast door regenval verminderen.

 • 2.

  De fysieke maatregelen kunnen zowel de inrichting van het bedrijfsperceel betreffen, als aanpassingen aan daarop aanwezige bedrijfspanden.

Artikel 29.3 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar of erfpachter van een bedrijfspand waaraan of een bedrijfsperceel waarop het projectplan wordt uitgevoerd.

Artikel 29.4 Voorwaarden

Een projectplan komt voor subsidie in aanmerking voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  het projectplan past binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan of omgevingsplan voor het bedrijfsperceel waarvoor de subsidieaanvraag wordt gedaan;

 • b.

  de te realiseren fysieke maatregelen die onderdeel uitmaken van het projectplan volgen niet uit een verplichting in het kader van voorwaarden in verband met de ruimtelijke ordening;

 • c.

  de te realiseren fysieke maatregelen die onderdeel uitmaken van het projectplan vinden plaats op bestaande bedrijfspercelen en niet op nieuw te ontwikkelen terreinen of percelen; en

 • d.

  het is aannemelijk dat het projectplan binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening is uitgevoerd.

Artikel 29.5 Subsidieplafond en openstelling

Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van een aanvraag voor subsidie.

Artikel 29.6 Beslistermijn 

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.5.2, eerste lid, beslissen gedeputeerde staten op de aanvraag voor de subsidie binnen acht weken na beëindiging van de openstellingsperiode.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 29.7 Indieningsvereisten aanvraag

De aanvraag voor een subsidie wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier subsidie vergroening en klimaatadaptie bedrijfspercelen, zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

Artikel 29.8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en artikel 1.2.1, wordt subsidie geweigerd:

  • a.

   wanneer de aanvrager op het moment van ontvangst van de aanvraag al is gestart met de uitvoering van het projectplan waarvoor subsidie is aangevraagd;

  • b.

   wanneer het projectplan op basis van artikel 29.12, tweede lid, aanhef en onderdeel a tot en met d tezamen minder dan 30 punten toegekend krijgt;

  • c.

   voor zover door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt voor de uitvoering van een of meer maatregelen die deel uitmaken van het projectplan.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onder d, wordt de subsidie geweigerd wanneer de te verlenen subsidie € 10.000 of minder bedraagt.

Artikel 29.9 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per aanvraag.

Artikel 29.10 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  kosten van maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

 • b.

  kosten van maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding en het vasthouden en bergen van water;

 • c.

  kosten van grondverzet;

 • d.

  kosten van verwijdering van bestaande begroeiing en beplanting, als deze verwijdering nodig is voor uitvoering van de maatregelen in de subsidieaanvraag;

 • e.

  kosten van overige maatregelen voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de maatregelen.

Artikel 29.11 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten gemaakt voor het indienen van de aanvraag;

 • b.

  kosten voor marketing en promotie in verband met de maatregelen uit de aanvraag;

 • c.

  kosten voor benodigde vergunningen en ontheffingen;

 • d.

  kosten voor het afwaarderen van de boekwaarde van de gronden en opstallen;

 • e.

  kosten voor afvoer van grond;

 • f.

  kosten voor bodemsanering en afvoer van verontreinigde grond;

 • g.

  kosten van maatregelen die gerekend kunnen worden tot het regulier onderhoud van het bedrijf van de aanvrager;

 • h.

  kosten voor de bouw van opstallen;

 • i.

  kosten voor de aanschaf van machines;

 • j.

  kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud;

 • k.

  kosten voor de aanschaf van materialen, anders dan de materialen die nodig zijn voor het realiseren van de subsidiabele maatregelen.

Artikel 29.12 Verdeelprocedure

 • 1.

  Gedeputeerde staten beoordelen de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   vergroening: de mate waarin het project bijdraagt aan de toename van biodiversiteit op het bedrijfsperceel;

  • b.

   wateroverlast: de mate waarin het project bijdraagt aan de beperking van wateroverlast op het bedrijfsperceel en de directe omgeving;

  • c.

   droogte: de mate waarin het project bijdraagt aan het beperken van droogte op het bedrijfsperceel en de directe omgeving;

  • d.

   hitte: de mate waarin het project bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van hitte op het bedrijfsperceel en de directe omgeving;

  • e.

   circulariteit: de mate waarin in het project circulaire materialen worden toegepast.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kennen voor de mate waarin het project bijdraagt aan de criteria op de volgende wijze punten toe:

  • a.

   voor vergroening ten hoogste 20 punten, waarbij op de volgende subcriteria punten worden toegekend:

   • realiseren van landschapselementen met struiken en bomen: 3 punten;

   • creëren van een leefgebied voor flora en fauna: 3 punten;

   • verschralen van graslanden: 3 punten;

   • introduceren van lokaal passende plantensoorten: 3 punten;

   • verhogen van de waterstand op het perceel: 2 punten;

   • aanbrengen of realiseren van verblijfplaatsen voor fauna: 3 punten;

   • creëren van verschillende gradiënten in het landschap: 3 punten;

  • b.

   voor wateroverlast ten hoogste 10 punten, waarbij op de volgende subcriteria punten worden toegekend:

   • hemelwaterafvoer loskoppelen van de riolering en hemelwater verwerken op eigen terrein middels berging of infiltratie: 5 punten;

   • voorzieningen aanleggen die tenminste 30 millimeter neerslag ten opzichte van de verharding op het perceel kunnen bergen: 5 punten;

  • c.

   voor droogte ten hoogste 10 punten, waarbij op de volgende subcriteria punten worden toegekend:

   • -

    voorzieningen voor nuttig gebruik van hemelwater op eigen terrein: 3 punten;

   • -

    hydrologische maatregelen voor een langdurige verhoging van de grondwaterstand op het terrein: 3 punten;

   • -

    verhoging van de bodemvitaliteit en toepassing van speciale vegetatie om meer vocht in de bodem vast te houden: 4 punten;

  • d.

   voor hitte ten hoogste 10 punten, waarbij op de volgende subcriteria punten worden toegekend:

   • aanplant van struiken en bomen op tenminste 30% van het terrein rond de aanwezige bedrijfspanden: 4 punten;

   • vervanging van bestaande verharding door verharding die minder warmte vasthoudt: 3 punten;

   • aanleg van een groen dak met voldoende dikte op tenminste 30% van de op het perceel aanwezige daken: 3 punten;

  • e.

   voor circulariteit ten hoogste 6 punten, waarbij op de volgende subcriteria punten worden toegekend:

   • toepassing van materiaal (voor gebouw, constructie of inrichting van het terrein) dat bestaat uit eerder gebruikt materiaal: 3 punten;

   • toepassing van materiaal (voor isolatie, de constructie of de inrichting van het terrein) dat bestaat uit biobased materialen, dat wil zeggen dat geteelde gewassen het belangrijkste bestanddeel vormen: 3 punten.

 • 3.

  Als toekenning van de subsidieaanvragen, die in aanmerking komen voor een subsidie, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, rangschikken gedeputeerde staten de aanvragen op volgorde van het aantal toegekende punten van hoog naar laag.

 • 4.

  Gedeputeerde staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond op volgorde van de rangschikking.

 • 5.

  Indien aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen en toekenning van die aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, dan wordt subsidie verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten behaald op basis van het criterium vergroening. Wanneer de aanvragen hetzelfde aantal punten hebben behaald op basis van het criterium vergroening, dan vindt rangschikking plaats door loting.

 • 6.

  In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 7.

  Indien naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie de activiteiten uit zal voeren, zijn gedeputeerde staten bevoegd de subsidie te weigeren en de subsidie aan de eerstvolgende in de rangschikking te verlenen.

Artikel 29.13 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd paragraaf 1.6 is de subsidieontvanger verplicht:

  • a.

   het project binnen twee jaar na datum van de subsidieverlening uit te voeren;

  • b.

   de getroffen fysieke maatregelen in stand te houden tot tenminste vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie;

  • c.

   tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie op verzoek van gedeputeerde staten informatie te verstrekken over de resultaten die met de gerealiseerde fysieke maatregelen zijn bereikt voor zover het vergroening en klimaatadaptie betreft.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager de termijn, bedoeld in het eerste lid, onder a, verlengen.

Hoofdstuk 30 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor apparaatskosten en maatregelen ter regulering van recreatiedruk in het kader van het Programma Natuur Zeeland

Paragraaf 30.1 Algemene Bepalingen

Artikel 30.1.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  apparaatskosten: kosten als bedoeld in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering Programma Natuur;

 • b.

  IKS: integrale kostensystematiek als bedoeld in aanwijzing 19 van het Uniform Subsidiekader (USK);

 • c.

  Programma Natuur: Programma Natuur Zeeland, gericht op natuurherstel van stikstof overbelaste Natura 2000-natuur, fase 1 2021-2023;

 • d.

  recreatieve voorziening: faciliteit, zijnde een voorziening waar je gebruik van kunt maken, ten behoeve van recreatie of toerisme.

Artikel 30.1.2 Subsidieontvangers

Subsidie wordt verstrekt aan organisaties en bestuursorganen die worden genoemd in het Programma Natuur Zeeland, voor zover zij gelet op hun grondgebied, taak of werkgebied naar het oordeel van gedeputeerde staten betrokken zijn bij de natuurherstelmaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd en waarop het Programma Natuur Zeeland betrekking heeft.

Artikel 30.1.3 Subsidieplafond en openstelling

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van een aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 30.2 Apparaatskosten

Artikel 30.2.1 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de besteding van voorbereidings- en onderzoeksuren in verband met het inbrengen en delen van kennis:

  • a.

   ten behoeve van projecten en herstelmaatregelen uit fase 1 van het Programma Natuur Zeeland;

  • b.

   ter onderbouwing van het op te nemen maatregelpakket in fase 2 van het Programma Natuur Zeeland.

 • 2.

  Onder de subsidiabele activiteiten als bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval begrepen:

  • a.

   het leveren van monitoringsgegevens uit en rondom Natura 2000-gebieden op het gebied van ecologie en hydrologie aanvullend op wat geregeld is via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en Natura 2000 monitoring;

  • b.

   het organiseren van en deelnemen aan veldbezoeken in het kader van het Programma Natuur Zeeland;

  • c.

   het leveren van specialistische kennis die nodig is ter onderbouwing van fase 2 van het Programma Natuur Zeeland;

  • d.

   het meewerken aan het opstellen van een effectief maatregelpakket voor fase 2 van het Programma Natuur;

  • e.

   het deelnemen aan overleg en planvorming ten behoeve van de uitvoering van fase 1 en ter voorbereiding van fase 2 van het Programma Natuur Zeeland;

  • f.

   het leveren van specialistische kennis ten behoeve van het opstellen van Natuur Doel Analyses.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, onder a, kan subsidie worden verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 30.2.2 Indieningsvereisten aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het door gedeputeerde staten vastgestelde aanvraagformulier apparaatskosten en maatregelen ter regulering van recreatiedruk, zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.4.2, tweede lid, worden bij een aanvraag om subsidie gevoegd:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten die voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag vanaf 1 januari 2023 zijn uitgevoerd, inclusief de bestede uren en de gemaakte apparaatskosten per activiteit; en

  • b.

   een beschrijving van de activiteiten die de aanvrager verwacht na indiening van de aanvraag uit te voeren, inclusief een inschatting van de te besteden uren en van de apparaatskosten per activiteit.

Artikel 30.2.3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor gemaakte apparaatskosten.

 • 2.

  Kosten die direct verbonden zijn aan de fysieke uitvoering van inrichting of beheer van een natuurterrein komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Artikel 30.2.4 Subsidiebedrag

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.3.2, eerste lid, is de toepassing van de IKS voor de berekening van uurtarieven van personeel toegestaan, mits de subsidieaanvrager bij indiening van de aanvraag aantoont dat de systematiek en uurtarieven zijn getoetst en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Artikel 30.2.5 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 5 van de Asv 2023 en artikel 1.2.1 wordt subsidie geweigerd:

 • a.

  wanneer de apparaatskosten zijn gemaakt voor activiteiten die tot de reguliere werkzaamheden van de aanvragers behoren;

 • b.

  wanneer de apparaatskosten al via een andere regeling of prestatieovereenkomst zijn of worden gedeclareerd.

Artikel 30.2.6 Verplichtingen subsidieontvanger

Onverminderd paragraaf 1.6 is de subsidieontvanger verplicht de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, uiterlijk 31 december 2025 af te ronden.

Paragraaf 30.3 Regulering recreatiedruk

Artikel 30.3.1 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het treffen van maatregelen gericht op het verminderen van recreatiedruk op de Natura 2000-gebieden als genoemd in het Programma Natuur Zeeland en voor zover de maatregelen in het programma passen.

 • 2.

  Subsidie kan in ieder geval worden verstrekt voor de volgende maatregelen:

  • a.

   het doen van onderzoek naar:

   • het aanpassen van de paden- of routestructuur of de toegankelijkheid van gebieden;

   • het aanpassen, verwijderen, plaatsen of verplaatsen van een recreatieve voorziening;

   • Recreatie en bezoek;

   • het aanpassen van openbare wegen, fietspaden of parkeerplaatsen.

  • b.

   de uitvoering van:

   • et aanpassen van de paden- of routestructuur of de toegankelijkheid van gebieden;

   • het aanpassen, verwijderen, plaatsen of verplaatsen van een recreatieve voorziening;

   • ommunicatie over de uit te voeren maatregelen.

 • 3.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor het beheer en onderhoud van maatregelen en niet voor toezicht op en handhaving van regelgeving.

Artikel 30.3.2 Indieningsvereisten aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.4.2, tweede lid, vermeldt de aanvraag voor zover van toepassing de per maatregel te realiseren oppervlakte in hectare en per natuurgebied.

Artikel 30.3.3 Voorwaarde

Wanneer een te treffen maatregel leidt tot planologisch strijdig gebruik, kan de subsidie worden verleend onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger aantoont dat het bevoegde bestuursorgaan meewerkt aan of bereid is mee te werken aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan dan wel aan het verlenen van een vergunning voor het beoogde planologisch strijdig gebruik.

Artikel 30.3.4 (Niet) Subsidiabele kosten en hoogte subsidie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van de maatregelen.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid, zijn interne loonkosten van een gemeente of waterschap niet subsidiabel.

 • 4.

  Onverminderd de voorgaande leden, wordt, indien sprake is van staatssteun:

  • a.

   maximaal een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het van toepassing zijnde percentage uit een Europese vrijstellingsverordening niet wordt overschreden; of

  • b.

   en geen van de vrijstellingen uit de Europese vrijstellingsverordeningen van toepassing is, maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidies verstrekt dat voor het totale bedrag aan overheidsbijdragen over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun niet wordt overschreden.

Artikel 30.3.5 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 1.2.1 wordt subsidie voor de maatregelen als bedoeld in artikel 30.3.1, tweede lid, onder b, geweigerd voor zover de uitvoering van de bedoelde maatregelen in strijd komt met de bepalingen uit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016 en het Natuurbeheerplan Zeeland omtrent de openstelling, toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuurterreinen.

Artikel 30.3.6 Verplichtingen subsidieontvanger

Onverminderd paragraaf 1.6 is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  een verwijderde recreatieve voorziening tot vijf jaar na datum van vaststelling van de subsidie, verwijderd te houden;

 • b.

  de maatregelen waarvoor subsidie wordt verleend, uiterlijk 31 december 2025 te hebben uitgevoerd.

Artikel 30.3.7 Vaststellen subsidies

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in paragraaf 1.7 Arrangement 1 is paragraaf 1.8 Arrangement 2 van toepassing op aanvragen tot en met € 10.000,-.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 1.8.5 en 1.8.8 wordt bij de aanvraag tot vaststelling van subsidies tot en met € 50.000,- een financiële verantwoording overgelegd en wordt de subsidie niet alleen vastgesteld op basis van de gerealiseerde prestatieafspraken maar ook op basis van de financiële verantwoording waaruit moet blijken dat de subsidie is besteed aan de subsidiabele activiteiten.

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht alle overige gegevens aan te leveren die gedeputeerde staten nodig hebben in het kader van het afleggen van verantwoording over de besteding van de specifieke uitkering aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder voor zover van toepassing de per maatregel gerealiseerde oppervlakte en de oppervlakte onderhanden in hectare en per natuurgebied.

Hoofdstuk 31 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Impuls Jongerencultuur

Artikel 31.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  bovenlokaal bereik: een bereik van ten minste twee gemeenten;

 • b.

  culturele activiteit: activiteit waarin één of meer culturele disciplines beoefend en/of getoond worden;

 • c.

  culturele disciplines:

  • audiovisuele kunsten (bijvoorbeeld film, video);

  • beeldende kunsten, architectuur en vormgeving (bijvoorbeeld schilderen, graffiti, fashion, beeldhouwen, graphics);

  • cultureel erfgoed (bijvoorbeeld monumenten, archeologie);

  • letteren (bijvoorbeeld poëzie, literatuur);

  • podiumkunsten (bijvoorbeeld theater, muziek, dans);

 • d.

  jongeren: natuurlijke personen in de leeftijdscategorie 14 tot en met 27 jaar;

 • e.

  regionaal bereik: een bereik van drie of meer gemeenten.

Artikel 31.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van culturele activiteiten die aansluiten bij de interesse en voorzien in de behoefte van jongeren en

 • die door hen bezocht worden; en/of

 • waaraan door hen wordt deelgenomen; en/of

 • die door hen uitgevoerd worden;

en die een toevoeging zijn op of een uitbreiding vormen van het bestaand cultureel aanbod in Zeeland.

Artikel 31.3 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteit vindt plaats in de provincie Zeeland;

  • b.

   de activiteit neemt de vraag vanuit jongeren als belangrijkste uitgangspunt;

  • c.

   in de aanvraag is voldoende onderbouwd dat jongeren worden betrokken bij de activiteit en in welke rol;

  • d.

   de activiteit start vóór 1 januari 2025.

 • 2.

  Bij subsidies hoger dan € 10.000,- en tot en met € 50.000,- geldt in aanvulling op het eerste lid het vereiste dat de activiteit minimaal een bovenlokaal bereik heeft;

 • 3.

  Bij subsidies hoger dan € 50.000,- gelden in aanvulling op het eerste lid de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteit heeft minimaal een regionaal bereik;

  • b.

   de activiteit heeft een duurzaam karakter waarbij:

   • i.

    de activiteit na afloop van de subsidieperiode aantoonbaar gericht is op voortbestaan; en

   • ii.

    het voortbestaan zonder provinciale subsidie financieel haalbaar is.

Artikel 31.4 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel a, wordt subsidie niet verstrekt indien op het moment van ontvangst van de aanvraag met de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, is gestart.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 wordt subsidie voorts niet verstrekt indien:

  • a.

   de aanvraag een activiteit betreft gericht op het ophalen van ideeën bij jongeren in verband met beleidsontwikkeling;

  • b.

   de aanvraag een cultuureducatieve activiteit binnen het onderwijs betreft;

  • c.

   de activiteit onvoldoende voorziet in de behoefte van jongeren.

Artikel 31.5 Hoogte subsidiebedrag en niet-subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   bij een subsidie tot en met € 10.000,-: maximaal 90% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   bij een subsidie hoger dan € 10.000,- en tot en met € 50.000,-: maximaal 80% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   bij een subsidie hoger dan € 50.000,-: maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,-.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.3.2 komen personeelskosten van overheidsinstellingen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Voorts komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor de aanschaf van muziekinstrumenten;

  • b.

   kosten voor de aanschaf van apparatuur zoals laptops, telefoons en soortgelijke producten die ook voor andere doeleinden te gebruiken zijn;

  • c.

   kosten waarvoor door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan reeds subsidie is verstrekt.

Artikel 31.6 De-minimissteun

 • 1.

  Gedeputeerde staten toetsen voor subsidieverlening of die is aan te merken als steunmaatregel in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie.

 • 2.

  Indien sprake is van een steunmaatregel, dan wordt deze verleend op basis van de Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj) en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.

 • 3.

  Wanneer de subsidieverlening is aan te merken als een steunmaatregel, legt de aanvrager op verzoek van gedeputeerde staten een de-minimisverklaring over met een opgave van alle andere ontvangen de-minimissteun in de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar.

Artikel 31.7 Indieningsvereisten

 • 1.

  De aanvraag wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Subsidie Impuls Jongerencultuur.

 • 2.

  Het projectplan, bedoeld in artikel 1.4.2, tweede lid, onderdeel a, beschrijft in ieder geval de inhoud van de activiteit en de rol van jongeren daarbij en beslaat:

  • a.

   bij een aangevraagd subsidiebedrag tot en met € 10.000,- maximaal 2 pagina’s A4;

  • b.

   bij een aangevraagd subsidiebedrag hoger dan € 10.000,- maximaal 4 pagina’s A4.

 • 3.

  Bij een aangevraagd subsidiebedrag hoger dan € 50.000,- bevat de aanvraag tevens een concrete beschrijving van maximaal 1 pagina A4 hoe het voortbestaan van de activiteit richting de toekomst wordt geborgd, inclusief een realistisch financieel plan van aanpak ter borging van de toekomstige activiteit.

 • 4.

  De aanvraag wordt bij gedeputeerde staten ingediend binnen de openstellingsperiode die door gedeputeerde staten is vastgesteld in een openstellingsbesluit.

Artikel 31.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen per openstellingsperiode als bedoeld in artikel 31.7, derde lid, een subsidieplafond vast in een openstellingsbesluit.

Artikel 31.9 Verdeelwijze

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 31.10 Beslistermijn

 • 1.

  Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 31.11 Verplichtingen

Onverminderd paragraaf 1.6 is de subsidieontvanger verplicht mee te werken aan activiteiten met betrekking tot onderzoek en evaluatie in het kader van de specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur.

Hoofdstuk 32 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor aankoop van NNN-gronden (Subsidieregeling Grondverwerving Natuurnetwerk Zeeland)

Artikel 32.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  beheertype: natuur- of landschapsbeheertype;

 • b.

  DAEB Kaderregeling: EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (PbEU 2012, C 8);

 • c.

  marktwaarde: de waarde van de grond vastgesteld door middel van een onafhankelijke taxatie, gebaseerd op algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria;

 • d.

  natuur- of landschapsbeheertype: beheertype genoemd in bijlage 2 of bijlage 1 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016, als beschreven in de Index Natuur en Landschap, te raadplegen via de website www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap;

 • e.

  natuurbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland 2016, zoals geldend op het moment van de subsidieaanvraag;

 • f.

  natuurterrein: binnen de provincie gelegen gronden met als hoofdfunctie natuur die in het natuurbeheerplan is aangeduid, alsmede grond waarvoor reeds een subsidie is verleend op grond van deze regeling dan wel op grond van artikel 15 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland;

 • g.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland, zijnde een samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang als opgenomen en begrensd in de provinciale omgevingsverordeningen;

 • h.

  verwerving: verkrijging van het recht van eigendom door middel van koop of ruil;

 • i.

  waardevermindering: verschil tussen enerzijds de marktwaarde van de grond bij verwerving en anderzijds de marktwaarde van de grond na omzetting in natuurterrein, gebaseerd op een onafhankelijke taxatie.

Artikel 32.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren van natuur door middel van het verwerven van grond.

Artikel 32.3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie als bedoeld in artikel 32.2 kan worden verstrekt aan een ieder die duurzaam natuurbeheer verricht dan wel kan verrichten.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, kan aan een natuurlijk persoon subsidie worden verstrekt voor een activiteit als bedoeld in artikel 32.2.

Artikel 32.4 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 32.2 bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 32.6.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen indien zij dit relevant achten voor de beoordeling van de subsidieaanvraag, een hertaxatie van de marktwaarde van de grond als bedoeld in artikel 32.1, onder i, laten verrichten.

 • 3.

  De subsidie wordt zoveel lager verstrekt als noodzakelijk om betaling boven de werkelijke kosten of de maximaal toelaatbare vergoeding op grond van Europese regels of dit besluit te voorkomen.

Artikel 32.5 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt indien:

 • a.

  reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;

 • b.

  het project betrekking heeft op grond waarvan reeds duurzaam geborgd is dat deze als natuur in stand wordt gehouden;

 • c.

  het project de uitvoering betreft van wettelijke taken, regelingen of verplichtingen die uit convenanten voortvloeien;

 • d.

  de subsidieontvanger een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in punt 20 van de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (Pb EU 2014 C49).

Artikel 32.6 Subsidiabele kosten

In afwijking van paragraaf 1.3 komen uitsluitend en voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de waardevermindering van de grond;

 • b.

  veilingkosten;

 • v.

  overdrachtsbelasting voor zover geen kwijtschelding of vermindering wordt verleend;

 • d.

  kosten voor bodemonderzoek;

 • e.

  kadasterkosten;

 • f.

  notariskosten;

 • g.

  taxatiekosten;

 • h.

  bemiddelingskosten;

 • i.

  kosten voor de aanvraag tot wijziging van een bestemmingsplan;

 • j.

  kosten voor de afkoop van landinrichtingsrente, voor zover niet meegenomen in de waardevermindering als bedoeld onder a;

 • k.

  kosten van het opstellen van een controleverklaring door een accountant bedoeld in artikel 32.13.

Artikel 32.7 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 32.6 komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  compensabele of verrekenbare btw;

 • b.

  kosten waarvoor reeds eerder een subsidie of een bijdrage is verstrekt.

Artikel 32.8 Indiening aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt ingediend bij gedeputeerde staten door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidieregeling Grondverwerving Natuurnetwerk Zeeland’, zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  De aanvraag voor een subsidie bevat ten minste de in het aanvraagformulier voorgeschreven bijlagen.

 • 3.

  Onverminderd artikel 1.4.2 en in aanvulling op artikel 1.4.2, tweede lid, aanhef en onder a, bevat het projectplan ten minste de in artikel 32.9 onder c bedoelde gegevens.

 • 4.

  Onverminderd artikel 32.9 wordt een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 32.2 ingediend uiterlijk op de dag vóór het passeren van de notariële akte van levering.

Artikel 32.9 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidieaanvrager verricht blijkens haar statutaire doelstellingen duurzaam natuurbeheer dan wel maakt voldoende aannemelijk duurzaam natuurbeheer te kunnen verrichten overeenkomstig het Natuurbeheerplan;

 • b.

  het project heeft betrekking op grond:

  • 1°.

   die deel uitmaakt van in de provincie Zeeland gelegen NNN en in het Natuurbeheerplan is aangeduid als te realiseren natuur; of

  • 2°.

   die op grond van een ecologische onderbouwing aantoonbaar geschikt is om op voorzienbare termijn toe te voegen aan het NNN;

 • c.

  aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in dit artikel;

  • 2°.

   een kadastrale omschrijving van de grond en een kaart met topografische ondergrond met een schaal van ten hoogste 1:10.000, met daarop de ligging van de grond;

  • 3°.

   een inrichtingsschets voor de te verwerven gronden, waaruit tenminste het beoogde beheertype, de te nemen maatregelen en de oppervlakte van de te realiseren natuur blijkt;

  • 4°.

   een onderbouwing van de kosten.

Artikel 32.10 Openstelling, subsidieplafonds en verdelingswijze

 • 1.

  Een subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 32.2 kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie. Gedeputeerde staten stellen hierbij tevens het aanvraagformulier als bedoeld in artikel 32.8, eerste lid, vast

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 5.

  De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 6.

  De subsidie wordt overeenkomstig de rangschikking verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 32.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.5 en in afwijking van artikel 1.6.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen. De subsidieontvanger:

  • a.

   verwerft de grond binnen 13 weken na subsidieverlening;

  • b.

   werkt samen met de beheerders van omliggende natuurterreinen om tot een samenhangend beheer te komen;

  • c.

   dient bij het bevoegd gezag een aanvraag in tot wijziging van de bestemming inhoudende dat de grond enkel als natuur mag worden gebruikt;

  • d.

   stelt Gedeputeerde Staten in kennis van het voornemen de grond te vervreemden, in erfpacht uit te geven of daarop zakelijke rechten te vestigen;

  • e.

   houdt gedurende 10 jaar na subsidieverlening alle gegevens inzake de subsidieverstrekking beschikbaar;

  • f.

   houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

  • g.

   laat eventuele opbrengsten van economische activiteiten van het project ten goede komen aan het project.

 • 2.

  Indien het wegens onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om binnen de in het eerste lid, onder a tot en met d, gestelde termijn de vermelde verplichtingen na te komen, kan de subsidieontvanger uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging van die termijn met maximaal 1 jaar.

 • 3.

  Onverminderd het eerste lid, sluit de subsidieontvanger binnen 4 weken na subsidieverlening met Gedeputeerde Staten een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb, waarin is opgenomen:

  • a.

   de verplichting van de eigenaar om voor onbepaalde tijd de ontwikkeling dan wel instandhouding van het op grond van het Natuurbeheerplan te realiseren beheertype te dulden;

  • b.

   de verplichting van de eigenaar de betreffende grond na inrichting niet te gebruiken of te doen gebruiken als landbouwgrond en datgene na te laten wat de ontwikkeling en instandhouding van het op grond van het Natuurbeheerplan te realiseren beheertype in gevaar brengt of verstoort;

  • c.

   dat de verplichtingen, bedoeld onder a en b, zullen overgaan op degenen die het terrein onder bijzondere of algemene titel zullen verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degene die van de rechthebbende een recht op gebruik van het goed zullen krijgen;

  • d.

   dat de verplichtingen, bedoeld onder a en b, als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 BW, zullen worden ingeschreven in de openbare registers en binnen welke termijn deze inschrijving dient plaats te vinden.

Artikel 32.12 Bevoorschotting

Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag een voorschot van ten hoogste 80% van de maximale subsidie verlenen, mits de aanvraag vergezeld gaat van een overzicht van de gemaakte kosten en de betalingsbewijzen daarvan, dan wel van goedgekeurde offertes waaruit de betalingsverplichtingen blijken.

Artikel 32.13 Subsidievaststelling en verantwoording

 • 1.

  Op het verstrekken van subsidie voor aankoop van NNN gronden zijn de paragrafen 1.7, 1.8 en 1.9 niet van toepassing.

 • 2.

  Gedeputeerde staten stellen subsidies ingevolge de DAEB-kaderregeling vast op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.

 • 3.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk twaalf weken na het passeren van de notariële akte van levering van de te verwerven grond waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in.

 • 4.

  De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een afschrift van de notariële akte betreffende de kwalitatieve verplichting, bedoeld in artikel 32.11, derde lid, onder d en de inschrijving daarvan in de openbare registers;

  • b.

   indien sprake is van economische activiteiten, een overzicht van de wijze waarop de opbrengsten, bedoeld in artikel 32.11, eerste lid, onder g, ten goede zijn gekomen aan het project.

  • c.

   een afschrift van de aanvraag tot wijziging van de bestemming, bedoeld in artikel 32.11, eerste lid, onder c.

 • 5.

  Onverminderd het tweede lid, overlegt de subsidieontvanger een afschrift van de leveringsakte van de grond en de inschrijving daarvan in de openbare registers.

 • 6.

  Onverminderd de voorgaande leden, overlegt de subsidieontvanger een controleverklaring als bedoeld in artikel 1.9.5

 • 7.

  Gedeputeerde staten stellen binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

Hoofdstuk 33 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen tegen wolvenschade

Artikel 33.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, PbEU 2013, L 352 dan wel in Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, PBEU 2023 L 2831;

 • b.

  Diergezondheidswetgeving: Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid, PBEU 2016 L84/1;

 • c.

  Faunaschade Preventiekit, module wolven: overzicht van preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en beperken, zoals gepubliceerd op de website van BIJ12 onder Wolven - BIJ12;

 • d.

  grondgebruiker: degene die op titel van eigendom, erfpacht of pacht gerechtigd is de percelen in gebruik te hebben en gerechtigd is om de subsidiabele activiteit uit te voeren;

 • e.

  hoefdieren: bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden schapen, geiten, runderen, paardachtigen, lama’s en alpaca’s, met uitzondering van grote wilde of semi-wilde grazers die in sociaal kuddeverband leven in natuurgebieden;

 • f.

  hoefdierhouder: grondgebruiker die hoefdieren houdt;

 • g.

  Identificatie- en Registratiesysteem van dieren: door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beheerde Identificatie- en Registratiesysteem van elke Nederlandse houder van schapen, geiten, runderen en varkens met een uniek Bedrijfsnummer (UBN);

 • h.

  paardachtigen: paard, pony, ezel en kruisingen hiervan;

 • i.

  wolfwerende afrastering: afrastering om aanvallen van wolven op hoefdieren te voorkomen.

Artikel 33.2 Doel

De subsidie heeft tot doel schade door wolven aan hoefdieren te voorkomen, door de aanschaf en de inzet van wolfwerende afrastering te bevorderen.

Artikel 33.3 Aanvrager

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt aan hoefdierhouders.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, eerste lid, wordt subsidie ook verstrekt aan natuurlijke personen die hoefdierhouder zijn.

Artikel 33.4 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  aanschaf en plaatsen van een vaste wolfwerende afrastering of het uitbreiden of aanpassen van een bestaande, vaste afrastering naar een wolfwerende afrastering;

 • b.

  aanschaf en inzetten van een verplaatsbare wolfwerende afrastering, met minimaal vijf draden;

 • c.

  aanschaf van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbare, wolfwerende afrastering.

Artikel 33.5 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt indien:

 • a.

  reeds eerder een subsidie is verstrekt voor dezelfde subsidiabele activiteit op hetzelfde perceel;

 • b.

  door het verstrekken van de subsidie het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 20.000 voor agrarische ondernemingen en van € 300.000 voor niet-agrarische ondernemingen, zou worden overschreden, berekend over het lopende belastingjaar en de twee daaraan voorafgaande belastingjaren.

Artikel 33.6 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 33.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de subsidiabele activiteit vindt plaats in Zeeland;

  • b.

   de aanvrager is krachtens eigendom, pacht of erfpacht gerechtigd op het perceel de subsidiabele activiteit uit te voeren;

  • c.

   de hoefdieren zijn geregistreerd in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren dan wel zijn, in het geval van lama’s en alpaca’s, geregistreerd in het register op grond van de Diergezondheidswetgeving;

  • d.

   de afrastering voldoet aan de Faunaschade Preventiekit, module wolven.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder d, voldoen flexinetten van 90 cm hoog eveneens aan het gestelde vereiste, mits uitgerust met een extra aardedraad onderaan het flexinet en een lint erboven op 120 cm.

Artikel 33.7 Aanvraag

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  De aanvraag wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier subsidie preventieve maatregelen wolvenschade.

 • 3.

  Onverminderd artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag in elk geval:

  • a.

   voor lama’s en alpaca’s: het aantal dieren dat geregistreerd staat overeenkomstig de Diergezondheidswetgeving in het jaar waarin de subsidie is opengesteld of het jaar daaraan voorafgaand, aangetoond door een afschrift van de registratie;

  • b.

   voor andere hoefdieren dan genoemd onder a: het gemiddeld geregistreerd aantal gehouden hoefdieren, aangetoond door vier uitdraaien van het Identificatie- en Registratiesysteem voor dieren met de peildata 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van het jaar waarin de subsidie is opengesteld of van het jaar daaraan voorafgaand, waarbij:

   • het gemiddeld aantal dieren naar boven wordt afgerond op hele aantallen; en

   • de ontbrekende gegevens op de genoemde peildata in het Identificatie- en Registratiesysteem als nul tellen bij het bepalen van het gemiddeld aantal dieren;

  • c.

   een kaart van de percelen waar de subsidiabele activiteit wordt verricht;

  • d.

   de totale lengte in meters van de afrastering, per type afrastering, bedoeld in artikel 33.4.

Artikel 33.8 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt in totaal maximaal € 20.000 per aanvrager.

 • 2.

  Bij meerdere subsidieaanvragen door dezelfde aanvrager bedraagt de totale subsidie van deze aanvragen niet meer dan het maximum, genoemd in het eerste lid.

 • 3.

  De subsidie voor een vaste afrastering als bedoeld in artikel 33.4, onder a, bedraagt de volgende bedragen tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten:

  • a.

   € 570; en

  • b.

   € 3,40 per strekkende meter wolfwerende afrastering met een maximum van € 680 per paard of rund en een maximum van € 114 per ander hoefdier.

 • 4.

  De subsidie voor een verplaatsbare afrastering en bijbehorend oprolsysteem als bedoeld in artikel 33.4, onder b en c, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot de volgende maximale bedragen:

  • a.

   € 34 per dier; en

  • b.

   € 4.500 als:

   • de verplaatsbare afrastering is uitgerust met minimaal vijf draden;

   • een automatisch draadoprolsysteem is aangeschaft; en

   • de verplaatsbare afrastering op het moment van indienen van de aanvraag wordt gebruikt voor minimaal 100 hoefdieren.

 • 5.

  Het aantal dieren bedoeld in het derde en vierde lid, wordt berekend overeenkomstig artikel 33.7, derde lid, onder a en b.

Artikel 33.9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde staten stellen per openstellingsperiode een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 33.10 Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in § 1.6 is de subsidieontvanger verplicht binnen drie maanden na subsidieverlening, tenzij er een aantoonbaar langere levertijd is:

 • 1.

  de vaste wolfwerende afrastering aan te schaffen en te plaatsen of aan te passen;

 • 2.

  de verplaatsbare wolfwerende afrastering aan te schaffen en in gebruik te nemen;

 • 3.

  het automatische oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden aan te schaffen en in gebruik te nemen.

Hoofdstuk 34 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kwaliteitsversterking in het kader van broedplaatsen voor cultuur

Artikel 34.1 Artikel 34.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  broedplaats: inspirerende plek die makers en culturele ondernemers samenbrengt, waar zij ruimte krijgen om te werken, ontwikkelen, ontmoeten en experimenteren en die een vruchtbare voedingsbodem vormt voor creativiteit, uitwisseling en innovatie in de stad of regio. Een broedplaats biedt betaalbare werk- of presentatieruimtes, versterkt de culturele infrastructuur, creëert kansen, betrekt en draagt bij aan de leefbaarheid van haar omgeving;

 • b.

  broedplaats-projecten: de projecten omtrent broedplaatsen in de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele, bedoeld in het onderdeel Broedplaatsen van de Oplegger Cultuurpijler van de Regio Deal NSPD, vastgesteld door de stuurgroep Regio Deal NSPD op 15 november 2023;

 • c.

  externe expertise: externe deskundige met specifieke expertise in de culturele sector en aantoonbare ervaring met culturele projecten of instellingen;

 • d.

  Regio Deal NSPD: het convenant Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht & kwetsbaarheid’, gesloten op 25 september 2023.

Artikel 34.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het inhuren van externe expertise ten behoeve van de concept-ontwikkeling, planuitwerking, projectleiding en artistieke leiding van de broedplaats-projecten;

 • b.

  het inhuren van andere, aantoonbaar noodzakelijke of relevante externe expertise ten behoeve van het realiseren van de broedplaats-projecten;

 • c.

  het tijdelijk versterken van de specifieke personele capaciteit bij de aanvrager op het gebied van aansturing, coördinatie, advies of projectleiderschap ten behoeve van het realiseren van de broedplaats-projecten.

Artikel 34.3 Doelgroep

Subsidie wordt slechts verstrekt aan de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen, zijnde de gemeenten waar de broedplaats-projecten plaatsvinden en die worden genoemd in het onderdeel Broedplaatsen van de Oplegger Cultuurpijler van de Regio Deal NSPD, vastgesteld door de stuurgroep Regio Deal NSPD op 15 november 2023.

Artikel 34.4 Weigeringsgronden

In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, wordt een subsidie niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 10.000.

Artikel 34.5 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000 per aanvraag.

 • 2.

  Per aanvrager wordt maximaal € 200.000 subsidie verstrekt.

Artikel 34.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.3.1 en artikel 1.3.3 en in afwijking van artikel 1.3.2 zijn uitsluitend subsidiabel de kosten van derden, te weten de inhuur van externe expertise of tijdelijke specifieke personele capaciteit en voor zover zij zien op de periode vanaf 1 januari 2024 tot en met uiterlijk 31 december 2027.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   kosten voor (de inhuur van) reguliere werkzaamheden van de aanvrager;

  • b.

   kosten waarvoor reeds subsidie is verstrekt dan wel die reeds op andere wijze zijn gefinancierd.

Artikel 34.7 Openstelling en subsidieplafond

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 34.8 Nadere eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt bij gedeputeerde staten ingediend door gebruik te maken van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Subsidie kwaliteitsversterking voor broedplaatsen zoals beschikbaar gesteld op de website van de provincie Zeeland.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.4.2, tweede lid, aanhef en onder a, en onverminderd artikel 1.4.2, tweede lid, aanhef en onder b, bevat de aanvraag:

  • a.

   een omschrijving van de te verstrekken opdracht, inclusief plan van aanpak en planning, waarin de relatie met het broedplaats-project wordt toegelicht;

  • b.

   de offerte(s) en bijbehorende cv’s van de in te huren externe partij(en).

Artikel 34.9 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.5 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   de activiteit start uiterlijk binnen twee maanden na subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit is uiterlijk op 31 december 2027 afgerond;

  • c.

   de subsidieontvanger is verplicht alle overige gegevens aan te leveren die gedeputeerde staten nodig hebben in het kader van het afleggen van verantwoording over de besteding van de specifieke uitkering voor de Regio Deal NSPD.

 • 2.

  Artikel 1.6.6 is niet van toepassing.

Hoofdstuk 35 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor natuurelementen op landbouwgrond

Artikel 35.1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  ANLb beheerpakketten: eisen en voorschriften als opgenomen in het overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer, versie 2024, gepubliceerd door BoerenNatuur, te raadplegen op beheerpakketten 2024;

 • b.

  bloemblok: blok op bouwland ingezaaid met een mengsel van graan en akkerkruiden ter bevordering van akkervogels en insecten, als beschreven in ANLb beheerpakket 43a;

 • c.

  bouwland: grond die wordt gebruikt voor de teelt van gewassen, maar niet voor blijvende teelten of als blijvend grasland;

 • d.

  botanisch grasland: grasland met een pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden, die als voedselbron voor insecten kunnen dienen, als beschreven in ANLb beheerpakket 13;

 • e.

  Catalogus groenblauwe diensten: door de Europese Commissie op 26 oktober 2018, kenmerk SA.44848, goedgekeurde catalogus;

 • f.

  GIS: geografisch informatiesysteem;

 • g.

  grondgebruiker: onderneming die grond gebruikt voor primaire landbouwactiviteiten, aangesloten is bij een agrarisch collectief en subsidiabele activiteiten als bedoeld in dit hoofdstuk, wenst te verrichten;

 • h.

  grote onderneming: onderneming die niet voldoet aan de in bijlage I bij Verordening (EU) 2022/2472 vastgestelde criteria voor een kleine of middelgrote onderneming;

 • i.

  keverbank: strook opgewerkte grond die tenminste 0,5 meter hoger ligt dan de omliggende grond en wordt ingezaaid met een zaadmengsel van akkerkruiden ter bevordering van akkervogels en insecten, als beschreven in ANLb beheerpakket 44a;

 • j.

  kruidenrijke akkerrand: strook grond langs of door een akker waar gedurende meerdere jaren een mengsel van graan en akkerkruiden staat ter bevordering van akkervogels en insecten, als beschreven in ANLb beheerpakket 19a;

 • k.

  landbouwgrond: grond waarop een vorm van landbouw wordt uitgevoerd;

 • l.

  vogelakker: perceel bouwland met een gevarieerd aanbod van granen, ingezaaide kruiden, eiwitrijke gewassen en groene braak of gras, verspreid over meerdere blokken of stroken, als beschreven in ANLb beheerpakket 16a;

 • m.

  weidevogelgrasland met rustperiode: beweid botanisch grasland met rustperiode, dat schuil- en foerageergelegenheid biedt voor weidevogels insecten en kleine zoogdieren, als beschreven in ANLb beheerpakket 01;

 • n.

  wintervoedselakker: een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten tot ver in de winter blijven staan, als beschreven in ANLb beheerpakket 15a.

Artikel 35.2 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan een agrarisch collectief dat beschikt over een geldend certificaat collectief agrarisch natuurbeheer als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL.

Artikel 35.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  aanleg en beheer door een grondgebruiker van de volgende natuurelementen:

  • 1°.

   kruidenrijke akkerranden;

  • 2°.

   bloemblokken;

  • 3°.

   keverbanken;

  • 4°.

   botanisch grasland;

  • 5°.

   vogelakker;

  • 6°.

   weidevogelgrasland met rustperiode;

  • 7°.

   wintervoedselakker.

 • b.

  organisatie en coördinatie, inclusief beheermonitoring, van de activiteiten, bedoeld onder a.

Artikel 35.4 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.2.1, tweede lid, wordt subsidie niet verstrekt indien:

  • a.

   met de uitvoering van de activiteiten is begonnen vóór de datum van indiening van een volledige subsidieaanvraag;

  • b.

   reeds een subsidie of een andere financiële bijdrage is verstrekt voor dezelfde activiteiten op dezelfde locatie gedurende dezelfde uitvoeringsperiode;

  • c.

   op de percelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, nog verplichtingen rusten op grond van dit hoofdstuk, of enige andere regeling op grond waarvan een subsidie is verstrekt met betrekking tot natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer;

  • d.

   het uitvoeren van de activiteit in strijd is met het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan;

  • e.

   de subsidieaanvrager of de grondgebruiker een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01).

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1, tweede lid, onder d, wordt subsidie niet verstrekt indien de aangevraagde subsidie € 50.000 of minder bedraagt.

Artikel 35.5 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor een subsidie als bedoeld in artikel 35.3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de percelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn gelegen binnen een zone van drie kilometer rondom:

   • 1°.

    Natura 2000-gebied Kop van Schouwen; of

   • 2°.

    Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren;

  • b.

   de percelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn op het moment van de aanvraag in gebruik als landbouwgrond;

  • c.

   de natuurelementen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voldoen aan de volgende minimale en maximale afmetingen:

   • 1°.

    voor kruidenrijke akkerranden: minimaal 9 meter breed;

   • 2°.

    voor bloemblokken: minimaal 20 meter breed met een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare en maximaal 1 hectare;

   • 3°.

    voor keverbanken: minimaal 9 meter breed;

   • 4°.

    voor vogelakkers: minimaal 2 en maximaal 5 ha;

   • 5°.

    voor wintervoedselakker: maximaal 2 ha en bij uitvoering als rand tenminste 9 meter breed;

  • d.

   de activiteiten dragen bij aan het versterken of beschermen van de flora en fauna, blijkend uit een ecologische onderbouwing van die bijdrage;

  • e.

   de aanvraag wordt ingediend bij gedeputeerde staten door gebruik te maken van het volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier subsidie natuurelementen op landbouwgrond Provincie Zeeland.

 • 2.

  Onverminderd artikel 1.4.2, tweede lid, bevat de aanvraag in ieder geval:

  • a.

   een GIS-bestand, waaruit de afmetingen en de locatie van de natuurelementen blijken;

  • b.

   een beschrijving van de aan te leggen natuurelementen en een beheerplan voor die elementen;

  • c.

   een verklaring van de aanvrager en een kopie van het model-contract te sluiten tussen aanvrager en grondgebruiker, waaruit blijkt:

   • 1.

    dat de grondgebruiker de percelen waarvoor subsidie is aangevraagd, niet inzet voor ANLb, voor de Ecoregeling of als niet-productieve grond in het kader van de basisvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

   • 2.

    dat de grondgebruiker, indien deze erfpachter of pachter is, op basis van de erfpacht- of pachtovereenkomst gerechtigd is tot het uitvoeren van de subsidiabele activiteit;

  • d.

   indien de grondgebruiker een grote onderneming is: een beschrijving van de situatie waarin geen subsidie zou worden verleend, onderbouwd met bewijsstukken waaruit het stimulerend effect van de subsidie blijkt;

  • e.

   een sluitende begroting, uitgesplitst naar:

   • 1°.

    de natuurelementen, bedoeld in artikel 35.3, onder a, met bijbehorende arealen; en

   • 2°.

    de Natura 2000-gebieden, bedoeld in het eerste lid, onder a;

  • f.

   op welke wijze wordt voldaan aan de overige vereisten van dit hoofdstuk.

Artikel 35.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor activiteiten als bedoeld in artikel 35.3, onder a, komen de bedragen, genoemd in artikel 35.7, eerste lid, in aanmerking voor subsidie.

 • 2.

  Voor activiteiten als bedoeld in artikel 35.3, onder b, zijn subsidiabel:

  • a.

   personeelskosten van de aanvrager;

  • b.

   kosten derden.

 • 3.

  In afwijking van de voorgaande leden, komen kosten waarvoor reeds eerder een subsidie of andere financiële bijdrage is verstrekt, niet voor subsidie in aanmerking;

Artikel 35.7 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 35.3, onder a, bedraagt per hectare per jaar voor maximaal 6 jaar:

  • a.

   voor kruidenrijke akkerranden: € 3400;

  • b.

   voor kruidenrijke akkers:

   • 1°.

    € 2121 voor een wintervoedselakker;

   • 2°.

    € 3200 voor een vogelakker;

  • c.

   voor bloemblokken: € 3400;

  • d.

   voor keverbanken: € 3400;

  • e.

   voor botanisch grasland:

   • 1°.

    met hooien en eventueel na-beweiding: € 1290;

   • 2°.

    met beweiding, zonder hooien: €1130;

  • f.

   voor weidevogelgrasland met rustperiode:

   • 1°.

    € 1150 voor een rustperiode van 1 april tot 1 juli;

   • 2°.

    € 1588 voor een rustperiode van 1 april tot 15 juli;

   • 3°.

    € 1814 voor een rustperiode van 1 april tot 1 augustus.

 • 2.

  De subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 35.3, onder b, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 35.6, tweede lid, tot een maximum van 20% van de subsidie, bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid, worden in het geval een subsidie op grond van dit hoofdstuk met een andere subsidie of financiële bijdrage voor dezelfde in aanmerking komende kosten wordt gecumuleerd, de krachtens dit hoofdstuk toe te kennen bedragen zodanig beperkt dat het totale bedrag aan subsidies en financiële bijdrages niet hoger is dan de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten, het maximale subsidiebedrag uit dit hoofdstuk en de maximale steunintensiteiten en steunbedragen die zijn toegestaan op grond van de toepasselijke staatssteunregels.

 • 4.

  Indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat de subsidie € 50.000 of minder bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 35.8 Subsidieplafond en openstelling

 • 1.

  Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als gedeputeerde staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van een aanvraag voor subsidie.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3.

  Indien een aanvraag niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen twaalf weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 35.9 Subsidieverplichtingen

Onverminderd het bepaalde in § 1.6, is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  ervoor zorg te dragen dat grondgebruikers:

  • 1°.

   de aanleg van het betreffende natuurelement binnen een jaar na verlening van de subsidie realiseren;

  • 2°.

   de eisen en voorschriften van de ANLb beheerpakketten in acht nemen;

  • 3°.

   chemische onkruidbestrijding uitsluitend pleksgewijs toepassen voor maximaal 10% van het oppervlakte van het natuurelement;

  • 4°.

   zich onthouden van het gebruik van meststoffen inclusief ruige mest op het aangelegde natuurelement;

  • 5°.

   zich onthouden van het storten van bagger op kruidenrijke akkerranden en op botanische graslanden;

  • 6°.

   een aangelegd natuurelement tenminste zes jaar vanaf de datum van aanleg in stand houden overeenkomstig de verplichtingen die bij de subsidieverlening zijn opgelegd;

 • b.

  medewerking te verlenen aan de landelijke monitoring, voor zover de provincie hiertoe verplicht is.

Artikel 35.10 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van maximaal 85% van het verleende subsidiebedrag, verdeeld over vijf jaarlijkse termijnen.

 • 2.

  Het voorschot voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 35.3, onder a, wordt uitbetaald na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

Artikel 35.11 Subsidievaststelling en verantwoording

Onverminderd artikel 1.9.5, eerste lid, bevat de aanvraag tot vaststelling een GIS-bestand van de gerealiseerde elementen.

Hoofdstuk 36 Slotbepalingen

§ 36.1 Intrekking en overgangsrecht

Artikel 36.1.1

 • 1.

  Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 blijft van toepassing op besluiten omtrent subsidie die zijn genomen voor 1 januari 2023.

 • 3.

  Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 blijft van toepassing op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 januari 2023.

 • 4.

  Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 blijft van toepassing op aanvragen om subsidie die worden ingediend na 1 januari 2023 voor zover deze worden ingediend in het kader van een tenderprocedure waarvan de openstellingsperiode is aangevangen voor 1 januari 2023.

 • 5.

  Het derde lid is niet van toepassing op aanvragen om integrale kosten subsidies als bedoeld in hoofdstuk 2.

§ 36.2 Inwerkingtreding en aanhaling

Artikel 36.2.1

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023’, afgekort tot ‘Asb 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 20 december 2022.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage A als bedoeld in artikel 1.9.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten

1.1 Doelstelling

Dit controleprotocol heeft betrekking op subsidies die de provincie Zeeland verstrekt aan instellingen op grond van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 (afgekort Asb 2023).

Dit controleprotocol is opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de aspecten waar de accountant zijn controle ten minste op dient te richten. Hierin worden de verwachtingen van gedeputeerde staten van Zeeland vastgelegd ten aanzien van de werkzaamheden van de accountant bij de controle van de aanvraag tot vaststelling.

Het bestuur van de subsidieontvanger is verantwoordelijk voor de correcte samenstelling, getrouwheid en rechtmatigheid van de aanvraag tot vaststelling, bestaande uit de prestatiebewijzen, de overige in de beschikking tot subsidieverlening vermelde bescheiden en de financiële verantwoording opgesteld overeenkomstig de indeling van de met de beschikking tot subsidieverlening geaccordeerde begroting.

De accountant verricht zijn onderzoek, gericht op het verkrijgen van een hoge mate van zekerheid over de financiële verantwoording die onderdeel uitmaakt van de aanvraag tot vaststelling. De accountant controleert de financiële verantwoording met inachtneming van de voorgeschreven aandachtspunten in hoofdstuk 2 van dit controleprotocol. De accountant rapporteert zijn bevindingen in een controleverklaring.

1.2 Definities

In dit controleprotocol wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieverstrekker: provincie Zeeland;

 • b.

  subsidieontvanger: instelling die subsidie ontvangt van de provincie Zeeland;

 • c.

  accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent die de aanvraag tot vaststelling controleert, die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep;

 • d.

  aanvraag tot vaststelling: het geheel aan documenten dat dient te worden ingediend voor de verantwoording van de subsidie;

 • e.

  financiële verantwoording: een verantwoording over de werkelijke kosten en opbrengsten, die direct gerelateerd zijn aan de te subsidiëren activiteit en die zijn afgezet tegen de begrote kosten en opbrengsten;

 • f.

  subsidie conform arrangement 3: een subsidie conform paragraaf 1.9 Arrangement 3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

 • g.

  integrale kosten subsidie: een subsidie conform hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van integrale kosten subsidie van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

1.3 Procedures

In het geval van een subsidie conform arrangement 3 wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend door de subsidieontvanger binnen 12 weken nadat de projecttermijn is verstreken, tenzij hiervoor uitstel is verleend, of is afgesproken via de beschikking tot subsidieverlening dat de subsidie in de jaarrekening wordt verantwoord. In het geval van een integrale kosten subsidie wordt de aanvraag tot vaststelling zes maanden na afloop van het boekjaar ingediend door de subsidieontvanger.

De aanvraag tot vaststelling van een subsidie conform arrangement 3 bestaat uit:

 • 1.

  het in de beschikking tot subsidieverlening genoemde prestatiebewijs;

 • 2.

  overige in de beschikking tot subsidieverlening genoemde bescheiden;

 • 3.

  een financiële verantwoording.

Product accountant: Controleverklaring over de financiële verantwoording.

De aanvraag tot vaststelling van een integrale kosten subsidie bestaat uit:

 • 1.

  het in de beschikking tot subsidieverlening genoemde prestatiebewijs;

 • 2.

  overige in de beschikking tot subsidieverlening genoemde bescheiden;

 • 3.

  het jaarverslag over het boekjaar;

 • 4.

  een financiële verantwoording over de werkelijke kosten en opbrengsten van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen activiteiten als onderdeel van de jaarrekening;

 • 5.

  een verantwoording van de omvang van de egalisatiereserve opgenomen in de jaarrekening, voor zover met toepassing van artikel 2.5.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 een egalisatiereserve is gevormd.

Product accountant: Controleverklaring over de financiële verantwoording.

De subsidieontvanger heeft een actieve meldplicht. Dit houdt in dat iedere afwijking van de beschikking tot subsidieverlening of de aanvraag voor de subsidie dient te worden gemeld. Niet tijdig melden kan consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Wijzigingen op de subsidie worden altijd schriftelijk door de subsidieverstrekker bevestigd.

Conform artikel 1.9.8 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 is het mogelijk dat door de externe accountant van de provincie Zeeland, of een door de provincie Zeeland aan te wijzen ambtenaar of accountant, een review wordt uitgevoerd bij de accountant van de instelling.

Hoofdstuk 2 Onderzoeksaanpak

2.1 Controleaanpak

De onderzoeksaanpak is primair de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit controleprotocol geeft nadere aanwijzingen, die de accountant bij zijn onderzoeksaanpak ten minste moet betrekken.

De controle van de financiële verantwoording dient te omvatten de getrouwheid, de rechtmatige besteding van de subsidie en de naleving van de financiële verplichtingen en voorwaarden.

2.2 Financiële verantwoording

Van de accountant wordt verwacht dat hij controleert dat de in het verslag opgenomen financiële gegevens getrouw zijn weergegeven en rechtmatig zijn. Dit houdt in dat:

In het geval van een subsidie conform arrangement 3:

 • de uitgaven rechtstreeks aantoonbaar zijn toe te rekenen aan de gesubsidieerde activiteit (Artikel 1.3.1, eerste lid, Asb 2023);

 • geen verrekenbare en compensabele BTW als lasten zijn opgevoerd, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald (Artikel 1.3.1, tweede lid, Asb 2023);

 • de personeelskosten aantoonbaar zijn toe te rekenen aan de activiteit en gebaseerd zijn op een controleerbare urenadministratie (Artikel 1.3.2, eerste lid, onder a, Asb 2023);

 • de subsidiabele personeelskosten in de financiële verantwoording zijn berekend aan de hand van een uurtarief dat overeenkomt met ten hoogste 1,2 procent van het betreffende bruto maandsalaris, in geval van een deeltijd dienstverband omgerekend naar een maandsalaris bij een voltijdsdienstverband (Artikel 1.3.2, eerste lid, onder b, Asb 2023);

 • de subsidiabele personeelskosten in de financiële verantwoording het met de beschikking tot subsidieverlening geaccordeerde in begroting opgenomen bedrag aan personeelskosten niet overschrijden (Artikel 1.3.2, eerste lid, onder c, Asb 2023);

 • de kosten van derden aantoonbaar zijn verschuldigd aan een derde, rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de subsidiabele activiteit, betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode zijn uitgevoerd en het uurtarief niet meer bedraagt dan de geldende norm, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet normering topinkomens gedeeld door 1600 (Artikel 1.3.3, eerste lid, Asb 2023);

 • de kosten zijn opgenomen onder de juiste kostensoorten en geen kostensoorten in de verantwoording zijn opgenomen die niet in de met de beschikking tot subsidieverlening geaccordeerde begroting zijn opgenomen (Artikel 1.9.5, eerste lid, onder c, jo. artikel 1.1.1, onder c, Asb 2023);

 • de (extra) inkomsten alsook de bijdragen, subsidies, giften, nog te verwachten bijdragen, etc. die aan de gesubsidieerde activiteit toebehoren volledig in de financiële verantwoording zijn verwerkt (Artikel 1.9.5, eerste lid, onder c, jo. artikel 1.1.1 onder c Asb 2023);

 • de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen (financiële) voorwaarden en verplichtingen zijn nagekomen (Artikel 1.9.5, eerste lid, onder b, Asb 2023);

 • of, indien op de subsidie ook een ander hoofdstuk uit het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 dan hoofdstuk 1 en 2 van toepassing is, ook aan de financiële voorwaarden van dit hoofdstuk is voldaan.

In het geval van een integrale kosten subsidie:

 • dat de kosten op de met de beschikking tot subsidieverlening geaccordeerde wijze zijn toegerekend aan de gesubsidieerde activiteiten (Artikel 2.2.1, eerste lid, onder b, Asb 2023);

 • dat er geen toevoegingen aan reserves zijn toegerekend aan de subsidiabele kosten (Artikel 2.2.1, eerste lid, onder d, Asb 2023);

 • geen verrekenbare en compensabele BTW als lasten zijn opgevoerd, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald (Artikel 1.3.1, tweede lid, Asb 2023);

 • de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen overige financiële voorwaarden en verplichtingen zijn nagekomen (Artikel 2.9.2, onder d, Asb 2023);

 • de kosten zijn opgenomen onder de juiste kostensoorten en geen kostensoorten in de verantwoording zijn opgenomen die niet in de met de beschikking tot subsidieverlening geaccordeerde begroting zijn opgenomen (Artikel 2.9.2, onder d, Asb 2023);

 • de (extra) inkomsten alsook de bijdragen, subsidies, giften, nog te verwachten bijdragen, etc. die aan de gesubsidieerde activiteit toebehoren volledig in de financiële verantwoording zijn verwerkt (Artikel 2.9.2, onder d, Asb 2023);

 • voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 2.5.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor zover met toepassing van dat artikel een egalisatiereserve is gevormd.

2.3 Referentiekader

Het wettelijk kader voor dit controleprotocol is:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023;

 • het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

 • de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen aanvullende subsidieverplichtingen en subsidievoorwaarden;

 • de overige van toepassing zijnde besluiten en correspondentie met betrekking tot de verleende subsidie.

2.4 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de voorwaarden en de verplichtingen verbonden aan de financiële verantwoording streeft de accountant naar een hoge mate van zekerheid. De controle moet worden uitgevoerd met een betrouwbaarheid van 95 procent.

Financiële informatie: Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de meest waarschijnlijke fout niet groter is dan één procent van de verantwoording van de totale subsidiabele kosten.

Als deze norm overschreden wordt, is de hieronder vermelde tabel van toepassing:

-

Strekking controleverklaring

-

-

-

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de aanvraag tot vaststelling

≤ 1%

> 1% ≤ 3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3% ≤ 10%

-

-

De rapporteringstolerantie is gelijk aan de controletolerantie.

Hoofdstuk 3 Accountantsproducten

De accountant gebruikt het meest recente model controleverklaring zoals opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), deel 3, Sectie II, 10.3 basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector. In de controleverklaring wordt tevens vermeld dat de controle mede in overeenstemming met dit controleprotocol is uitgevoerd.

In de controleverklaring ten behoeve van de provincie Zeeland dient ten minste te worden gemeld:

 • a.

  in de paragraaf "verklaring betreffende de jaarrekening/xxx" een verwijzing naar de beschikking tot subsidieverlening, inclusief datum en kenmerk;

 • b.

  in de paragraaf "verantwoordelijkheid van het bestuur" een verwijzing naar de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

 • c.

  in de paragraaf "verantwoordelijkheid van de accountant" naast het Nederlands recht een verwijzing opnemen naar dit controleprotocol en de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen subsidievoorwaarden en verplichtingen;

 • d.

  in de paragraaf "oordeel" een verwijzing naar de financiële verantwoording en een verwijzing naar dit controleprotocol en de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen subsidievoorwaarden en subsidieverplichtingen.

Een voorbeeldtekst, gebaseerd op Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), deel 3, Sectie II, 10.3 basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector, zoals de provincie Zeeland wil ontvangen ten minste voorzien van alle hiervoor benoemde essentiële onderdelen is te vinden in de bijlage bij dit controleprotocol.

Bijlage bij het controleprotocol voor de accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van de Provincie Zeeland

Aan: Opdrachtgever

Wij hebben bijgaande financiële verantwoording ingevolge de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) inzake de subsidie/ de integrale kosten subsidie voor het jaar … verleend met brief van ../../20.. met zaaknummer/kenmerk … voor het project ………. gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het samenstellen van de aanvraag tot vaststelling en de bijbehorende financiële verantwoording in overeenstemming met de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023, het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 en de voorwaarden zoals benoemd in de beschikking tot subsidieverlening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het samenstellen van de aanvraag tot vaststelling en de bijbehorende financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol behorende bij het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de financiële verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het samenstellen van de financiële verantwoording door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het samenstellen van de financiële verantwoording, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording ingevolge de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 van ... (naam entiteit(en)) inzake de subsidie/ de integrale kosten subsidie voor het jaar … verleend met brief van ../../20.. met zaaknummer/kenmerk … voor het project ……….in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met het controleprotocol behorende bij het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De financiële verantwoording is opgesteld voor Provincie Zeeland met als doel ... (naam entiteit(en)) in staat te stellen te voldoen aan de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023. Hierdoor is de financiële verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De financiële verantwoording met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit(en)) en de Provincie Zeeland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Plaats en datum

Bijlage Supplement bij hoofdstuk 7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland van 9 maart 2021, houdende regels omtrent subsidieverstrekking ten behoeve van MKB-ondernemingen door de Zuidelijke provincies van Nederland (Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025)

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 • Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

 • Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 • Gelet op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.;

 • Overwegende dat de 12 Nederlandse provincies, in landsdelig verband, op 11 november 2019 een Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 hebben ondertekend tezamen met het Rijk, publiekrechtelijke wetenschappelijke organisaties en kennisinstellingen en Topsectoren waarin afspraken zijn gemaakt om de focus te leggen op de vier maatschappelijke thema’s van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid, de verdere ontwikkelingen van sleuteltechnologieën en het maatschappelijk verdienvermogen;

 • Overwegende dat het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld voor een aantal gestandaardiseerde MKB-instrumenten die in alle regio’s van Nederland worden uitgevoerd;

 • Overwegende dat beoogd wordt om op kwaliteit te sturen en hiertoe subsidieverstrekking op landsdelig niveau voor de drie Zuidelijke Provincies samen noodzakelijk is en dit een voorzetting is van de werkwijze in de afgelopen jaren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Haalbaarheidsproject

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder 86, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Noord-Brabant of Limburg;

haalbaarheidsproject: project dat geheel of grotendeels bestaat uit haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 2, onder 87, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

industrieel onderzoek: industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 2, onder 85, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

innovatief product: technologisch nieuw product of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product;

innovatief productieproces: technologisch nieuw productieproces of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand productieproces;

innovatieve dienst: technologisch nieuwe dienst of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaande dienst;

KIA’s: kennis- en innovatieagenda’s als bedoeld in bijlage 1;

MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in tijd en gericht op een specifiek eindresultaat;

projectsubsidie: subsidie in de vorm van een eenmalige aanspraak op financiële middelen, verleend voor een eenmalig project van een subsidieaanvrager, ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke dekking van de begroting van dat project;

Provinciale Staten: Provinciale Staten van Zeeland, Noord-Brabant of Limburg;

Zuid-Nederland: grondgebied van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door MKB-ondernemingen.

Artikel 1.3 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie op grond van deze paragraaf wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 2.500;

 • b.

  gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit in strijd met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  reeds voor de indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;

 • d.

  ten aanzien van de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • e.

  de subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • f.

  aan aanvrager voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is verstrekt.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   aanvrager is gevestigd in Zuid-Nederland dan wel de subsidiabele activiteit komt ten goede aan Zuid-Nederland;

  • b.

   het project moet passen binnen of uitvoering geven aan een KIA zoals uitgewerkt in bijlage 1.

  • c.

   de aanvraag betreft niet de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager;

  • d.

   het project bestaat voor:

   • 1°.

    tenminste 60 % van de subsidiabele kosten uit haalbaarheidsstudie;

   • 2°.

    ten hoogste 40 % van de subsidiabele kosten uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;

  • e.

   het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst;

  • f.

   het project geeft voldoende en realistisch inzicht in de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen innovatief product, innovatief productieproces of de innovatieve dienst.

 • 2.

  Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

  • a.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten uit deze regeling;

  • b.

   een begroting en sluitend financieringsplan;

  • c.

   een samenvatting van het project ten behoeve van een voor eenieder toegankelijke publicatie.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten voor het haalbaarheidsproject voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.3.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 wordt als standaardberekeningswijze voor de berekening van loonkosten een forfaitair vastgesteld uurtarief gehanteerd van € 60 per gewerkt uur.

 • 3.

  Het forfaitair vastgesteld uurtarief, bedoeld in het vorige lid, wordt gehanteerd voor alle direct bij de subsidiabele activiteit betrokken personen en omvat zowel directe arbeids- en loonkosten als de daaraan toegerekende indirecte kosten.

 • 4.

  Artikel 1.3.3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijft buiten toepassing.

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. en artikel 1.3.1, tweede lid van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten gemaakt voor de startdatum van het project;

 • b.

  kosten van gerechtelijke procedures, boetes of sancties.

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 worden subsidieaanvragen ingediend van 9 april 2024, vanaf 09.00 uur tot en met 17 september 2024, tot 17.00 uur.

Artikel 1.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.9, vast op € 3.360.000.

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000.

 • 2.

  Voor het verrichten van haalbaarheidsstudie bedraagt de subsidie 30 % van de subsidiabele kosten.

 • 3.

  Voor het verrichten van activiteiten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling bedraagt de subsidie 35 % van de subsidiabele kosten.

Artikel 1.12 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie op grond van deze paragraaf wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 4.

  De subsidie wordt overeenkomstig de rangschikking verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 1.13 Beslistermijnen subsidieverlening

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.5.2, eerste lid van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 beslissen Gedeputeerde Staten op een aanvraag voor subsidie binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn, genoemd in het eerste lid, kan met 16 weken worden verdaagd.

Artikel 1.14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger start het project uiterlijk vier maanden na verlening van de subsidie;

 • 2.

  De subsidieontvanger realiseert het project uiterlijk 12 maanden na de start van het project.

 • 3.

  Artikel 1.6.6, derde lid en artikel 1.10.1, eerste lid van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijven buiten toepassing.

 • 4.

  Artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is van overeenkomstige toepassing op subsidies verleend voor de provincie Zeeland.

Artikel 1.15 Verantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een rapport van het haalbaarheidsproject.

Artikel 1.16 Betaling

De betaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats.

Artikel 1.17 Vaststelling

In afwijking van paragraaf 1.7 en paragraaf 1.8 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 en op basis van artikel 20, eerste lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en artikel 31 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. worden subsidies in deze paragraaf tot en met € 20.000 direct vastgesteld.

Artikel 1.18 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens elke twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid van de effecten van deze paragraaf in de praktijk.

§ 2 R&D samenwerkingsproject

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder 86, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Noord-Brabant of Limburg;

industrieel onderzoek: industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 2, onder 85, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

innovatief product: technologisch nieuw product of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product;

innovatief productieproces: technologisch nieuw productieproces of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand productieproces;

innovatieve dienst: technologisch nieuwe dienst of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaande dienst;

KIA’s: kennis- en innovatieagenda’s als bedoeld in bijlage 1;

MKB-onderneming: kleine en middelgrote onderneming als bedoeld in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in tijd en gericht op een specifiek eindresultaat;

projectsubsidie: subsidie in de vorm van een eenmalige aanspraak op financiële middelen, verleend voor een eenmalig project van een subsidieaanvrager, ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke dekking van de begroting van dat project;

Provinciale Staten: Provinciale Staten van Zeeland, Noord-Brabant of Limburg;

verbonden partijen: marktpartijen die economisch, organisatorisch, financieel of juridisch verbonden zijn en waarbij sprake kan zijn van beïnvloeding van de ene partij door de andere partij;

Zuid-Nederland: grondgebied van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Artikel 2.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan uitsluitend worden aangevraagd door MKB-ondernemingen in een samenwerkingsverband.

Artikel 2.3 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 2.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie op grond van deze paragraaf wordt geweigerd indien:

 • a.

  gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit in strijd met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • b.

  reeds voor de indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;

 • c.

  ten aanzien van aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • d.

  de subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • e.

  aan aanvrager voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is verstrekt.

Artikel 2.6 Vereisten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   aanvrager is gevestigd in Zuid-Nederland dan wel de subsidiabele activiteit komt ten goede aan Zuid-Nederland;

  • b.

   het project moet passen binnen of uitvoering geven aan een KIA zoals uitgewerkt in bijlage 1.

  • c.

   het samenwerkingsverband dient te bestaan uit ten minste twee MKB-ondernemingen;

  • d.

   het samenwerkingsverband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van het project;

  • e.

   het samenwerkingsverband heeft geen rechtspersoonlijkheid;

  • f.

   het project draagt de instemming van alle deelnemers aan het samenwerkingsverband;

  • g.

   deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn geen verbonden partijen overeenkomstig de criteria van bijlage 2;

  • h.

   geen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband, neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening;

  • i.

   ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen door MKB-ondernemingen die zijn gevestigd in Zuid-Nederland;

  • j.

   het project is gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;

  • k.

   het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor:

   • 1°.

    de deelnemers in het samenwerkingsverband; of,

   • 2°.

    de Zuid-Nederlandse economie;

  • l.

   het samenwerkingsverband is voldoende toegerust voor het uitvoeren van het project blijkend uit:

   • 1°.

    complementariteit van de deelnemers aan het samenwerkingsverband;

   • 2°.

    capaciteiten van de deelnemers aan het samenwerkingsverband;

   • 3°.

    de kwaliteit van de projectorganisatie;

  • m.

   het project draagt bij aan:

   • 1.

    vernieuwing van producten, processen of diensten; of,

   • 2.

    wezenlijk nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten;

  • n.

   het project heeft een positieve maatschappelijke impact op de onderwerpen genoemd in een of meerdere KIA’s uit bijlage 1;

  • o.

   het project scoort ten minste 10 punten op de afzonderlijke verdeelcriteria, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a tot en met d;

  • p.

   de totale score van het project op de verdeelcriteria, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, bedraagt ten minste 50 punten.

 • 2.

  Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

  • a.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten uit deze regeling;

  • b.

   een begroting en sluitend financieringsplan;

  • c.

   een samenvatting van het project ten behoeve van een voor eenieder toegankelijke publicatie.

Artikel 2.7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   loonkosten;

  • b.

   kosten derden;

  • c.

   afschrijvingskosten.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.3.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 zijn ten aanzien van de berekening van de subsidiabele kosten de Nadere regels met betrekking tot uniforme berekeningswijzen uurtarieven in het kader van het verstrekken van subsidies van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voor de toepassing van de berekeningswijze van loonkosten op basis van kosten per kostendrager voor indirecte kosten bedraagt het opslagpercentage voor de indirecte kosten, 50%.

 • 4.

  Voor de toepassing van een forfaitair vastgesteld uurtarief bedraagt het uurtarief van loonkosten per gewerkt uur, € 60.

 • 5.

  Het forfaitair vastgesteld uurtarief, bedoeld in het vorige lid, wordt gehanteerd voor alle direct bij de subsidiabele activiteit betrokken personen en omvat zowel directe arbeids- en loonkosten als de daaraan toegerekende indirecte kosten.

 • 6.

  Artikel 1.3.3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijft buiten toepassing.

Artikel 2.8 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. en artikel 1.3.1, tweede lid van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten gemaakt voor de startdatum van het project;

 • b.

  kosten van gerechtelijke procedures, boetes of sancties.

Artikel 2.9 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 worden subsidieaanvragen ingediend van 6 juni 2023, vanaf 09.00 uur tot en met 12 september 2023, tot 17.00 uur.

Artikel 10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.4 voor de tenderperiode genoemd in artikel 2.9 vast op € 7.839.999 met dien verstande dat maximaal 50% van het subsidieplafond beschikbaar is voor aanvragen met een subsidiehoogte van meer dan € 200.000.

Artikel 2.11 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per subsidiabele activiteit.

 • 2.

  De totale subsidie wordt niet verstrekt, indien toepassing van de voorgaande leden tot gevolg heeft dat het deel van de subsidie dat aan een deelnemer aan het samenwerkingsverband toekomt:

  • a.

   minder bedraagt dan € 25.000; of,

  • b.

   meer bedraagt dan:

   • 1°.

    € 100.000 indien het subsidiebedrag maximaal € 200.000 is; of

   • 2°.

    € 175.000 indien het subsidiebedrag hoger is dan € 200.000.

Artikel 2.12 Verdeelcriteria

 • 1.

  Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 2.10, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, productieproces of dienst wordt verwacht, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • b.

   de mate waarin economische waarde wordt gecreëerd, te waarderen met maximaal 25 punten, voor:

   • 1°.

    de deelnemers aan het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 2.6,

   • 2°.

    de Zuid-Nederlandse economie;

  • c.

   de mate van kwaliteit van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 2.6, te waarderen met maximaal 25 punten, gezien de:

   • 1°.

    complementariteit van de deelnemers;

   • 2°.

    capaciteiten van de deelnemers;

   • 3°.

    kwaliteit van de projectorganisatie;

   • 4°.

    mate waarin maatschappelijke impact wordt gerealiseerd, te waarderen met maximaal 25 punten.

 • 2.

  Indien na toepassing van het eerste lid, en artikel 2.6, eerste lid, onder p, blijkt dat de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 2.10, te boven gaan, worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van puntenaantal waarbij de aanvraag met de meeste punten bovenaan eindigt.

 • 3.

  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat meer dan 50% van het subsidieplafond wordt verstrekt aan aanvragen met een subsidiehoogte van meer dan € 200.000, wordt subsidie niet verstrekt aan aanvragen die het maximum van 50% van het subsidieplafond overschrijden.

 • 4.

  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

 • 5.

  De subsidie wordt overeenkomstig de rangschikking verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 2.13 Externe adviescommissie

Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie voor advies over artikel 2.6, eerste lid, onder k, l, m, n, o en p en artikel 2.12, eerste en tweede lid, voor aan een door hen in te stellen adviescommissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet.

Artikel 2.14 Beslistermijnen subsidieverlening

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.5.2, eerste lid van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 beslissen Gedeputeerde Staten op een aanvraag voor subsidie binnen 16 weken na afloop van de tenderperiode.

 • 2.

  De termijn, genoemd in het eerste lid, kan met 16 weken worden verdaagd.

Artikel 2.15 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger:

  • a.

   start het project uiterlijk zes maanden na het indienen van de volledige aanvraag;

  • b.

   rondt het project uiterlijk 24 maanden na de start van het project af;

  • c.

   overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

  • d.

   houdt een administratie bij van de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Artikel 1.6.6, derde lid en artikel 1.10.1, eerste lid van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijven buiten toepassing.

 • 3.

  Artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is van overeenkomstige toepassing op subsidies verleend voor de provincie Zeeland.

Artikel 2.16 Beslistermijnen vaststelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag tot vaststelling binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn, genoemd in het eerste lid, kan met 12 weken worden verdaagd.

Artikel 2.17 Verantwoording

 • 1.

  Bij subsidies tot € 125.000 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van:

  • a.

   een inhoudelijk eindverslag;

  • b.

   bewijsstukken als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

 • 2.

  Bij subsidies boven de € 125.000 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van:

  • a.

   een inhoudelijk eindverslag;

  • b.

   bewijsstukken als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

  • c.

   een controleverklaring.

Artikel 2.18 Bevoorschotting

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken voor subsidies een voorschot van ten hoogste 75% op het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte van de termijnen en de tijdstippen van betaling in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot als bedoeld in het tweede lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 4.

  De bevoorschotting als bedoeld in de voorgaande leden, geschiedt ambtshalve en gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 2.19 Subsidievaststelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidie op grond van deze paragraaf ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening vast op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 1.9.4 van het Asb Zeeland 2023 dienen aanvragen tot vaststelling binnen twaalf weken na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie is verleend te worden ingediend.

 • 3.

  Op de subsidies tot € 125.000, zijn de volgende artikelen van overeenkomstige toepassing:

  • a.

   artikel 22 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant met uitzondering van het derde lid, vierde lid, zesde lid, zevende lid onderdeel a onder 2, zevende lid onderdeel b, achtste lid en twaalfde lid van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

  • b.

   artikel 33 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. met uitzondering van het eerste lid onder c;

  • c.

   artikel 1.9.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 met uitzondering van de accountantsverklaring genoemd in het eerste lid, onder c.

 • 4.

  Paragrafen 1.7 en 1.8 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 blijven buiten toepassing.

Artikel 2.20 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens elke twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid van de effecten van deze paragraaf in de praktijk.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3.2. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025.

9 maart 2021,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

de voorzitter, drs. J.M.M. Polman

de secretaris, A.W. Smit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, mr. I.R. Adema

de secretaris, drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Gedeputeerde Staten van Limburg,

de voorzitter, drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris, drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 bij de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

In de verschillende regionale MIT-regelingen en de landelijke regeling wordt verwezen naar de bijlage. Deze bijlage is juridisch maatgevend voor de onderwerpen (de KIA’s) waar een MIT-R&D-samenwerkingsproject zich op kan richten en voor de maatschappelijke impact waarop een MIT-R&D-samenwerkingsproject mede wordt gerangschikt. Verderop wordt nader toegelicht waar de verschillende kennis- en innovatie-agenda’s zich op richten, en waar een MKB project zich dus op kan richten. In deze toelichting wordt aangegeven hoe deze informatie geïnterpreteerd dient te worden binnen de subsidiemodule MIT met betrekking tot de aanvraag.

De onderwerpen in deze bijlage zijn juridisch maatgevend en dienen als kader voor de bevordering van innovatieprojecten van het MKB. De KIA-documenten te vinden zijn via de relevante URL’s zijn primair opgesteld als onderzoeksagenda’s waardoor ze niet geschikt zijn als kader voor het MKB.

Verdeelcriteria en score MIT-R&D-project

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten kunnen op meerdere maatschappelijke gebieden impact hebben. Dit is een gevolg van het feit dat de missies en KIA’s op zichzelf en onderling overlap vertonen. Ook kan de oplossing voor de ene missie negatief uitwerken op een andere. Iets vergelijkbaars geldt de bevordering van sleuteltechnologieën. Bij de toedeling van punten op het onderdeel maatschappelijke impact weegt de beoordelende commissie het totaal aan maatschappelijke baten op de genoemde terreinen.

Nadere informatie en voorbeelden

Er is voor gekozen de informatie in de bijlage zo beperkt mogelijk te houden. Nadere informatie over de achtergronden en context van de verschillende missies en over de verschillende onderzoeksprogramma’s in de KIA’s zijn te vinden via de relevante URL’s. In die achterliggende documenten zijn ook de voorbeelden te vinden van recente innovaties.

Aandacht voor software

In het toetsingskader worden voorbeelden zoals software en slimme oplossingen genoemd omdat ze voor veel vraagstukken binnen de KIA’s van groot belang zijn. Voor een indiening bij de subsidiemodule MIT is het van belang dat software zoals apps of beveiligingssoftware verbonden zijn aan een fysiek product. Alleenstaande software zonder fysiek product komt niet in aanmerking voor de MIT.

1. Klimaat en Energie

Projecten dienen bij te dragen aan het pad naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ze dragen daarmee automatisch bij aan de tussendoelen voor 2030 zoals nationaal en Europees zijn vastgesteld. Combinaties met andere KIA’s zijn logischerwijze mogelijk, daar waar deze missies elkaar overlappen.

Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst gericht te zijn op:

 • 1.

  Verlaging van het gebruik van fossiele energie c.q. van de uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen.

 • 2.

  Verhoging van de productie of benutting van duurzame energie en de integratie in het energiesysteem.

 • 3.

  Vergroten van de efficiency van het (slimme) mobiliteitssysteem, verkeersveiligheid, ladingveiligheid, cybersecurity, veilig datagebruik en databeheer en het beperken en mitigeren van geluidhinder, fijnstof en andere emissies, trillingen als gevolg van transportbewegingen of -systemen.

Achterliggende informatie over de IKIA Klimaat en Energie is te vinden op: https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst/documenten/publicaties/publicaties-2023/november/02/ikia-klimaat-energie-2024-2027.

2. Circulaire Economie

Projecten dienen bij te dragen aan het realiseren van de missie circulaire economie. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn, met tussendoelen voor 2030, wat betekent dat de milieueffecten van grondstoffengebruik (zowel productie als consumptie) binnen de planetaire grenzen vallen. In het Nationaal Programma Circulaire Economie worden vier waardeketens benoemd waarin nieuw te genereren kennis en innovatie al voor 2030 een significant effect kan hebben. Daarnaast heeft circulariteit van kritieke grondstoffen prioriteit in de KIA CE. Kritieke grondstoffen zijn grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie, maakindustrie en defensie, maar een groot risico kennen ten aanzien van de leveringszekerheid.

De vier waardeketens om de missie circulaire economie te realiseren zijn:

 • Bouw: woningen, kantoren, viaducten en bruggen, wegverhardingen;

 • Consumptiegoederen: meubels, textiel, verpakkingen en wegwerpproducten; elektrische en elektronische apparatuur;

 • Kunststoffen: plastic verpakkingen, land- en tuinbouwplastic, plastic in de bouw;

 • Maakindustrie: capital equipment, circulaire windparken, circulaire zon-PV systemen, circulaire klimaatinstallaties.

Achtergrondinformatie over de volledige en actuele lijst van kritieke grondstoffen: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en.

Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst gericht te zijn op:

 • 1.

  Vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen.

 • 2.

  Substitutie: vervanging van fossiele of anderszins belastende grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen (secundaire grondstoffen of duurzaam geproduceerde biogrondstoffen).

 • 3.

  Stimulering van levensduurverlenging, bijvoorbeeld via producten of processen die hergebruik, refurbishment en reparatie van apparatuur, installaties en infrastructuur stimuleren.

 • 4.

  Beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen naar het milieu dan wel vervanging van deze schadelijke stoffen door stoffen die veel minder schadelijk of onschadelijk worden geacht.

 • 5.

  Hoogwaardige verwerking: schone en goed gesorteerde inzamelstromen en terugwinning van materialen.

Achterliggende informatie over de KIA Circulaire Economie en de strategieën en waardeketens is te vinden op: https://kia-ce.nl/wp-content/uploads/2023/12/KIA-CE-2024-2027.pdf.

3. Landbouw, Water en Voedsel

Projecten dienen bij te dragen aan de missies van de KIA Landbouw, Water en Voedsel. Dit programma is onderverdeeld in zeven deelprogramma’s.

3.a. Veerkrachtige natuur

De Missie ‘Veerkrachtige Natuur’ daagt overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om kennis en innovaties te ontwikkelen, uit te testen en toe te passen om effectief bij te dragen aan het ombuigen van de neerwaartse trend van natuur- en biodiversiteitsverlies. De sleutels liggen enerzijds bij biodiversiteitsherstel en het robuust maken van natuur binnen en buiten natuurgebieden, anderzijds bij de transitie naar een samenleving en economie die hier positief aan bijdragen met vernieuwde vormen van governance en waarderingssystemen en de innovatieve inzet van natuur als oplossing voor maatschappelijke opgaven.

Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst bij te dragen aan de volgende vraagstukken:

 • 1.

  Ombuigen van natuur- en biodiversiteitsverlies naar noodzakelijk herstel door kennis van biodiversiteit en natuurlijke processen en structuren, maar ook door kennis over de effectiviteit van maatregelen en herstelstrategieën.

 • 2.

  Beter begrijpen hoe ecosysteemdiensten versterkt kunnen worden in stedelijk, landelijk en natuurlijk gebied. Er zijn innovatieve meetsystemen nodig van de economische en maatschappelijke waardering van deze diensten.

 • 3.

  Mogelijkheden die digitale technologieën bieden voor een natuurinclusieve samenleving door het verzamelen van data en monitoring en de inzet daarbij van tools, apps, AI, remote sensing, drones en sensoren in het natuurdomein. Zodat met de juiste informatie duurzame keuzes gemaakt kunnen worden om soorten en habitats te versterken, de baten en diensten die de natuur ons levert duurzaam te verbeteren, NBS effectief te implementeren en de natuurinclusieve transitie te versnellen.

Deze drie vraagstukken vragen in het algemeen om onderzoek of om een eenmalige oplossing (een specifieke aanpak) en niet om een veelvuldig verkoopbaar MKB-product waarvoor de MIT-subsidie de haalbaarheid moet aantonen of de technische ontwikkelrisico’s met reduceren. Technologische oplossingen om kennis te verzamelen of in de praktijk te brengen zijn niet uitgesloten. Denk daarbij aan innovaties ten behoeve van beheer (het bestrijden van exoten) of van sensoren. Innovaties die alleen bestaan uit het ontwikkelen van software (apps bijv.) zijn niet subsidiabel.

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

3.b. Duurzame land- en tuinbouw

De Missie ‘Duurzame Landbouw’ beoogt de benodigde kennis, inzichten, innovaties en handelingsperspectieven te ontwikkelen om te komen tot een integraal duurzaam systeem van land- en tuinbouw, waarbij het systeem zowel de primaire bedrijven betreft als hun economische, maatschappelijke en ruimtelijke interacties.

Specifiek voor de landbouw en voedselproductie en vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst gericht te zijn op de volgende innovatieprogramma’s:

 • 1.

  (Bouwstenen voor) veerkrachtige en weerbare productiesystemen. Bestaande en nieuwe plantaardige en dierlijke productiesystemen vragen om doorontwikkeling en implementatie vanuit integraal perspectief. De verschillende verduurzamingsopgaven in de land- en tuinbouw komen immers samen op het erf, het land, in de stal of kas van de primair ondernemer.

 • 2.

  Circulariteit en natuurlijke hulpbronnen. Verdere sluiting van de kringloop van water, nutriënten en andere grondstoffen leidt tot een hogere resource efficiency en biedt kansen voor de sector als producent van biogrondstoffen.

 • 3.

  Energietransitie in de land- en tuinbouw. Hoe kan de land- en tuinbouw bijdragen aan klimaatneutraliteit, en haar kansen als potentiële leverancier van groene energie benutten?

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

3.c. Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland

De kwaliteit van bodem en water staat onder druk, en de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor drinkwater, industrie, irrigatie en natuur is niet meer altijd vanzelfsprekend. Dat geldt voor het platteland maar ook voor bebouwde gebieden, waarin bijvoorbeeld stedelijk groen bijdraagt aan leefbaarheid en vermindering van wateroverlast en hittestress. Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst gericht te zijn op:

 • 1.

  (Hybride) groen-grijs-blauwe oplossingen voor de private en publieke ruimte die bijdragen aan biodiversiteit, vasthouden en infiltreren van water en verminderen van hittestress, beheersing van grondwaterpeil en voorkomen van zettingen en bodemdaling. Duurzame en robuuste inrichting van ondergrondse leidingnetwerken voor drinkwater, hemelwater en afvalwater, rekening houdend met andere ondergrondse netwerken, klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwopgave.

 • 2.

  Oplossingen voor het langer vasthouden van regenwater en gezuiverd afvalwater, waarbij landinrichting en -gebruik bijdragen aan het vasthouden water. Inzet van technologische en natuurlijke zuivering om kwaliteit van zoetwatersystemen te beschermen (o.a. tegen verzilting) en te verbeteren. Voorkomen van schadelijke emissies en lozingscalamiteiten. Duurzame alternatieven voor waterwinning en waterhergebruik.

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

3.d. Duurzaam en gewaardeerd voedsel, dat gezond, toegankelijk en veilig is

Het doel is dat in 2050 voedsel in Nederland en Europa op een duurzame manier wordt geproduceerd in transparante ketens, waarin alle ketenpartijen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het voedselsysteem als geheel en aan de voedselzekerheid. Het voedselsysteem is zo ingericht dat het bijdraagt aan de halvering van de ecologische voetafdruk. Het streven is dat er in 2030 de helft minder voedsel wordt verspild en dat er een verschuiving wordt gerealiseerd naar 50-50% dierlijke en plantaardige eiwitten. Ook worden zij- en reststromen maximaal verwaard. Er wordt toegewerkt naar een ecologisch, economisch en sociaal houdbaar systeem. Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst daarvoor de volgende ontwikkelingen te ondersteunen:

 • 1.

  Een ecologisch en economisch houdbaar landbouw & voedsel-systeem.

 • 2.

  Duurzame verwerking en voedselveiligheid, vers en verwerkt.

 • 3.

  Alternatieve eiwitten: keten en producten.

 • 4.

  Duurzaam en gezond voedselaanbod.

 • 5.

  Voedselzekerheid nu en in de toekomst (mondiaal/EU/Nederland).

 • 6.

  Meervoudige verwaarding vanaf de agrifoodsector naar food en non-food.

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

3.e. Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grote wateren

Het doel is dat in 2050 is in Nederland de ecologische draagkracht en waterkwaliteit en –beschikbaarheid in balans met de opgave voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst daarvoor de volgende ontwikkelingen te ondersteunen:

 • 1.

  Producten uit zee en grote wateren inclusief aquacultuur worden gewonnen met minimale ecologische impact.

 • 2.

  Verwerkingsprocessen (aan boord) zijn geoptimaliseerd.

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

3.f. Veilige en weerbare delta

Het doel is dat Nederland een veilige en weerbare delta blijft, ook bij een stijgende zeespiegel en sterkere schommelingen in de afvoer van rivieren door toegenomen weerextremen. Het achterliggend land wordt beschermd met betaalbare, circulaire, klimaatneutrale maatregelen die zoveel mogelijk werken vanuit het natuurlijk systeem (NBS, water en bodem sturend) dan wel rekening houden met de natuur (natuurinclusief). Havens blijven bereikbaar en rivieren, kanalen en de Noordzee blijven veilig bevaarbaar. Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst daarvoor de volgende ontwikkelingen te ondersteunen:

 • 1.

  Innovatieve en duurzame oplossingen om de delta tegen overstroming en verdroging te beschermen en bevaarbaar te houden.

 • 2.

  Innovatieve, duurzame (met name) circulaire harde en zachte oplossingen waarmee de het gebruik van primaire bouwgrondstoffen fors gereduceerd wordt en/of een duurzame slibeconomie ontstaat.

 • 3.

  Innovatieve oplossingen die bijdragen aan emissiereductie in de scheepvaart en leiden tot een digitale, modulair en circulaire inrichting van de scheepsbouw.

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

3.g. Sleutel technologieën voor Landbouw, Water en Voedsel (LWV)

Het doel is dat in 2030 sleuteltechnieken zijn ontwikkeld die bijdragen aan de missies in ‘groenblauwe‘ sectoren zoals land- en tuinbouw en watersystemen. De toepassing van sleuteltechnieken helpen deze sectoren hun missies en doelen effectiever, sneller en/of efficiënter te bereiken. Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst daarvoor de volgende ontwikkelingen te ondersteunen:

 • 1.

  ‘Smart Technology’: technologie die (op termijn) via digitalisering bijdraagt aan oplossingen voor diverse maatschappelijke opgaven in het groen/blauwe domein, het maakt het efficiënter, intelligenter, transparanter, veiliger, adaptiever en weerbaarder.

 • 2.

  Biotechnologie en veredeling draagt bij aan de beschikbaarheid van voldoende genetische variatie en innovatieve technologieën voor de veredeling en fokkerij zodat bedrijven sneller, efficiënter en effectiever hoogwaardig uitgangsmateriaal kunnen ontwikkelen dat geschikt is voor toepassing in de verschillende missieprogramma’s van de KIA LWV.

 • 3.

  Niet-fossiele, veilige producten door biologische conversies of fermentaties inclusief scheidingstechnologie.

Achterliggende informatie over deze missie van KIA Landbouw, Water en Voedsel is te vinden op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/wp-content/uploads/Wegwijzer-KIA-Landbouw-Water-Voedsel.pdf.

4. Gezondheid en Zorg

Het doel is dat in 2040 alle mensen in Nederland tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen. Projecten dienen expliciet bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen en de missies zoals verwoord in de KIA Gezondheid en Zorg. Op basis van de missies in de KIA Gezondheid en Zorg zijn voor de subsidiemodule MIT een aantal onderwerpen uitgewerkt:

 • i.

  leefstijl & leefomgeving;

 • ii.

  verplaatsing van de zorg naar de leefomgeving;

 • iii.

  verhoging van de participatiegraad van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking;

 • iv.

  verhoging van de kwaliteit van leven van mensen met dementie; en

 • v.

  betere bescherming tegen maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen.

Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst daarvoor de volgende ontwikkelingen te ondersteunen:

 • 1.

  Preventie van ziektes of aandoeningen.

 • 2.

  Gezondheidswinst voor patiënten die lijden aan één of meer (chronische) ziektes of aandoeningen inclusief hersen- en /of psychische aandoeningen.

 • 3.

  Verbetering van de opsporing of behandeling van ziektes of aandoeningen of van het herstel daarna.

 • 4.

  Innovaties, bijvoorbeeld hulpmiddelen, die het organiseren van zorg in de eigen leefomgeving in plaats van in zorginstellingen vergemakkelijken.

 • 5.

  Arbeidsbesparende technologie zowel intramuraal als in de leefomgeving.

 • 6.

  Verhoging van deelname aan de samenleving van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking, naar wens en vermogen.

 • 7.

  Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

 • 8.

  Betere bescherming tegen maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen.

Bij de te ontwikkelen innovaties is het volgende relevant:

 • 1.

  Gezien de doelstelling in de missie om gezondheidsverschillen terug te dringen, is het een pré als de innovatie bruikbaar en beschikbaar is voor mensen in een lage sociaal economische positie.

 • 2.

  Met het oog op de inpassing in bestaande systemen dient bij de te ontwikkelen innovaties rekening gehouden te worden met interoperabiliteit: producten, systemen of organisaties zijn interoperabel als ze zonder beperkingen kunnen communiceren en interacteren.

Veel innovatieve concepten, producten en diensten van het MKB voor gezondheid en zorg bereiken de markt niet. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we ondernemers om bij aanvang van een R&D-samenwerkingsproject 'Health Innovation NL' (HI-NL) te raadplegen en eventueel te betrekken. HI-NL kan aangeven of de kans reëel is dat een project en/of een innovatie succesvol kan worden. Meer informatie over dit instituut is te vinden op: https://www.healthinnovation.nl/.

Achterliggende informatie over de KIA Gezondheid en Zorg zijn te vinden op: https://online.fliphtml5.com/gedjp/iwgv/#p=1.

5. Veiligheid

De missies behorend bij het programma veiligheid zijn in nauwe samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie opgesteld. De overkoepelende ambitie is (potentiële) tegenstanders steeds een stap vóór te blijven: 'always ahead of the threat’ met slimme oplossingen in dienst van een veilige maatschappij. Vertaald naar projecten voor het MKB binnen de subsidiemodule MIT dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst daarvoor bij te dragen aan een van de volgende missiepaden en hun bijbehorende deelprogramma’s:

 • 1.

  In 2030 is de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland riskant en slecht lonend, door meer zicht op illegale activiteiten en geldstromen.

  • Zicht: Er is specifiek behoefte aan instrumentaria om criminele activiteiten waar te nemen en ontwikkelingen en patronen te herkennen zoals het ontstaan van criminele samenwerkingsverbanden en werkwijzen. Nieuwe, slimme sensoren (bijvoorbeeld uit de chemische industrie) kunnen ongebruikelijke activiteiten detecteren en gedragswetenschappelijke inzichten kunnen patronen herkennen en analyses versterken. Het waarnemend vermogen kan verhoogd worden door gebruik te maken van detectiemiddelen van andere publieke en private partijen.

  • Inzicht: Omdat veel illegale activiteiten zich ‘ondergronds’ manifesteren, is het van belang om toekomstige ontwikkelingen goed te voorspellen. Dat is nodig om de schaarse interventiemogelijkheden effectiever te benutten. Aanvullend op het vergroten van ´zicht op´ georganiseerde criminaliteit, kan door kennisdeling, financiële en technische analyses het ´inzicht in´ criminele activiteiten worden vergroot. Met deze voorspellende kracht kunnen vervolgens interventies worden verbeterd of geëffectueerd.

  • Interventie: Door het genereren van overzicht en inzicht kan worden toegewerkt naar doelgerichte innovatieve interventies die bijdragen aan het terugdringen van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Deze interventies kunnen van technische of procesmatige aard zijn. Van belang is dat effectieve interventies alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen komen. Dit doen we door uitvoering, beleid, wetenschap en bedrijfsleven goed met elkaar te verbinden om zo integrale innovaties tot stand te brengen.

 • 2.

  In 2035 beschikt Nederland over de marine van de toekomst. Door de sterk verbeterde samenwerking in het marinebouwcluster is Nederland in staat om flexibel te reageren op onvoorspelbare ontwikkelingen.

  • Smart kill-chains - Radar en geïntegreerde sensorsuites

  • Smart operations

  • Smart manning & automation

  • Zero emission and surviable warschips

  • Smart design and maintenance

  • Smart concepts

 • 3.

  In 2030 heeft Nederland een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit voor defensie en veiligheid. Daarbij fungeert de Defensie Ruimteagenda als richtsnoer.

  • Robuuste plaatsbepaling- en tijdsynchronisatiesystemen

  • Nationale situational awareness, surveillance & tracking capaciteit

  • Grondgebonden situational awareness capaciteit (aardobservatie)

  • Veilige communicatie en vergrote transmissiecapaciteit

  • (Gedeeltelijk) eigen satellietcapaciteit met tijdige en veilige toegang tot verschillende diensten

  • Shared (space based) Early Warning

 • 4.

  Cyberveiligheid. In 2030 is veiligheid verplicht bij de ontwikkeling van digitale producten, en beschikt Nederland over een sterke cybersecurity kennis- en innovatieketen. De doelstellingen en acties in de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028 (NLCS) vormen voor deze missie het overkoepelende kader.

  • Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties

  • Veilige en innovatieve digitale producten en diensten

  • Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen

  • Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers

 • 5.

  Hightech Landoptreden. In 2030 werkt de krijgsmacht volledig genetwerkt met integratie van nieuwe technologieën om sneller en effectiever te kunnen handelen dan de tegenstander.

  • Robotics and Autonomous Systems

  • Communicatienetwerken en informatie gestuurd optreden

  • Slimme en robuuste logistiek

  • Energietransitie