Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening begraaf- en crematierechten Amersfoort 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening begraaf- en crematierechten Amersfoort 2023

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022, DIR/BEL

(nr. 1717299);

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening begraaf- en crematierechten Amersfoort 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen;

 • c.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het recht is verkregen om daarin te doen begraven;

 • d.

  eigen urnengraf: een ruimte ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het recht is verkregen om aldaar een urn te doen plaatsen;

 • e.

  algemeen graf: elke andere ruimte;

 • f.

  een kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het recht is verkregen om daarin een kind tot de leeftijd van twaalf jaar te doen begraven;

 • g.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • k.

  een jaar: een kalenderjaar;

 • l.

  indien in de verordening, danwel de tarieventabel gesproken wordt van een lijk, wordt daaronder mede verstaan de overblijfselen van een lijk.

Artikel 2 Aard van de heffing

Onder de naam begraaf- en crematierechten worden op basis van deze verordening rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het gebruik van het crematorium en door of vanwege de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deeluitmakende tarieventabel worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel G, van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De onderhoudsrechten als bedoeld in onderdeel G, van de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in onderdeel G, onder 1 en 2, van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in onderdeel G, onder 1 en 2, van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan € 10,00 bedraagt.

 • 4. Andere rechten dan die bedoeld in de voorgaande leden zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening begraaf- en crematierechten 2022" van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening begraaf- en crematierechten Amersfoort 2023".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: TARIEVENTABEL VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN AMERSFOORT 2023

Behoort bij verordening VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN AMERSFOORT 2023

TARIEVENTABEL VERORDENING BEGRAAF- EN CREMATIERECHTEN AMERSFOORT 2023

Tarieven 2023

afgrond

A.

VERKRIJGEN VAN HET UITSLUITEND RECHT TOT HET BEGRAVEN IN EEN BEPAALD

 
 
 

GRAF EN TOT HET BIJZETTEN VAN ASBUSSEN IN EEN EIGEN URNENRUIMTE

 
 
 
 
 
 
 

GRAFRECHTEN

 
 
 

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een bepaald graf voor een bepaalde tijd

 
 
 

doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt verklaard, wordt geheven:

 
 
 

indien het graf is gelegen:

 
 

1

padgraven

 
 

a

aan een pad op de velden A t/m X en de velden 25 t/m 29 voor 25 jaar

1.751,00

b

aan een pad op de velden A t/m X en de velden 25 t/m 29 voor 10 jaar

701,00

c

aan een pad op de velden A, B en H voor één persoon voor 25 jaar (Rusthof) en padgraven op Maranatha

1.214,00

d

aan een pad op de velden A, B en H voor één persoon voor 10 jaar (Rusthof) en padgraven op Maranatha

612,00

e

aan een pad op de velden I t/m XXIIA voor 25 jaar

2.103,00

f

aan een pad op de velden I t/m XXIIA voor 10 jaar

842,00

2

bosgraven

 

-

a

in het bos op de velden 25A t/m 31A en V en W voor 2 personen voor 25 jaar

3.212,00

b

in het bos op de velden 25A t/m 31A en V en W voor 2 personen voor 10 jaar

1.285,00

c

in het bos op de velden 25A t/m 31A en V en W voor 4 personen voor 25 jaar

5.843,00

d

in het bos op de velden 25A t/m 31A en V en W voor 4 personen voor 10 jaar

2.338,00

e

in het bos op de begraafplaats I t/m XXIIA, zijnde een keldergraf voor 2 personen voor 25 jaar

7.088,00

f

in het bos op de begraafplaats I t/m XXIIA, zijnde een keldergraf voor 2 personen voor 10 jaar

2.835,00

g

in het bos op de begraafplaats I t/m XXIIA, zijnde een keldergraf voor 4 personen voor 25 jaar

9.226,00

h

in het bos op de begraafplaats I t/m XXIIA, zijnde een keldergraf voor 4 personen voor 10 jaar

3.691,00

3

kindergraven

 
 

a

voor een kindergraf (zandgraf) voor 25 jaar

1.055,00

b

voor een kindergraf (zandgraf) voor 10 jaar

422,00

c

voor een kindergraf (keldergraf) voor 25 jaar

1.791,00

d

voor een kindergraf (keldergraf) voor 10 jaar

717,00

4

urnengraven

 
 

a

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om asbussen te doen bijzetten in een eigen graf

 
 

b

voor een urnengraf op de urnenheuvel op afdeling 30 een periode van 25 jaar

2.052,00

c

voor een urnengraf op de urnenheuvel op afdeling 30 een periode van 10 jaar

821,00

d

aan een pad voor een op veld A, B en H gelegen urnengraf (voor 6 urnen) voor 25 jaar (Rusthof)

1.751,00

e

aan een pad voor een op veld A, B en H gelegen urnengraf (voor 6 urnen) voor 10 jaar (Rusthof)

701,00

f

urnengraf (voor 6 urnen) in het bos, afdeling 1 t/m 22a voor 25 jaar (Rusthof)

3.212,00

h

urnengraf (voor 6 urnen) in het bos, afdeling 1 t/m 22a voor 10 jaar (Rusthof)

1.285,00

5

graven onbepaalde tijd

 
 
 

In afwijking van onderdeel A 1. Wordt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een bepaald

 
 
 

graf voor onbepaalde tijd, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt

 
 
 

verklaard, geheven: ( genoemde tarieven zijn inclusief onderhoud)

 
 
 

indien het graf is gelegen:

 
 

a

aan een pad op de velden A, B en H (Rusthof) voor één persoon

13.881,00

b

aan een pad op de velden A t/m X (Rusthof) of Maranatha

16.392,00

c

een kindergraf (Rusthof) en Maranatha

10.258,00

 
 
 
 

6

VERLENGINGEN GRAFRECHTEN

 
 
 

Voor het verlengen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, per termijn van 5 jaar tot uiterlijk 20 jaar , indien het graf is gelegen (tarief is een tarief voor 5 jaar):

 
 

a

aan een pad op de velden A-X en de velden 25 t/m 29

399,00

b

aan een pad op de velden A, B en H voor één persoon

260,00

c

aan een pad op de velden I-XXIIA

467,00

d

in het bos 25A t/m 31A en V en W

901,00

e

in het bos I-XXIIA

901,00

f

voor een kindergraf (zandgraf)

212,00

g

urnengraf urnenheuvel afdeling 30

411,00

h

urnengraf veld A, B en H (Rusthof)

260,00

i

urnengraf in het bos, afdeling 1 t/m 22a (Rusthof)

901,00

 
 
 
 

7

ASBESTEMMINGEN

 
 
 

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om voor de tijd van 5 jaar, doch uiterlijk tot

 
 
 

het tijdstip waarop de begraafplaats gesloten wordt verklaard, een asbus te doen bijzetten

 
 

a

in een eigen urnennis in de urnenmuur op veld 29 en 32

650,00

b

om een urn te doen bijzetten in een huurzuil

802,00

c

Voor het plaatsen van een sierurn in de urnentuin op afdeling 32 en 21A

376,00

d

Urnennis in urnenzuil voor 5 jaar (incl.glazen blanco sluitplaat) - afd.12

792,00

 
 
 
 

B.

INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN OF URNENRUIMTEN

 
 
 

Voor het inschrijven en overboeken van graven, bijzettingen in graven, in urnennissen,

 
 
 

in urnentuinen, andere asbestemmingen, alsmede andere wijzigingen in het daartoe

 
 
 

bestemde register ter gemeentesecretarie, voor iedere boeking, overschrijving of wijziging

60,00

 
 
 
 

C.

AANBRENGEN VAN GEDENKTEKENEN OF ANDERE VOORWERPEN OP URNENRUIMTEN

 
 

1.

Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het aanbrengen van gedenktekenen of andere

 
 
 

voorwerpen voor het plaatsen van een urn, indien deze niet is aangekocht via de

 
 
 

afdeling Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort:

 
 

a.

op een gedenkzuil, voor een periode van 10 jaar, incl. de plaatsing

252,00

b.

voor monumenten op graven waarvan het grafrecht is uitgegeven voor 1 januari 2005

171,00

 
 
 
 

D.

(HER)BEGRAVEN VAN OVERLEDENEN

 
 

1.

Voor het (her)begraven van overledenen van ma t/m vrijdag tussen 8.00 en 15.15 uur of tijdens

 
 
 

de uren die het college van burgemeester en wethouders ingevolge de bepalingen tot

 
 
 

regeling van het gebruik en beheer van de algemene begraafplaatsen in afwijking daarvan

 
 
 

tijdelijk mochten hebben vastgesteld, in:

 
 

a.

een eigen graf:aan een pad, in het bos, grafkelder of algemeen graf

1.286,00

 

in het in het eerste lid genoemde recht is begrepen gebruik van de aula en condoleanceruimte

 
 
 

en het wegbrengen van de overledene naar het graf, gedurende 120 minuten,

 
 
 

gebruik van de muziekinstallatie en opname van de plechtigheid op cd en dvd;

 
 
 

De aanvangstijd voor de eerste plechtigheid is 9.15 uur

 
 

b.

Verlenging van de begrafenisplechtigheid (vooraf vastgelegd) per blok van 15 minuten

100,00

c.

De onder D1.a genoemde plechtigheid zonder gebruik van ruimte en gedurende 60 minuten

1.031,00

d.

De onder D1 a. genoemde plechtigheid idem i, 30 minuten met Gemeente, MO.SZ als opdrachtgever

667,00

2.

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 1 jaar, bedraagt het recht de helft van de volgens de voorgaande leden geheven rechten

 
 

3.

Voor het gebruik van orgel in de Torenzaal of vleugel in de Lichtzaal

 
 

a.

met organist of pianist via het CBA

190,00

b.

met eigen organist of pianist

 

60,00

4.

Bijzetten in het Vlindergraf van een kindje vóór 24 weken zwangerschap (dood geboren of overleden binnen 24 uur)

 
 

a.

zonder aanwezigheid van familie

231,00

b.

met aanwezigheid van familie

297,00

5

Uitzoeken graf op afspraak

79,00

6

Voor het afvoeren van het zand afkomstig uit een graf

 
 

a.

voor een begrafenis op 1 diep

324,00

b.

voor een begrafenis op 2 diep

470,00

 
 
 
 

E.

OPGRAVEN, RUIMEN EN SCHUDDEN VAN OVERLEDENEN

 
 

1.

Het op aanvraag van een rechthebbende van een particulier graf opgraven, ruimen of schudden

 
 
 

van een overledene anders dan op rechterlijk gezag en na de wettelijke grafrusttermijn

580,00

2.

Het op aanvraag van een belanghebbende van een algemeen graf opgraven, ruimen of schudden

 
 
 

van een overledene anders dan op rechterlijk gezag en na de wettelijke grafrusttermijn

580,00

3.

Voor het opgraven van een overledene, anders dan op rechterlijk gezag en binnen de wettelijke

 
 
 

grafrusttermijn worden de werkelijke kosten van derden in rekening gebracht.

 
 
 

volgens de voorgaande leden berekende rechten:

 
 

a.

opgraven asbus

 
 
 
 
 
 

F.

BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN VERSTROOIEN VAN AS NA CREMATIE

 
 

1.

Voor het bijzetten van een asbus in een eigen graf of een tweede of derde asbus in een

 
 
 

eigen urnenruimte,of een plaatsing van een urn in de urnenmuur of in de urnentuin

164,00

2.

Voor het verstrooien van as op het veld bij het beeld van de Mooy of bij de gedenkzuil

274,00

3.

Voor het verstrooien van as op een van de daarvoor bestemde terreinen en/of in een graf:

 
 

a.

met familie voor de 1e asbus

142,00

b.

met familie voor elke extra asbus

 

74,00

c.

zonder familie voor de 1e asbus

74,00

4

Voor het bewaren van een asbus in een algemene nis:

 
 
 

voor de periode van het 2e halfjaar na crematie

74,00

 

Restitutie over een deel van de periode is niet mogelijk. Verlenging is per half jaar.

 
 

5

Voor het verstrooien van as elders

 
 

a.

op zee, per schip, zonder familie

54,00

b.

op zee, per vliegtuig, zonder familie

169,00

6

Voor het verzenden van een asbus binnen Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden

156,00

7

Voor het verzenden van een asbus binnen Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden, niet spoedeisend

74,00

8

Voor het verzenden van een asbus naar de Waddeneilanden

op

aanvraag

 
 
 
 
 
 
 
 

G.

SCHOONHOUDEN VAN GRAVEN EN URNENRUIMTEN EN VAN GEDENKTEKENEN EN

 
 
 

ANDERE VOORWERPEN, ALSMEDE VAN BEPLANTINGEN OP GRAVEN EN HET

 
 
 

AANZIEN VAN HET PARK

 
 

1.

Voor het schoonhouden van gedenktekenen en andere voorwerpen, alsmede van

 
 
 

beplantingen op graven,en het aanzien van het park er omheen, per jaar:

 
 

a.

van een particulier graf gelegen in het bos op de begraafplaats rusthof

142,00

b.

van een eigen urnenruimte op de urnenheuvel afdeling 32

86,00

c.

van een eigen (urnen)graf, geen grafkelder zijnde, gelegen aan een pad

108,00

d.

van een eigen urnengraf gelegen aan in het bos

 

108,00

e.

een eigen kindergraf

69,00

f.

van een algemeen graf

69,00

g

van een plaats in de urnentuin en urnenzuilen

55,00

2.

De rechten als bedoeld in onderdeel onder 1 kan uiterlijk voor de tijd

 
 
 

gedurende welke de begraafplaats geopend blijft worden afgekocht door betaling ineens van:

 
 

a.

Het veelvoud van het aantal jaren van het jaarlijks te heffen recht als bedoeld in onderdeel A van deze tarieventabel gedurdende het grafrecht of verleninging van het grafrecht voor bepaalde tijd

 
 

b.

het tienvoud van het jaarlijks te heffen recht voor het onderhoud van gedenkstenen op algemene graven

 
 

c.

De onder 2 a,b genoemde afkoopsommen worden gekort met 10%

 
 

3

incidenteel onderhoud aan een graf

op

aanvraag

 
 
 
 

H.

CREMEREN

 
 

1.

Voor het cremeren van een overledene:

 
 

a.

van een persoon van 12 jaar en ouder

1.599,00

 

incl.gebruik aula voor de duur van 1 uur (incl in/uitloop).

 
 
 

incl.gebruik familiekamer vanaf 30 minuten voor aanvang vastgelegde aulatijd

 
 
 

incl.gebruik horecafaciliteit voor de duur 60 minuten (i.c.m. auladienst)

 
 
 

incl.gebruik van de muziekinstallatie, internetuitzending en 1 opname op usb

 
 
 

incl. bewaren van de as in de algemene nis gedurende het eerste half jaar na crematie

 
 
 

incl. afhalen van de as

 
 

b.

van een kind tot 12 jaar

712,00

2.

Voor het cremeren van een overledene zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid

 
 
 

van familie:

 
 

a.

van een persoon van 12 jaar en ouder

544,00

b.

van een kind tot 12 jaar

304,00

c.

boeking en betaling via digitaal systeem vanaf

429,00

3.

Voor het cremeren van een overledene zonder gebruik van faciliteiten en met aanwezigheid

 
 
 

van familie gedurende 30 minuten:

 
 

a.

van een persoon van 12 jaar en ouder

817,00

b.

van een kind tot 12 jaar

409,00

4.

Verlenging van de crematieplechtigheid (vooraf vastgelegd)

 
 
 

per blok van 15 minuten

100,00

5.

Verlenging tijd horecafaciliteiten (vooraf vastgelegd)

 
 
 

Per blok van 15 minuten

100,00

 

extra kopie beeldopname op usb

32,00

6

Energietoeslag

50,00

7

extra asbox, verstrooikoker of asbus

30,00

8

flesje voor de as, per flesje

5,00

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

de griffier,

de voorzitter,