Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening precariobelasting Amersfoort 2023

Geldend van 28-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening precariobelasting Amersfoort 2023

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022, DIR/BEL (nr. 1717299);

gelet op de artikelen 216 en 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening precariobelasting Amersfoort 2023

Artikel 1 Voorwerp van belasting, belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van het hebben van voorwerpen, onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond een belasting geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel ten behoeve van wie de voorwerpen worden aangetroffen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief.

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 en van de in de tabel gegeven aanwijzingen

Artikel 4 Berekening heffingsmaatstaf; tarieven

 • 1. Bij het hebben van voorwerpen op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt de oppervlakte bepaald op die, welke door de voorwerpen wordt overdekt.

 • 2. Bij het hebben van voorwerpen onder de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt de oppervlakte bepaald op die uitgaande van een horizontale projectie van de voorwerpen.

 • 3. Gedeelten van de in de tarieventabel genoemde tijds- en andere eenheden worden voor een geheel gerekend.

Artikel 5 Begripsomschrijving en ontstaan belastingplicht

 • 1. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt verstaan onder:

  • a.

   jaar: een kalenderjaar

  • b.

   maand: een kalendermaand

  • c.

   week: een kalenderweek

  • d.

   dag: een etmaal

  • e.

   reclamevoorwerp: voorwerpen met daarop openbare aankondigingen, zoals (uithang)borden, lichtbakken, sandwichborden, vlaggen en dergelijke, met uitzondering van halteborden, wegwijzers en soortgelijke voorwerpen.

  • f.

   vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

 • 2. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt verstaan onder:

  • a.

   Zone A

   Het gebied dat wordt omringd door de navolgende wegen: Stadsring, Flierbeeksingel, Scheltussingel, Schimmelpenninckkade, Grote Spui en de spoorlijn tot aan de Stadsring;

  • b.

   Zone B

   Het gebied dat wordt begrensd door de gemeentegrens en de begrenzing van zone A, met inbegrip van de wegen waarmee Zone A wordt omringd.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het belastingtijdvak de maand, de week of de dag waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:

 • a.

  voorwerpen ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens eigendom, bezit of beperkt recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen welke aan derden in gebruik zijn gegeven;

 • b.

  voorwerpen welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 • c.

  het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare grond waarvoor krachtens een andere belastingverordening gelden aan de gemeente verschuldigd zijn;

 • d.

  het hebben van voorwerpen ten dienste van het wegverkeer, zoals wegwijzers ensoortgelijke voorwerpen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, A.N.W.B. en van daarmee op een lijn te stellen lichamen;

 • e.

  verlichting ten behoeve van het aanlichten van gevels, voor zover daarop geen openbare aankondigingen zijn aangebracht en deze verlichting niet in hoofdzaak wordt gebruikt ter verlichting van openbare aankondigingen;

 • f.

  voorwerpen die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing;

Artikel 8 Ontstaan belastingschuld; ontheffing

 • 1. De belasting is verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, op het tijdstip waarop het hebben van een voorwerp een aanvang neemt.

 • 2. Indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en het hebben van voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, beloopt de belasting zoveel twaalfden van het over een jaar te betalen bedrag als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden van het tijdvak resteren.

 • 3. Indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en de voorwerpen zijn verwijderd voor het verstrijken van het belastingtijdvak, wordt op aanvraag van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend voor zoveel twaalfden van het over een jaar te betalen bedrag na de verwijdering resterende volle maanden van het belastingtijdvak.

Artikel 9 Wijze van heffing

 • 1. De belasting wordt geheven bij wege van aanslag, gedagtekende nota of ander schriftuur.

 • 2. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd, met dien verstande dat voor de toepassing van het eerste zinsdeel het totaal van de op één aanslagbiljet, gedagtekende nota of ander schriftuur verenigde aanslagen aangemerkt worden als één belastingaanslag, nota of ander schriftuur.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1. De belasting moet worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de aanslag, nota of andere schriftuur.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Kwijtschelding

Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Verordening precariobelasting 2022’ van 21 december 2021, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting Amersfoort 2023'.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022.

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: TARIEVENTABEL VERORDENING PRECARIOBELASTING 2023

Behoort bij de VERORDENING PRECARIOBELASTING AMERSFOORT 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023

A.

ALGEMEEN TARIEF

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het gebruik of genot van of voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven

 
 
 

openbare gemeentegrond, niet genoemd in deze tabel onder B tot en met N, per m²

 
 
 

gemeten naar de grootste horizontale of verticale oppervlakte, bedraagt het tarief:

 
 
 

per week

 
 
 
 
 
 
 

1,09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.

WEDSTRIJDEN, TENTOONSTELLINGEN, CIRCUSSEN enz.

 
 
 
 

Voor het houden van een tentoonstelling, een wedstrijd -met uitzondering van een

 
 
 

motor- of rijwielwedstrijd-, het geven van een sportfeest, het hebben van een circus,

 
 
 

kermis en (overige) commerciele evenementen, bedraagt het tarief per dag voor:

 
 

1.

de eerste 250 m² of minder, per m²

 
 
 
 

0,39

2.

voor elke volgende m²

 
 
 
 
 

0,06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.

SCHUTTINGEN, STEIGERS MATERIALEN enz.

 
 
 
 
 

Voor het hebben van schuttingen, steigers, loodsen, keten, bouwmaterialen, puin,

 
 
 

afval, werktuigen ten dienste van bouw- of sloopwerkzaamheden en andere soort-

 
 
 

gelijke objecten, bedraagt het tarief per m² ingenomen grond:

 
 
 
 

per week

 
 
 
 
 
 
 

1,09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.

VOOR HET OPSLAAN OF UITSTALLEN VAN GOEDEREN

 
 
 
 

Voor het opslaan of uitstallen van goederen op de openbare weg, anders dan zoals

 
 
 

bedoeld in afdeling 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort,

 
 
 

gedurende langer dan een dag, bedraagt het tarief per m²,

 
 
 
 

per week

 
 
 
 
 
 
 

1,09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.

TERRASSEN

 
 
 
 
 
 
 
 

1.

Voor het hebben van banken, tafeltjes en stoelen, tochtschermen, bloemen- of

 
 
 

plantenbakken en dergelijke, per vergunde m², in de maanden maart tot en met oktober,

 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 
 
 

a.

in Zone A

 
 
 
 
 
 

3,83

b.

in Zone B

 
 
 
 
 
 

3,00

2.

Voor het hebben van banken, tafeltjes en stoelen, tochtschermen, bloemen- of

 
 
 

plantenbakken en dergelijke, per m², in andere maanden dan genoemd in lid 1,

 
 
 

voor zowel zone A als zone B,

 
 
 
 
 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

1,06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.

RAILS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het hebben van rails, anders dan normaal spoor, bedraagt het tarief per meter,

 
 
 

per jaar

 
 
 
 
 
 
 

38,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.

DRADEN, KABELS, BUIZEN, KOKERS enz.

 
 
 
 
 

1.

Het tarief voor het hebben van:

 
 
 
 
 
 
 
 

een draad, kabel, buis, koker of geleiding, bedraagt per meter, per jaar

0.84

2.

Voor winkelwagensbeveiligingssystemen geldt dat bij noodzakelijke dubbele

 
 
 

bekabeling deze als één wordt aangemerkt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.

AFLEVERINGSINRICHTINGEN MOTORBRANDSTOFFEN

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het hebben van

 
 
 
 
 

1.

een pomp voor de verstrekking van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen met

 
 
 

inbegrip van de daarbij behorende zuigleiding:

 
 
 
 
 

a.

voor een mantel met één pomp, per jaar

 
 
 

382,03

b.

voor elke in dezelfde mantel aangebrachte extra pomp, per jaar

 

194,96

2.

een tank voor vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen met inbegrip van de daarbij

 
 
 

behorende vul- en peilpunten met leidingen, per m², per jaar

 

31,71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.

HALTEBORDEN, WEGWIJZERS

 
 
 
 
 
 
 

Voor het hebben van een haltebord, wegwijzer of soortgelijk voorwerp bedraagt het

 
 
 

tarief:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

1,83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.

TRANSPORTBANEN, WEEGBRUGGEN enz.

 
 
 
 
 

1.

Voor het hebben van een weegbrug, transportbaan of -buis, kraan of dergelijke

 
 
 

inrichting, dienende als weeg-, los- of laadinrichting, bedraagt het tarief:

 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

33,96

2.

De in het vorige lid genoemde rechten worden niet geheven indien de inrichting niet

 
 
 

langer dan twee dagen aanwezig zal zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.

RECLAMEVOORWERPEN, WEEG- EN VERKOOPTOESTELLEN

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 
 
 
 
 

a.

een onverlicht reclamevoorwerp, weeg- of verkooptoestel

 
 
 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

3,72

b.

een verlicht reclamevoorwerp, weeg- of verkooptoestel

 
 
 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

5,30

2.

De in het eerste lid genoemde belasting wordt niet geheven indien het tot reclame

 
 
 

dienende voorwerp, weeg- of verkooptoestel niet meer dan 12 cm boven openbare

 
 
 

grond of openbaar water uitsteekt.

 
 
 
 
 
 

3.

De in het eerste lid genoemde belasting wordt verdubbeld indien het tot reclame

 
 
 

dienende voorwerp, weeg- of verkooptoestel niet tegen een gevel maar vrijstaand

 
 
 

wordt geplaatst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.

LOS- EN LAADPLAATSEN

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het hebben van een los- en laadplaats, waaronder begrepen een aanlegsteiger,

 
 
 

vlonder of brug voor zover deze niet de hoofdtoegang tot het betrokken perceel vormt,

 
 
 

bedraagt het tarief per m²,

 
 
 
 
 
 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

1,09

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.

LIGPLAATSEN VOOR VAARTUIGEN EN SCHUITENHUIZEN

 
 
 
 

Voor het hebben van een ligplaats voor kano's en roeiboten, andere vaartuigen of een

 
 
 

schuitenhuis, bedraagt het tarief per m²

 
 
 
 
 
 

per maand

 
 
 
 
 
 

0,57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.

LUIFELS

 
 
 
 
 
 
 
 

1.

Voor het hebben van een luifel bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 

per m², per maand

 
 
 
 
 
 
 
 

a.

voor de eerste 5 m² of minder

 
 
 
 
 

2,53

b.

voor de volgende 5 m² of minder

 
 
 
 

1,60

c.

voor elke volgende m²

 
 
 
 
 

1,06

2.

Het onder 1 genoemde tarief wordt niet geheven over luifels gelegen boven terrassen

 
 
 

als bedoeld in artikel E van deze tarieventabel.

 
 
 
 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022

de griffier,

de voorzitter,