Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht Noordwijk 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht Noordwijk 2023

De raad van de gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2022,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN RIOOLAANSLUITRECHT NOORDWIJK 202

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • b.

  eigendom: roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiten: het door of in opdracht van de gemeente leggen van een buisleiding van de in de openbare weg aanwezige gemeentelijke riolering tot de kadastrale grens van het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken. Indien op de grens van het eigendom de aan te sluiten leiding aanwezig is, zal daarbij ook de verbinding tot stand worden gebracht. Onder aansluiten wordt ook verstaan het wijzigen of vervangen van een bestaande aansluiting en het uitbreiden van het aantal aansluitingen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt een éénmalig recht geheven voor het door of in opdracht van de gemeente direct of indirect aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de aansluiting op de gemeentelijke riolering dan wel van degene voor wie de aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt gemaakt.

Artikel 4 Vrijstelling

Het recht wordt niet geheven voor het aansluiten van een eigendom, voor zover de kosten zijn of worden verhaald op grond van of door middel van een anterieure overeenkomst of een exploitatieovereenkomst.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting € 491,97, vermeerderd met € 163,99 per hele meter lengte van de aansluiting.

 • 2. De lengte van de aansluiting is de kortste afstand tussen het, door de aanvrager aan te duiden, punt op de grens van het eigendom en het, door de gemeente te bepalen, punt van lozing in de gemeentelijke riolering. In situaties waarin regenwater en vuilwater met aparte leidingen worden aangesloten, betreft de lengte genoemd in het eerste lid de optelling van de lengte van de aparte leidingen.

 • 3. Indien bij een aansluiting de kortste afstand bedoeld in het tweede lid groter is dan 25 meter, bedraagt het recht het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een door de gemeente opgestelde begroting.

 • 4. Het op basis van de voorgaande leden berekende recht wordt vooraf aan de aanvrager meegedeeld. De dienstverlening vangt aan op de vijfde werkdag na de dag waarop het tarief aan de belastingplichtige is meegedeeld, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 5. Het recht dat op grond van deze verordening wordt geheven, is berekend inclusief omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening rioolaansluitrecht Noordwijk 2022” van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van het recht in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening rioolaansluitrecht Noordwijk 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

Mw. D. Thissen

plaatsvervangend griffier

Mw. W.J.A. Verkleij

voorzitter raad