Subsidieregeling Dorps- en buurthuizen Eemsdelta 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Dorps- en buurthuizen Eemsdelta 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat het gewenst is dorps- en buurthuizen zoveel mogelijk te ondersteunen in het kunnen uitvoeren van de maatschappelijke en sociale functie die zij bekleden;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Eemsdelta 2021;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Dorps- en Buurthuizen Eemsdelta 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Eemsdelta 2021;

 • b.

  dorps- of buurthuis: een openbaar gebouw in een dorp of buurt dat zich richt op het bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp of de buurt en voor zover opgenomen in de lijst dorps- en buurthuizen Eemsdelta die als bijlage bij deze regeling is opgenomen. Dorps- en buurthuizen hebben een belangrijke sociaal-culturele functie en hebben geen religieuze doeleinden;

 • c.

  Ozb: het eigenaren- en gebruikersgedeelte van de onroerendezaakbelasting;

 • d.

  leefbaarheid: het totaal van de omgevingscondities, zoals de kwaliteit van de woningvoorraad, de publieke ruimte, veiligheid, sociale samenhang, het voorzieningenniveau en de samenstelling van de bevolking, die de geschiktheid van het wonen, leven en werken bepalen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het exploiteren van een dorps- of buurthuis (exploitatiesubsidie).

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het dorps- en buurthuis niet is opgenomen in de lijst van dorps- en buurthuizen Eemsdelta;

 • b.

  de betreffende aanslag Ozb niet volledig is voldaan.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een dorps- of buurthuis.

Artikel 6 Procedurebepalingen

In afwijking van de op grond van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening over te leggen gegevens, dienen bij de aanvraag uitsluitend de volgende gegevens te worden overlegd:

 • a.

  een kopie van de aanslag Ozb van de aanvrager;

 • b.

  een kopie van een document waaruit blijkt dat de onroerende zaakbelasting van de aanvrager is betaald.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

De exploitatiesubsidie bedraagt 100% van de door de aanvrager verschuldigde en betaalde onroerendezaakbelasting voor het dorps- of buurthuis, die aan hem is opgelegd door de gemeente Eemsdelta met een op zijn naam gestelde aanslag, exclusief eventueel bijkomende invorderingskosten en overige kosten.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Indien sprake is van een bijzondere of schrijnende situatie kan worden afgeweken van artikel 4 van deze regeling.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op aanvragen om subsidie voor de uitvoering van activiteiten die op of na 1 januari 2023 plaatsvinden.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorps- en Buurthuizen Eemsdelta 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 20-12-2022

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)

Bijlage Overzicht dorps- en buurthuizen

Appingedam

Buurtvereniging Opwierde II

Appingedam

Dorpshuis Westerdraai

Bierum

Dorpshuis Baaiermerstee

Borgsweer

Dorpshuis Borgsweer

Delfzijl

Wijkcentrum 't Houkje

Delfzijl

t Kaarnhoes

Delfzijl

Fivelmonde, Fivelzigt & Dethmerseiland (FFD)

Delfzijl

De Boug

Delfzijl

Parkhoeske, Over de Gracht Scheepvaartbuurt

Eenum

Dorpshuis De Schans

Farmsum

Dorpshuis Aeolus

Garrelsweer

Weersterheem

Garsthuizen

't Binhoes

Godlinze

Dorpshuis Vinkenhorst

Holwierde

Dorpshuis De Heekt

Huizinge

Dorpshuis 't Ol Schoultje

Krewerd

Dorpshuis Kredo

Leermens

Aig'n Heerd

Loppersum

Ons Dorpshuis

Losdorp

Dorpshuis De Bongerd

Meedhuizen

Dorpsherberg Lanting

Middelstum

Flits Multifunctioneel centrum Middelstum

Spijk

MFC Spijk

Stedum

Moarstee

Termunten & Termunterzijl

Samen onder 1 dak

Wagenborgen

Steunhorn

Westeremden

Ons Dorpshuis

Westerwijtwerd

Dorpshuis 't Moarhoes

Wirdum

Dorpshuis Wirdum

Woldendorp

De Troef

't Zandt

Dorpshuis 't Zandt

Zeerijp

Ons huis

Zijldijk

't Fivelhoes